Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 104/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANjA I RASPOLAGANjA NAKNADOM ZA FORMIRANjE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se visina, način obračuna i način plaćanja naknade, kao i raspolaganje sredstvima naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte (u daljem tekstu: naknada).

Član 2.

Obveznici obračuna i plaćanja naknade su energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: obveznici plaćanja naknade).

Član 3.

Obveznicima plaćanja naknade ministarstvo nadležno za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje odgovarajući evidencioni broj i vodi evidenciju obveznika obračuna i plaćanja naknade u elektronskoj formi.

Prijava za evidenciju obveznika obračuna i plaćanja naknade podnosi se na obrascu N-1 – Prijava za evidenciju obveznika plaćanja naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Po izvršenoj evidenciji Ministarstvo izdaje energetskom subjektu dokaz o izvršenoj evidenciji i dodeljenom evidencionom broju.

Ako obveznik plaćanja naknade ne podnese prijavu za registraciju, Ministarstvo po službenoj dužnosti dodeljuje evidencioni broj, na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

II. VISINA NAKNADE

Član 4.

Visina naknade iznosi za:

– bezolovni motorni benzin: 2,60 dinara /lit;

– avionski benzin: 2,60 dinara /lit;

– mlazna goriva: 2,60 dinara /kg;

– gasna ulja: 2,60 dinara /lit;

– tečni naftni gas: 2,60 dinara /kg;

– ulja za loženje: 2,60 dinara /kg.

Visina naknade usklađuje se jednom godišnje sa Godišnjim programom obaveznih rezervi, u roku od 15 dana od dana donošenja tog programa. Visina naknade može da ce menja tokom godine, u skladu sa izmenama i dopunama zakona kojim se uređuje budzet Republike Srbije.

III. NAČIN OBRAČUNA

Član 5.

Naknada se obračunava za derivate nafte koji su stavljeni u promet na tržište Republike Srbije i/ili su na međunarodnim aerodromima u Republici Srbiji isporučeni za potrebe snabdevanja vazduhoplova na međunarodnim linijama saglasno propisima o kvalitetu tečnih naftnih goriva, i to: bezolovni motorni benzini, avionski benzini, gasna ulja, tečni naftni gas, mlazna goriva i ulja za loženje (u daljem tekstu: derivati nafte).

Član 6.

Osnovica za obračun naknade je količina derivata nafte izražena u mernoj jedinici litar za bezolovne motorne benzine, avionske benzine i gasna ulja, odnosno u mernoj jedinici kilogram za tečni naftni gas, mlazna goriva i ulja za loženje.

Član 7.

Obveznik plaćanja naknade je dužan da obračuna naknadu prilikom:

stavljanja derivata nafte u promet;

otpreme goriva namenjenog snabdevanju vazduhoplova na međunarodnim linijama.

Stavljanjem u promet derivata nafte smatra se:

1)svako otpremanje derivata nafte iz proizvodnog pogona od strane proizvođača ovih proizvoda, osim otpremanja derivata nafte iz proizvodnog pogona u carinsko skladište za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, utovareno u skladu sa propisom kojim se uređuju opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije;

2)svako otpremanje derivata nafte iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, utovareno u skladu sa carinskim propisima;

3)iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4)iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, iznad količine utvrđene propisom kojim se utvrđuje količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza.

Nadležni carinski organ je dužan da obračuna naknadu pri uvozu derivata nafte, na dan obračuna uvoznih dažbina.

Obveznik plaćanja naknade je dužan da obračuna naknadu pri otpremi goriva namenjenog snabdevanju vazduhoplova na međunarodnim linijama na dan otpreme goriva iz carinskog skladišta ili na dan obaveze sprovođenja postupka izvoznog carinjenja.

Član 8.

Iznos naknade se obračunava prema formuli :

IN= K x N

gde je

IN = iznos obračunate naknade;

K = količina derivata nafte koji su osnovica za obračun naknade;

N = visina naknade.

IV. NAČIN PLAĆANjA NAKNADE

Član 9.

Naknada se plaća za derivate nafte koji su:

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, energetski subjekti koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte ne plaćaju naknadu za derivate nafte koji će biti upotrebljeni u daljem procesu proizvodnje, o čemu je proizvođač dužan da dostavi dokaze nadležnom carinskom organu.

Član 10.

Obveznik plaćanja naknade je dužan da obračunatu naknadu plati:

najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos naknade obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

najkasnije 15. dana u mesecu – iznos naknade obračunat za period od 16. dana do kraja prethodnog meseca.

Naknada se uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda budzeta Republike Srbije.

Obračunatu naknadu pri uvozu, obveznik plaćanja naknade je dužan da plati u rokovima i na način koji su utvrđeni propisima kojima se uređuje naplata uvoznih dažbina.

U slučaju da obveznik plaćanja naknade plati iznos viši od iznosa navedenog u obrascu N-3 iz člana 11. ove uredbe, razlika više plaćenog iznosa smatraće se akontacijom za obavezu koja dospeva za tekući mesec.

Član 11.

Obveznik plaćanja naknade dužan je izraditi mesečni i godišnji obračun količina derivata nafte koji čine osnovicu za obračun naknade, kao i mesečni i godišnji obračun iznosa obaveze plaćanja naknade.

Mesečni obračun količina derivata nafte dostavlja se Ministarstvu na obrascu N-2 – Izveštaj o utvrđivanju količine derivata nafte za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za period od _____ do ____, a mesečni obračun iznosa obaveze plaćanja Naknade na obrascu N-3-Izveštaj o obračunatoj naknadi za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za period od _____ do ____, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo, najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec u pisanoj i elektronskoj formi na e-mail adresu objavljenoj na web stranici Ministarstva.

Godišnji obračun količina derivata nafte i godišnji obračun iznosa obaveze plaćanja naknade dostavljaju se na obrascima iz stava 2. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji obračuni iz stava 3. ovog člana koji se razlikuju od sume mesečnih obračuna, mogu sadržati ispravke i dopune, a obveznik plaćanja naknade je dužan da dostavi obrazloženje za odstupanje godišnjih obračuna u odnosu na sumu mesečnih obračuna.

Obrasci iz stava 2. ovog člana sastavljaju se na osnovu odgovarajućih knjigovodstvenih i drugih evidencija.

Član 12.

Obveznik plaćanja naknade dužan je obavestiti Ministarstvo o obavljenoj uplati.

Obaveštenje o uplati sadrži podatke o datumima uplate, uplaćenim iznosima i bankama preko kojih su izvršena plaćanja.

Obaveštenje o uplati dostavlja se na obrascu N-4 – Izveštaj o uplatama naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za period od _____ do ____, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obaveštenje o uplati dostavlja se najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec u pisanoj i elektronskoj formi na e-mail adresu objavljenoj na web stranici Ministarstva.

Član 13.

Ako obveznik plaćanja naknade ne izvrši obračun naknade, odnosno ne dostavi Ministarstvu mesečni obračun iznosa obaveze plaćanja naknade na obrascu N-3 najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec, Ministarstvo utvrđuje iznos mesečne obaveze plaćanja naknade na osnovu izveštaja dostavljenog u prethodnom mesecu, odnosno ukoliko taj izveštaj ne postoji na osnovu prosečnog obračuna prema izveštajima obveznika plaćanja naknade dostavljenim u prethodnom mesecu .

Ako obveznik plaćanja naknade ne dostavi u roku iz člana 11. ove uredbe Ministarstvu obaveštenje o uplati naknade, odnosno ukoliko nije izvršio uplatu naknade u iznosu iskazanom na obrascu N-3 ili iznosa utvrđene obaveze plaćanja Ministarstvo mora poslati opomenu obvezniku plaćanja naknade kojom nalaže način i rok uplate duga, kao i kamate nastale zbog kašnjenja u plaćanju.

Ako obveznik plaćanja naknade ne izvrši uplatu u roku utvrđenom opomenom iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Poreskoj upravi zahtev za prinudnu naplatu u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

U slučaju da se utvrde značajna odstupanja u dostavljenim podacima u odnosu na stvarno stanje koje utvrdi Ministarstvo, kao i u slučajevima postojanja sumnje da obveznik ne vrši obračun naknade u skladu sa zakonom i ovom uredbom, Ministarstvo Poreskoj upravi dostavlja spisak obveznika nad kojima je potrebno sprovesti kontrolu obračuna naknade.

Način i struktura podataka koje Ministarstvo dostavlja Poreskoj upravi, kao i način i struktura podataka o preuzetim aktivnostima od strane Poreske uprave, uređuju se protokolom o saradnji.

V. RASPOLAGANjE SREDSTVIMA NAKNADE

Član 14.

Sredstva naplaćena po osnovu naknade prihod su budzeta Republike Srbije.

Naknada se koristi za potrebe podmirenja troškova formiranja, skladištenja, obnavljanja obaveznih rezervi, drugih troškova vezanih za obavezne rezerve, kao i investicija u skladišta i prateću infrastrukturu, u skladu sa zakonom.

Drugi troškovi vezani za obavezne rezerve mogu da obuhvate troškove osiguranja rezervi i skladišta, troškove kontrole količine i kvaliteta obaveznih rezervi, troškove nastale radi zaduživanja na finansijskom tržištu i ostale troškove kapitala, troškove pravnog, tehničkog i finansijskog savetovanja, kao i druge troškove koji nastaju u cilju formiranja i upravljanja obaveznim rezervama te puštanja obaveznih rezervi na tržište u slučaju poremećaja snabdevanja, u skladu sa zakonom.

Sredstva za formiranje, skladištenje i obnavljanje obaveznih rezervi, kao i za druge troškove vezane za obavezne rezerve, investicije u skladišta i prateću infrastrukturu obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije u visini koja se za svaku godinu određuju budzetom Republike Srbije u okviru razdela Ministarstva, u skladu sa zakonom.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Obveznici plaćanja Naknade dužni su da podnesu Ministarstvu prijavu za evidenciju obveznika plaćanja naknade u roku od deset dana od dana početka primene ove uredbe.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine.

Broj:

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Obrazac N-1 Prijava za evidenciju obveznika plaćanja Naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Naziv privrednog društva

 

Sedište

 

Adresa

 

Matični broj

 

PIB

 

Broj licence

 

Telefon / faks

 

e-mail

 

Odgovorno lice

Ime

 

 

Prezime

 

 

Adresa

 

Ime i prezime odgovornog lica

Potpis odgovornog lica

Pečat

Ostavite komentar