Uredba o prodaji mineralnog đubriva

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 12. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92) i na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRODAJI MINERALNOG ĐUBRIVA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način prodaje mineralnog đubriva NPK 15:15:15 i KAN 27% N radi unapređenja proizvodnje voća.

Ukupna količina mineralnog đubriva čija prodaja se vrši u skladu sa ovom uredbom iznosi 5.000.000 kg mineralnog đubriva NPK 15:15:15 i 2.000.000 kg mineralnog đubriva KAN 27% N i vlasništvo je Republičke direkcije za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija).

Član 2.

Prodaja mineralnog đubriva iz člana 1. ove uredbe vrši se preko Direkcije.

Član 3.

Pravo na kupovinu mineralnog đubriva iz člana 1. ove uredbe ima fizičko lice – nosilac porodičnog komercijalnog, odnosno nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i čije se porodično poljoprivredno gazdinstvo u Registru vodi u aktivnom statusu, odnosno čije se porodično poljoprivredno gazdinstvo usled neobnavljanja statusa registracije u Registru vodi u pasivnom statusu (u daljem tekstu: fizičko lice) ako na dan stupanja na snagu ove uredbe ima prijavljene površine zasađene voćem.

Član 4.

Kvalitet mineralnog đubriva NPK 15:15:15 iz člana 1. ove uredbe odgovara propisanom standardu SRPS H.B4.035, a mineralnog đubriva KAN 27% N propisanom standardu je SRPS H.B4.031.

Član 5.

Direkcija prodaje mineralno đubrivo NPK 15:15:15 po ceni od 46,60 din/kg i KAN 27% N po ceni od 25,55 din/kg, u skladu sa ovom uredbom.

Mineralno đubrivo se preuzima utovareno u vozilo kod ovlašćenog skladištara Direkcije HIP „Azotara” u restrukturiranju, Pančevo.

Fizičko lice snosi troškove transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostale zavisne troškove.

Član 6.

Fizičko lice koje ima pravo na kupovinu mineralnog đubriva u skladu sa ovom uredbom može da kupi mineralno đubrivo NPK 15:15:15 najviše do 700 kg po hektaru, a najviše za dva hektara prijavljene površine pod voćem i KAN 27% N najviše do 350 kg, po hektaru, a najviše za dva hektara prijavljene površine pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

Pripadujuća količina mineralnog đubriva po fizičkom licu određuje se množenjem prijavljene površine pod voćem u Registru i normativa iz stava 1. ovog člana, zaokruženo na 50 kg i to tako da se količina do zaključno sa 25 kilograma zaokružuje na nula, a preko 25 kg zaokružuje na 50 kg.

Član 7.

Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva podnosi se Direkciji do 12. aprila 2012. godine, na Obrascu- Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva (u daljem tekstu: zahtev), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana fizičko lice može podneti i preko udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovanih u Agenciji za privredne registre odnosno preko pravnog lica i preduzetnika koje se bavi otkupom, odnosno skladištenjem ili preradom voća, kao i preko zemljoradničke zadruge.

Ako udruženje, odnosno pravno lice, preduzetnik ili zemljoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana primi zahtev dužan je da taj zahtev prosledi bez odlaganja Direkciji.

Fizičko lice u zahtevu iz stava 1. ovog člana upisuje podatke o prijavljenim površinama pod voćem sa stanjem na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Nakon izvršene provere podataka Direkcija zaključuje ugovor sa fizičkim licem o kupoprodaji mineralnog đubriva NPK 15:15:15 i/ili KAN 27% N kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, kao i način i sredstvo obezbeđenja.

Nalog za preuzimanje mineralnog đubriva izdaje se fizičkom licu posle potpisivanja ugovora i dostavljanja jedne blanko potpisane solo menice i meničnog ovlašćenja.

Član 9.

Fizičko lice je dužno da mineralno đubrivo kupljeno u skladu sa ovom uredbom plati Direkciji najkasnije do 1. oktobra 2012. godine.

Član 10.

Fizičko lice je dužno da mineralno đubrivo kupljeno u skladu sa ovom uredbom iskoristi isključivo za prolećne radove u poljoprivredi na površinama prijavljenim pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

Član 11.

Prodaja mineralnog đubriva u skladu sa ovom uredbom vrši se po redosledu podnošenja zahteva do količina utvrđenih članom 1. stav 2. ove uredbe.

Ako se prijava podnosi preko lica iz člana 7. stav 2. ove uredbe datum podnošenja zahteva fizičkih lica smatra se datum i čas prijema zahteva u Direkciji.

Član 12.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako primljeni zahtev ne prosledi bez odlaganja Direkciji (član 7. stav 3).

Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 20.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako kupljeno mineralno đubrivo upotrebi suprotno članu 10. ove uredbe.

Član 13.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Obrazac

ZAHTEV ZA KUPOVINU MINERALNOG ĐUBRIVA

Podnosilac zahteva – Nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

(popunjava podnosilac zahteva)

(ime i prezime): ______________________________________________________

JMBG:

Br. registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (BPG):

Mesto: ______________________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________

Kontakt telefon: _____________________________________________________

Površina zasađena voćem u ha________

Tražena količina mineralnog đubriva NPK 15:15:15 __________kg

Tražena količina mineralnog đubriva KAN 27% N __________kg

Potpis podnosioca zahteva

________________________

(popunjava ovlašćeno lice za prijem zahteva u Direkciji)

Datum prijave: _ _._ _.20_ _.

Vreme prijave: čas i minut

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Potvrda o prijemu (preuzima podnosilac zahteva)

(popunjava ovlašćeno lice za prijem zahteva u Direkciji)

Datum prijave: _ _._ _.20_ _.

Vreme prijave: čas i minut

Potpis ovlašćenog lica Direkcije za prijem Potpis podnosioca zahteva

________________________ ________________________

Ostavite komentar