Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

 

Vlada donosi 

U R E D B U 

O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE

NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: NIP) i postupak po kome se NIP sprovodi.

Strateški prioriteti i kriterijumi

 

Član 2.

Projekti za NIP biraju se po sprovedenom javnom pozivu za prijavljivanje projekata, a u skladu sa strateškim prioritetima za finansiranje NIP-a za narednu godinu i s kriterijumima za izbor projekata za finansiranje iz sredstava NIP-a.

Strateške prioritete i kriterijume za izbor projekata utvrđuje Vlada odlukom, na predlog ministra nadležnog za sprovođenje NIP-a (u daljem tekstu: ministar).

O predlogu odluke ministar pribavlja mišljenje Saveta za Nacionalni investicioni plan.

II. IZBOR PROJEKATA

1. Prijavljivanje

Javni poziv za prijavljivanje projekata

Član 3.

Javni poziv za prijavljivanje projekata objavljuje Kancelarija za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Kancelarija), pošto Vlada utvrdi strateške prioritete i kriterijume za izbor projekata.

Javni poziv za prijavljivanje projekata naročito sadrži: podatke o tome ko se može da prijavi projekat i informacije o strateškim prioritetima, o rokovima i o načinu prijavljivanja projekata.

Javni poziv za prijavljivanje projekata objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na internet stranici Kancelarije, na internet stranici Vlade i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovlašćeni podnosioci prijave projekta

Član 4.

Projekat može da prijavi ministarstvo, Kancelarija i drugi državni organ i organizacija, javna ustanova, autonomna pokrajina, opština, grad, grad Beograd i udruženje građana.

Projekat mogu zajednički da prijave više ovlašćenih podnosilaca.

Prijavljivanje projekata

Član 5.

Projekat se prijavljuje tako što se popunjava obrazac za prijavu projekta na internet stranici Kancelarije (www.nip.sr.gov.yu) ili tako što se popunjeni obrazac šalje elektronskom poštom na internet adresu Kancelarije: [email protected].

Projekat koji tako nije prijavljen neće se razmatrati.

Izgled obrasca za prijavu projekta propisuje ministar.

Sadržina prijave projekta

Član 6.

Prijava projekta posebno sadrži: podatke o subjektu koji podnosi prijavu, naziv projekta koji se prijavljuje, sektor i tip projekta, opis projekta, ciljeve projekta, predlog osnovnih aktivnosti na projektu, predlog dinamike sprovođenja projekta, predlog iznosa sredstava za finansiranje projekta (u daljem tekstu: budžet projekta) i predlog izvora finansiranja, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekta, rezultate i efekte projekta koji se očekuju, objašnjenje doprinosa projekta izvršenju nacionalnih, regionalnih ili lokalnih strateških prioriteta, informacije o stepenu spremnosti projekta i analizu rizika za sprovođenje projekta.

Sadržinu prijave bliže propisuje ministar.

2. Obrada, razmatranje i ocena projekta

Tehnička obrada prijave projekta

Član 7.

Kancelarija proverava da li su podnesene prijave blagovremene i potpune.

Nepotpunu prijavu ili prijavu koja ima druge formalne nedostatke Kancelarija vraća podnosiocu s nalogom kako da je ispravi, a prijava koja nije blagovremena ne uzima se u razmatranje.

Podnosilac prijave dužan je da u roku od deset dana od prijema naloga postupi po njemu, inače Kancelarija ne uzima prijavu u razmatranje.

Razmatranje i ocena projekta

Član 8.

Kancelarija razmatra i ocenjuje projekat koji je sadržan u prijavi.

Kancelarija pri tome može da angažuje stručna lica radi davanja mišljenja.

Kancelarija može pozvati predstavnika korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik budžeta) u čijoj nadležnosti je oblast na koju se projekat odnosi i predstavnika podnosioca projekta, radi pribavljanja dodatnih informacija i objašnjenja.

