Uredba o dopuni Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI

Član 1.

U Uredbi o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS”, br. 71/07, 73/07-ispravka i 105/07), u članu 31. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, sredstva za realizaciju Nacionalnog investiticionog plana koja su raspoređena za projekte iz nadležnosti Ministarstva vera prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

O b r a z l o ž e nj e

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07), prema kome Vlada, na predlog Kancelarije za Nacionalni investicioni plan, uredbom uređuje postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Donošenje ove uredbe neophodno je da bi se otklonili problemi u primeni Nacionalnog investicionog plana kod realizacije projekata iz nadležnosti Ministarstva vera. Reč je o vrlo specifinčnim projektima kojima je obuhvaćena izgradnja verskih objekata, koji, po prirodi stvari, ne mogu biti u državnoj svojini, već u svojini crkava i verskih zajednica.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predviđa se izuzetak kod izvršavanja rashoda na ime izgradnje verskih objekata iz sredstava Nacionalnog investicionog plana, tako što bi se ova sredstva prenosila investitorima objekata – crkavama i verskim zajednicama. Na ovaj način omogućilo bi se da crkve i verske zajednice postanu vlasnici tih objekata.

U članu 2. predviđa se da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. OCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno da se obezbede dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE UREDBE NA SNAGU

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se što pre otkloni zastoj u realizaciji projekata Nacionalnog investicionog plana u oblasti izgranje verskih objekata, pri čemu posebno treba imati u vidu da je do kraja budžetske godine ostalo još samo mesec dana.

Ostavite komentar