Uredba o izmeni Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PLANU MREŽE

ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Član 1.

U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08 i 71/09) u Tabeli teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, Odeljak XXX. grad Beograd, tačka 17. menja se i glasi:

„17. Apoteka Beograd”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6375/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar