Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 104/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O METODOLOGIJI PRIKUPLjANjA I OBRADE PODATAKA I OBRAČUNU PROSEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSEČNE DNEVNE POTROŠNjE I KOLIČINA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju način, postupci i rokovi obračuna prosečnog dnevnog neto uvoza nafte i derivata nafte, njihove prosečne dnevne potrošnje i količine rezervi koje se čuvaju, obveznici dostave podataka o uvozu, izvozu i potrošnji nafte i derivata nafte, kao i metodologija prikupljanja i obrade podataka u cilju određivanja neto uvoza i dnevne potrošnje nafte i derivata nafte u Republici Srbiji.

Član 2.

Prosečni dnevni neto uvoz i prosečna dnevna potrošnja nafte i derivata nafte obračunavaju se radi određivanja količine obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, u skladu sa zakonom.

Obračun iznosa iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu podataka koje dostavljaju energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i/ili energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, a koji uvoze i/ili izvoze naftu i derivate nafte, ekvivalenta sirove nafte i metodologije iz člana 15. stav 3. Zakona o robnim rezervama (u daljem tekstu: metodologija).

Član 3.

Energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte dostavljaju podatke o svim tokovima sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa, rafinerijskih sirovina, aditiva i ostalih ugljovodonika, ministarstvu nadležnom za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo), jednom mesečno, na Obrazcu 1-1 – Snabdevanje sirovom naftom, tečnostima prirodnog gasa, rafinerijskim sirovinama, aditivima i ostalim ugljovodonicima i na Obrascu 1-2 – Snabdevanje gotovim proizvodima, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom dostavljaju podatke o svim tokovima svih vrsta derivata nafte, Ministarstvu, jednom mesečno, na Obrascu 1-2.

Obrazac 1-2 obuhvata i podatke o međunarodnom bunkerisanju na unutrašnjim plovnim putevima na teritoriji Republike Srbije i isporukama avionskog goriva za potrebe međunarodnog vazdušnog saobraćaja, koji se određuju na osnovu podatka iz koje luke brod/avion dolazi odnosno za koju luku odlazi.

Podatak iz stava 2. ovog člana se ne određuje na osnovu zastave broda ili sedišta brodara/avioprevoznika.

Član 5.

Pojmovi iz obrazaca iz čl. 3. i 4. ove uredbe imaju značenje dato u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrasci iz čl. 3. i 4. ove uredbe se koriste za izveštavanje na mesečnom i na godišnjem nivou.

Član 6.

Obrasci iz čl. 3. i 4. ove uredbe dostavljaju se Ministarstvu jednom mesečno, najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec, i to u pisanoj i elektronskoj formi na e-mail adresu objavljenu na web stranici Ministarstva.

Obveznici dostave podataka iz čl. 3. i 4. ove uredbe dužni su da upisuju podatke iz obrazaca i u bazu energetskih podataka IMIS, koju obrazuje Ministarstvo.

Obveznici dostave obrazaca iz čl. 3. i 4. ove uredbe dužni su da odmah po saznanju da postoji potreba za izmenom već dostavljenih podataka, dostave Ministarstvu izmene i dopune obrazaca, odnosno podataka.

Član 7.

Svi pojedinačni podaci koje obveznici dostave podataka dostavljaju na obrascima iz čl. 3. i 4. ove uredbe predstavljaju poslovnu tajnu obveznika dostave obrazaca i ne mogu se koristiti u druge svrhe osim za izradu zbirnih statističkih izveštaja koji se odnose na naftno tržište Republike Srbije.

Ministarstvo i ministarstvo nadležno za poslove finansija međusobno razmenjuju pojedinačne i zbirne podatke o uvozu, izvozu i naplati carina i akciza na naftu i derivate nafte radi provere pouzdanosti dostavljenih podataka.

Član 8.

Ministarstvo, u roku od 25 dana od završetka meseca na koji se podaci odnose, dostavlja obrasce iz čl. 3. i 4. ove uredbe u elektronskoj formi Republičkom zavodu za statistiku koji, u saradnji s Ministarstvom, za svaki mesec proverava statističku pouzdanost dostavljenih podataka, istražuje moguća odstupanja i zahteva objašnjenja ili ispravke od obveznika dostave obrazaca. Obveznici dostave obrazaca dužni su da u roku od sedam dana odgovore na zahtev Republičkog zavoda za statistiku ili Ministarstva u vezi sa podacima iz dostavljenih obrazaca.

Na osnovu dostavljenih obrazaca Republički zavod za statistiku za svaki mesec za koji su dostavljeni obrasci iz čl. 3. i 4. ove uredbe izrađuje zbirni mesečni Izveštaj o snabdevanju sirovom naftom, tečnostima prirodnog gasa, rafinerijskim sirovinama, aditivima i ostalim ugljovodonicima i Izveštaj o snabdevanju gotovim proizvodima na nivou Republike Srbije i, najkasnije u roku od 55 dana od završetka meseca na koji se podaci odnose, te izveštaje dostavlja Ministarstvu.

Član 9.

Na osnovu 12 mesečnih izveštaja, Republički zavod za statistiku izrađuje sumarni godišnji Izveštaj o snabdevanju sirovom naftom, tečnostima prirodnog gasa, rafinerijskim sirovinama, aditivima i ostalim ugljovodonicima i Izveštaj o snabdevanju gotovim proizvodima na nivou Republike Srbije za prethodnu kalendarsku godinu i najkasnije do 25. februara tekuće godine, dostavlja ga Ministarstvu.

Na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo, najkasnije do 28. februara tekuće godine, obračunava prosečni dnevni neto uvoz i prosečnu dnevnu potrošnju u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu. Prosečni dnevni neto uvoz i prosečna dnevna potrošnja iskazuju se u ekvivalentu sirove nafte.

Na osnovu obračunatog prosečnog dnevnog neto uvoza i prosečne dnevne potrošnje iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo, najkasnije do 28. februara tekuće godine, obračunava obavezne rezerve nafte i derivata nafte u količini 90 dana prosečnog neto uvoza i obavezne rezerve nafte i derivata nafte u količini 61 dan prosečne dnevne potrošnje i utvrđuje koja je od obračunatih količina veća.

Član 10.

Nacionalni prosečni dnevni neto uvoz iz člana 9. stav 2. ove uredbe i količinu obaveznih rezervi nafte i derivata nafte na osnovu neto uvoza u skladu sa metodologijom obračunava Ministarstvo.

Ekvivalent sirove nafte za prosečni dnevni neto uvoz u prethodnoj kalendarskoj godini obračunava se tako da se suma neto uvoza sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa, rafinerijskih sirovina i ostalih ugljovodonika iz Priloga 1. ove uredbe (korigovana za promenu zaliha i umanjena za 4% radi proizvodnje primarnog benzina) sabere sa sumom neto uvoza svih ostalih derivata nafte (iz koje je izuzet primarni benzin i koja je korigovana za promenu zaliha) i pomnoži faktorom 1,065, pri čemu međunarodno bunkerisanje na unutrašnjim plovnim putevima u Republici Srbiji ne ulazi u obračun.

Ukoliko je udeo primarnog benzina u ukupnoj rafinerijskoj preradi u Republici Srbiji veći od 7%, suma neto uvoza sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa, rafinerijskih sirovina i ostalih ugljovodonika iz stava 2. ovog člana ne umanjuje se za 4%, već se umanjuje za stvarnu potrošnju primarnog benzina ili za stvarni udeo primarnog benzina u rafinerijskoj preradi, u zavisnosti od toga koja količina ima za rezultat manju obavezu čuvanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.

Vršenje obračuna iz stava 1. ovog člana prikazano je u Obrazcu 1-3 – Obračun obaveze čuvanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte na osnovu neto uvoza, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11.

Nacionalnu prosečnu dnevnu potrošnju iz člana 9. stav 2. ove uredbe i količinu obaveznih rezervi nafte i derivata nafte na osnovu ukupne domaće potrošnje u skladu sa metodologijom obračunava Ministarstvo.

Ekvivalent sirove nafte za prosečnu dnevnu potrošnju u prethodnoj kalendarskoj godini obračunava se tako da se suma ukupnih domaćih isporuka, kako je to definisano u Prilogu 1. ove uredbe, i to samo sledećih proizvoda: motorni benzini, avionski benzini, gorivo za mlazne motore benzinskog tipa, gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa, ostali kerozini, dizel/gasna ulja i ulja za loženje (s velikim sadržajem sumpora i s malim sadržajem sumpora) kako je definisano u Prilogu 1. ove uredbe, pomnoži faktorom 1,20. Međunarodno bunkerisanje na unutrašnjim plovnim putevima u Republici Srbiji ne ulazi u obračun.

Vršenje obračuna iz stava 1. ovog člana prikazano je u Obrascu 1-4 – Obračun obaveze čuvanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte na osnovu domaće potrošnje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 12.

Ministarstvo je dužno da formira obavezne rezerve nafte i derivata nafte na osnovu veće količine obaveznih rezervi iz člana 9. stav 3. ove uredbe i to za broj dana koliko se za pojedinu godinu utvrdi planovima postepenog formiranja i održavanja obaveznih rezervi iz čl. 17. i 18. Zakona o robnim rezervama.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, najkasnije 31. decembra 2022. godine obavezne rezerve moraju biti formirane u količini 90 dana prosečnog neto uvoza ili 61 dan prosečne dnevne potrošnje, u zavisnosti koja je količina veća.

Količina obaveznih rezervi iz st. 1. i 2. ovog člana za tekuću kalendarsku godinu (n) određuje se na osnovu ekvivalenta sirove nafte za prosečni dnevni neto uvoz, odnosno ekvivalenta sirove nafte za prosečnu dnevnu potrošnju iz prethodne kalendarske godine (n-1), saglasno čl. 10. i 11. ove uredbe.

Izuzetno od stava 3. ovog člana dnevni proseci neto uvoza i domaće potrošnje iz stava 3. ovog člana za period od 1. januara do 31. marta određuju se na osnovu količina koje su uvezene ili potrošene tokom pretposlednje kalendarske godine (n-2).

Član 13.

Količinu obaveznih rezervi nafte i derivata nafte koje je Republika Srbija formirala i čuva ih u zemlji i/ili u drugim državama na osnovu međudržavnih sporazuma, u skladu sa metodologijom obračunava Ministarstvo.

Ministarstvo, najkasnije do 10. u tekućem mesecu, obračunava količinu obaveznih rezervi iz stava 1. ovog člana koje se čuvaju na zadnji dan prethodnog meseca. Količina obaveznih rezervi koje se čuvaju, iskazuje se u danima prosečnog neto uvoza i danima prosečne domaće potrošnje računatim preko ekvivalenta sirove nafte.

Član 14.

Količina obaveznih rezervi koja se čuva, uključujući i količine biogoriva i aditiva, u slučaju da su namešani sa derivatima nafte, računa se preko ekvivalenta sirove nafte koji se dobije tako da se rezerve sirove nafte iskazane u hiljadama tona umanjuju za 4% za prosečnu proizvodnju primarnog benzina i zatim saberu sa rezervama derivata nafte, pri čemu rezerve derivata nafte mogu ili uključiti rezerve svih derivata nafte iz Priloga 1. ove uredbe i u tom slučaju suma rezervi derivata nafte iskazana u hiljadama tona se množi faktorom 1,065, ili mogu uključiti rezerve samo sledećih derivata nafte: motorni benzini, avionski benzini, gorivo za mlazne motore benzinskog tipa, gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa, ostali kerozini, dizel/gasna ulja i ulja za loženje (s velikim sadržajem sumpora i s malim sadržajem sumpora) i u tom slučaju suma rezervi derivata nafte iskazana u hiljadama tona se množi faktorom 1,20. Način obračuna rezervi derivata nafte koji se odabere za predmetnu kalendarsku godinu, mora se primenjivati tokom cele predmetne godine.

Rezerve primarnog benzina i goriva za međunarodno bunkerisanje na unutrašnjim plovnim putevima ne ulaze u obračun rezervi.

Količina obaveznih rezervi u danima prosečnog neto uvoza dobije se tako da se suma ekvivalentne sirove nafte i ekvivalentnih derivata nafte iz stava 1. ovog člana koriguje za 10% na ime nedostupnog dela rezervi i potom podeli sa prosečnim dnevnim neto uvozom iz člana 10. ove uredbe.

Količina obaveznih rezervi kada se obračunava u danima prosečne domaće potrošnje dobije se tako da se suma ekvivalentne sirove nafte i ekvivalentnih derivata nafte iz stava 1. ovog člana koriguje za 10% na ime nedostupnog (nepumpabilnog) dela rezervi i potom podeli sa prosečnom dnevnom potrošnjom iz člana 11. ove uredbe.

Vršenje obračuna iz stava 1. ovog člana prikazano je u Obrascu 1-5 – Obračun količine obaveznih rezervi nafte i derivata nafte koje se čuvaju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 15.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, za prekršaj kazniće se energetski subjekt pravno lice ukoliko ne dostavi potrebne podatke, dokumentaciju i odgovore u skladu sa čl. 3, 4, 6. i 8. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara odgovorno lice energetskog subjekta.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara energetski subjekt preduzetnik.

Uz prekršajnu kaznu iz stava 1. ovog člana, pravnom licu se izriče i zaštitna mera zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti – energetska delatnost u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Uz prekršajnu kaznu iz stava 3. ovog člana, preduzetniku se izriče i zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti – energetske delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Član 16.

Energetski subjekti će najkasnije do 20. januara 2015. godine dostaviti i zbirne godišnje podatke za 2014. godinu na obrascima iz čl. 3. i 4. ove uredbe.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine.

Broj:

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Prilog 1.

Pojmovi koji se koriste u obrascima iz ove uredbe imaju sledeće značenje:

1) Sirova nafta – mineralno ulje prirodnog porekla koje je smeša ugljovodonika i nečistoća, kao što je sumpor. Pri normalnoj temperaturi i atmosferskom pritisku je u tečnom stanju, a njena fizička svojstva (gustina, viskoznost itd.) su vrlo promenljiva. Ova kategorija uključuje kondenzate s polja i pogonske kondenzate iz vezanog i nevezanog gasa, koji se mešaju sa sirovom naftom;

2) Tečnosti prirodnog gasa (NGL) – tečni ili utečnjeni ugljovodonici dobijeni iz prirodnog gasa u postrojenjima za separaciju ili u pogonima za preradu gasa. Tečnosti prirodnog gasa uključuju etan, propan, butan (normalni i izobutan), (izo)pentan i različite pentane i više ugljovodonike (ponekad se nazivaju prirodni benzin ili kondenzati postrojenja za obradu (preradu) gasa);

3) Rafinerijska sirovina – prerađena nafta namenjena za dalju preradu (npr. ulje za loženje dobijeno primarnom destilacijom ili vakuum gasno ulje), ali bez namešavanja. Daljom preradom pretvara se u jednu ili više komponenti i/ili u gotove proizvode. Ova definicija također obuhvata povraćaje iz petrohemijske industrije u rafineriju (npr. pirolitički benzin, C4 frakcije, frakcije gasnog ulja i ulja za loženje);

4) Aditivi – ne-ugljovodonična jedinjenja koja se dodaju ili namešavaju sa proizvodom zbog poboljšanja svojstava goriva (oktanski i cetanski broj, niskotemperaturna svojstva itd.), i to:

-oksigenati, kao što su alkoholi (metanol, etanol) i etri (kao što je MTBE (metil-tercijarni-butil-etar), ETBE (etil-tercijarni-butil-etar) i TAME (tercijarni- amil-metil-etar),

-estri (npr. uljane repice ili dimetil estar itd.),

-Hemijska jedinjenja (kao što su tetra-metil olovo, tetra-etil olovo i deterdzenti);

Napomena: Količine aditiva/oksigenata (alkoholi, etri, estri i druga hemijska jedinjenja) navedene u ovoj kategoriji moraju se odnositi na količine namenjene za namešavanje sa gorivima ili na količine koje će se koristiti kao gorivo.

4.1. od toga: Biogoriva – Biobenzin i biodizel. Primenjuju se definicije iz napomene 1. Količine tečnih biogoriva navedene u ovoj kategoriji odnose se na količine biogoriva, a ne na ukupnu količinu tečnosti koja nastaje namešavanjem s biogorivima. Nije uključena trgovina biogorivima koja nisu namešana s transportnim gorivima (tj. biogoriva u čistom obliku); Biogoriva koja čine deo transportnih goriva treba navesti pod odgovarajući proizvod s naznakom udela biogoriva;

5) Drugi ugljovodonici – sintetska nafta koja se dobija iz katranskog peska, uljnih škriljaca itd., tečnosti iz utečnjenog uglja, likvifikacija konverzijom prirodnog gasa u benzin, vodonik i emulgovana ulja (npr. Orimulsion);

6) Rafinerijski gas (ne utečnjeni) – obuhvata smešu ne-kondenzabilnih gasova koji se uglavnom sastoje od vodonika, metana, etana i olefina koji se dobijaju destilacijom sirove nafte ili obradom naftnih derivata (npr. krekovanjem) u rafinerijama. Ovde su takođe uključeni povratni gasovi iz petrohemijske industrije;

7) EtanEtan (C2H6) – prirodno gasoviti ugljovodonik, koji se dobija iz prirodnog i rafinerijskog gasa;

8) Tečni naftni gas (TNG) – laki parafinski ugljovodonici koji se dobijaju rafinerijskom preradom, u postrojenjima za stabilizaciju sirove nafte i postrojenjima za obradu prirodnog gasa. Uglavnom se sastoje od propana (C3H8) i butana (C4Hl0) ili njihove kombinacije. Oni mogu uključivati i propilen, butilen, izopropilen i izobutilen. TNG se za transport i skladištenje obično utečnjava pod pritiskom;

9) Primarni benzin – sirovina ili za petrohemijsku industriju (npr. proizvodnja etilena ili aromata) ili za proizvodnju benzina reformingom ili izomerizacijom u rafineriji. Primarni benzin obuhvata frakcije u području destilacije između 30 °C i 210 °C, odnosno u delu tog područja;

10) Motorni benzin – sastoji se od smeše lakih ugljovodonika i destiluje u opsegu između 35 °C i 215 °C. Koristi se kao gorivo za motorna vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Motorni benzin može sadržati aditive, oksigenate i sredstva za povećanje oktanskog broja, uključujući olovna jedinjenja, kao što su TEL (tetra etil olovo) i TML (tetra metil olovo). Uključene si i komponente za namešavanje motornog benzina npr. alkilati, izomerati, reformati i krekovani benzin za korišćenje kao gotov motorni benzin (nisu uključeni aditivi/oksigenati);

10.1. Od toga: biobenzi – Primenjuju se definicije iz napomene 1;

11) Avionski benzin – motorni benzin posebno pripremljen za pogon klipnih avionskih motora, s oktanskim brojem prikladnim za motor, tačkom mržnjenja od – 60 °C i opsegom destilacije obično između 30 °C i 180 °;

12) Mlazno gorivo benzinskog tipa – uključeni laki ugljovodonici namenjeni za pogon avionskih turbinskih motora sa opsegom destilacije između 100 °C i 250°C. Dobijaju se namešavanjem kerozina i benzina ili primarnog benzina tako da udeo aromata ne bude veći od 25 % zapreminskih, a pritisak pare je između 13,7 kPa i 20,6;

13) Mlazno gorivo kerozinskog tipa – naftni destilat koji se koristi za pogon avionskih turbinskih motora. Ima jednake karakteristike destilacije između 150 °C i 300 °C (generalno ne iznad 250°C) i tačku paljenja kao kerozin. Osim toga, ima i neke posebnosti (npr. tačku mržnjenja) koju je utvrdila Međunarodna asocijacija avio prevoznika (IATA). Uključuje komponente za namešavanje kerozina;

13.1. Biokerozin za mlazne motore – Tečna biogoriva dobijena iz biomase i namešana sa kerozinom za mlazne motore ili koja zamenjuju kerozin za mlazne motore;

14) Ostali kerozini – Rafinisani destilati nafte koji se koriste u drugim sektorima, osim u avionskom saobraćaju. Raspon destilacije je između 150 °C i 300 °C;

15) Gasno ulje/dizel gorivo – srednji destilat sa opsegom destilacije u rasponu između 180 °C i 380 °C. Uključuje komponente za nemešavanje. U zavisnosti od upotrebe, na raspolaganju je nekoliko gradacija;

15.1. od toga: Dizel gorivo za motorna vozila – Dizel gorivo koje se koristi u vozilima sa dizel motorom (automobili, kamioni itd.), obično s niskim sadržajem sumpora;

15.1.1. pod 15.1, od toga: biodizel – Primenjuju se definicije iz napomene 1;

15.2. od toga: Gasno ulje za zagrevanje i drugo gasno ulje – Lako gasno ulje za zagrevanje za industrijsku i komercijalnu upotrebu, dizelsko gorivo za brodske motore i dizelsko gorivo za željeznički saobraćaj, druga gasna ulja, uključujući teška gasna ulja koja destiluju u opsegu 380 °C i 540 °C i koja se koriste kao sirovine u petrohemijskoj industriji;

16) Ulje za loženje – Sva rezidualna (teška) ulja za loženje (uključujući i ona dobijena namešavanjem). Kinematička viskoznost je iznad 10 cSt na temperaturi od 80 °C. Tačka paljenja je uvek iznad 50 °C, a gustina je uvek veća od 0,90 kg/l;

16.1. od toga: sa niskim sadržajem sumpora;

16.2. od toga: sa visokim sadržajem sumpora;

17) Vajt špirit i industrijski špirit SBP – rafinisani srednji destilati s destilacijom u rasponu između primarnog benzina i kerozina. Dele se na:

– industrijski špirit (SBP): laka ulja koja destilišu između 30 °C i 200 °C. Postoji 7 ili 8 gradacija industrijskog špirita u zavisnosti od granica raspona destilacije. Gradacije su utvrđene prema temperaturnoj razlici između 5 % [V/V] i 90 % [V/V] tačke destilacije (koja nije veća od 60 °C);

– vajt špirit: posebni industrijski špirit sa tačkom paljenja iznad 30°C. Destilacioni opseg vajt špirita je između 135°C i 200 °C;

18) Maziva – ugljovodonici nastali iz destilata nusproizvoda; uglavnom se koriste za smanjivanje trenja među površinama. Uključuju sve konačne oblike mazivih ulja, od ulja za vretena do ulja za cilindre, kao i ulja koja se koriste u mastima za podmazivanje, motorna ulja i sve vrste sirovina za maziva ulja;

19) Bitumen – čvrsti, polučvrsti ili viskozni ugljovodonik koloidne strukture, smeđe do crne boje, dobija se kao ostatak destilacijom sirove nafte, vakuum destilacijom lakog ostataka atmosferske destilacije. Bitumen se često naziva asfalt i prvenstveno se upotrebljava za izgradnju puteva i kao materijal za pokrivanje krovova. Uključen je tečni i lomljeni bitumen;

20) Parafinski vosak – to su zasićeni alifatski ugljovodonici. Ovaj vosak je ostatak dobijen pri odstranjivanju parafina iz mazivih ulja. Ima kristalnu strukturu koja je više ili manje fina u odnosu na gradaciju. Glavne karakteristike su mu: bez boje i mirisa, propušta svetlo, topljenja s tačka iznad 45 °C;

21) Naftni koks – crn, čvrst nusproizvod, dobija se uglavnom krekovanjem i karbonizacijom ostataka sirovina, ostataka vakuum destilacije, katrana i smole u procesima kao što je kontinuirano ili diskontinuirano koksovanje. Sastoji se uglavnom od ugljenika (90 do 95 %) i ima nizak sadržaj pepela. Koristi se kao sirovina u pećima koje koriste koks u industriji čelika, za grejanje, za proizvodnju elektroda i za proizvodnju hemikalija. Postoje ‚zeleni koks’ i ‚kalcifikovani koks’ Uključuje ‚koks na katalizatoru’; taj koks se ne može ponovo upotrebljavati i obično se koristi kao gorivo u rafineriji;

22) Ostalo – svi proizvodi koji prethodno nisu posebno spomenuti, npr.: katran i sumpor. Uključuju aromate (npr. BTX ili benzen, toluen i ksilen) i olefine (npr. propilen) koji su proizvedeni u rafinerijama;

23) Povratni proizvodi u preradu – gotovi proizvodi ili poluproizvodi koje krajnji potrošači vraćaju u rafinerije u svrhu prerade, namešavanja ili prodaje. To su obično nusproizvodi petrohemijske industrije. Primenjuju se samo za rafinerijske sirovine;

24) Proizvodi reklasifikovani kao ulazna sirovina – uvezeni derivati nafte koji su reklasifikovani kao sirovine za dalju preradu u rafineriji, bez isporuke krajnjim potrošačima;

25) Uvoz i izvoz – uključuje količine sirove nafte i proizvoda koji su uvezeni ili izvezeni na osnovu sporazuma o procesima obrade (tj. rafiniranje na osnovu računa). Kod sirove nafte i NGL-a treba navesti zemlju izvornog porekla; kod rafinerijskih sirovina i gotovih proizvoda treba navesti zemlju poslednjeg slanja. Uključeni su svi utečnjeni gasovi (npr. TNG) dobijeni ponovnim prevođenjem u gasovito stanje uvezenog utečnjenog prirodnog gasa i naftni derivati koje je direktno uvezla ili izvezla petrohemijska industrija. Napomena: Sva trgovina biogorivima koja se ne mešaju s transportnim gorivima (tj. biogoriva u njihovom čistom obliku) moraju se navesti u Upitniku o obnovljivim izvorima energije. Ponovni izvoz nafte uvezene u svrhu procesa prerade u području pod carinskim nadzorom treba navesti kao izvoz proizvoda iz zemlje u kojoj je prerada obavljena u odredišnu zemlju;

26) Direktna potrošnja – sirova nafte, NGL i drugi ugljovodonici koji se koriste neposredno, bez prerade u rafinerijama nafte. Uključena je sirova nafta za proizvodnju električne energije;

27) Promena zaliha – razlika između početne i završne visine zaliha na držanom području. Povećanje zaliha prikazuje se kao negativan broj, a smanjenje zaliha prikazuje se kao pozitivan broj;

28) Ukupna prerada u rafinerijama (računato) – izračunata ukupna količina proizvoda koji su ušli u rafineriju. Ta se količina računa kao: domaća proizvodnja + proizvodnja iz drugih izvora + povratni proizvodi iz industrije + prenos proizvoda + uvoz – izvoz- neposredno korišćenje – promena zaliha;

29) Statistička razlika – vrednost koja se izračunava na sledeći način: Izračunata bruto potrošnja – zabeležena bruto potrošnja. Ovde su uključene promene zaliha kod krajnjih korisnika kada se ne mogu uključiti u kategoriju „Promene zaliha”. Treba navesti razloge svake veće razlike;

30) Ukupna prerada u rafinerijama (zabeleženo) – izmerena količina materijala koji su ušli u rafinerijsku preradu;

31) Rafinerijski gubici – razlika između inputa u rafinerije (zabeleženog) i bruto proizvodnje rafinerije. Gubici se mogu pojaviti za vreme procesa destilacije nafte zbog isparavanja. Navedeni gubici prikazuju se pozitivnom brojkom. Moguća su povećanja zapremine ali ne i mase;

32) Direktna potrošnja ulaznih sirovina (kao energenti) – uključene su količine sirove nafte iz domaće proizvodnje ili uvoza (uključujući kondenzate) i domaćih NGL koje se koriste kao energenti, bez prethodne prerade u rafinerijama nafte i količine povratnih tokova poluproizvoda petrohemijske industrije koji se koriste kao energenti iako primarno nisu gorivo;

33) Ukupna proizvodnja rafinerije – proizvodnja gotovih proizvoda u rafineriji ili u postrojenju za namešavanje. Nisu uključeni gubici u rafinerijama, ali je uključeno gorivo za sopstvenu potrošnju rafinerije;

34) Reciklirani proizvodi – gotovi proizvodi koji su ponovo stavljeni na tržište nakon što su jednom isporučeni krajnjim potrošačima i vraćeni na doradu (npr. upotrebljena maziva koja su ponovo prerađena). Ove količine treba razlikovati od povratka iz petrohemijske industrije;

35) Sopstvena potrošnja rafinerije – naftni derivati proizvedeni u rafineriji i potrošeni za rad rafinerije. Nisu uključeni proizvodi koje naftne kompanije koriste za druge upotrebe osim prerade, npr. spremnici i tankeri za prevoz nafte. Uključena su i goriva iz sopstvene potrošnje iskorišćena u rafineriji za proizvodnju električne energije i toplote koja se koristi za prodaju/isporuku van kruga rafinerije;

36) Međunarodno bunkerisanje – količine goriva isporučene brodovima svih zastava u međunarodnoj plovidbi. Međunarodna plovidba se može odvijati na moru, unutrašnjim plovnim putevima domaćim jezerima, kao i priobalnim vodama. Nije uključeno sledeće:

-potrošnja plovila u unutrašnjoj plovidbi. Razlika između unutrašnji i međunarodne plovidbe određuje se na temelju luke isplovljavanja i luke uplovljavanja, a ne prema zastavi ili državnoj pripadnosti broda;

– potrošnja ribarskih plovila;

-potrošnja vojnih plovila;

37) Proizvodi interno reklasifikovani – količine gotovih proizvoda reklasifikovanih ili zbog promene specifikacije ili zbog namešavanja u drugi proizvoda, (npr. VGO). Negativna vrednost jednog proizvoda nadoknađuje se s jednom ili više pozitivnih vrednosti za jedan ili više novog proizvoda i obrnuto; ukupni neto rezultat treba da bude jednak nuli;

38) Proizvodi reklasifikovani kao ulazna sirovina – uvezeni naftni derivati koji su reklasifikovani kao sirovine za dalju preradu u rafineriji, a nisu isporučeni krajnjim potrošačima;

39) Promena zaliha – razlika između početnog i završnog nivoa zaliha na teritoriji države;

40) Ukupna domaća isporuka (zabeleženo) – zabeležena isporuka derivata nafte iz primarnih izvora (rafinerija, postrojenja za namešavanje i sl.) na unutrašnje tržište. Ovi se podaci mogu razlikovati od izračunatih podataka zbog, npr. razlike u obimu/ili razlike u definicijama u različitim sistemima izveštavanja;

Napomena 1: Biobenzin – Ova kategorija obuhvata bioetanol (etanol proizveden iz biomase i / ili biorazgradive frakcije otpada), biometanol (metanol proizveden iz biomase i / ili biorazgradive frakcije otpada), bioETBE (etil-tercijarni-butil- etar proizveden na bazi bioetanola, zapreminski procenat bioETBE koja se izračunava kao biogorivo je 47%) i bioMTBE (metil-tercijarni- butil-etar proizveden na bazi biometanol: zapreminski procenat bioMTBE koji je proračunat kao biogorivo je 36%).

Biodizel: Ova kategorija obuhvata biodizel (metil-ester masnih kiselina proizveden iz biljnog ili životinjskog ulja, kvalitet za dizel motore), bio di-metil-etar (dimetiletar proizvedene iz biomase), Fischer-Tropsch dizel (Fischer-Tropsch proizveden iz biomase), hladno ekstrahovano bio-ulje (ulje proizvedeno iz semena ulje samo putem mehaničke obrade) i sva druga tečna biogoriva koje se dodaju, namešavaju ili koriste kao dizel za transport.

Napomena:

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi usklađeni su sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe EK 1099/2008 o energetskoj statistici. Derivati nafte stavljaju se u promet na tržište Republike Srbije saglasno propisima o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

Ostavite komentar