Kancelarija može da obrazuje projektne i posebne radne grupe radi razmatranja srodnih projekata.

Postupak ocene projekta

Član 9.

Projekti se ocenjuju na osnovu kriterijuma za izbor projekata za finansiranje iz sredstava NIP-a koje je utvrdila Vlada, a na obrascu koje propiše ministar.

3. Priprema predloga i utvrđivanje liste projekata

Priprema predloga liste projekata

Član 10.

Po oceni projekata, Kancelarija rangira projekte prema utvrđenim kriterijumima, raspoređuje ih prema korisnicima budžeta u čijim bi budžetskim razdelima, s obzirom na nadležnost, trebalo da budu projekti i sačinjava predlog liste projekata za finansiranje iz sredstava NIP-a u narednoj godini.

Projekti koje prijavi ministarstvo raspoređuju se u okviru njegovog razdela.

Limit za finansiranje projekta od lokalnog značaja

Član 11.

Projekat koji je od lokalnog značaja može da se uvrsti u predlog liste projekata za finansiranje iz sredstava NIP-a u narednoj godini samo ako je u projektu predviđeno da ce najmanje jedna trećina predračunske vrednosti investicije finansira sopstvenim sredstvima podnosioca prijave projekta.

Ovo se ne odnosi na projekte koji se sprovode na teritoriji opštine koja se prema klasifikaciji nadležnih organa smatra nerazvijenom.

Utvrđivanje liste projekata koji će se finansirati iz sredstava NIP-a

Član 12.

Pošto ministar odobri predlog liste projekata, Kancelarija priprema za Vladu predlog akta o utvrđivanju liste projekata za finansiranje iz sredstava NIP-a za narednu godinu i pre nego što predlog akta dostavi Vladi upućuje ga na mišljenje Savetu za Nacionalni investicioni plan.

Utvrđena lista projekata je sastavni deo nacrta zakona o budžetu Republike Srbije za narednu godinu.

III. SPROVOĐENjE NIP-a

1. Pripreme za sprovođenje projekata

Koordinatori za sprovođenje projekata

Član 13.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat određuje koordinatora za sprovođenje projekata NIP-a i dostavlja Kancelariji podatke o njemu.

Sprovođenje projekata koji su u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije koordinira sama Kancelarija.

Projektni tim

Član 14.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat obrazuje, za svaki konkretni projekat, tim za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: projektni tim) i određuje njegove članove.

Rukovodilac projektnog tima određuje se po pribavljenom mišljenju Kancelarije.

Projektni tim za projekte koji su u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, obrazuje sama Kancelarija.

Akcioni plan za sprovođenje projekta

Član 15.

Projektni tim priprema izveštaj o stepenu spremnosti projekta i akcioni plan za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: akcioni plan), na obrascima koje propiše ministar.

Akcioni plan posebno sadrži: ciljeve projekta, projektni zadatak, plan aktivnosti, plan troškova, plan javnih nabavki i plan upravljanja rizicima.

Izveštaj o stepenu spremnosti projekta i akcioni plan dostavljaju se Kancelariji na odobrenje.

Odobreni akcioni plan dostavlja se projektnom timu i Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Trezor), radi sprovođenja.

Sprovođenje projekta može otpočeti tek po prijemu odobrenog akcionog plana.

Izmene i dopune akcionog plana odobrava Kancelarija, na predlog rukovodioca projektnog tima.

2. Javne nabavke radi sprovođenja NIP-a

Naručilac javne nabavke

Član 16.

Naručilac javne nabavke, u smislu ove uredbe, jeste korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat.

Komisija za javne nabavke

Član 17.

Komisija za javnu nabavku za potrebe projekta NIP-a (u daljem tekstu: komisija) obrazuje se aktom naručioca javne nabavke, tako da ima najmanje tri člana od kojih je jedan predsednik.

Jednog člana Komisije imenuje naručilac javne nabavke na sopstvenu inicijativu, jednog na predlog Kancelarije, a jednog na predlog Ministarstva finansija.

Ako vrednost javne nabavke prelazi 5.000.000 dinara za dobra, odnosno 20.000.000 dinara za usluge ili radove, komisija ima pet članova, od kojih dva člana imenuje naručilac javne nabavke na sopstvenu inicijativu, dva na predlog Kancelarije i jednog na predlog Ministarstva finansija.

Po potrebi, mogu se obrazovati i komisije od više članova, uvek s neparnim brojem članova i uz primenu pariteta koji je izložen u st. 2. i 3. ovog člana.

Svaka komisija ima sekretara komisije koga imenuje naručilac javne nabavke u aktu o obrazovanju komisije i koji obavlja administrativne poslove za potrebe komisije, bez prava glasa u komisiji.

Poslovi komisije

Član 18.

Komisija naročito obavlja sledeće poslove: priprema ili koordinira rad na pripremi konkursne dokumentacije, priprema tekst javnog poziva za podnošenje ponuda, priprema odgovore na zahteve ponuđača za pojašnjenje konkursne dokumentacije, sprovodi postupak otvaranja ponuda i sačinjava zapisnik o tome, ppegleda i stručno ocenjuje ponude i zatim rangira ispravne, odgovarajuće i prihvatljive ponude primenom kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sastavlja zapisnik o stručnoj oceni ponuda u kojem preporučuje rukovodiocu naručioca javne nabavke ponudu koju bi trebalo izabrati kao najpovoljniju i kojem ponuđaču bi trebalo dodeliti ugovor o javnoj nabavci i učestvuje u postupku zaštite prava ako je neki ponuđač zahtevao zaštitu prava, tako što razmatra zahtev i predlaže naručiocu donošenje određene odluke.

Naručilac javne nabavke može, na svoju inicijativu ili na inicijativu članova komisije, pozvati stručnjake ako predmet konkretne javne nabavke zahteva specifično tehničko ili specijalizirano znanje za koje stručnjaka nema u okviru samog naručioca.

Javni poziv za podnošenje ponuda

Član 19.

Javni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke objavljuje naručilac javne nabavke, pošto prethodno pribavi od Kancelarije mišljenje o tekstu javnog poziva.

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

Član 20.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda komisija daje naručiocu javne nabavke preporuku za izbor najpovoljnije ponude i obavezna je da detaljno obrazloži način na koji je primenila kriterijume za rangiranje ponuda, kao i razloge za odbijanje ponuda.

Poverljivost podataka i isključenje ponude

Član 21.

Predsednik i ostali članovi komisije, kao i lica koja se angažuju kao stručnjaci, dužni su da poštuju odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke u pogledu poverljivosti podataka i da s posebnom pažnjom prate da li primena antikorupcijskih pravila iz tog zakona otkriva neku okolnost koja bi ukazivala na potrebu isključenja neke ponude.

Početak i kraj postupanja komisije

Član 22.

Komisija postupa od dana donošenja akta o njenom obrazovanju do okončanja poslova koji su joj povereni u aktu o njenom obrazovanju, odnosno do poništenja postupka javne nabavke.

Način odlučivanja komisije

Član 23.

Komisija donosi odluke i preporuke većinom glasova svih članova, javnim glasanjem.

Zapisnici sa sednica komisije

Član 24.

O sastancima komisije vode se zapisnici koje potpisuju predsednik i ostali članovi komisije.

Zapisnici se pripajaju izveštaju o stručnoj oceni ponuda koji se, kao završni izveštaj, dostavlja licu koje u ime naručioca javne nabavke donosi konačnu odluku o izboru ponuđača.

Obrazloženje neprihvatanja preporuke komisije

Član 25.

Ako naručilac javne nabavke ne prihvati preporuku komisije, dužan je da Kancelariji pismeno obrazloži razloge za to.

Ugovor o javnoj nabavci

Član 26.

Ministar daje saglasnost na model ugovora o javnoj nabavci, daje mišljenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i mišljenje o tekstu ugovora o javnoj nabavci pre njegovog zaključenja.

U modelu ugovora o javnoj nabavci mora da postoji klauzula o tome da je avansno plaćanje moguće najviše do 25% od ugovorene vrednosti, izuzev ako Kancelarija ne odobri avansno plaćanje u većem iznosu.

3. Plaćanje iz sredstava NIP-a

Obaveza dostavljanja dokumentacije

Član 27.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat dostavlja Kancelariji dokumentaciju o sprovođenju projekta (ugovor, situaciju, fakturu, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke, bankarsku garanciju i dr.).

Dostavljanje podataka radi plaćanja

Član 28.

Kancelarija dostavlja Trezoru, na osnovu svoje evidencije, sledeće podatke o projektima koji su izabrani: šifru i naziv korisnika budžeta, funkcionalnu i ekonomsku klasifikaciju, izvor finansiranja projekta, šifru i naziv projekta i iznos aproprijacije za projekat.

Navedene podatke Kancelarija dostavlja Trezoru u elektronskoj formi i na overenom Obrascu 1 ( Odobreni projekti NIP-a, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Registar plaćanja

Član 29.

Za potrebe Kancelarije, Trezor obrazuje i vodi bazu podataka o odobrenim i realizovanim plaćanjima iz sredstava NIP-a (u daljem tekstu: Registar plaćanja).

Registar plaćanja sadrži šifru i naziv korisnika budžeta, šifru i naziv projekta, iznos aproprijacije za projekat, naziv i broj računa primaoca sredstava, iznos i datum svake pojedinačne isplate, iznos ukupno realizovanih sredstava (iznosi se izražavaju u dinarima i u evrima) i procenat realizacije sredstava.

Registar plaćanja vodi se u elektronskom obliku.

Preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka

Član 30.

Rukovodilac korisnika budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i ministar zajednički su odgovorni za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka namenjenih za sprovođenje NIP-a.

Zahtev za preuzimanje obaveze, odnosno zahtev za plaćanje s preuzetom obavezom potpisuje rukovodilac korisnika budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i dostavlja ga ministru da ga on potpiše i uputi Trezoru.

Zahtevi se ispostavljaju na Obrascu 2 ( Zahtev za preuzimanje obaveze za projekat NIP- a i Obrascu 3 ( Zahtev za plaćanje sa preuzetom obavezom za projekat NIP-a, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Provera aproprijacije i izvršavanje rashoda

Član 31.

Po prijemu zahteva iz člana 30. ove uredbe, Trezor proverava raspoloživa sredstva u okviru odgovarajuće aproprijacije, odnosno utvrđene kvote, u skladu sa zakonom o budžetu Republike Srbije.

Ako je zahtev neuredan, odnosno sredstva za njegovu realizaciju nisu raspoloživa, Trezor vraća zahtev Kancelariji radi ispravke.

Ako je zahtev uredan, odnosno sredstva za njegovu realizaciju raspoloživa, Trezor izvršava rashode na ime sprovođenja projekta direktnim prenošenjem sredstava izvođaču radova, odnosno dobavljaču.

Plaćanje sredstvima namenjenim za projekte

na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina

Član 32.

Nalogodavac za sredstva iz NIP-a koja se u 2007. godini nalaze u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, a koja su namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina jeste ministar.

Izvršena sredstva iz stava 1. ovog člana evidentiraju se u budžetu Republike Srbije kao transferi budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina, u skladu sa članom 3. stav 6. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu.

Iskazivanje sredstava transfera budžetu

Autonomne pokrajine Vojvodina

Član 33.

Evidentirana sredstva iz člana 32. stav 2. ove uredbe iskazuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina kao prihod iz budžeta Republike Srbije za 2007. godinu i kao kapitalni izdatak.

Rok za plaćanje po projektima

Član 34.

Zahtevi za plaćanje po projektima koji su predviđeni za finansiranje iz budžeta Republike Srbije u određenoj kalendarskoj godini podnose ce Trezoru najkasnije do 15. decembra te kalendarske godine.

4. Praćenje i nadziranje NIP-a

Praćenje sprovođenja projekata i izveštavanje

Član 35.

Kancelarija prati sprovođenje projekata, u saradnji s ministarstvima, drugim organima državne uprave i projektnim timovima.

Rukovodilac projektnog tima dužan je da o sprovođenju projekta najmanje jednom mesečno izveštava Kancelariju, na obrascu koji propiše ministar.

Ako u sprovođenju projekta nastanu nepredviđene okolnosti, rukovodilac projektnog tima dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Kancelariju.

Posebne radne grupe za praćenje pojedinih oblasti

Član 36.

Kancelarija može da obrazuje posebne radne grupe ili da angažuje stručne i naučne ustanove u zemlji i inostranstvu ili stručnjake da bi pratili rezultate i efekte sprovođenja projekata.

Kontrola namenske upotrebe sredstava

Član 37.

Kancelarija dostavlja Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o sprovođenju projekata po korisnicima za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.

Podnošenje prijava nadležnim organima

Član 38.

Ako ce prilikom praćenja i nadziranja sprovođenja projekata uoče nepravilnosti, Kancelarija podnoci prekršajnu ili krivičnu prijavu nadležnim državnim organima.

Caradnja c drugim državnim organima

Član 39.

Radi efikasnog praćenja i nadziranja sprovođenja projekata, Kancelarija u svim zajedničkim pitanjima sarađuje s nadležnim državnim organima.

Završni izveštaj

Član 40.

Po okončanju sprovođenja projekta, projektni tim sačinjava završni izveštaj na obrascu koji propiše ministar i zaključuje projekat.

Završni izveštaj dostavlja se Kancelariji, radi evidentiranja i sagledavanja pojedinačnih i ukupnih efekata sprovođenja projekata.

Registar projekata NIP-a

Član 41.

Kancelarija osniva i vodi elektronsku i dokumentacionu bazu podataka u koju se unose podaci o projektima, a posebno: prijava projekta, ocena projekta, akcioni plan za sprovođenje projekta, dokumentacija koja se odnosi na sprovođenje projekta (ugovor o javnoj nabavci, ugovor sa podizvođačem i drugi zaključeni ugovori, situacija, faktura, kompletna dokumentacija o postupku javne nabavke, bankarska garancija i druga sredstva obezbeđenja, podaci o preuzetim obavezama i izvršenim plaćanjima i dr.), završni izveštaj i drugi podaci koji su značajni za sprovođenje i praćenje sprovođenja NIP-a (u daljem tekstu: Registar projekata NIP-a).

Sadržinu Registra projekata NIP-a bliže propisuje ministar.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i druge institucije i lica koja raspolažu dokumentacijom koja se priprema i evidentira u skladu sa ovom uredbom, dužni su da Kancelariji dostavljaju podatke i kopije dokumenata koji se unose u Registar projekata NIP-a.

Izveštavanje Vlade i Narodne skupštine

Član 42.

Kancelarija prati raspored sredstava i dinamiku trošenja po pojedinačnim projektima i o tome jednom u tri meseca izveštava Vladu, u skladu sa Uredbom o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07).

Pre dostavljanja izveštaja Vladi, Kancelarija usaglašava s Trezorom podatke u izveštaju s podacima iz informacije o realizaciji NIP-a, koja ce priprema za Odbor za finansije Narodne skupštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sprovođenje projekata koji su bili finansirani sredstvima budžeta

u prethodnom periodu

Član 43.

Sprovođenje projekata NIP-a koji su bili predviđeni za finansiranje sredstvima budžeta do stupanja na snagu ove uredbe okončaće se po odredbama ove uredbe.

Stupanje uredbe na snagu

Član 44.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

Ostavite komentar