Uredba o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora

Na osnovu člana 158. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU I ROKU PLAĆANJA

NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA I NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se način i rok plaćanja naknada za:

1) primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa;

2) zadržavanje istražnog prostora.

Član 2.

Mineralni i drugi geološki resursi u smislu ove uredbe su:

1) ugljovodonici u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas);

2) uljni glinac (škriljac);

3) ugalj;

4) radioaktivni mineralni resursi;

5) metalični mineralni resursi, uključujući i retke metale;

6) plemeniti metali (zlato, srebro, platina);

7) nemetalični mineralni resursi, uključujući i mineralne resurse za dobijanje građevinskih materijala;

8) drago i polu drago kamenje;

9) podzemne vode;

10) geotermalni resursi;

11) tehnogeni mineralni resursi.

Član 3.

Naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknada za zadržavanje istražnog prostora se plaćaju jednom godišnje za period od godinu dana, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja rešenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja i/ili rešenja o zadržavanju prava na istražni prostor, a u slučaju geoloških istraživanja odobrenih u prethodnim godinama, do 31. januara tekuće godine.

Ako je rok za plaćanje naknade kraći od godinu dana, obaveza plaćanja se svodi na period na koji je odobreno istraživanje i/ili zadržavanje istražnog prostora.

Naknade se uplaćuju na račun: 840 – 741517843 – 76 Naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa.

Član 4.

Podatke o uplati naknade obveznik plaćanja naknade podnosi ministarstvu nadležnom za poslove geoloških istraživanja, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine kada se geološka istraživanja izvode na teritoriji autonomne pokrajine, na Obrascu GNPGIGodišnja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i Obrascu GNZIPGodišnja naknada za zadržavanje istražnog prostora, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ukoliko obveznik plaćanja naknade ne postupi u skladu sa čl. 3, 4. i 5. ove uredbe, nadležni organ poslaće opomenu kojom mu se nalaže da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od deset dana od dana prijema opomene.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Obrazac GNPGI

GODIŠNJA NAKNADA ZA

PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH

I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA

Za period od _________________ do __________________ 201_. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA ODOBRENA PRIMENJENA

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

1. Matični broj

2. PIB

3. Broj poslovnog računa

Polje 2.

ODOBRENJE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Broj rešenja

Datum izdavanja rešenja

Vrsta mineralnog resursa

Broj odobrenog istražnog prostora

Površina odobrenog istražnog prostora (km2)

Rok važenja odobrenja

Stadijum (faza) istraživanja

prvo rešenje o odobrenju

prvi nastavak

drugi nastavak

Polje 3.

GEOGRAFSKA POZICIJA ISTRAŽNOG PROSTORA

Naziv lokaliteta/ležišta

Naziv Opštine

1.

2.

3.

Polje 4.

EVIDENCIJA O NAKNADI

Iznos utvrđene naknade

……………………………………… (din)

Iznos plaćene naknade:

……………………………….. (din)

1. Datum uplate:

2. Izvod broj:

Polje 5.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime odgovorne osobe

obveznika naknade

Radno mesto /funkcija

Naziv pravnog lica

Adresa

Telefon

Faks:

E-mail:

Polje 6.

LISTA PRILOGA

1. Fotokopija rešenja o odobrenim istraživanjima

2. Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili

priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati).

P o t v r d a

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovoj Godišnjoj naknadi za odobrena primenjena geološka istraživanja istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: ………………………………………………………………………..

Potpis: ( M.P.) …………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………

Mesto: ………………………………………………………………………….

Obrazac GN3IP

GODIŠNJA NAKNADA ZA

ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA

Za period od _________________ do __________________ 201_. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA

1. Matični broj

2. PIB

3. Broj poslovnog računa

Polje 2.

ODOBRENJE ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA

Broj rešenja

Datum izdavanja rešenja

Vrsta mineralnog resursa

Broj odobrenog istražnog prostora

Površina odobrenog istražnog prostora (km2)

Rok važenja odobrenja

Polje 3.

GEOGRAFSKA POZICIJA ISTRAŽNOG PROSTORA

Naziv lokaliteta/ležišta

Naziv Opštine

1.

2.

3.

Polje 4.

EVIDENCIJA O NAKNADI

Iznos utvrđene naknade

……………………………………… (din)

Iznos plaćene naknade:

……………………………….. (din)

1. Datum uplate:

2. Izvod broj:

Polje 5.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime odgovorne osobe

obveznika naknade

Radno mesto /funkcija

Naziv pravnog lica

Adresa

Telefon

Faks:

E-mail:

Polje 6.

LISTA PRILOGA

1. Fotokopija rešenja za zadržavanje prava na istražni prostor

2. Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili

priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati).

P o t v r d a

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovoj Godišnjoj naknadi za zadržavanje istražnog prostora istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: ………………………………………………………………………..

Potpis: ( M.P.) …………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………

Mesto: ………………………………………………………………………….

Ostavite komentar