Uredba o izmenama Uredbe o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8. tačka 2) Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 4. tačka 9) i čl. 5 i 6. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O NOMENKLATURI STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

Član 1.

U Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS”, broj 109/09), u članu 6. tačka 2. menja se i glasi:

„2. Srbija – jug je jedinica na nivou NSTJ 1 u čiji sastav ulaze: Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija.”

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Funkcionalne celine nivoa NSTJ 1 čine teritorijalne jedinice – regioni nivoa NSTJ 2, i to:

1. Beogradski region;

2. Region Vojvodine;

3. Region Šumadije i Zapadne Srbije;

4. Region Južne i Istočne Srbije;

5. Region Kosovo i Metohija.”

Član 3.

U članu 8. stav 1. tač. 3. i 4. menjaju se i glase:

„3. Region Šumadije i Zapadne Srbije čine osam oblasti nivoa NSTJ 3 u čiji sastav ulaze teritorijalne jedinice lokalne samouprave u sastavu upravnih okruga, i to: Zlatiborski upravni okrug, Kolubarski upravni okrug, Mačavanski upravni okrug, Moravički upravni okrug, Pomoravski upravni okrug, Rasinski upravni okrug, Raški upravni okrug i Šumadijski upravni okrug;

4. Region Južne i Istočne Srbije čine devet oblasti nivoa NSTJ 3 u čiji sastav ulaze teritorijalne jedinice lokalne samouprave u sastavu upravnih okruga, i to: Borski upravni okrug, Braničevski upravni okrug, Zaječarski upravni okrug, Jablanički upravni okrug, Nišavski upravni okrug, Pirotski upravni okrug, Podunavski upravni okrug, Pčinjski upravni okrug i Toplički upravni okrug;”

Tač. 5. i 6. brišu se.

Član 4.

Član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Grafički prikaz statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica po nivoima NSTJ sadržan je u Aneksu 1 – Statističke funkcionalne teritorijalne jedinice po nivoima NSTJ, a pregled statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica po nivoima NSTJ sadržan je u Aneksu 2 – Pregled statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica po nivoima NSTJ, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.”

Član 5.

Aneks 1 – Statističke funkcionalne teritorijalne jedinice po nivoima NSTJ i Aneks 2 – Pregled statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica po nivoima NSTJ, koji su odštampani uz Uredbu o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS”, broj 109/09) zamenjuju se novim Aneksom 1 – Statističke funkcionalne teritorijalne jedinice po nivoima NSTJ i Aneksom 2 – Pregled statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica po nivoima NSTJ, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4698/2010

U Beogradu, 2. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Aneks 2

PREGLED STATISTIČKIH FUNKCIONALNIH TERITORIJALNIH JEDINICA PO NIVOIMA NSTJ

NSTJ 1 NSTJ 2 NSTJ 3 SRBIJA – SEVER Beogradski region Beogradska oblast Region Vojvodine Zapadnobačka oblast Južnobanatska oblast Južnobačka oblast Severnobanatska oblast Severnobačka oblast Srednjobanatska oblast Sremska oblast SRBIJA – JUG Region Šumadije i Zapadne Srbije Zlatiborska oblast Kolubarska oblast Mačvanska oblast Moravička oblast Pomoravska oblast Rasinska oblast Raška oblast Šumadijska oblast Region Južne i Istočne Srbije Borska oblast Braničevska oblast Zaječarska oblast Jablanička oblast Nišavska oblast Pirotska oblast Podunavska oblast Pčinjska oblast Toplička oblast Region Kosovo i Metohija Kosovska oblast Kosovsko-mitrovačka oblast Kosovsko-pomoravska oblast Pećka oblast Prizrenska oblast

Ostavite komentar