Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora

            Na osnovu člana 45. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

            Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU VRŠENjA METROLOŠKOG NADZORA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

            Ovom uredbom uređuje se način vršenja metrološkog nadzora i nadzora nad upotrebom zakonskih mernih jedinica.

           

II. METROLOŠKI NADZOR NAD MERILIMA

Član 2.

Merila koja se stavljaju na tržište i merila koja su u upotrebi podležu metrološkom nadzoru.

Pod merilima koja se stavljaju na tržište, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se merila nakon prvog overavanja, a pre početka ili na samom početku upotrebe.

Član 3.

            Metrološki nadzor može da bude redovni i vanredni u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Redovni metrološki nadzor sprovodi se prema planu metrološkog nadzora koji donosi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija).

Vanredni metrološki nadzor sprovodi se po zahtevu nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti.

Član 4.

           Metrološki nadzor vrši Direkcija preko lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

           Ovlašćeno lice se pre početka vršenja metrološkog nadzora legitimiše.

           Lice kod koga se vrši metrološki nadzor nije dužno da omogući vršenje tog nadzora ovlašćenom licu koje se nije legitimisalo.

Član 5.

            Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad merilima koja se stavljaju na tržište, sprovodi se:

                  1) identifikcija merila (naziv proizvođača, tip merila, službena oznaka tipa merila, klasa tačnosti, merni opseg, serijski broj merila i drugi podaci koji mogu biti od značaja za identifikaciju merila);

            2) utvrđivanje da li je merilo koje je stavljeno na tržište u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, odnosno u skladu sa propisom kojim se propisuju metrološki zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za predmetno merilo (u daljem tekstu: metrološki propis);

            3) utvrđivanje da li je merilo na propisan način overeno važećim žigom u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, odnosno u skladu sa propisom kojim se uređuju vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila;

4) utvrđivanje da li je merilo označeno odgovarajućim znakom usaglašenosti u skladu sa metrološkim propisom;

5) provera da li merilo ispunjava propisane metrološke zahteve;

6) stavljanje odgovarajuće nalepnice kako bi se neusaglašeno merilo privremeno stavilo van upotrebe, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, odnosno do donošenja rešenja o stavljanju merila van upotrebe.

Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad merilima koja su u upotrebi, utvrđuje se da li lice koje upotrebljava merilo:

postavlja i koristi to merilo na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja;

 održava to merilo u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja;

 vodi evidenciju o održavanju merila i njegovom overavanju.

Član 6.

           Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad proizvodnjom, uvozom i popravkom merila, utvrđuje se i proverava da li:

je merilo koje je proizvedeno, odnosno uvezeno, odnosno popravljeno, u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, odnosno da li je merilo overeno u skladu sa metrološkim propisom;

proizvođač merila sprovodi propisani postupak ocenjivanja usaglašenosti merila.

III. METROLOŠKI NADZOR NAD PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA

           

Član 7.

            Metrološki nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima sastoji se iz vršenja provera usaglašenosti sa zahtevima metroloških propisa za prethodno upakovane proizvode koje se obavljaju u prostorijama proizvođača, distributera i uvoznika.

Provere iz stava 1. ovog člana vrše se u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju zahtevi za prethodno upakovane proizvode.

            Metrološki nadzor iz stava 1. ovog člana može biti redovni i vanredni.

Redovni metrološki nadzor iz stava 1. ovog člana sprovodi se prema planu metrološkog nadzora koji donosi Direkcija.

Vanredni metrološki nadzor iz stava 1. ovog člana sprovodi se po zahtevu nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti.

Član 8.

Za prethodno upakovane proizvode označene znakom usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima („e”), metrološki nadzor nad proizvođačima i uvoznicima vrši se u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju zahtevi za prethodno upakovane proizvode.

IV. NADZOR NAD UPOTREBOM ZAKONSKIH MERNIH JEDINICA

Član 9.

           Nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica vrši se proverom:

1) korišćenja zakonskih mernih jedinica i njihovih decimalnih umnožaka i delova;

2) korišćenja propisanih naziva jedinica i njihovih predmetaka;

3) korišćenja propisanih oznaka za jedinice i njihove decimalne umnoške i delove;

4) da li su nazivi i simboli fizičkih veličina u skladu sa zakonom.

V.  SADRŽINA ZAPISNIKA

 

Član  10.

           Ovlašćeno lice sačinjava zapisnik o izvršenom nadzoru nad upotrebom zakonskih mernih jedinica i metrološkom nadzoru (u daljem tekstu: zapisnik) na licu mesta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada zbog obima i složenosti metrološkog nadzora, njegove prirode i okolnosti nije moguće sačiniti zapisnik u toku vršenja metrološkog nadzora, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama Direkcije u roku od tri dana od dana izvršenog metrološkog nadzora.

Član 11.

            Zapisnik mora da bude sačinjen jasno i čitko.

            Zapisnik mora da sadrži:

datum, vreme i mesto vršenja nadzora;

ime i prezime ovlašćenog lica;

podatke o odgovornom licu, kao i o licima koja prisustvuju nadzoru;

predmet nadzora;

nalaz;

izjavu odgovornog lica, odnosno lica koje prisustvuje nadzoru.

Rezultati provere metroloških svojstava merila daju se u prilogu zapisnika.

Ovlašćeno lice i odgovorno lice, odnosno lice koje prisustvuje nadzoru potpisuju zapisnik nakon završenog nadzora.

Ako odgovorno lice, odnosno lice koje prisustvuje nadzoru odbije da potpiše zapisnik ovlašćeno lice konstatuje razloge njegovog odbijanja.

Odgovornom licu, odnosno licu koje prisustvuje nadzoru, uručuje se ili dostavlja kopija zapisnika.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,     

                                                  

V L A D A

                                                                                            PREDSEDNIK

Ostavite komentar