Uredba o sprovođenju mobilizacije

Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 20) i člana 101. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon i 104/09 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o sprovođenju mobilizacije

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak sprovođenja opšte i delimične mobilizacije subjekata sistema odbrane, stvari i materijalnih sredstava za potrebe odbrane zemlje, osim mobilizacije Vojske Srbije.

Član 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

mobilizacija je postupak kojim građani, državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju i uslove rada, radi izvršavanja obaveza koje su im utvrđene Planom odbrane Republike Srbije;

subjekti mobilizacije su državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici od značaja za odbranu, jedinice civilne zaštite i subjekti sistema osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja;

obveznici mobilizacije su građani kojima je utvrđena vojna, radna i materijalna obaveza i pravna lica i preduzetnici kojima je utvrđena materijalna obaveza;

izvršioci mobilizacije su lica koja su odgovorna za sprovođenje mobilizacije subjekata mobilizacije;

nosioci obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji su privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici određeni Odlukom o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu i Rešenjem o određivanju privrednih društava i drugih pravnih lica koji proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije kojima su postavljeni zahtevi i utvrđene obaveze u mobilizaciji subjekata mobilizacije;

plan zadataka i mera za mobilizaciju je planski dokument na osnovu kojeg se sprovodi mobilizacija;

plan obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji je dokument na osnovu kojeg se planira obezbeđenje proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji prioritetnih korisnika;

mobilizacijsko mesto je opštepoznat geografski objekat, po pravilu, naseljeno mesto u čijoj se blizini određuje mobilizacijsko zborište;

mobilizacijsko zborište je određena zemljišna prostorija (objekat infrastrukture) u blizini mobilizacijskog mesta na kojem se organizuje i izvršava prihvat obveznika mobilizacije i stvari;

vreme trajanja mobilizacije je vremenski period u kojem se izvršava mobilizacija subjekata mobilizacije i izražava se u časovima (do 48 časova) i u danima (preko 48 časova).

II. NAČIN I POSTUPAK SPROVOĐENJA MOBILIZACIJE

Član 3.

Mobilizacija se sprovodi prema Planu zadataka i mera za mobilizaciju i prema planovima zadataka i mera za mobilizaciju subjekata mobilizacije i odlukama, odnosno naređenjima nadležnih organa.

Član 4.

Organizacija mobilizacije je proces međusobno usklađenih postupaka, veza i odnosa građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, radi stvaranja uslova za izvršavanje obaveza utvrđenih Planom odbrane Republike Srbije.

Član 5.

Građani izvršavaju svoje obaveze u mobilizaciji u skladu sa ratnim rasporedom koji im je određen i saopšten aktom nadležnog teritorijalnog organa Ministarstva odbrane.

U izvršavanju propisanih obaveza u mobilizaciji, građani se angažuju u skladu sa potrebama Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, i to u:

komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije;

Ministarstvu unutrašnjih poslova;

državnim organima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave;

civilnoj zaštiti;

sistemu osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja;

izvršavanju radne obaveze;

izvršavanju materijalne obaveze;

privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima kojima su utvrđene obaveze Planom odbrane Republike Srbije.

Član 6.

Državni organi, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave mobilizacijom se organizuju za izvršavanje zadataka i obaveza u ratnom i vanrednom stanju utvrđenih Planom odbrane Republike Srbije.

Član 7.

U izvršavanju zadataka iz plana zadataka i mera za mobilizaciju, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici od značaja za odbranu organizuju se za:

obezbeđenje proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji Vojske Srbije i prioritetnih korisnika;

obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenje usluga u ratnom i vanrednom stanju;

izvršavanje obaveze zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih i kulturnih dobara od vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti.

Član 8.

Jedinice civilne zaštite organizuju se mobilizacijom za preduzimanje mera zaštite, spasavanja i otklanjanja posledica od elementarnih nepogoda, tehničko -tehnoloških nesreća i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća.

Član 9.

Subjekti sistema osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja organizuju se mobilizacijom radi otkrivanja, praćenja i prikupljanja podataka o svim vrstama opasnosti koje mogu ugroziti ljude, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra.

Član 10.

Jedinice radne obaveze organizuju se mobilizacijom za izvođenje neodložnih radova za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite u ratnom i vanrednom stanju.

Mobilizaciju jedinica radne obaveze planiraju i organizuju teritorijalni organi Ministarstva odbrane u saradnji sa Vojskom Srbije i subjektima mobilizacije.

Član 11.

Mobilizacija stvari organizuje se u okviru izvršavanja materijalne obaveze građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite.

Mobilizaciju stvari planira i organizuje teritorijalni organ Ministarstva odbrane u saradnji sa Vojskom Srbije i subjektima mobilizacije, na osnovu njihovih iskazanih potreba.

Član 12.

Pripremama mobilizacije obezbeđuje se organizovano i pravovremeno izvršavanje mobilizacije subjekata mobilizacije.

Pripreme mobilizacije obuhvataju:

planiranje mobilizacije;

organizovanje prenošenja naređenja za mobilizaciju i pozivanja obveznika mobilizacije;

obuku, uvežbavanje i proveru spremnosti za sprovođenje mobilizacije.

Član 13.

Izvršioci mobilizacije su:

za državne organe, organe autonomnih pokrajina i organe jedinica lokalne samouprave ― rukovodioci, odnosno lica koja oni ovlaste;

za privredna društva i druga pravna lica ― direktori, odnosno lica koja oni ovlaste;

za preduzetnike ― preduzetnici, odnosno lica koja oni ovlaste.

Izvršiocu mobilizacije određuje se zamenik.

Član 14.

Izvršioci mobilizacije u toku pripreme mobilizacije obavljaju zadatke koji se odnose na:

utvrđivanje organizacije za rad u ratnom i vanrednom stanju;

određivanje mobilizacijskog zborišta, uz pribavljenu saglasnost nadležnog regionalnog centra Ministarstva odbrane;

određivanje vremena trajanja mobilizacije;

saopštavanje ratnog rasporeda licu u radnom odnosu;

izradu mobilizacijske procene;

donošenje planova zadataka i mera za mobilizaciju;

saradnju sa drugim subjektima mobilizacije i teritorijalnim organima Ministarstva odbrane;

obuku, uvežbavanje i proveru spremnosti za sprovođenje mobilizacije.

Član 15.

Mobilizacijsko mesto za subjekte mobilizacije je određeno njihovom mirnodopskom lokacijom.

Član 16.

Mobilizacijsko zborište određuje se za subjekte mobilizacije koji se u mobilizaciji popunjavaju obveznicima mobilizacije i stvarima iz evidencije teritorijalnih organa Ministarstva odbrane.

Mobilizacijsko zborište određuje se kao osnovno i rezervno.

Mobilizacijsko zborište može se odrediti i u rejonu mirnodopske lokacije subjekata mobilizacije.

Član 17.

Vreme trajanja mobilizacije određuje se u skladu sa zadacima koji su subjektima mobilizacije utvrđeni Planom odbrane Republike Srbije.

Član 18.

Polazni dokument za planiranje mobilizacije je Inicijalna direktiva za planiranje mobilizacije.

Inicijalna direktiva za planiranje mobilizacije sadrži:

razmatranje situacije;

strategijske ciljeve;

političke i vojne obaveze i ograničenja;

pretpostavke;

strategijsku misiju;

zadatke;

druge elemente koordinacije.

Inicijalnu direktivu za planiranje mobilizacije izrađuje Ministarstvo odbrane i dostavlja organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštabu Vojske Srbije.

Unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna za izradu Plana odbrane Republike Srbije dostavlja izvod iz Inicijalne direktive za planiranje mobilizacije subjektima mobilizacije.

Član 19.

Planiranje mobilizacije obuhvata:

izradu Mobilizacijske procene;

donošenje planova zadataka i mera za mobilizaciju i izradu izvoda iz donetih planova;

usklađivanje mobilizacijskih priprema.

Član 20.

Donošenju planova zadataka i mera za mobilizaciju prethodi izrada Mobilizacijske procene koja se čuva uz plan zadataka i mera za mobilizaciju.

Mobilizacijska procena koju izrađuje Ministarstvo odbrane je sastavni deo Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje.

Prilikom izrade Mobilizacijske procene, Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim državnim organima.

Izvod iz Mobilizacijske procene dostavlja se subjektima mobilizacije.

Subjekti mobilizacije koji u svom sastavu imaju unutrašnje organizacione jedinice dostavljaju izvod iz sopstvene Mobilizacijske procene unutrašnjim organizacionim jedinicama.

Član 21.

Mobilizacijskom procenom bliže se sagledavaju i procenjuju sledeći elementi:

bezbednosna situacija na teritoriji;

uticaj vojnih i nevojnih izazova i rizika na izvršavanje mobilizacije;

geografski i meteorološki uslovi za izvršavanje mobilizacije;

razmeštaj i udaljenost mobilizacijskih zborišta;

mogućnost popune ljudstvom i materijalnim sredstvima;

logistička podrška mobilizacije i obezbeđenje proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji;

organizacija rukovođenja i telekomunikaciono-informatičkog sistema;

drugi činioci i okolnosti od značaja za pripremu i izvršavanje mobilizacije.

Mobilizacijska procena sadrži kratke zaključke o procenjenim uslovima i mogućnostima izvršavanja mobilizacije prema elementima procene.

Član 22.

Plan zadataka i mera za mobilizaciju donosi Ministarstvo odbrane, a izvode iz ovog plana dostavlja subjektima mobilizacije.

Plan zadataka i mera za mobilizaciju sadrži:

plan rukovođenja mobilizacijom (ko rukovodi mobilizacijom, praćenje toka mobilizacije, ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima odbrane i izveštavanje o toku i završetku mobilizacije);

organizaciju i način prijema, prenošenja i saopštavanja naređenja (signala) za mobilizaciju;

organizaciju, način i prioritete pozivanja i prihvata obveznika mobilizacije i stvari;

organizaciju logističke podrške mobilizacije;

druge mere predviđene za izvršavanje mobilizacije.

Član 23.

Polazne osnove za izradu plana zadataka i mera za mobilizaciju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika od značaja za odbranu jesu:

utvrđene obaveze u mobilizaciji, ratnom i vanrednom stanju;

izvod iz Mobilizacijske procene i izvod iz plana zadataka i mera za mobilizaciju;

sopstvena Mobilizacijska procena.

Član 24.

Plan zadataka i mera za mobilizaciju državnih organa, organa autonomnih pokrajina i organa jedinica lokalne samouprave sadrži:

odluku o izvršavanju mobilizacije;

akt o organizaciji za rad u ratnom i vanrednom stanju;

uputstvo za rad izvršilaca mobilizacije i način rukovođenja mobilizacijom;

organizaciju i način prijema, prenošenja i saopštavanja naređenja (signala) za mobilizaciju;

organizaciju, način i prioritete pozivanja (aktiviranja) zaposlenih i prihvata obveznika mobilizacije;

organizaciju logističke podrške mobilizacije;

druge mere predviđene za izvršavanje mobilizacije.

Član 25.

Plan zadataka i mera za mobilizaciju privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika od značaja za odbranu sadrži:

odluku o izvršavanju mobilizacije;

akt o organizaciji za rad u ratnom i vanrednom stanju;

uputstvo za rad izvršilaca mobilizacije i način rukovođenja mobilizacijom;

organizaciju i način prijema, prenošenja i saopštavanja naređenja (signala) za izvršavanje mobilizacije;

plan pozivanja (aktiviranja) lica u radnom odnosu i prihvata obveznika mobilizacije;

mere za rad u ratnom i vanrednom stanju kojima se obezbeđuje vršenje proizvodne odnosno uslužne delatnosti, u skladu sa potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije.

Član 26.

Odlukom o izvršavanju mobilizacije određuju se:

uslovi izvršavanja mobilizacije;

vreme početka i završetka mobilizacije;

sastavi koji se mobilišu;

zadaci u toku izvršavanja mobilizacije;

odgovorna lica;

postupanje sa dokumentima plana zadataka i mera za mobilizaciju;

izveštavanje o toku mobilizacije;

druga pitanja od značaja za izvršavanje mobilizacije.

Član 27.

Način i postupak sprovođenja mobilizacije vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane propisuje ministar odbrane.

Član 28.

