Uredba o utvrđivanju Metodologija za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU METODOLOGIJE ZA IZRAČUNAVANjE STEPENA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Metodologija za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar