Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, br. 27/14 i 65/14), u Programu podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini, u Odeljku „1) Uvodni deoˮ, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463- Transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 138.522.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 35.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju sledećih mera i to:

iznos od 18.842.068,21 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata;

iznos od 16.157.931,79 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).ˮ

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini sadržan je u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 110/13 i 116/14) kojim je propisano da će se raspored i korišćenje sredstava u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463- Transferi ostalim nivoima vlasti vršiti po posebnim aktima Vlade kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463- Transferi ostalim nivoima vlasti predviđena su sredstva u iznosu od 138.522.000, 00 dinara. Od navedenog iznosa 35.000.000, 00 dinara je opredeljeno za realizaciju mera utvrđenih Uredbom o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 27/14 i 65/14) imajući u vidu da poslove regionalnog razvoja po Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RSˮ, broj 44/14) sada obavlja Ministarstvo privrede.

2. Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini je potreba povećanja iznosa za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Razlog zbog koga je nastala potreba povećanja ovog iznosa je zbog potrebe izvršenja obaveza prema jedinicama lokalne samouprave, a u skladu sa članom 4. Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10 i 4/12).

Naime, za 2014. godinu, ukupno je pristiglo 33 zahteva jedinica lokalne samouprave, tako da obaveza Ministarstva na osnovu zahteva iz 2014. godine iznosi 12,884,338.11 dinara.

Planirani iznos sredstava za ovu meru bio je 10.000.000, 00 dinara. U tekućoj 2014. godini izmireni su zahtevi po ovoj meri, a po obavezi iz 2013. godine u iznosu od 6,474,266.02 dinara, tako da je preostao iznos od 3,525,733.98 dinara.

S obzirom da je iznos sredstava neophodnih za isplatu zahteva podnetih za 2014. godinu 12,884,338.11 dinara, a da je raspoloživo još 3,525,733.98 dinara to je nedostajući iznos od 9,358,604.13 dinara.

Rebalansom Budžeta za realizaciju ovog programa predviđena su sredstva u iznosu od 35.000.000, dinara.

Kroz meru (1) gde je bio predviđen iznos od 20.000.000,00 dinara, za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata, realizovan je iznos od 18.842.068,21 dinara, što znači da je preostao iznos od 1.157.931,79 dinara koji bi bio preusmeren na meru (2) sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Istovremeno bi iznos od 5.000.000. 00 dinara koji je obezbeđen rebalansom budžeta bio usmeren na ovu meru tako da bi se postojeći iznos za meru (2) sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija uvećao za 6.157.931.79 dinara odnosno iznosio bi 16.157.931.79 dinara, čime bi bio izmiren veći deo obaveza prema jedinicama lokalnih samouprava.

Na osnovu navedenog bio bi obezbeđen iznos od 9.683.665,77 dinara za realizaciju obaveza iz 2014. godine od potrebnih 12,884,338.11 dinara.

Iz navedenog razloga Ministarstvo privrede predlaže donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predviđeno je da se u Uredbi o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja („Službeni glasnik RSˮ, br. 27/14 i 65/14), u Programu podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja, u Odeljku 1) Uvodni deo, stav 1. menja i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463- Transferi ostalim nivoima vlasti predviđena su sredstva u iznosu od 138.522.000, 00 dinara. Od navedenog iznosa 35.000.000, 00 dinara je opredeljeno za realizaciju sledećih mera i to:

Iznos od 18.842.068,21 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata;

Iznos od 16.157.931,79 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).“

U istom odeljku stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Članom 2. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva Zakonom o budžetu u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463- Transferi ostalim nivoima vlasti, u iznosu od 30.000.000,00 dinara.

Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 49/14) tačka 2. podtačka 4) u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije, 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 138.522.410,00 dinara, od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju ove uredbe.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ broj 116/14), u članu 7. u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463- Transferi ostalim nivoima vlasti predviđena su sredstva u iznosu od 138.522.000, 00 dinara. Od navedenog iznosa 35.000.000, 00 dinara je opredeljeno za realizaciju ovog programa.

Kako je došlo do povećanja broja zahteva jedinica lokalne samouprave koji se nije mogao unapred predvideti to je kao što je i u tački 2. Obrazloženja – „Razlozi za donošenje uredbe“ detaljno navedeno nastala potreba za izmenom iste.

Razlozi zbog kojih se predlaže da Uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja je neophodno zbog nastavka realizacije Programa.

Ostavite komentar