Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US i 92/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 1.

U Uredbi o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, br. 3/09 i 102/10), u članu 2. stav 1. posle tačke 33. dodaje se tačka 33a koja glasi:

„33a Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 2.000,00 din.”

U stavu 2. reči: „tač. 1–33.” zamenjuje se rečima „tač. 1–33a”, a posle tačke 33. dodaje se tačka 33a koja glasi:

„33a Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 999,00 din.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2165/2012

U Beogradu, 22. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar