Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (sa prilozima)

Obrazac KNMS 1

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENjE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

e izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PRODATU ILI ISKORIŠĆENU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLjU

(iz polja 1)

Ležište/vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona, m3, litara)

Prihod od – prodatih mineralnih sirovina- iskorišćenih

(din)

Stopa naknade(%)

Iznos obračunate naknade za uplatu (din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENjE (dinara)

Polje 7.

UPLAĆENO (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 8.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 9.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac KNMS 2

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENjE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANjE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I MAGNEZITA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ISKOPANU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLjU

(iz polja 1)

Ležište

Vrsta mineralne sirovine i oznaka

iz člana 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za tekuću godinu

Iskopana količina(t)

Naknada(din/t)

Za uplatu(din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENjE (dinara)

Polje 7.

UPLAĆENO (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 8.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 9.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac KNMS 3

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENjE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE OD 5% ZA ISKORIŠĆENU ILI PRODATU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLjU

(iz polja 1)

Ležište / Vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona)

Ostvaren prihod od prodaje

(din/toni)

Neto prihod od topionice

(din)

Iznosobračunate naknade(din)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENjE (dinara)

Polje 7.

UPLAĆENO (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 8.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 9.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac GNMS 1

GODIŠNjI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENjE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PRODATU ILI ISKORIŠĆENU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLjU

(iz polja 1)

Ležište/vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona, m3, litara)

Prihod od – prodatih mineralnih sirovina- iskorišćenih

(din)

Stopa naknade(%)

Iznos obračunate naknade za uplatu (din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO GODIŠNjE ZADUŽENjE (dinara)

Polje 7.

Vremenski period

Obračunata naknada(dinara)

Iznos plaćene naknade(dinara)

Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal

Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara)

Polje 8.

RAZLIKA ZA UPLATU (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 9.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 10.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac GNMS 2

GODIŠNjI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENjE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANjE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I MAGNEZITA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ISKOPANU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLjU

(iz polja 1)

(prema Uredbi o visini naknade za korišćenje mineralnih sirovina)

Ležište

Vrsta mineralne sirovine i oznaka

iz člana 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za tekuću godinu

Iskopana količina(t)

Naknada(din/t)

Za uplatu(din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

IZNOS OBRAČUNATE GODIŠNjE NAKNADE (dinara)

Polje 7.

Vremenski period

Obračunata naknada(dinara)

Iznos plaćene naknade(dinara)

Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal

Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara)

Polje 8.

RAZLIKA ZA UPLATU (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 9.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 10.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 8 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac GNMS 3

GODIŠNjI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENjE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE OD 5% ZA ISKORIŠĆENU ILI PRODATU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLjU

(iz polja 1)

Ležište / Vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona)

Ostvaren prihod od prodaje

(din/toni)

Neto prihod od topionice

(din)

Iznosobračunate naknade(din)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO GODIŠNjE ZADUŽENjE (dinara)

Polje 7.

Vremenski period

Obračunata naknada(dinara)

Iznos plaćene naknade(dinara)

Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal

Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara)

Polje 8.

RAZLIKA ZA UPLATU (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 9.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 10.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 8 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Ostavite komentar