Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstansci

Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O METODOLOGIJI PRIKUPLjANjA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR NENAMERNO ISPUŠTENIH DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se metodologija prikupljanja podataka za Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (u daljem tekstu: Inventar).

Član 2.

Prikupljanje podataka za Inventar vrši se radi sistematskog evidentiranja i dostavljanja podataka neophodnih za izveštavanje o emisijama iz izvora nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u skladu sa smernicama Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (u daljem tekstu: Konvencija) i POPs protokola Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (u daljem tekstu: Protokol).

Podaci koji se prikupljaju za Inventar odnose se na emisije nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci datih u Aneksu C Konvencije i u Protokolu.

Član 3.

Inventar je sektorski organizovana baza podataka koja sadrži naročito:

1) prikupljene podatke o aktivnostima potrebne za izveštavanje o emisijama nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci;

2) primenjene emisione faktore;

3) proračun vrednosti emisija nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci;

4) dodatne informacije i pretpostavke koje se koriste za proračun;

5) izveštaje o inventaru nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci.

Inventar je deo informacionog sistema zaštite životne sredine Republike Srbije koji vodi Agencija za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita vazduha.

Član 4.

Podaci koji se prikupljaju za Inventar, u skladu sa Konvencijom i Protokolom, svrstavaju se u sledeće kategorije:

spaljivanje/insineracija otpada;

proizvodnja crnih i obojenih metala;

proizvodnja energije i toplote;

proizvodnja mineralnih proizvoda;

transport;

nekontrolisani procesi gorenja/sagorevanja;

proizvodnja i upotreba hemikalija i druge robe široke potrošnje;

različiti izvori;

odlaganje / deponovanje otpada;

ugrožena područja.

Član 5.

Podatke, u skladu sa ovom uredbom, dostavljaju subjekti izveštavanja koji prikupljaju i/ili imaju podatke potrebne za Inventar.

Subjekti izveštavanja podatke dostavljaju na propisanim obrascima.

Subjekti izveštavanja su državni organi i organizacije, javne ustanove, jedinice lokalne samouprave, udruženja, privredni subjekti i drugi subjekti zaštite životne sredine ili subjekti čiji je rad u direktnoj ili indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine propisuje obrasce iz stava 2. ovog člana.

Član 6.

Subjekti izveštavanja podatke za Inventar dostavljaju jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Obrasci iz člana 5. stav 2. ove uredbe dostavljaju se Agenciji u papirnoj formi, propisno potpisani i overeni od strane odgovornog lica i u elektronskoj formi na e-mail adresu Agencije ili na kompakt disku bez potpisa i overe.

Agencija obezbeđuje dostavljanje podataka za Inventar, proveru njihovog kvaliteta, kao i kvaliteta proračuna, u skladu sa zakonom.

Agencija obezbeđuje razmenu podataka i informacija sa subjektima izveštavanja, omogućavanjem pristupa tim podacima i informacijama putem informacionog sistema zaštite životne sredine Republike Srbije.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: U Beogradu, VLADA PREDSEDNIK

Ostavite komentar