Uredba o visini godišnje naknade za motorna i priključna vozila

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07 i 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA

Član 1.

Za motorna i priključna vozila plaća se naknada za upotrebu javnog puta (u daljem tekstu: naknada) za vreme od 12 meseci, i to:

RED.BR. VRSTA VOZILA VISINA NAKNADE(dinara) 1. VRSTA L 1.1. L1 – Moped 30 1.2. L2 – Laki tricikl 30 1.3. L3 – Motocikl 80 1.4. L4 – Motocikl sa bočnim sedištem 80 1.5. L5 – Teški tricikl 80 1.6. L6 – Laki četvorocikl 50 1.7. L7 – Teški četvorocikl 120 2. VRSTA M 2.1. M1 – Putničko vozilo 2.1.1. do 900 cm3 140 2.1.2. preko 900 do 1.350 cm3 160 2.1.3. preko 1.350 do 1.800 cm3 690 2.1.4. preko 1.800 do 2.500 cm3 1.380 2.1.5. preko 2.500 do 3.150 cm3 2.060 2.1.6. preko 3.150 cm3 3.670 2.2. M2 – Laki autobus – vozilo vrste M koje ima više od devet sedišta uključujući i sedište za vozača, i koje ima najveću dozvoljenu masu koja ne prelazi 5 t -po registrovanom sedištu 55 2.3. M3 – Teški autobus – vozilo vrste M koje ima više od devet sedišta uključujući i sedište za vozača, i koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 5 t -po registrovanom sedištu 55 3. VRSTA N 3.1. N1 – Lako teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t-za svaku t 460 3.2. N2 – Srednje teretno vozilo koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 3,5 t ali koja ne prelazi 12 t 3.2.1. Preko 3,5 do 8 t -osnovna naknada 1380 – za svaku tonu preko 3,5 do 8 t 460 3.2.2. Preko 8 do 12 t -osnovna naknada 3890 – za svaku tonu preko 8 do 12 t 520 3.3. N3 – Teško teretno vozilo koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 12 t -osnovna naknada 4920 – za svaku tonu preko 12 t 740 Za vozila oblika karoserije BC – tegljač, plaća se samo osnovna naknada 4. VRSTA O 4.1. Priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t 100 4.2. Priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 t ali ne prelazi 3,5 t – za svaku t 340 4.3. Priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t ali ne prelazi 10 t 4.3.1. Preko 3,5 do 8 t -osnovna naknada 860 – za svaku tonu preko 3,5 do 8 t 400 4.3.2. Preko 8 do 10 t -osnovna naknada 3430 – za svaku tonu preko 8 do 12 t 460 4.4. Priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 10 t -osnovna naknada 4010 – za svaku tonu preko 10 t 520 5. VRSTA T 5.1. T – Traktori 120 5.2. Tm- Motokultivator 50 5.3. TR- Radna mašina 50 6. VRSTA R 6.1. R1- Priključno vozilo traktora čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1500 kg 50 6.2. R2 – Priključno vozilo traktora čija najveća dozvoljena masa prelazi 1,5 t ali ne prelazi 3,5 t 50 6.3. R3 – Priključno vozilo traktora čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t ali ne prelazi 21 t 50 6.4. R4 – Priključno vozilo traktora čija najveća dozvoljena masa prelazi 21 t 50 Ako najveća dozvoljena masa nije izražena u celim tonama, naknada se plaća za najveću dozvoljenu masu do pola tone, u visini od 50% iznosa određenog za jednu tonu, a za najveću dozvoljenu masu preko pola tone do jedne tone u iznosu određenom za celu tonu 7 VRSTA K 7.1. K5a-Vučno vozilo turističkog voza 120 7.2. K5b- Priključno vozilo turističkog voza 50

Član 2.

Naknadu za upotrebu motornih i priključnih vozila ne plaćaju:

1) osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

2) osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

3) roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu na jedno vozilo, koje se na njihovo ime, odnosno ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini;

4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja prve pomoći licima sa invaliditetom, koje su registovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.

Član 3.

Sredstva ostvarena od naknade iz člana 1. ove uredbe uplaćuju se na uplatni račun broj 840-714514843-11- godišnja naknada za motorna i priključna vozila.

Član 4.

Vlasnici motornih i priključnih vozila koja se godišnje registruju, uz zahtev za upis u jedinstveni registar vozila, odnosno za izdavanje registracione nalepnice, prilažu dokaz o plaćenoj naknadi vozila u jednokratnom iznosu unapred za 12 meseci obuhvatajući mesec u kome se vrši upis u jedinstveni registar vozila, odnosno izdavanje registracione nalepnice.

Član 5.

Vlasnici motornih i priključnih vozila koji privremeno registruju vozila za vreme kraće od 12 meseci, plaćaju srazmerno deo naknade koji važi na dan registracije vozila.

Član 6.

Ako se motorno i priključno vozilo otuđi u vremenu za koje je plaćena naknada, novi vlasnik vozila neće platiti naknadu do isteka vremena za koje je plaćena naknada.

Izuzetno, lice koje nema pravo na oslobađanje iz stava 1. ovog člana koje u roku važenja registracione nalepnice stekne pravo svojine na vozilu kod čije registracije naknada za upotrebu motornih vozila nije plaćena u skladu sa stavom 1. ovog člana i članom 23. Zakona o javnim putevima, plaća srazmerni deo naknade koji odgovara periodu sticanja prava na vozilu do isteka roka važenja registracione nalepnice.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar