Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „MESEC BORBE

PROTIV RAKA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Mesec borbe protiv raka” od 5. do 31. marta 2007. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u mesečnom tiražu od 3.000.000 komada, u apoenu u visini od 8 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka u visini 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka u visini 25% prikupljenih sredstava, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke uređuje se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke, u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- /2007

U Beogradu, 16. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa, kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. navedenog zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Povećanje broja obolelih od raka iz godine u godinu u našoj zemlji, zahteva u oblasti zdravstvene politike pojačano angažovanje na podizanju svesti građana o zdravlju i odgovornosti za sopstveno zdravlje, jačanju zdravstvenog vaspitanja i širenju znanja o faktorima rizika za nastanak oboljenja, što je i osnovni preduslov za jačanje zdravstvenog potencijala nacije. U skladu sa zdravstvenom politikom Republike, a radi ostvarenja navedenih aktivnosti, Društvo Srbije za borbu protiv raka i Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka preduzimaju niz konkretnih mera i aktivnosti na sprovođenju programa prevencije, ranog otkrivanja oboljenja i pomoć obolelima.

Sredstva koja su društvima za borbu protiv raka potrebna za sprovođenje svojih aktivnosti, a koje se zbog povećanja obolelih od ove bolesti svake godine proširuju, skoro u celini se obezbeđuje po osnovu prihoda ostvarenih tradicionalnim izdavanjem doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka”.

Vlada na predlog Ministarstva zdravlja daje saglasnost na godišnji program Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka. Ministarstvo zdravlja opredelilo je da se prikupljena sredstva po ovom osnovu usmere, i to: iznos od 75% Društvu Srbije za borbu protiv raka, a iznos od 25% Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka. U 2007. godini, predlaže se da se doplatna poštanska marka za navedene potrebe izdaje u periodu od 5. do 31. marta 2007. godine, u tiražu od 3.000.000 komada.

S obzirom da Društvo Srbije za borbu protiv raka za 2007. godinu, planira da po osnovu doplatne poštanske marke ostvari bruto prihod od 18 miliona dinara (neto prihod 16,2 miliona dinara po odbitku troškova izdavanja i distribucije marke), a Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka bruto prihod od 6 miliona dinara (neto prihod od 5,4 miliona dinara), predloženim tiražom od 3.000.000 komada, pri vrednosti marke od 8 dinara, mogao bi se ostvariti ukupno planirani bruto prihod od oko 24 miliona dinara.

Imajući u vidu potrebu države da brine o zdravlju stanovništva Republike, i u tom smislu značaj preduzimanja širokih preventivnih mera i aktivnosti na smanjenju obolelih od maligniteta, u uslovima kada se njihov broj u Srbiji kontinuirano povećava, a za šta se sredstva, gotovo u celini, obezbeđuju po osnovu izdavanja doplatne poštanske marke, ispunjeni su uslovi iz člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), te se predlaže da Vlada donese uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka”.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Mesec borbe protiv raka” u periodu od 5. do 31. marta 2007. godine, i to u tiražu od 3.000.000 komada, u apoenu u visini 48,5% (propisan je najviši iznos do 50%) od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 16,50 dinara), odnosno 8 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Mesec borbe protiv raka”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, u visini 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, u visini 25% prikupljenih sredstava.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke uređuje ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar