Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI I NAČINU PLAĆANjA NAKNADA ZA SPROVOĐENjE OVERAVANjA MERILA, METROLOŠKIH EKSPERTIZA, ISPITIVANjA TIPA MERILA, ISPITIVANjA PRETHODNO UPAKOVANIH PROIZVODA I DRUGIH POSLOVA IZ OBLASTI METROLOGIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje overavanje merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova (u daljem tekstu: naknada) koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa Zakonom o metrologiji, kao i način plaćanja tih naknada.

Visine naknada za sprovođenje overavanja pojedinačnih vrsta merila iz stava 1. ovog člana i šifre tih poslova navedeni su u Prilogu – Visina naknade za sprovođenje overavanja merila koja sprovodi Direkcija ( u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Naknade se uplaćuju unapred na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

U slučaju da su stvarni troškovi veći od procenjenih, podnosilac zahteva dužan je da razliku uplati u roku od sedam dana od dana završetka posla.

U slučaju da su stvarni troškovi manji od procenjenih, Direkcija je dužna da izvrši povraćaj razlike podnosiocu zahteva, u roku od sedam dana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, naknade se mogu uplatiti u roku od sedam dana od dana završetka posla, za podnosioce zahteva koji zahteve podnose redovno, kao i u slučaju vanrednih okolnosti.

Član 3.

Naknada se plaća u iznosu:

1) utvrđenom Prilogom;

2) od 1.200 dinara po započetom radnom času za overavanje merila koja nisu obuhvaćena Prilogom (šifra posla 101).

Naknada utvrđena u Prilogu umanjuje se za:

1) 20 % ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije nisu manje od 200 komada (šifra posla 102);

2) 30 % ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije su veće od 500 komada ili ako je postupak overavanja automatizovan (šifra posla 103).

Naknada se može umanjiti samo po jednom osnovu iz stava 2. ovog člana.

Naknada utvrđena u Prilogu uvećava se:

1) 100 % ako podnosilac zahteva traži da Direkcija, izda posebno uverenje o overavanju merila sa rezultatima merenja ili sa podacima o merilu koje on naznači (šifra posla 104);

2) za 1.200 dinara po broju časova čekanja državnog službenika Direkcije ako podnosilac zahteva za overavanje merila nije pripremio merilo za overavanje, odnosno nije obezbedio potreban broj radnika ili opremu za overavanje, a državni službenik Direkcije izađe po pozivu na mesto overavanja merila (šifra posla 105);

3) na iznos od 350 dinara ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 350 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama Direkcije (šifra posla 106);

4) na iznos od 1.200 dinara ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.200 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija Direkcije u sedištu Direkcije, odnosno u sedištu područne jedinice Direkcije (šifra posla 107);

5) 100 % ako se pri ponovnom overavanju merila utvrdi da je istekao rok važenja žiga, odnosno uverenja o overavanju merila ili je žig uklonjen bez znanja Direkcije (šifra posla 108);

6) za 2.000 dinara za uverenje o overavanju merila koje se overava, a za koje metrološkim uputstvom ili uverenjem o odobrenju tipa nije propisano obavezno izdavanje uverenja (šifra posla 109).

Član 4.

Naknada za sprovođenje metrološke ekspertize plaća se u iznosu od 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 201).

Član 5.

Naknada za sprovođenje ispitivanja i odobrenja tipa merila plaća se u iznosu od 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 301).

Član 6.

Naknada za sprovođenje ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda plaća se u iznosu od 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 401).

Član 7.

Naknada za sprovođenje vanrednog pregleda merila u upotrebi plaća se u iznosu od 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 501).

Član 8.

Naknada za sprovođenje etaloniranja etalona i merila plaća se u iznosu od 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla 601).

Član 9.

Naknada za sprovođenje etaloniranja referentnih materijala iznosi 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla 602).

Ako podnosilac zahteva za etaloniranje referentnih materijala traži da Direkcija izda posebno uverenje sa specifičnim podacima o referentnom materijalu, vreme utrošeno za etaloniranje referentnog materijala povećava se za jedan radni čas.