Subjekti mobilizacije koji u svom sastavu imaju unutrašnje organizacione jedinice dostavljaju izvod iz sopstvenog plana zadataka i mera za mobilizaciju unutrašnjim organizacionim jedinicama.

Član 29.

Nosioci obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji prioritetnih korisnika, pored plana iz člana 25. ove uredbe, donose i Plan obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji.

Plan obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji sadrži:

naziv prioritetnog korisnika;

vrstu proizvoda ili usluga koje treba obezbediti u skladu sa zaključenim ugovorom;

vreme i mesto (lokacija) obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga;

potrebna sredstva za rad;

druga pitanja od značaja za obezbeđenje proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji.

Član 30.

Plan zadataka i mera za mobilizaciju i planovi zadataka i mera za mobilizaciju subjekata mobilizacije su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije.

Plan zadataka i mera za mobilizaciju izrađuje se u saradnji sa državnim organima.

Planovi zadataka i mera za mobilizaciju subjekata mobilizacije pripremaju se u saradnji sa teritorijalnim organima Ministarstva odbrane.

Član 31.

Planovi zadataka i mera za mobilizaciju čuvaju se na način propisan za čuvanje Plana odbrane Republike Srbije.

Član 32.

Nosilac organizacije, planiranja i realizacije poslova pripreme i izvršavanja mobilizacije iz vojne, radne i materijalne obaveze i poslova usklađivanja mobilizacijskih priprema sa subjektima sistema odbrane je regionalni centar Ministarstva odbrane na teritoriji za koju je obrazovan.

Nosilac realizacije poslova pripreme i izvršavanja mobilizacije iz vojne, radne i materijalne obaveze sa subjektima sistema odbrane je centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu na teritoriji za koju je obrazovan.

Način postupanja teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u sprovođenju mobilizacije subjekata sistema odbrane uređuje ministar odbrane.

Član 33.

Usklađivanje mobilizacijskih priprema vrši se radi stvaranja neophodnih uslova za planiranje mobilizacije.

Usklađivanje mobilizacijskih priprema vrši se prema zahtevima i potrebama subjekata mobilizacije koji se dostavljaju regionalnim centrima Ministarstva odbrane.

Nadležni regionalni centar Ministarstva odbrane izrađuje plan usklađivanja mobilizacijskih priprema. Izvodi iz plana usklađivanja mobilizacijskih priprema dostavljaju se svim učesnicima usklađivanja mobilizacijskih priprema.

Po izvršenom usklađivanju mobilizacijskih priprema, nadležni regionalni centar Ministarstva odbrane sačinjava zaključke u kojima se navode usaglašena rešenja i dostavlja ih subjektima mobilizacije. Zaključci se čuvaju uz planove zadataka i mera za mobilizaciju subjekata za mobilizaciju.

Član 34.

Usklađivanje mobilizacijskih priprema, po pravilu, realizuje se:

usklađivanjem lokacija mobilizacijskih zborišta;

raspodelom obveznika mobilizacije i stvari iz popisa;

zajedničkim merama zaštite snaga i sredstava;

izvršavanjem zajedničkih zadataka logističke podrške;

obezbeđenjem proizvoda i pružanjem usluga u mobilizaciji;

drugim zajedničkim poslovima.

Član 35.

Kada subjekti mobilizacije i ratne jedinice Vojske Srbije ne mogu izvršiti mobilizaciju sopstvenim resursima oslanjaju se na kapacitete nosilaca obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji. Radi planiranja angažovanja nosilaca obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji, subjekti mobilizacije i ratne jedinice Vojske Srbije podnose zahtev za obezbeđenje proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji nadležnom teritorijalnom organu Ministarstva odbrane.

Subjekti mobilizacije u zahtevu iz stava 1. ovog člana navode vrstu proizvoda ili vrstu usluga, odnosno vrstu proizvoda i usluga koje treba izvršiti, vreme, mesto i način obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga i drugo od značaja za izvršenje konkretnog zadatka. Uz zahtev dostavlja se i predlog nosilaca obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji.

Ratne jedinice Vojske Srbije potrebe za obezbeđenjem proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji iskazuju zahtevom u skladu sa propisima koji uređuju mobilizaciju Vojske Srbije.

Član 36.

Nadležni teritorijalni organi Ministarstva odbrane rešavaju podnete zahteve i subjektima mobilizacije dostavljaju saglasnost za izabranog nosioca obezbeđenja, a u ime ratne jedinice Vojske Srbije kao krajnjeg korisnika zaključuju ugovor sa nosiocem obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Član 37.

Telekomunikaciono-informatičko obezbeđenje državnih organa u mobilizaciji planira i organizuje Generalštab Vojske Srbije u saradnji sa drugim nosiocima telekomunikacionih sistema.

Logističku podršku mobilizacije Ministarstva odbrane planira i realizuje Generalštab Vojske Srbije, po zahtevima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane.

Član 38.

Organizovanjem saopštavanja naređenja za mobilizaciju stvaraju se uslovi da se naređenje za mobilizaciju pravovremeno primi, prenese i saopšti svim subjektima mobilizacije i obveznicima mobilizacije.

Član 39.

Postupak po prijemu naređenja, odnosno saznanja za naređenje za mobilizaciju, sprovodi se redosledom radnji utvrđenih planom zadataka i mera za mobilizaciju subjekata mobilizacije.

Član 40.

Saopštavanje naređenja za opštu mobilizaciju javnim oglašavanjem organizuju, planiraju i izvršavaju teritorijalni organi Ministarstva odbrane na teritoriji za koju su obrazovani.

Za realizaciju saopštavanja naređenja za opštu mobilizaciju javnim oglašavanjem, teritorijalni organi Ministarstva odbrane donose plan saopštavanja naređenja za opštu mobilizaciju.

Naređenje za opštu mobilizaciju javnim oglašavanjem saopštava se i preko sredstava informisanja i emitovanjem propisanog javnog znaka za uzbunjivanje.

Naređenje za opštu mobilizaciju javnim oglašavanjem saopštava se i pojedinačnim pozivom, odnosno neposrednim uručivanjem naređenja za mobilizaciju.

Član 41.

Saopštavanje naređenja za delimičnu mobilizaciju vrši se pojedinačnim pozivom odnosno neposrednim uručivanjem naređenja za mobilizaciju.

Član 42.

Pozivanje obveznika mobilizacije koji su planom popune raspoređeni u Vojsku Srbije i organizacione jedinice Ministarstva odbrane, civilnu zaštitu i obveznika mobilizacije koji su planom popune određeni da radnu obavezu izvršavaju u drugom subjektu mobilizacije organizuju nadležni regionalni centri Ministarstva odbrane.

Nadležni regionalni centri Ministarstva odbrane u organizovanju pozivanja obveznika mobilizacije sarađuju sa ostalim subjektima sistema odbrane.

Pozivanje obveznika mobilizacije sprovodi se opštim i pojedinačnim pozivom.

Opšti poziv za mobilizaciju ističe se na javnim mestima, sedištima organa jedinica lokalne samouprave i objavljuje se u javnim glasilima.

Pojedinačni poziv za mobilizaciju uručuje se obvezniku mobilizacije.

Pozivanje obveznika mobilizacije izvršavaju kurirsko-pozivarske jedinice kao jedinice radne obaveze.

Član 43.

Pozivanje lica koja su u radnom odnosu i nastavljaju sa radom na svom radnom mestu po osnovu radne obaveze organizuje subjekat mobilizacije kod kojeg je to lice u radnom odnosu sopstvenim sistemom pozivanja.

Član 44.

Obveznike mobilizacije po pravilu prihvataju izvršioci mobilizacije na način utvrđen planom zadataka i mera za mobilizaciju.

Prihvat obveznika mobilizacije raspoređenih u ratne jedinice Vojske Srbije vrši se po propisima kojima je uređena mobilizacija Vojske Srbije.

Radi efikasnijeg prihvata obveznika mobilizacije, subjekti mobilizacije mogu formirati privremene sastave. Obaveze i zadaci privremenih sastava utvrđuju se planom zadataka i mera za mobilizaciju.

Član 45.

Teritorijalni organ Ministarstva odbrane može organizovati prevoz obveznika mobilizacije od mesta prikupljanja do mobilizacijskog zborišta, ako na tom pravcu nije organizovan javni prevoz, korišćenjem kapaciteta nosilaca obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji.

Član 46.

