Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenoj zabrani raspolaganja određenim nepokretnostima, pokretnim stvarima i pravima

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08)

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENOJ ZABRANI

RASPOLAGANJA ODREĐENIM NEPOKRETNOSTIMA,

POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o privremenoj zabrani raspolaganja određenim nepokretnostima, pokretnim stvarima i pravima („Službeni glasnik RS”, br. 49/91, 50/91 – ispravka, 55/91, 29/92, 46/92 i 50/95).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona i u članu 3. stav 5. Zakona o privatizaciji prema kome se, u skladu sa odredbama ovog zakona, privatizuje kapital i imovina u društvenim preduzećima osnovanim od delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji („Sl. glasnik RS” br.123/07), stvoreni su uslovi za privatizaciju kapitala i imovine u društvenim preduzećima osnovanim od delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ.

Naime, članom 3. stav 5. Zakona predviđeno je da predmet privatizacije predstavlja kapital i imovine u društvenim preduzećima osnovanim od delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ.

Uredba o privremenoj zabrani prometa nepokretnostima („Sl. glasnik RS” br. 49/91, 50/95 – ispr. 55/91, 29/92, 46/92 i 50/95) koja reguliše promet nepokretnosti čiji su vlasnici pravna ili fizička lica sa teritorije bivših republika SFRJ, u članu 2 propisuje da državni i drugi organi RS neće vršiti overu, uknjižbu ni druge radnje koje se odnose na sticanje prava na nepokretnostima čije je raspolaganje ovom Uredbom zabranjeno, odnosno da će u zemljišnoj ili drugoj javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, nadležni organ po službenoj dužnosti izvršiti upis zabrane raspolaganja. Uredba predviđa i izuzetke od zabrane raspolaganja o čemu rešenje donosi Ministarstvo finansija po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva trgovine, turizma i usluga.

U međuvremenu, Vlada je usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 61/2008) tako što se propisuje da će na imovini poslovne jedinice koja je organizovana kao društveno preduzeće ili koja je pripojena drugom društvenom preduzeću u smislu ove Uredbe nadležni organ izvršiti upis prava korišćenja i raspolaganja u zemljišnoj, odnosno drugoj javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima nad njima.

Na ovaj način stvara se pravni osnov da se ova prava uknjiže na subjekte privatizacije.

Shodno navedenom, ako bi Uredba o privremenoj zabrani prometa nepokretnostima ostala na snazi ona bi bila suprotna članu 3. Zakona o privatizaciji prema kome se u skladu sa odredbama ovog zakona privatizuje kapital i imovina u društvenim preduzećima osnovanim od delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ kao i donetoj dopuni Uredbi o izmenama i dopunama o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 61/2008) i proces privatizacije društvenog kapitala bio bi onemogućen.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se prestanak važenja Uredbe o privremenoj zabrani raspolaganja određenim nepokretnostima, pokretnim stvarima i pravim

IV POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANJE NA SNAGU

PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Neophodno je da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu kratke rokove za okončanje postupka privatizacije. Naime, shodno članu 14. Zakona o privatizaciji javni poziv za privatizaciju neprivatizovanog društvenog kapitala mora da se objavi najkasnije do 31. decembra 2008. godine. Ako se javni poziv ne objavi u tom roku, Agencija za privatizaciju donosi rešenje o pokretanju postupka prinudne likvidacije.

Ostavite komentar