Član 10.

Naknada za obavljanje sledećih poslova iznosi:

1) za podešavanje tegova koje upotrebljavaju proizvođači i popravljači vaga i tegova, i to:

a) 100 dinara za svaki teg klase tačnosti M1 čija masa nije veća od 50 kg (šifra posla: 701),

b) 150 dinara za svaki teg klase tačnosti M1 čija je masa veća od 50 kg (šifra posla: 702),

v) 100 dinara za svaki teg klase tačnosti F1 i F2 (šifra posla 703).

2) 8.600 dinara po vagi za čije se overavanje koristi specijalno vozilo Direkcije za overavanje vaga (šifra posla 704);

3) 30 dinara po komadu za žigove u obliku nalepnice za ovlašćena tela (šifra posla 705).

Član 11.

Naknada za sprovođenje utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcijskih karakteristika fiskalne kase, terminala za daljinsko očitavanje i softverske aplikacije iznosi 1.200 dinara po započetom radnom času (šifra posla 901).

Član 12.

Ako se poslovi overavanja merila, metrološke ekspertize, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca i drugi poslovi koje obavlja Direkcija vrše van sedišta Direkcije, odnosno van sedišta područne jedinice Direkcije, naknada za sprovođenje tih poslova povećava se za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

Član 13.

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, naknade utvrđene ovom uredbom plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala (,,Službeni list SCG”, broj 54/05 i „Službeni glasnik RS”, broj 109/09).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-161/2010-05

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PPEDSEDNIK

P R I L O G

VISINA NAKNADE

ZA SPROVOĐENjE POSLOVA OVERAVANjA POJEDINAČNIH VRSTA MERILA

Redni broj Vrsta merila Iznos u dinarima po komadu Šifra posla A. Dužina 1. Merila dužine opšte namene 1) merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima 120 00111 2) merne trake sa ili bez viska 240 00121 2. Mašine za merenje dužine žice i kabla 840 00131 3. Automatska merila nivoa tečnosti 1.200 00141 B. Zapremina 1. Merila ograničene zapremine tečnosti 1) ugostiteljske posude i merne boce za skladištenje (100 kom.) 40 00211 2) cisterne a) do 20 m3 zapremine 2.800 00221 b) preko 20 m3 zapremine 4.000 00222 3) rezervoari i tankeri a) do 100 m3 zapremine 6.000 00231 b) od 100 m3 do 500 m3 zapremine 14.400 00232 v) preko 500 m3 zapremine 28.800 00233 4) mlekomeri 300 00241 5) laktofrizi 1.200 00251 2. Vodomeri a) do 10 m3/h 90 00311 b) od 10 m3/h do 50 m3/h 140 00312 v) od 50 m3/h do 100 m3/h 220 00313 g) od 100 m3/h do 200 m3/h 400 00314 d) od 200 m3/h do 500 m3/h 1.000 00315 đ) preko 500 m3/h 2.000 00316 3. Merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda 1) sprave za merenje tečnih goriva i maziva 1.200 00411 2) sprave za merenje tečnog naftnog gasa 3.600 00421 4. Gasomeri 1) gasomeri sa mehovima a) do 16 m3/h 200 00511 b) preko 16 m3/h 300 00521 2) gasomeri sa rotacionim klipovima 460 00531 3) gasomeri sa turbinom 460 00541 4) korektori 480 00551 V. Masa 1. Tegovi 1) klase tačnosti M2 60 00611 2) klase tačnosti M1 a) do 50 kg 120 00621 b) preko 50 kg 480 00622 3) klase tačnosti F2 240 00631 2. Vage 1) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) 1.800 00711 2) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (II) 1.200 00721 3) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII): a) do 20 kg 800 00731 b) od 20 kg do 500 kg 1.200 00732 v) od 500 kg do 5000 kg 2.400 00733 g) od 5000 kg do 20000 kg 4.000 00734 d) od 20000 kg do 40000 kg 6.000 00735 đ) od 40000 kg do 60000 kg 8.000 00736 e) preko 60000 kg 12.000 00737 4) vage sa automatskim i poluautomatskim funkcionisanjem (osim vaga na transportnoj traci) a) do 50 kg 3.000 00741 b) od 50 kg do 500 kg 4.500 00742 v) preko 500 kg 6.000 00743 5) vage na transportnoj traci 8.000 00751 6) kontrolne vage za ispitivanje tegova 5.000 00761 G. Sila 1. Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila 3.000 00811 D. Pritisak 1. Manometri za merenje krvnog pritiska a) mehanički 90 00911 b) elektronski 120 00912 2. Manometri za merenje u pneumaticima 120 01011

Đ. Gustina 1. Areometri 1) Areometri 600 01111 2) Areometri specijalne namene 600 01112 3) Elektronska merila gustine 2.400 01113 2. Sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica 1) sa posudom od ¼ dm3 i tegovima 1.200 01211 2) sa posudom od 1 dm3 i tegovima 1.600 01212 3. Vlagomeri za žitarice i uljarice 1) na principu sušenja 3.000 01311 2) na drugim principima 1.200 01312 E. Koncentracija (sadržaj) 1. Alkoholometri 400 01411 2. Refraktometri koji se koriste u prometu robu i usluga 2.400 01421 3. Etilometri 400 01431 4. Analizatori izduvnih gasova 800 01441 Ž. Temperatura 1. Medicinski termometri (stakleni i električni) a) medicinski (humani) termometri- živini 50 01511 b) medicinski (humani) termometri – električni 100 01512 Z. Električne veličine 1. Strujni merni transformatori a) nazivni napon do 3,6 kV 400 01611 b) nazivni napon preko 3,6 kV 1.200 01612 2. Naponski merni transformatori za osnovni opseg 1.200 01621 3. Indukciona brojila klase tačnosti 2 i 3 a) monofazno brojilo 120 01711 b) trofazno brojilo 200 01712 4. Indukciona brojila klase tačnosti 0,5 i 1 a) trofazno brojilo 600 01721 5. Elektronska brojila klase tačnosti 2 i 3 a) monofazno brojilo 120 01731 b) trofazno brojilo 300 01732 6. Elektronska brojila klase tačnosti 1 a) monofazno brojilo 160 01741 b) trofazno brojilo 320 01742 7. Elektronska brojila klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S a) monofazno brojilo 320 01751 b) trofazno brojilo 720 01752 8. Elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu a) klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S 1.200 01761 b) klase tačnosti 1 aktivno i klase tačnosti 2 ili 3 reaktivno 600 01762 v) klase tačnosti 2 aktivno i klase tačnosti 3 reaktivno 320 01763 9. Merila za ispitivanje električne bezbednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama a) električne otpornosti uzemljenja 320 01811 b) električne otpornosti izolacije 320 01812 v) električne impedanse petlje 320 01813 g) električne otpornosti uzemlja i izjednačenja potencijala 320 01814 d) za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje 320 01815 I. Jonizujuća zračenja 1. Dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja 7.200 01911 2. Poluprovodnički brojači 7.200 01921 3. GM brojači 7.200 01931 4. Detektori jonizujućeg zračenje koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine 7.200 01941 5. Scintilacioni brojači 7.200 01951 J. Fotometrija i radiometrija 1. Spektrofotometri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja 18.000 02011 2. Uređaji za proveru velikog i oborenog svetala na vozilu (regloskopi) 6.000 02021 3. Opacimetri 6.000 02031 K. Merila specijalnih namena 1. Taksimetri 450 02111 2. Merila brzine vozila u saobraćaju 600 02121 3. Merila toplotne energije 1.200 02131 4. Računske jedinice merila toplotne energije sa temperaturnim davačima 600 02141 5. Merila nivoa zvuka 700 02151

Ostavite komentar