Aktiviranje nosilaca obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji prioritetnih korisnika vrši se na osnovu naređenja nadležnog teritorijalnog organa Ministarstva odbrane.

Član 47.

Obuku i uvežbavanje za sprovođenje mobilizacije organizuju, planiraju i realizuju svi subjekti mobilizacije.

Član 48.

Provera spremnosti za izvršavanje mobilizacije u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu obuhvata kontrolu:

planiranja, organizacije i usklađenosti priprema za mobilizaciju sa obavezama subjekata mobilizacije utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije;

organizacije prijema, prenošenja i saopštavanja naređenja za mobilizaciju;

organizacije i rada sistema pozivanja obveznika mobilizacije;

osposobljenosti za izvršavanje mobilizacije.

Proveru spremnosti za izvršavanje mobilizacije vrše:

Inspektorat odbrane, ministar odbrane, odnosno lice koje on ovlasti – za sve subjekte mobilizacije;

rukovodilac organa, odnosno lice koje on ovlasti – za državne organe, organe autonomnih pokrajina i organe jedinica lokalne samouprave;

ministar unutrašnjih poslova, odnosno lice koje on ovlasti – za specijalizovane jedinice civilne zaštite;

direktor, odnosno lice koje on ovlasti – za privredna društva i pravna lica;

preduzetnik, odnosno lice koje on ovlasti – za preduzetnike.

Član 49.

Početak mobilizacije javnim oglašavanjem računa se od trenutka (dan i čas) saopštavanja naređenja, odnosno poziva za mobilizaciju, a početak mobilizacije pojedinačnim pozivanjem – od trenutka (dan i čas) određenog za početak mobilizacije u naređenju, odnosno odluci za izvršavanje mobilizacije.

Član 50.

U slučaju napada na zemlju, svi obveznici mobilizacije dužni su da odmah po saznanju, ne čekajući poziv ili naređenje, postupe po određenom rasporedu i obavezama utvrđenim planom zadataka i mera za mobilizaciju, odnosno Planom odbrane Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Član 51.

Po prijemu naređenja za mobilizaciju, nadležni teritorijalni organ Ministarstva odbrane obveznicima mobilizacije uručuje pojedinačne pozive za mobilizaciju, a nosiocima obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji prioritetnih korisnika koji se mobilišu uručuje naređenje za aktiviranje nosilaca obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga prema utvrđenom planu.

Član 52.

Po prijemu naređenja za mobilizaciju saopštava se odluka o izvršavanju mobilizacije.

Odluku o izvršavanju mobilizacije saopštava izvršilac mobilizacije.

Član 53.

Posle saopštavanja odluke iz člana 52. ove uredbe, izvršioci mobilizacije postupaju na način i prema redosledu radnji koje su im propisane planovima zadataka i mera za mobilizaciju.

Član 54.

Prioritet u pozivanju obveznika mobilizacije imaju obveznici mobilizacije raspoređeni u Vojsku Srbije, vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane i nosioce obezbeđenja proizvoda i pružanja usluga u mobilizaciji ratnih jedinica Vojske Srbije, a zatim i oni obveznici koji su raspoređeni u ostale subjekte mobilizacije.

Član 55.

Ministarstvo odbrane, u okviru svog delokruga prati izvršavanje mobilizacije subjekata sistema odbrane, izveštava Vladu i predsednika Republike o izvršavanju mobilizacije i predlaže mere iz njegove nadležnosti, u skladu sa zakonom.

Član 56.

Izvršioci mobilizacije u vreme utvrđeno planovima zadataka i mera za mobilizaciju izveštavaju o odzivu pozvanih obveznika mobilizacije, pojavama koje negativno utiču na izvršavanje mobilizacije i o završenoj mobilizaciji.

Član 57.

Obvezniku mobilizacije vrši se isplata svih troškova prevoza u vezi sa odzivom na mobilizaciju.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

Subjekti mobilizacije uskladiće planove zadataka i mera za mobilizaciju sa ovom uredbom, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 59.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sprovođenju mobilizacije (,,Službeni glasnik RS”, br. 96/08 i 24/10), osim odredbe člana 10. koja ostaje na snazi do donošenja propisa iz člana 27. ove uredbe.

Član 60.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8541/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar