Uredba o dopunama Uredbe o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnostima za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07-ispravka i 41/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU, ODRŽAVANjU I UPRAVLjANjU NEPOKRETNOSTIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Uredbi o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnostima za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 6/10), u članu 12. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, investiciono održavanje određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti vršiće se u okviru sredstava obezbeđenih za te namene finansijskim planom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije za tekuću godinu, preko te direkcije, a u skladu sa prioritetima koje, na predlog Ministarstva, odredi Vlada.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vršiće kontrolu organizacije i obavljanja investicionog održavanja poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti iz stava 3. ovog člana za koje su obezbeđena sredstva za te namene finansijskim planom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

U Uredbi o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnostima za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 6/2010), predlažu se dopune koje treba da reše pitanje nedostatka sredstava za potrebe investicionog održavanje određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, koja se za tu namenu obezbeđuju finansijskim planom Ministarstva spoljnih poslova.

Naime, uočen je nedostatak sredstava za potrebe investicionog održavanja pojedinih objekata za koje je konstatovano da je neophodno izvršiti radove koji će te objekte dovesti u stanje neophodno za redovno korišćenje istih, a u skladu sa njihovom namenom. Da bi se prevazišao taj problem, predlaže se da se za te namene izdvoje dodatna sredstva preko Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, odnosno da se ta sredstva obezbede finansijskim planom Direkcije.

Kako se radi o izuzetnim slučajevima i samo za određene objekte, predviđeno je da Ministarstvo spoljnih poslova, u saradnji sa Direkcijom, predloži Vladi koji su objekti prioritetni za ulaganje sredstava za investiciono ulaganje, a nakon donošenja odluke Vlade, Direkcija bi, u saradnji sa Ministarstvom, sprovodila kontrolu propisanog postupka organizacije i vršenja poslova investicionog održavanja, posebno imajući u vidu da bi se troškovi investicionog održavanja plaćali sa računa Direkcije.

Nakon donošenja predložene dopune Uredbe, potrebno je dopuniti i Pravilnik koji je doneo ministar spoljnih poslova, a koji detaljnije uređuje i precizira vršenje navedenih poslova.

Ostavite komentar