Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE MLEČNOG GOVEDARSTVA U 2008. GODINI

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, broj 21/08), u članu 2. tačka 2) reči: „31. martom 2008. godine” zamenjuju se rečima: „30. aprilom 2008. godine”.

U tački 3) tačka na kraju briše se i dodaju reči: „ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.”

Član 2.

U članu 7. stav 2. tačka 2) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 3) briše se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: _________

U Beogradu, aprila 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar