Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2016. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2016. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Član 2.

Usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2016. godinu iz člana 1. ove uredbe navedena je u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Prilog

CARINSKA TARIFA

DEO I

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENJIVANJE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.

2. (a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primenom pravila 2. pod (a) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

(a) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje prozvoda.

(b) Mešavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti.

(v) Ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a) ili 3. pod (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom pravila 1. do 3. svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba pravila 1. do 4. za sledeće proizvode primenjivaće se i ova pravila:

(a) Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

(b) Shodno odredbama pravila 5. pod (a) materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima ako je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i „mutatis mutandis” prema prethodnim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, ako nije drugačije propisano.

PREGLED OZNAKA, SIMBOLA I SKRAĆENICA

nova tarifna oznaka

novo naimenovanje tarifne oznake ili nova napomena, dodatna napomena ili napomena za tarifni stav

evro

MAXmaksimum

MINminimum

MDmetar dužni

M2metar kvadratni

M3metar kubni

GRgram

GRCIgram cepanog izotopa

100 KD100 komada

1000 KD1000 komada

1000 KWH1000 kW/h

1000 LT1000 litara

1000 M31000 metara kubnih

BRCbroj ćelija

JMjedinica mere

KGkilogram

KGNkilogram N

KGK2Okilogram K2O

KGP2O5kilogram P2O5

KGH2O2kilogram H2O2

KGNaOHkilogram NaOH

KGKOHkilogram KOH

KG90%SSkilogram 90% suve supstance

KGUkilogram U

KGmet.am.kilogram met.am.

KG net edakilogram neto mase, oceđene materije

KG net maskilogram neto mase, suve materije

LTlitar

LTA100%litar čistog (100%) alkohola

KRkarat

KDkomad

PRpar

TJtera džul

TNtona

NTNnosivost u tonama

SSPSporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane

CEFTAJedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu Jugoistočne Evrope CEFTA – Central Europe Free Trade Agreemet

ALRepublika Albanija

BABosna i Hercegovina

MDRepublika Moldavija

MKRepublika Makedonija

MECrna Gora

UN1244UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

CU BKRCarinska unija Republika Belorusija, Republika Kazahstan i Ruska Federacija

BYRepublika Belorusija

KZRepublika Kazahstan

RURuska Federacija

TRSporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske

EFTASporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA

ISRepublika Island

NO Kraljevina Norveška

CH Švajcarska Konfederacija

LI Kneževina Lihtenštajn

DEO II

CARINSKA TARIFA

ODELJAK I

ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Napomene:

1. Pozivanje u ovom odeljku na pojedini rod ili vrstu životinja, osim ako iz teksta drugačije ne proizlazi, odnosi se i na mladunce tog roda ili vrste.

2. Odredba koja se odnosi na „suve” proizvode u Tarifi, obuhvata i proizvode koji su dehidrisani, evaporisani, ili liofilizovani, osim ako u tekstu nije drugačije određeno.

GLAVA 1

ŽIVE ŽIVOTINJE

Napomena:

1. Ova glava obuhvata sve žive životinje osim:

(a) riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka iz tar. broja 0301, 0306, 0307 ili 0308;

(b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 3002; i

(v) životinja iz tarifnog broja 9508.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

JM

Stopa carine

Sporazumi o slobodnoj trgovini

0101

Konji, magarci, mule i mazge, živi:

 

 

– Konji:

0101 21 00 00

– – čiste rase za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 0, NO: 1, CH: 0, LI: 0

0101 29

– – ostalo:

0101 29 10 00

– – – za klanje

KD

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0

0101 29 90 00

– – – ostalo

KD

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0

0101 30 00 00

– Magarci

KD

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0

0101 90 00 00

– Ostalo

KD

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0

0102

Žive životinje, vrste goveda:

 

 

– Stoka:

 

 

0102 21

– – čiste rase za priplod:

 

 

0102 21 10 00

– – – junice (neteljene)

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

0102 21 30 00

– – – krave

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

0102 21 90 00

– – – ostalo

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

0102 29

– – ostalo:

 

 

0102 29 05 00

– – – podvrste Bibos ili Poephagus

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

– – – ostalo:

0102 29 10 00

– – – – mase ne preko 80 kg

KD

15

SSP: 3

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

 

– – – – mase preko 80 kg, ali ne preko 160 kg:

 

 

0102 29 21 00

– – – – – za klanje

KD

15

SSP: 3

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0102 29 29 00

– – – – – ostalo

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

 

– – – – mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg:

 

 

0102 29 41 00

– – – – – za klanje

KD

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0102 29 49 00

– – – – – ostalo

KD

30

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – – – mase preko 300 kg:

 

 

 

– – – – – junice (neteljene):

 

 

0102 29 51 00

– – – – – – za klanje

KD

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0102 29 59 00

– – – – – – ostale

KD

30

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – – – – krave:

 

 

0102 29 61 00

– – – – – – za klanje

KD

30

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0102 29 69 00

– – – – – – ostale

KD

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – – – – ostalo:

 

 

0102 29 91 00

– – – – – – za klanje

KD

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0102 29 99 00

– – – – – – ostalo

KD

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

– Bufalo („buffalo”):

0102 31 00 00

– – čiste rase za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

0102 39

– – ostalo:

 

 

0102 39 10

– – – domaće vrste:

0102 39 10 10

– – – – mase ne preko 160 kg

KD

15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

eh mase preko 80 kg, osim za klanje

SSP: 0

eh mase ne preko 80 kg

SSP: 3

eh mase preko 80 kg, za klanje

SSP: 3

0102 39 10 90

– – – – ostale

KD

30

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, za klanje

SSP: 9

eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, ostale

SSP: 6

eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), za klanje

SSP: 15

eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), ostale

SSP: 6

eh mase preko 300 kg, krave, za klanje

SSP: 6

eh mase preko 300 kg, krave, ostale

SSP: 9

eh mase preko 300 kg, ostalo

SSP: 12

0102 39 90 00

– – – ostalo

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0102 90

– Ostalo:

 

 

0102 90 20 00

– – čiste rase za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

– – ostalo:

0102 90 91

– – – domaće vrste:

 

 

0102 90 91 10

– – – – mase ne preko 160 kg

KD

15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

eh mase preko 80 kg, osim za klanje

SSP: 0

eh mase ne preko 80 kg

SSP: 3

eh mase preko 80 kg, za klanje

SSP: 3

0102 90 91 90

– – – – ostale

KD

30

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, za klanje

SSP: 9

eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, ostale

SSP: 6

eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), za klanje

SSP: 15

eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), ostale

SSP: 6

eh mase preko 300 kg, krave, za klanje

SSP: 6

eh mase preko 300 kg, krave, ostale

SSP: 9

eh mase preko 300 kg, ostalo

SSP: 12

0102 90 99 00

– – – ostalo

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0103

Svinje, žive:

 

 

0103 10 00 00

– Čiste rase za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Ostalo:

 

 

0103 91

– – mase ne preko 50 kg:

 

 

0103 91 10 00

– – – domaće vrste

KD

30

SSP: 19.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0103 91 90 00

– – – ostale

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0103 92

– – mase 50 kg ili veće:

 

 

 

– – – domaće vrste:

 

 

0103 92 11 00

– – – – koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće

KD

30

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0103 92 19 00

– – – – ostale

KD

30

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0103 92 90 00

– – – ostalo

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0104

Ovce i koze, žive:

 

 

0104 10

– Ovce:

 

 

0104 10 10 00

– – čiste rase za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

 

– – ostale:

 

 

0104 10 30 00

– – – jagnjad (do jedne godine starosti)

KD

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0104 10 80 00

– – – ostale

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0104 20

– Koze:

 

 

0104 20 10 00

– – čiste rase za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0

0104 20 90 00

– – ostale

KD

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0105

Živina domaća, živa (kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke):

 

 

 

– Mase ne preko 185 g:

 

 

0105 11

– – pilići vrste Gallus domesticus:

 

 

 

– – – dedovski i roditeljski ženski pilići za:

 

 

0105 11 11 00

– – – – nosilje

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0105 11 19 00

– – – – ostale

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

 

– – – ostali:

 

 

0105 11 91 00

– – – – nosilje

KD

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0105 11 99

– – – – ostali:

 

 

0105 11 99 10

– – – – – dedovski i roditeljski muški pilići

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0105 11 99 90

– – – – – ostali

KD

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0105 12 00

– – ćurići:

 

 

0105 12 00 10

– – – za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0105 12 00 90

– – – ostali

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0105 13 00

– – pačići:

 

 

0105 13 00 10

– – – za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0105 13 00 90

– – – ostali

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0105 14 00

– – guščići:

 

 

0105 14 00 10

– – – za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0105 14 00 90

– – – ostali

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0105 15 00

– – biserčići:

 

 

0105 15 00 10

– – – za priplod

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0105 15 00 90

– – – ostali

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

 

– Ostalo:

 

 

0105 94 00 00

– – kokoške vrste Gallus domesticus

KD

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0105 99

– – ostalo:

 

 

0105 99 10 00

– – – patke

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0105 99 20 00

– – – guske

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0105 99 30 00

– – – ćurke

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0105 99 50 00

– – – biserke

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0106

Ostale životinje, žive:

 

 

 

– Sisari:

 

 

0106 11 00 00

– – primati

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 12 00 00

– – kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia)

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 13 00 00

– – kamile i ostale kamelide (Camelidae)

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 14

– – kunići i zečevi:

0106 14 10 00

– – – domaći kunići

KD

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

0106 14 90 00

– – – ostalo

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 19 00 00

– – ostalo

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 20 00 00

– Reptili (uključujući zmije i kornjače)

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

 

– Ptice:

 

 

0106 31 00 00

– – ptice grabljivice

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 32 00 00

– – papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue)

KD

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 1

EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1

0106 33 00 00

– – nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae)

KD

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0106 39

– – ostale:

 

 

0106 39 10 00

– – – golubovi

KD

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

0106 39 80 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

– Insekti:

0106 41 00 00

– – pčele

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0106 49 00 00

– – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0106 90 00 00

– Ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

GLAVA 2

MESO I OSTALI JESTIVI KLANIČNI PROIZVODI

Napomena:

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) proizvode vrsta opisanih u tar. brojevima 0201 do 0208 ili 0210, neupotrebljive za ljudsku ishranu;

(b) creva, bešike ili želuce životinja (tar. broj 0504) i životinjsku krv (tar. broj 0511 ili 3002); ili

(v) masnoće životinjskog porekla, osim proizvoda iz tarifnog broja 0209 (Glava 15).

Dodatne napomene:

1 A. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „goveđi trupovi”, u smislu tar. podbrojeva 0201 10 i 0202 10, jesu celi trupovi zaklanih životinja pošto im je istekla krv, izvađena drob i pošto su odrani, uvezeni sa glavom ili bez glave, sa papcima ili bez papaka i sa ostalim pripadajućim klaničnim proizvodima ili bez njih. Ako se trupovi uvoze bez glave, Glava mora biti odvojena od trupa na atloido-occipital pršljenu, a ako se uvoze bez papaka, papci moraju biti odsečeni na carpo-metacarpal ili tarso-metatarsal zglobovima; „trup” uključuje prednji deo trupa koji obuhvata sve kosti, kao i vrat i plećke sa više od deset pari rebara;

(b) „goveđe polutke”, u smislu tar. podbrojeva 0201 10 i 0202 10, jesu proizvodi koji nastaju simetričnim razdvajanjem celog trupa kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena i kroz centar grudne kosti i išio-pubičnog sastava; „polutka” uključuje prednji deo polutke koji obuhvata sve kosti, kao i vrat i plećku sa više od deset rebara;

(v) „kompenzirane četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 20 i 0202 20 10 jesu delovi koji se sastoje od:

– prednjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, a sečene su kod desetog rebra i zadnjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, a sečene su kod trećeg rebra, ili

– prednjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, a sečene su kod petog rebra, sa dodatim celim slabinama i grudima i zadnjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, a sečene su kod osmog rebra.

Prednje četvrti i zadnje četvrti koje sačinjavaju „kompenzirane četvrti” moraju se uvoziti u isto vreme i moraju se podudarati u broju, a ukupna masa prednjih četvrti mora biti ista kao masa zadnjih četvrti. Razlika u masi između ova dva dela pošiljke je dopuštena pod uslovom da ne prelazi 5% mase težeg dela (prednje ili zadnje četvrti);

(g) „nerazdvojene prednje četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30 jesu prednji delovi trupa koji obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, sa najmanje četiri para rebara i najviše deset pari rebara (prva četiri para rebara moraju biti cela, ostala mogu biti sečena), sa slabinama ili bez slabina;

(d) „razdvojene prednje četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30 jesu prednji delovi polutke koji obuhvataju sve kosti, vrat i plećku, sa najmanje četiri rebra i najviše deset rebara (prva četiri rebra moraju biti cela, ostala mogu biti sečena), sa slabinama ili bez slabina;

(đ) „nerazdvojene zadnje četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50 jesu zadnji delovi trupa koji obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, uključujući file, sa najmanje tri para celih ili sečenih rebara, sa golenjačom ili bez golenjače i sa slabinama ili bez slabina;

(e) „razdvojene zadnje četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50 jesu zadnji delovi polutke koji obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, uključujući file, sa najmanje tri cela ili sečena rebra, sa golenjačom ili bez nje i sa slabinama ili bez slabina;

(ž) 1. „prednje četvrti sečene” („crop, chuck and blade”), u smislu tar. podbroja 0202 30 50 jesu leđni deo prednje četvrti, uključujući gornji deo plećke, sa najmanje četiri rebra i najviše deset rebara, dobijeni od prednje četvrti pravolinijskim sečenjem kroz tačku gde se prvo rebro povezuje sa prvim segmentom grudne kosti do tačke dodira dijafragme sa desetim rebrom;

2. komad „grudi” u smislu tar. podbroja 0202 30 50 jeste donji deo prednje četvrti koji obuhvata srednji deo grudi i vrh grudi.

B. Proizvodi obuhvaćeni Dodatnim napomenama 1 A (a) do (e) ove Glave mogu biti isporučeni sa kičmom ili bez kičme.

V. U određivanju broja celih ili sečenih rebara pomenutih u Dodatnoj napomeni 1 A, uzimaju se u obzir samo rebra koja su vezana za kičmu. Ukoliko je kičma otklonjena, uzimaju se u obzir samo cela ili sečena rebra koja bi inače bila neposredno vezana za kičmu.

2 A. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „trupovi i polutke”, u smislu tar. podbrojeva 0203 11 10 i 0203 21 10, jesu trupovi zaklanih domaćih svinja, iz kojih je istekla krv, koji su očišćeni od drobi i sa kojih su uklonjene čekinje i papci. Polutke su dobijene od celih trupova deljenjem kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena i kroz centar grudne kosti i išio-pubičnog sastava. Trupovi i polutke mogu biti sa glavom ili bez glave, sa njuškom ili bez njuške, sa papcima ili bez papaka, sa salom ili bez sala, sa bubrezima ili bez bubrega, sa repom ili bez repa i sa dijafragmom ili bez dijafragme. Polutke mogu biti sa kičmenom moždinom, mozgom i jezikom ili bez njih. Trupovi i polutke krmača mogu biti sa vimenom ili bez vimena (mlečne žlezde);

(b) „butovi”, u smislu tar. podbrojeva 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 jesu zadnji (kaudalni) delovi polutke, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje.

But je odvojen od ostatka polutke tako da obuhvata, najviše, poslednji slabinski pršljen;

(v) „prednji delovi”, u smislu tar. podbrojeva 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 jesu prednji (kranialni) delovi polutke, bez glave, sa njuškom ili bez njuške, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje;

Prednji deo je odvojen od ostatka polutke tako da obuhvata, najviše, peti leđni pršljen.

Gornji (leđni) deo prednjeg dela, sa lopatičnom kosti i sa njom povezanim mišićima ili bez lopatične kosti i sa njom povezanih mišića (gornji deo plećke u svežem i vrat u usoljenom stanju) smatra se komadom pečenice kada je odvojen od donjeg (trbušnog) dela prednjeg dela, najviše, sečenjem neposredno ispod kičmenog stuba;

(g) „plećka”, u smislu tar. podbrojeva 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 jeste donji deo prednjeg dela sa lopatičnom kosti i sa njom povezanim mišićima ili bez lopatične kosti i sa njom povezanih mišića, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože, sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje.

Lopatična kost i sa njom povezani mišići svrstavaju se u ovaj tar. podbroj kao deo plećke i onda kada su odvojeno pripremljeni;

(d) „bubrežnjak” („loins”) u smislu tar. podbrojeva 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 jeste gornji deo polutke koji se pruža od prvog vratnog pršljena do repnog pršljena, uključujući kosti, sa pečenicom ili bez pečenice, sa lopatičnom kosti ili bez lopatične kosti i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez potkožne svinjske masnoće (slanine), sa kožom ili bez kože.

Bubrežnjak je odvojen od donjeg dela polutke sečenjem neposredno ispod kičmenog stuba;

(đ) „potrbušina”, u smislu tar. podbrojeva 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19, jeste donji deo polutke koji se nalazi između buta i plećke, uglavnom poznat kao “potrbušina”, sa kostima ili bez kostiju, ali sa kožom i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom);

(e) „bekon polutke”, u smislu tar. podbroja 0210 19 10 jeste svinjska polutka bez Glave (obraza i njuške), papaka, repa, sala, bubrega, pečenice, lopatične kosti, grudne kosti, kičmenog stuba, karlične kosti i dijafragme;

(ž) „spenser”, u smislu tar. podbroja 0210 19 10, jeste bekon polutka bez buta, sa kostima ili bez kostiju;

(z) „tri četvrtine stranice” („three-quarter sides”), u smislu tar. podbroja 0210 19 20, jeste bekon – polutka bez prednjeg dela, sa kostima ili bez kostiju;

(i) „srednji deo” („middles”), u smislu tar. podbroja 0210 19 20, jeste bekon – polutka bez buta i prednjeg dela, sa kostima ili bez kostiju.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje komade od srednjeg dela koji obuhvataju tkivo kotleta i potrbušine u prirodnoj srazmeri prema celom srednjem delu.

B. Delovi komada opisanih u stavu 2 A (đ) svrstavaju se u iste tarifne podbrojeve samo ako su sa kožom i potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom).

Ako su komadi koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 0210 11 11 i 0210 11 19, kao i 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 dobijeni od bekon-stranice iz koje su već izvađene kosti navedene u stavu 2 A (e), linije sečenja slede one opisane u stavu 2 A (b), (v) i (g), odgovarajuće; u svakom slučaju ti komadi ili njihovi delovi su sa kostima.

V. Tarifni podbrojevi 0206 49 00 i 0210 99 49 obuhvataju, naročito, Glavu i polutke Glave od domaćih svinja, sa mozgom ili bez mozga, sa obrazima ili bez obraza, sa jezikom ili bez jezika, kao i sa njihovim delovima ili bez delova.

Glava je odvojena od ostatka polutke kako sledi:

– pravim sečenjem paralelnim sa lobanjom; ili

– sečenjem paralelnim sa lobanjom do nivoa očiju, a zatim kosim u odnosu na prednji deo glave, tako da njuška ostane vezana za polutku.

Obrazi, njuška i uši, kao i meso vezano za glavu, naročito za zadnji deo, smatraju se delovima glave. Međutim, komadi mesa bez kostiju od prednjeg dela isporučeni odvojeno (podvoljak, podvratak, podvoljak i podvratak zajedno – gronik), svrstavaju se u tar. podbroj 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ili 0210 19 81, zavisno od slučaja.

G. „Potkožna svinjska masnoća (slanina)”, u smislu tar. podbrojeva 0209 10 11 i 0209 10 19, jeste masno tkivo koje se taloži ispod kože i prijanja uz nju, bez obzira na deo svinje kome pripada; u svakom slučaju, masa masnog tkiva je veća od mase kože.

Ovi tarifni podbrojevi uključuje takođe potkožnu svinjsku masnoću (slanina) sa koje je skinuta koža.

D. U smislu tar. podbrojeva 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60 do 0210 19 89, pod „suvim ili dimljenim” proizvodima podrazumevaju se oni u kojima odnos voda/belančevine u mesu (sadržaj azota x 6,25) iznosi 2,8 ili manje. Sadržaj azota se određuje u skladu sa ISO metodom 937 – 1978.

3 A. U smislu tarifnog broja 0204 naredni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „trupovi” u smislu tar. podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, jesu celi trupovi zaklanih životinja pošto im je istekla krv, i pošto su očišćeni od drobi i odrani, uvezeni sa glavom ili bez glave, sa papcima ili bez papaka, sa ostalim pripadajućim klaničnim proizvodima ili bez njih. Ako se trupovi uvoze bez glave, Glava mora biti odvojena od trupa na atloido-occipital pršljenu, a ako se uvoze bez papaka, papci moraju biti odsečeni na carpo-metacarpal ili tarso-metatarsal zglobovima;

(b) „polutke”, u smislu tar. podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, jesu proizvodi koji su nastali simetričnom podelom celog trupa kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena, kroz centar grudne kosti i kroz išio-pubični sastav;

(v) „skraćene prednje četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, jesu prednji deo trupa sa grudima ili bez grudi, uključujući sve kosti i plećke, vrat („scrag”), i srednji deo vrata, sečen pod pravim uglom u odnosu na kičmu, sa najmanje pet i najviše sedam pari celih ili sečenih rebara;

(g) „skraćene prednje četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, jesu prednji deo polutke sa grudima ili bez grudi, uključujući sve kosti, plećku, vrat („scrag”) i srednji deo vrata, sečen pod pravim uglom u odnosu na kičmu, sa najmanje pet i najviše sedam celih ili sečenih rebara;

(d) „slabine i/ili podplećke” (kare i/ili file – „chines and/or best ends”), u smislu tar. podbrojeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, jesu preostali deo trupa, pošto su odstranjeni butovi i skraćene prednje četvrti, sa bubrezima ili bez bubrega; kada su slabine (kare – „chines”) odvojene od podplećki (file – „best ends”) one moraju obuhvatati najmanje pet slabinskih pršljenova; kada su podplećke („best ends”) odvojene od slabina („chines”) oni moraju obuhvatati najmanje pet pari celih ili sečenih rebara;

(đ) „slabine i/ili podplećke” (kare i/ili file – „chines and/or best ends”) u smislu tar. podbrojeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, jesu preostali deo polutke, pošto su odstranjeni but i skraćena prednja četvrt, sa bubregom ili bez bubrega; kada je slabina (kare – „chine”) odvojena od podplećke (filea – „best end”) ona mora obuhvatati najmanje pet slabinskih pršljenova; kada je podplećka (file – „best end”) odvojena od slabine (kare – „chine”) ona mora obuhvatati najmanje pet celih ili sečenih rebara;

(e) „butovi”, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, jesu zadnji deo trupa koji obuhvata sve kosti i noge, a sečeni su pod pravim uglom u odnosu na kičmu na šestom slabinskom pršljenu, neposredno ispod karlične kosti, ili na četvrtom krsnom pršljenu kroz prednju karličnu kost do išio-pubičnog sastava;

(ž) „butovi”, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, jesu zadnji deo polutke koji obuhvata sve kosti i nogu, a sečen je pod pravim uglom u odnosu na kičmu na šestom slabinskom pršljenu, neposredno ispod karlične kosti, ili na četvrtom krsnom pršljenu kroz karličnu kost ispred išio-pubičnog sastava.

B. U određivanju broja celih ili sečenih rebara pomenutih u stavu 3 A, uzimaju se u obzir samo rebra koja su vezana za kičmu.

4. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „meso, živinsko, u komadima, sa kostima”, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 44 21 do 0207 44 61, 0207 45 21 do 0207 45 61, 0207 54 21 do 0207 54 61, 0207 55 21 do 0207 55 61 i 0207 60 21 do 0207 60 61, jesu komadi posebno navedeni u njima, uključujući sve kosti.

Komadi živinskog mesa navedeni pod (a) iz kojih su delimično izvađene kosti svrstavaju se u tar. podbroj 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 i 0207 60 81;

(b) „polutke”, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21, jesu polutke trupova živine dobijene uzdužnim sečenjem u ravni duž grudne kosti i kičme;

(v) „četvrti”, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21, jesu batačne četvrti ili grudne četvrti dobijene poprečnim sečenjem polutke;

(g) „krila, cela, sa vrhovima ili bez vrhova”, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 i 0207 60 31, jesu komadi živinskog mesa koje čine humerus (nadlaktica), radius (podlaktica) i ulna (lakatna kost), zajedno sa okolnim mišićima. Vrh krila, uključujući carpal kosti (kosti šake), može ali ne mora biti odstranjen. Sečenje se mora vršiti na zglobovima;

(d) „grudi”, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 i 0207 60 51 jesu komadi živinskog mesa koje čine grudna kost i rebra, raspoređena sa obe strane grudne kosti, zajedno sa okolnim mišićima;

(đ) „bataci”, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 i 0207 60 61, jesu komadi živinskog mesa koje čine femur (butna kost), tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača), zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se mora vršiti na zglobovima;

(e) „bataci, ćureći”, u smislu tar. podbrojeva 0207 26 60 i 0207 27 60 jesu komadi ćurećeg mesa koje čine tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača) zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se moraju vršiti na zglobovima;

(ž) „noge, ćureće, osim bataka”, u smislu tar. podbrojeva 0207 26 70 i 0207 27 70, jesu komadi ćurećeg mesa koje čini femur (butna kost) zajedno sa okolnim mišićima ili femur (butna kost), tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača), zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se moraju vršiti na zglobovima;

(z) „trupovi od gusaka i pataka („paletots”)”, u smislu tar. podbrojeva 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71i 0207 55 71, jesu guske ili patke očerupane i bez ikakvih iznutrica, bez Glave ili nogu, sa uklonjenim kostima trupa (grudnom kosti, rebrima, kičmom i krsnom kosti), ali sa kostima femuri (butne kosti), tibias (potkolenice) i humeri (nadlaktice);

5. (a) Nekuvano začinjeno meso svrstava se u Glavu 16. „Začinjeno meso” je nekuvano meso koje je začinjeno dubinski ili čija je cela površina prekrivena začinima koji su vidljivi golim okom ili se mogu jasno razlikovati čulom ukusa.

(b) Proizvodi koji spadaju u tar. broj 0210 kojima su dodati začini tokom procesa pripremanja, i dalje se svrstavaju u taj tar. broj, pod uslovom da dodati začin nije promenio njihove osobine.

6. U smislu tarifnih podbrojeva 0210 11 do 0210 93, izrazi „meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri” se odnose na meso i ostale jestive klanične proizvode koji su dubinski i homogeno impregnisani solju u svim delovima i imaju ukupan sadržaj soli po masi od 1,2% ili više, pod uslovom da je to soljenje koje osigurava dugotrajno očuvanje. U smislu tarifnog podbroja 0210 99 izrazi „meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri” se odnose na meso i ostale jestive druge klanične proizvode koji su dubinski i homogeno impregnisani solju u svim delovima i imaju ukupan sadržaj soli po masi od 1,2% ili više.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

JM

Stopa carine

Sporazumi o slobodnoj trgovini

0201

Meso goveđe, sveže ili rashlađeno:

 

 

0201 10 00 00

– Trupovi i polutke

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0201 20

– Ostali komadi sa kostima:

 

 

0201 20 20 00

– – kompenzirane četvrti

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0201 20 30 00

– – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0201 20 50 00

– – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0201 20 90 00

– – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0201 30 00 00

– Bez kostiju

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202

Meso, goveđe, smrznuto:

 

 

0202 10 00 00

– Trupovi i polutke

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 20

– Ostali komadi sa kostima:

 

 

0202 20 10 00

– – kompenzirane četvrti

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 20 30 00

– – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 20 50 00

– – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 20 90 00

– – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 30

– Bez kostiju:

 

 

0202 30 10 00

– – prednje četvrti, cele ili sečene u najviše pet komada, svaka sastavljena u jedan blok; kompenzirane četvrti u dva bloka, jednom od prednje četvrti, cele ili isečene u najviše pet delova, a drugom od zadnje četvrti, isključujući pečenice, u jednom komadu

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 30 50 00

– – delovi prednje četvrti, sečene („crop, chuck and bladeˮ) i grudi

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0202 30 90 00

– – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203

Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

– Sveže ili rashlađeno:

 

 

0203 11

– – trupovi i polutke:

 

 

0203 11 10 00

– – – od domaćih svinja

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 11 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 12

– – butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 12 11 00

– – – – butovi i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 12 19 00

– – – – plećke i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 12 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 19

– – ostalo:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 19 11 00

– – – – prednji delovi i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 19 13 00

– – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 19 15 00

– – – – potrbušine i komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

 

– – – – ostalo:

 

 

0203 19 55 00

– – – – – bez kostiju

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 19 59 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 19 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

 

– Smrznuto:

 

 

0203 21

– – trupovi i polutke:

 

 

0203 21 10 00

– – – od domaćih svinja

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 21 90 00

– – – ostali

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 22

– – butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 22 11 00

– – – – butovi i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 22 19 00

– – – – plećke i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 22 90 00

– – – ostali

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 29

– – ostalo:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 29 11 00

– – – – prednji delovi i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 29 13 00

– – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 29 15 00

– – – – potrbušine i komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

 

– – – – ostalo:

 

 

0203 29 55 00

– – – – – bez kostiju

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 29 59 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0203 29 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

0204

Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

0204 10 00 00

– Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– Ostalo meso ovčje, sveže ili rashlađeno:

 

 

0204 21 00 00

– – trupovi i polutke

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 22

– – ostali komadi sa kostima:

 

 

0204 22 10 00

– – – skraćene prednje četvrti

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 22 30 00

– – – slabine i/ili podplećke

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 22 50 00

– – – butovi

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 22 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 23 00 00

– – bez kostiju

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 30 00 00

– Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– Ostalo meso ovčje, smrznuto:

 

 

0204 41 00 00

– – trupovi i polutke

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 42

– – ostali komadi sa kostima:

 

 

0204 42 10 00

– – – skraćene prednje četvrti

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 42 30 00

– – – slabine i/ili podplećke

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 42 50 00

– – – butovi

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 42 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 43

– – bez kostiju:

 

 

0204 43 10 00

– – – jagnjeće

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 43 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 15

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0204 50

– Meso, kozje:

 

 

 

– – sveže ili rashlađeno:

 

 

0204 50 11 00

– – – trupovi i polutke

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 13 00

– – – skraćene prednje četvrti

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 15 00

– – – slabine i/ili podplećke

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 19 00

– – – butovi

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostalo:

 

 

0204 50 31 00

– – – – komadi sa kostima

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 39 00

– – – – komadi bez kostiju

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – smrznuto:

 

 

0204 50 51 00

– – – trupovi i polutke

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 53 00

– – – skraćene prednje četvrti

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 55 00

– – – slabine i/ili podplećke

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 59 00

– – – butovi

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostalo:

 

 

0204 50 71 00

– – – – komadi sa kostima

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0204 50 79 00

– – – – komadi bez kostiju

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0205 00

Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

0205 00 20 00

– sveže ili rashlađeno

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0205 00 80 00

– smrznuto

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206

Ostali jestivi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

0206 10

– Od životinja vrsta goveda, sveži ili rashlađeni:

 

 

0206 10 10 00

– – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 28, CH: 30, LI: 30

 

– – ostalo:

 

 

0206 10 95 00

– – – dijafragma, mišićna i tetivna

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 28, CH: 30, LI: 30

0206 10 98 00

– – – ostalo

30

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 28, CH: 30, LI: 30

 

ex ostalo

 

 

SSP: 12

 

ex džigerica

 

 

SSP: 0

 

– Od životinja vrsta goveda, smrznuti:

 

 

0206 21 00 00

– – jezici

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 22 00 00

– – džigerice

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 29

– – ostalo:

 

 

0206 29 10 00

– – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostalo:

 

 

0206 29 91 00

– – – – dijafragma, mišićna i tetivna

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 29 99 00

– – – – ostalo

30

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 30 00 00

– Od svinja, sveži ili rashlađeni

30

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27

 

– Od svinja, smrznuti:

 

 

0206 41 00 00

– – džigerice

30

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 49 00 00

– – ostalo

30

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 80

– Ostalo, sveže ili rashlađeno:

 

 

0206 80 10 00

– – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – ostalo:

 

 

0206 80 91 00

– – – od konja, magaraca, mula i mazgi

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 80 99 00

– – – od ovaca i koza

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 90

– Ostalo, smrznuto:

 

 

0206 90 10 00

– – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

 

– – ostalo:

 

 

0206 90 91 00

– – – od konja, magaraca, mula i mazgi

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0206 90 99 00

– – – od ovaca i koza

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od živine iz tar. br 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

 

– Od kokošaka vrste Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni:

 

 

0207 11 10 00

– – – očerupani, bez iznutrica, ali sa glavom i nogama, poznati kao “83% pilića”

30

SSP: 10.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 11 30 00

– – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznati kao „70% pilića”

30

SSP: 10.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 11 90 00

– – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilića”, ili drugačije isporučeni

30

SSP: 10.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 12

– – nesečeno u komade, smrznuto:

 

 

0207 12 10 00

– – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „70% pilića”

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 12 90 00

– – – očerupani i sa izvađenom drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilići”, ili drugačije isporučeni

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 13

– – isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 13 10 00

– – – – bez kostiju

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 13 20 00

– – – – – polovine ili četvrti

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 13 30 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 13 40 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 13 50 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 13 60 00

– – – – – bataci i isečeni komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 13 70 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

0207 13 91 00

– – – – džigerice

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 13 99 00

– – – – ostali

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14

– – isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 14 10 00

– – – – bez kostiju

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 14 20 00

– – – – – polovine ili četvrti

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14 30 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14 40 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14 50 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14 60 00

– – – – – bataci i isečeni komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14 70 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

0207 14 91 00

– – – – džigerice

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0207 14 99 00

– – – – ostali

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– Od ćurki:

 

 

0207 24

– – neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno:

 

 

0207 24 10 00

– – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericama i želucima, poznate kao „80% ćurke”

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 24 90 00

– – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznate kao „73% ćurke”, ili drugačije isporučene

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 25

– – neisečeno u komade, smrznuto:

 

 

0207 25 10 00

– – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznate kao „80% ćurke”

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 25 90 00

– – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznate kao „73% ćurke”, ili drugačije isporučene

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0207 26

– – isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 26 10 00

– – – – bez kostiju

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 26 20 00

– – – – – polutke ili četvrti

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 26 30 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 26 40 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 26 50 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od grudi

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– – – – – noge i isečeni komadi od nogu:

 

 

0207 26 60 00

– – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 26 70 00

– – – – – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 26 80 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

0207 26 91 00

– – – – džigerice

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 26 99 00

– – – – ostali

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27

– – isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 27 10 00

– – – – bez kostiju

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 27 20 00

– – – – – polutke ili četvrti

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27 30 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27 40 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27 50 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od grudi

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– – – – – noge i isečeni komadi od nogu:

 

 

0207 27 60 00

– – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27 70 00

– – – – – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27 80 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

0207 27 91 00

– – – – džigerice

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

0207 27 99 00

– – – – ostali

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30

– Od pataka:

0207 41

– – neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno:

0207 41 20 00

– – – očerupano, bez krvi, sa izvađenim drobom, ali sa priloženim iznutricama, kao i sa glavama i nogama, poznato kao „85% patke”

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 41 30 00

– – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznato kao „70% patke”

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 41 80 00

– – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao „63% patke”, ili drugačije isporučeno

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 42

– – neisečeno u komade, smrznuto:

0207 42 30 00

– – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznato kao „70% patke”

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 42 80 00

– – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao „63% patke”, ili drugačije isporučeno

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 43 00 00

– – masne džigerice, sveže ili rashlađene

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44

– – Ostalo, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 44 10 00

– – – – bez kostiju

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 44 21 00

– – – – – polutke ili četvrti

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 31 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 41 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 51 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 61 00

– – – – – noge i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 71 00

– – – – – trupovi („paletots”)

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 81 00

– – – – – ostalo

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

0207 44 91 00

– – – – džigerice, izuzev masnih džigerica

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 44 99 00

– – – – ostali

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45

– – ostalo, smrznuto:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 45 10 00

– – – – bez kostiju

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 45 21 00

– – – – – polutke ili četvrti

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 31 00

– – – – – krila cela, sa ili bez vrhova

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 41 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i vrhovi krila

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 51 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 61 00

– – – – – noge i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 71 00

– – – – – trupovi („paletots”)

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 81 00

– – – – – ostalo

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

 

– – – – džigerice:

 

 

0207 45 93 00

– – – – – masne džigerice

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 95 00

– – – – – ostale

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 45 99 00

– – – – ostali

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

– Od gusaka:

0207 51

– – neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno:

0207 51 10 00

– – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim iznutricama, sa glavama i nogama, poznato kao „82% guske”

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 51 90 00

– – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske”, ili drugačije isporučeno

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 52

– – neisečeno u komade, smrznuto:

0207 52 10 00

– – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim drobom, sa glavama i nogama, poznato kao „82% guske”

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 52 90 00

– – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske”, ili drugačije isporučeno

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0207 53 00 00

– – masne džigerice, sveže ili rashlađene

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54

– – Ostalo, sveže ili rashlađeno:

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 54 10 00

– – – – bez kostiju

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 54 21 00

– – – – – polutke ili četvrti

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 31 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 41 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 51 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 61 00

– – – – – noge i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 71 00

– – – – – trupovi („paletotsˮ)

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 81 00

– – – – – ostalo

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – ostali klaniči proizvodi:

 

 

0207 54 91 00

– – – – džigerice, izuzev masnih džigerica

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 54 99 00

– – – – ostali

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55

– – ostalo, smrznuto:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 55 10 00

– – – – bez kostiju

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 55 21 00

– – – – – polutke ili četvrti

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 31 00

– – – – – krila cela, sa ili bez vrhova

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 41 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i vrhovi krila

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 51 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 61 00

– – – – – noge i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 71 00

– – – – – trupovi („paletots”)

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 81 00

– – – – – ostalo

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

 

– – – – džigerice:

 

 

0207 55 93 00

– – – – – masne džigerice

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 95 00

– – – – – ostale

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 55 99 00

– – – – ostali

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60

– Od biserki:

0207 60 05 00

– – neisečeno u komade, sveže, rashlađeno ili smrznuto

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

– – ostalo, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

– – – isečeni komadi:

 

 

0207 60 10 00

– – – – bez kostiju

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – – sa kostima:

 

 

0207 60 21 00

– – – – – polutke ili četvrti

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60 31 00

– – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60 41 00

– – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60 51 00

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60 61 00

– – – – – noge i isečeni komadi od njih

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60 81 00

– – – – – ostalo

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

0207 60 91 00

– – – – džigerice

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0207 60 99 00

– – – – ostali

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15

0208

Ostalo meso i ostali jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

0208 10

– Od kunića i zečeva:

 

 

0208 10 10 00

– – od domaćih kunića

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 10 90 00

– – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 30 00 00

– Od primata

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 40

– Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia):

 

 

0208 40 10 00

– – meso od kitova

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0208 40 20 00

– – meso od foka

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0208 40 80 00

– – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0208 50 00 00

– Od reptila (uključujući zmije i kornjače)

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 60 00 00

– Od kamila i ostalih kamelida (Camelidae)

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 90

– Ostalo:

 

 

0208 90 10 00

– – od domaćih golubova

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 90 30 00

– – od divljači, izuzev kunića i zečeva

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 90 60 00

– – od irvasa

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 90 70 00

– – žablji bataci

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0208 90 98 00

– – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

0209

Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

0209 10

– Od svinja:

 

– – potkožna svinjska masnoća:

 

 

0209 10 11 00

– – – sveža, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0209 10 19 00

– – – sušena ili dimljena

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0209 10 90 00

– – svinjska masnoća, osim one iz tar. podbroja 0209 10 11 ili 0209 10 19

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

0209 90 00 00

– Ostalo

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 15

EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

0210

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:

 

 

 

– Meso svinjsko:

 

 

0210 11

– – butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

 

– – – – soljeni ili u salamuri:

 

 

0210 11 11 00

– – – – – butovi i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 11 19 00

– – – – – plećke i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – – sušeni ili dimljeni:

 

 

0210 11 31 00

– – – – – butovi i isečeni komadi od njih

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 11 39 00

– – – – – plećke i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 11 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 12

– – potrbušine i isečeni komadi od njih:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0210 12 11 00

– – – – soljeni ili u salamuri

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 12 19 00

– – – – sušeni ili dimljeni

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 12 90 00

– – – ostali

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19

– – ostalo:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

 

– – – – soljeno ili u salamuri:

 

 

0210 19 10 00

– – – – – bekon polutke ili „spenser”

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 20 00

– – – – – tri četvrtine polutke („three – quarter sides”) ili srednji delovi („middles”)

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 30 00

– – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 40 00

– – – – – bubrežnjak i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 50 00

– – – – – ostalo

30

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – – sušeno ili dimljeno:

 

 

0210 19 60 00

– – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 70 00

– – – – – bubrežnjak i isečeni komadi od njih

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

 

– – – – – ostalo:

 

 

0210 19 81 00

– – – – – – bez kostiju

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 89 00

– – – – – – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 19 90 00

– – – ostalo

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30

0210 20

– Meso, goveđe:

 

 

0210 20 10 00

– – sa kostima

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 24, LI: 24

0210 20 90 00

– – bez kostiju

30

SSP: 12

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 24, LI: 24

 

– Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:

 

 

0210 91 00 00

– – od primata

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 92

– – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia):

0210 92 10 00

– – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

– – – ostalo:

0210 92 91 00

– – – – meso

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 92 92 00

– – – – ostali klanični proizvodi

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 92 99 00

– – – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda

20

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 5, CH: 20, LI: 20

0210 93 00 00

– – od reptila (uključujući zmije i kornjače)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99

– – ostalo:

 

 

 

– – – meso:

 

 

0210 99 10 00

– – – – od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

 

– – – – od ovaca i koza:

 

 

0210 99 21 00

– – – – – sa kostima

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 29 00

– – – – – bez kostiju

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 31 00

– – – – od irvasa

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 39 00

– – – – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

 

– – – ostali klanični proizvodi:

 

 

 

– – – – od domaćih svinja:

 

 

0210 99 41 00

– – – – – džigerice

5

SSP: 2.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 49 00

– – – – – ostalo

5

SSP: 1.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

 

– – – – od goveda:

 

 

0210 99 51 00

– – – – – dijafragma, mišićna i tetivna

5

SSP: 2.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 59 00

– – – – – ostalo

5

SSP: 2.5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

 

– – – – ostalo:

 

 

 

– – – – – džigerice, živinske:

 

 

0210 99 71 00

– – – – – – masne džigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 79 00

– – – – – – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

0210 99 85 00

– – – – – ostalo

5

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 5

EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

eh od ovaca i koza

SSP: 2.5

eh ostalo

SSP: 0

0210 99 90 00

– – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda

20

SSP: 6

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 5, CH: 20, LI: 20

GLAVA 3

RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI

Napomene:

1. Ova glava ne obuhvata:

(a)sisare iz tarifnog broja 0106;

(b)meso od sisara iz tarifnog broja 0106 (tarifni broj 0208 ili 0210);

(v)ribe (uključujući njihove džigerice i ikru), ljuskare, mekušce i ostale vodene beskičmenjake, mrtve i neupotrebljive za ljudsku ishranu ili zbog njihove vrste ili zbog stanja u kome su (Glava 5); brašno, griz i pelete od riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka, neupotrebljive za ljudsku ishranu (tar. broj 2301);

(g)kavijar i zamene kavijara pripremljene od ribljih jaja (tar. broj 1604).

2. U ovoj glavi pod pojmom „peleti” podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani ili direktno kompresijom ili dodavanjem male količine vezivnog sredstva.

Dodatne napomene:

1. U smislu tarifnih podbrojeva 0305 32 11 i 0305 32 19, fileti bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) sa ukupnim sadržajem soli po masi 12% ili većim, koji su podobni za ljudsku ishranu bez naknadne industrijske prerade, smatraju se soljenom ribom.

Međutim, smrznuti fileti bakalara sa ukupnim sadržajem soli po masi manjim od 12%, svrstavaju se u tarifne podbrojeve 0304 71 10 i 0304 71 90 utoliko, što stvarno konzervisanje i njegova trajnost zavise od zamrzavanja.

2. U smislu tar. podbrojeva Kombinovane nomenklature navedenih u podstavu 3. ove napomene termin „fileti” uključuje i termin „loins”, tj. trake mesa od gornje ili donje, desne ili leve strane ribe, nakon što su uklonjeni glava, utroba, peraja (leđna, podrepna, repna, trbušna, grudna) i kosti (kičmeni stub ili kičma, trbušne ili rebarne, škržne ili stremene, itd.).

Na svrstavanje ovih proizvoda kao fileta nema uticaja njihovo sečenje u komade, pod uslovom da takvi komadi mogu da budu prepoznati kao dobijeni od fileta.

Odredbe prva dva podstava ove napomene primenjuju se na sledeće ribe:

(a)tune ili tunjeve (rod Thunnus) iz tar. podbrojeva 0304 49 90 i 0304 87 00 Kombinovane nomenklature,

(b)sabljarke (Xiphias gladius) iz tar. podbrojeva 0304 45 00 i 0304 84 00, Kombinovane nomenklature,

(v)marlin, lepezastu sabljarku i iglan (familija Istiophoridae) iz tar. podbrojeva 0304 49 90 i 0304 89 90,

(g)okeanske ajkule (Hexanchus griseus; Cethorinus maximus; familija Alopiidae; Rhincodon typus; familija Carcharhinidae; familija Sphyrnidae; familija Isuridae) iz tar. podbrojeva 0304 49 90 i 0304 89 59.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

JM

Stopa carine

Sporazumi o slobodnoj trgovini

0301

Ribe, žive:

 

 

– Ukrasne ribe:

 

 

0301 11 00 00

– – slatkovodne ribe

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 19 00 00

– – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Ostale ribe, žive:

 

 

0301 91

– – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10 00

– – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 91 90 00

– – – ostale

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 92

– – jegulje (Anguilla spp.):

0301 92 10 00

– – – dužine manje od 12 cm

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 92 30 00

– – – dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 92 90 00

– – – dužine 20 cm i veće

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 93 00 00

– – šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

30

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18

0301 94

– – atlanska i pacifička tuna plavoperka (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

0301 94 10 00

– – – atlanska tuna plavoperka (Thunnus thynnus)

3

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 94 90 00

– – – pacifička tuna plavoperka (Thunnus orientalis)

3

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 95 00 00

– – tuna južnih mora (Thunnus maccoyii)

3

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 99

– – ostale:

 

 

 

– – – slatkovodne ribe:

 

 

0301 99 11 00

 

– – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar)

i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

10

 

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 99 18

– – – – ostale:

 

 

0301 99 18 10

– – – – – šaran, ostali

30

SSP: 18

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18

0301 99 18 90

– – – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0301 99 85 00

– – – ostale

3

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302

Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

 

– Salmonide, osim džigerice i ikre:

 

 

0302 11

– – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10 00

– – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 11 20 00

– – – vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne mase preko 1.2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne mase preko 1 kg

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 11 80 00

– – – ostale

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 30

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 13 00 00

 

– – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

 

5

 

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 14 00 00

 

– – lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

5

 

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 19 00 00

– – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:

 

 

0302 21

– – listovi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglosus stenolepis):

 

 

0302 21 10 00

– – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 21 30 00

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 21 90 00

– – – pacifički list (Hippoglossus stenolepis)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 22 00 00

– – iverak (Pleuronectes platessa)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 23 00 00

– – list (Solea spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 24 00 00

– – rumb (Psetta maxima)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 29

– – ostale:

 

 

0302 29 10 00

– – – patarača (Lepidorhombus spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 29 80 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

 

 

0302 31

– – tuna dugorepka (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 31 90 00

– – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 32

– – tuna žutoperka (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 32 90 00

– – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 33

– – trup ili prugavac:

 

 

0302 33 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 33 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 34

– – krupnooka tuna (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 34 90 00

– – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 35

– – atlanska i pacifička tuna plavoperka (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

– – – atlantska tuna plavoperka (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11 00

– – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 35 19 00

– – – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – pacifička tuna plavoperka (Thunnus orientalis):

0302 35 91 00

– – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 35 99 00

– – – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 36

– – tuna južnih mora (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 36 90 00

– – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 39

– – ostalo:

 

 

0302 39 20 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 39 80 00

– – – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćuni, brgljuni (Engraulis spp.), srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus), šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.), kobia (Rachycentron canadum) i sabljarka (Xiphias gladius), osim džigerice i ikre:

0302 41 00 00

– – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 42 00 00

– – inćuni, brgljuni (Engraulis spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 43

– – srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus):

 

 

0302 43 10 00

– – – srdela vrste Sardina pilchardus

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 43 30 00

– – – srdela roda Sardinops; velike srdele (Sardinella spp.)

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 43 90 00

– – – papaline (Sprattus sprattus)

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 44 00 00

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 45

– – šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.):

0302 45 10 00

– – – atlantski šnjur (Trachurus trachurus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 45 30 00

– – – čileanski šarun (Trachurus murphyi)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 45 90 00

– – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 46 00 00

– – kobia (Rachycentron canadum)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 47 00 00

– – sabljarka (Xiphias gladius)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim džigerice i ikre:

0302 51

– – Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0302 51 10 00

– – – vrste Gadus morhua

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 51 90 00

– – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 52 00 00

– – vahnja (Melanogramus aeglefinus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 53 00 00

– – bakalarka (Pollachius virens)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 54

– – oslići i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – oslić roda Merluccius:

 

 

0302 54 11 00

– – – – kapski (južnoafrički) oslić (Merluccius capensis) i namibijski oslić (Merluccius paradoxus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 54 15 00

– – – – oslić južnih mora (Merluccius australis)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 54 19 00

– – – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 54 90 00

– – – ugotice rodaUrophycis

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 55 00 00

– – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 56 00 00

– – velika ugotica (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 59

– – ostale:

0302 59 10 00

– – – riba vrste Boreogadus saida

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 59 20 00

– – – pišmolj (Merlangius merlangus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 59 30 00

– – – severnoatlantski bakalar (Pollachius pollachius)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 59 40 00

– – – morski manić (Molva spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 59 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.) , osim džigerice i ikre:

0302 71 00 00

– – tilapia (Oreochromis spp .)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 72 00 00

– – som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 73 00 00

– – šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 74 00 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 79 00 00

– – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Ostala riba, osim džigerice i ikre:

0302 81

– – morski psi i ostale ajkule:

 

 

0302 81 10 00

– – – morski psi vrste Squalus acanthias

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 81 20 00

– – – morski psi vrste Scyliorhinus spp.

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 81 30 00

– – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 81 90 00

– – – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 82 00 00

– – raže (Rajidae)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 83 00 00

– – patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 84

– – brancin (Dicentrarchus spp.):

0302 84 10 00

– – – evropski brancin (Dicentrarchus labrax)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 84 90 00

– – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 85

– – ljuskavke:

0302 85 10 00

– – – vrste Dentex dentex i Pagellus spp.

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 85 30 00

– – – orada (Sparus aurata)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 85 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89

– – ostale:

0302 89 10 00

– – – slatkovodne ribe

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 10

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – ostale:

 

 

 

– – – – riba roda Euthynnus, osim trupa ili prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) iz tar. podbroja 0302 33:

 

 

0302 89 21 00

– – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89 29 00

– – – – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – crvena riba (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31 00

– – – – – vrste Sebastes marinus

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89 39 00

– – – – – ostala

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89 40 00

– – – – morske plotice roda Brama (Brama spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89 50 00

– – – – grdobina (Lophius spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89 60 00

– – – – američka hujka (Genypterus blacodes)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 89 90 00

– – – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0302 90 00 00

– Džigerice i ikra

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

 

– Salmonide, osim džigerice i ikre:

 

 

0303 11 00 00

– – crveni nerka losos (Oncorhynchus nerka)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 12 00 00

– – ostali lososi pacifički (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhychus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 13 00 00

 

– – lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

5

 

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 14

– – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

0303 14 10 00

– – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 14 20 00

– – – vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne mase preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne mase preko 1 kg

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 14 90 00

– – – ostale

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 19 00 00

– – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.) , osim džigerice i ikre:

0303 23 00 00

– – tilapia (Oreochromis spp .)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 24 00 00

– – som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 25 00 00

– – šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 26 00 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 29 00 00

– – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynolossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:

0303 31

– – listovi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10 00

– – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 31 30 00

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 31 90 00

– – – pacifički list (Hippoglosus stenolepis)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 32 00 00

– – iverak (Pleuronectes platessa)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 33 00 00

– – list (Solea spp.)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 34 00 00

– – rumb (Psetta maxima)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 39

– – ostale:

 

 

0303 39 10 00

– – – iverak (Platichthys flesus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 39 30 00

– – – ribe roda Rhombosolea

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 39 50 00

– – – ribe roda Rhombosolea Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus novaezelandiae

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 39 85 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

 

 

0303 41

– – tuna dugoperka (Thunnus alalunga):

 

 

0303 41 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 41 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 42

– – tuna žutoperka (Thunnus albacares):

 

 

 

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604:

 

 

 

– – – – cele:

 

 

0303 42 12 00

– – – – – pojedinačne mase preko 10 kg

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 42 18 00

– – – – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – ostale:

 

 

0303 42 42 00

– – – – – pojedinačne mase preko 10 kg

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 42 48 00

– – – – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 42 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 43

– – trup ili prugavac:

 

 

0303 43 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 43 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 44

– – krupnooke tune (Thunnus obesus):

 

 

0303 44 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 44 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 45

– – atlanska i pacifička tuna plavoperka (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

– – – tuna plavoperka (Thunnnus thynnus):

 

 

0303 45 12 00

– – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 45 18 00

– – – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – pacifička tuna plavoperka (Thunnus orientalis):

0303 45 91 00

– – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 45 99 00

– – – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 46

– – tune južnih mora (Thunnus maccoyii):

 

 

0303 46 10 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 46 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 49

– – ostale:

 

 

0303 49 20 00

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 49 85 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćuni, brgljuni (Engraulis spp.), srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus), šnjurevi i šaruni(Trachurus spp.), kobia (Rachycentron canadum) i sabljarka (Xiphias gladius), osim džigerice i ikre:

0303 51 00 00

– – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 53

– – srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus):

 

 

0303 53 10 00

– – – srdele vrste Sardina pilchardus

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 53 30 00

– – – srdele vrste Sardinops; velike srdele (Sardinella spp.)

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 53 90 00

– – – papaline (Sprattus sprattus)

1

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 54

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 54 10 00

– – – vrste Scomber Scombrusi i Scomber japonicus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 54 90 00

– – – vrste Scomber australasicus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 55

– – šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.):

0303 55 10 00

– – – atlantski šnjur (Trachurus trachurus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 55 30 00

– – – čileanski šarun (Trachurus murphyi)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 55 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 56 00 00

– – kobia (Rachycentron canadum)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 57 00 00

– – sabljarka (Xiphias gladius)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim džigerice i ikre:

0303 63

– – bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0303 63 10 00

– – – vrste Gadus morhua

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 63 30 00

– – – vrste Gadus ogac

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 63 90 00

– – – vrste Gadus macrocephalus

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 64 00 00

– – vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 65 00 00

– – bakalarka (Pollachius virens)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 66

– – oslići i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – oslić roda Merluccius:

 

 

0303 66 11 00

– – – – kapski (južnoafrički) oslić (Merluccius capensis) i namibijski oslić (Merluccius paradoxus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 66 12 00

– – – – argentinski oslić (patagonijski oslić) (Merluccius hubbsi)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 66 13 00

– – – – oslić južnih mora (Merluccius australis)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 66 19 00

– – – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 66 90 00

– – – ugotice roda Urophycis

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 67 00 00

– – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 68

– – velika ugotica (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):

0303 68 10 00

– – – velika ugotica (Micromesistius poutassou , Gadus poutassou)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 68 90 00

– – – ugotica južnih mora (Micromesistius australis)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 69

– – ostala:

0303 69 10 00

– – – riba vrste Boreogadus saida

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 69 30 00

– – – pišmolj (Merlangius merlangus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 69 50 00

– – – severnoatlantski bakalar (Pollachius pollachius)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 69 70 00

– – – plavi grenadir (Macruronus novaezealandiae)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 69 80 00

– – – morski manić (Molva spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 69 90 00

– – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Ostala riba, isključujući ikru i džigericu:

0303 81

– – morski psi i ostale ajkule:

 

 

0303 81 10 00

– – – morski psi vrste Squalus acanthias

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 81 20 00

– – – morski psi vrste Scyliorhinus spp.

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 81 30 00

– – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 81 90 00

– – – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 82 00 00

– – raže (Rajidae)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 83 00 00

– – patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 84

– – brancin (Dicentrarchus spp.):

0303 84 10 00

– – – evropski brancin (Dicentrarchus labrax)

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 84 90 00

– – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89

– – ostale:

 

 

0303 89 10 00

– – – slatkovodne ribe

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – ostale:

 

 

 

– – – – ribe roda Euthynnus, osim trupa ili prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) iz tar. podbroja 0303 43:

 

 

0303 89 21 00

– – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 29 00

– – – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – crvena riba (Sebastes spp.):

 

 

0303 89 31 00

– – – – – vrste Sebastes marinus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 39 00

– – – – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 40 00

– – – – atlantska palamida (Orcynopsis unicolor)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 45 00

– – – – inćuni (brgljuni) (Engraulis spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 50 00

– – – – zubatac (Dentex dentex i Pagellus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 55 00

– – – – orada (Sparus aurata)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 60 00

– – – – morske plotice ( Brama spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 65 00

– – – – grdobina (Lophius spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 70 00

– – – – američka hujka (Genypterus blacodes)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 89 90 00

– – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 90

– Džigerice i ikra:

 

 

0303 90 10 00

– – tvrda i meka ikra za proizvodnju dezoksiribonukleinske kiseline ili protamin sulfata

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0303 90 90 00

– – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

– Sveži ili rashlađeni fileti od tilapie (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.):

0304 31 00 00

– – tilapia (Oreochromis spp .)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 32 00 00

– – som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 33 00 00

– – nilski grgeč (Lates niloticus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 39 00 00

– – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe:

0304 41 00 00

– – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 42

– – pastrmka (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

0304 42 10 00

– – – vrste Oncorhynchus mykiss, pojedinačne mase preko 400 g

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 42 50 00

– – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 42 90 00

– – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 43 00 00

– – ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 44

– – ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:

0304 44 10 00

– – – bakalar (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) i od riba vrste Boreogadus saida

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 44 30 00

– – – bakalar (Pollachius virens)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 44 90 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 45 00 00

– – sabljarka (Xiphias gladius)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 46 00 00

– – patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 49

– – ostalo:

 

 

0304 49 10 00

– – – slatkovodna riba

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostalo:

0304 49 50 00

– – – – crvena riba (Sebastes spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 49 90 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Ostalo, sveže ili rashlađeno:

0304 51 00 00

– – tilapie (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 52 00 00

– – salmonide

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 53 00 00

– – riba iz porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 54 00 00

– – sabljarka (Xiphias gladius)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 55 00 00

– – patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 59

– – ostalo:

0304 59 10 00

– – – slatkovodna riba

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostalo:

0304 59 50 00

– – – – peraja od haringe

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 59 90 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Smrznuti fileti od tilapie (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.):

0304 61 00 00

– – tilapia (Oreochromis spp .)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 62 00 00

– – som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 63 00 00

– – nilski grgeč (Lates niloticus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 69 00 00

– – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Smrznuti fileti od ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:

0304 71

– – bakalar (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac):

0304 71 10 00

– – – bakalar vrste Gadus macrocephalus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 71 90 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 72 00 00

– – vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 73 00 00

– – bakalar (Pollachius virens)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 0304 74

– – oslić i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – oslić roda Merluccius:

 

 

0304 74 11 00

– – – – oslić plitkih voda (Merluccius capensis) i oslić dubokih voda (Merluccius paradoxus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 74 15 00

– – – – oslić argentinski (oslić jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 74 19 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 74 90 00

– – – ugotica roda Urophycis

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 75 00 00

– – – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 79

– – ostali:

0304 79 10 00

– – – riba vrste Boreogadus saida

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 79 30 00

– – – pišmolj (Merlangius merlangus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 79 50 00

– – – plavi grenadir (Macruronus novaezealandiae)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 79 80 00

– – – morski manić (Molva spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 79 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Smrznuti fileti od ostale ribe:

0304 81 00 00

– – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 82

– – pastrmka (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

0304 82 10 00

– – – vrste Oncorhynchus mykiss, pojedinačne mase preko 400 g

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 82 50 00

– – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 82 90 00

– – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 83

– – ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae):

0304 83 10 00

– – – list (Pleuronectes platessa)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 83 30 00

– – – iverak (Platichtys flesus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 83 50 00

– – – patarača (Lepidorhombus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 83 90 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 84 00 00

– – sabljarka (Xiphias gladius)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 85 00 00

– – patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 86 00 00

– – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 87 00 00

– – tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89

– – ostali:

 

 

0304 89 10 00

– – – slatkovodna riba

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – ostali:

 

 

– – – – crvena ribe (Sebastes spp.):

 

 

0304 89 21 00

– – – – – vrste Sebastes marinus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 29 00

– – – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 30 00

– – – – od riba roda Euthynnus, osim trupa ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) navedenih u tar. podbroju 0304 87 00

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – skuša (roda Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i od riba vrste Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 89 41 00

– – – – – skuša vrste Scomber australasicus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 49 00

– – – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – od morskih pasa i ostalih ajkula:

 

 

0304 89 51 00

– – – – – od morskih pasa (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 55 00

– – – – – od kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 59 00

– – – – – od ostalih ajkula

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 60 00

– – – – od grdobine (Lophius spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 89 90 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Ostalo, smrznuto:

 

 

0304 91 00 00

– – od sabljarke (Xiphias gladius)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 92 00 00

– – od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 93

– – Tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.):

0304 93 10 00

– – – surimi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 93 90 00

– – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 94

– – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma):

0304 94 10 00

– – – surimi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 94 90 00

– – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95

– – riba iz porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim aljaskog bakalara (Theragra chalcogramma):

0304 95 10 00

– – – surimi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostalo:

– – – – bakalar (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) i od riba vrste Boreogadus saida:

0304 95 21 00

– – – – – bakalar vrste Gadus macrocephalus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95 25 00

– – – – – bakalar vrste Gadus morhua

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95 29 00

– – – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95 30 00

– – – – vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95 40 00

– – – – bakalarka (Pollachius virens)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 2

0304 95 50 00

– – – – oslić vrste Merluccius spp.

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95 60 00

– – – – velika ugotica (Micromesistius poutassou, Gadus poutasou)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 95 90 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 99

– – ostalo:

0304 99 10 00

– – – surimi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – ostalo:

 

 

0304 99 21 00

– – – – slatkovodne ribe

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – ostalo:

 

 

0304 99 23 00

– – – – – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 99 29 00

– – – – – crvena riba (Sebastes spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 99 55 00

– – – – – patarača (Lepidorhombus spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 99 61 00

– – – – – morska plotica roda Brama (Brama spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 99 65 00

– – – – – grdobina (Lophius spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0304 99 99 00

– – – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305

Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

0305 10 00 00

– Prah, brašno i peleti od ribe podobni za ljudsku ishranu

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 20 00 00

– Džigerice i ikra, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni:

 

 

0305 31 00 00

– – tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 32

– – ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:

– – – bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ribe vrste Boreogadus saida:

 

 

0305 32 11 00

– – – – bakalar vrste Gadus macrocephalus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 32 19 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 32 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 39

– – ostalo:

0305 39 10 00

– – – losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski

(Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 39 50 00

– – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides), soljeni ili u salamuri

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 39 90 00

– – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka:

 

 

0305 41 00 00

– – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 42 00 00

– – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 43 00 00

– – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 44

– – tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.):

0305 44 10 00

– – – jegulje (Anguilla spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 44 90 00

– – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 49

– – ostala:

 

 

0305 49 10 00

– – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 49 20 00

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 49 30 00

– – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 49 80 00

– – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Sušene ribe, osim jestivih ribljih ostataka, nesoljene ili soljene, ali nedimljene:

 

 

0305 51

– – bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 51 10 00

– – – sušeni, nesoljeni

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 51 90 00

– – – sušeni, soljeni

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 59

– – ostale:

 

 

0305 59 10 00

– – – ribe vrste Boreogadus saida

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 59 30 00

– – – haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 59 50 00

– – – inćuni (brgljuni) (Engraulis spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 59 70 00

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 59 80 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih ostataka:

 

 

0305 61 00 00

– – haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 62 00 00

– – bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 63 00 00

– – inćun (brgljun) (Engraulis spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 64 00 00

– – tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 69

– – ostala:

 

 

0305 69 10 00

– – – ribe vrste Boreogadus saida

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 69 30 00

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 69 50 00

– – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladica) (Hucho hucho)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 69 80 00

– – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI:

– Riblja peraja, glave, repovi, mehurovi i ostali jestivi riblji ostaci:

0305 71

– – ajkulina peraja:

0305 71 10 00

– – – dimljena

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 71 90 00

– – – ostala

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 72 00 00

– – riblje glave, repovi i mehurovi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0305 79 00 00

– – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306

 

Ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; ljuskari, u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni ili nerashlađeni, smrznuti ili nesmrznuti, sušeni ili nesušeni, soljeni ili nesoljeni, u salamuri ili ne; prah, brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudski ishranu:

 

 

 

 

 

– Smrznuti:

 

 

0306 11

– – jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

0306 11 05 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 11 10 00

– – – – repovi od morskih rakova

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 11 90 00

– – – – ostalo

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 12

– – hlapovi (rarozi) (Homarus spp.):

 

 

0306 12 05 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI:

– – – ostali:

0306 12 10 00

– – – – celi

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 12 90 00

– – – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 14

– – rakovi:

 

 

0306 14 05 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 14 10 00

– – – – rakovi vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ili Callinectes sapidus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 14 30 00

– – – – rakovi vrste Cancer pagurus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 14 90 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 15

– – norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus):

0306 15 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 15 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 16

– – ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon):

0306 16 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 16 91 00

– – – – škampi vrste Crangon Crangon

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 16 99 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 17

– – ostali škampi i kozice:

0306 17 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 17 91 00

– – – – ružičasti škampi dubokih voda (Parapenaeus longirostris)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 17 92 00

– – – – škampi roda Penaeus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 17 93 00

– – – – škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 17 94 00

– – – – škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 17 99 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 19

– – ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu:

 

 

0306 19 05 00

– – – dimljeno, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeno na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 19 10 00

– – – – slatkovodni rakovi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 19 90 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Nesmrznuti:

 

 

0306 21

– – jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 21 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 21 90 00

– – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 22

– – hlapovi (rarozi) (Homarus spp.):

 

 

0306 22 10 00

– – – živi

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – ostali:

 

 

0306 22 30 00

– – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – – ostali:

0306 22 91 00

– – – – – celi

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 22 99 00

– – – – – ostali

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 24

– – rakovi:

 

 

0306 24 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 24 30 00

– – – – rakovi vrste Cancer pagurus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 24 80 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 25

– – norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus):

0306 25 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 25 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 26

– – ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon):

0306 26 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

– – – – škampi vrste Crangon Crangon:

0306 26 31 00

– – – – – sveži, rashlađeni, kuvani u pari ili kuvani u vodi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 26 39 00

– – – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 26 90 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 27

– – ostali škampi i kozice:

0306 27 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostali:

0306 27 91 00

– – – – škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 27 95 00

– – – – škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 27 99 00

– – – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 29

– – ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu:

 

 

0306 29 05 00

– – – dimljeno, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeno na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostalo:

0306 29 10 00

– – – – slatkovodni rakovi

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0306 29 90 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307

 

Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

– Kamenice (ostrige):

 

 

0307 11

– – žive, sveže ili rashađene:

0307 11 10 00

– – – pljosnate kamenice (ostrige) (roda Ostrea), žive i pojedinačne mase (zajedno sa ljušturom) od najviše 40 g

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 11 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 19

– – ostale:

0307 19 10 00

– – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 19 90 00

– – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten:

 

 

0307 21 00 00

– – žive, sveže ili rashlađene

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 29

– – ostale:

 

 

0307 29 05 00

– – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostale:

0307 29 10 00

– – – – kapice jakovske, „coquilles St Jacques“ (Pecten maximus), smrznute

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 29 90 00

– – – – ostale

5

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31

– – žive, sveže ili rashlađene:

 

 

0307 31 10 00

– – – Mytilus spp.

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 31 90 00

– – – Perna spp.

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 39

– – ostale:

 

 

0307 39 05 00

– – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostale:

0307 39 10 00

– – – – Mytilus spp.

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 39 90 00

– – – – Perna spp.

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41

– – žive, sveže ili rashlađene:

 

 

0307 41 10 00

– – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 92 00

– – – – Loligo spp.

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 41 99 00

– – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 49

– – ostale:

 

 

0307 49 05 00

– – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – smrznute:

 

 

 

– – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

 

 

 

– – – – – roda Sepiola:

 

 

0307 49 09 00

– – – – – – male sipe (Sepiola rondeleti)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 49 11 00

– – – – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI:

0307 49 18 00

– – – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

– – – – – Loligo spp.:

 

 

0307 49 31 00

– – – – – – Loligo vulgaris

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 49 33 00

– – – – – – Loligo pealei

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 49 35 00

– – – – – – Loligo patagonica

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 49 38 00

– – – – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI:

0307 49 59 00

– – – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – ostalo:

 

 

0307 49 71 00

– – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – – lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 49 92 00

– – – – – Loligo spp.

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 49 99 00

– – – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Hobotnice (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00 00

– – žive, sveže ili rashlađene

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 59

– – ostale:

 

 

0307 59 05 00

– – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostale:

0307 59 10 00

– – – – smrznute

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 59 90 00

– – – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 60

– Puževi, osim morskih puževa:

0307 60 10 00

– – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 60 90 00

– – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae):

0307 71 00 00

– – žive, sveže ili rashlađene

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 79

– – ostale:

0307 79 10 00

– – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 79 30 00

– – – prugasta venera ili druge vrste iz familije Veneridae, smrznuta

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI:

0307 79 90 00

– – – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.):

0307 81 00 00

– – živi, sveži ili rashlađeni

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 89

– – ostali:

0307 89 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 89 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete, podobne za ljudsku ishranu:

 

 

0307 91

– – živi, sveži ili rashlađeni:

0307 91 10 00

– – – evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 91 90 00

– – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 99

– – ostalo:

 

 

0307 99 10 00

– – – dimljeno, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeno ili neobrađeno pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeno na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

 

– – – smrznuto:

 

 

0307 99 11 00

– – – – Illex spp.

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 99 14 00

– – – – evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 99 17 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– – – ostalo:

0307 99 20 00

– – – – evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus)

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0307 99 80 00

– – – – ostalo

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308

Vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka osim ljuskara i mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:

– Morski krastavci (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308 11 00 00

– – živi, sveži ili rashlađeni

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 19

– – ostali:

 

 

0308 19 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 19 30 00

– – – smrznuti

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 19 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

– Morski ježevi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus ):

0308 21 00 00

– – živi, sveži ili rashlađeni

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 29

– – ostali:

 

 

0308 29 10 00

– – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 29 30 00

– – – smrznuti

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 29 90 00

– – – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 30

– Meduze (Rhopilema spp.):

0308 30 10 00

– – žive, sveže ili rashlađene

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 30 30 00

– – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 30 50 00

– – smrznute

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 30 90 00

– – ostale

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 90

– Ostali:

0308 90 10 00

– – živi, sveži ili rashlađeni

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 90 30 00

– – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 90 50 00

– – smrznuti

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

0308 90 90 00

– – ostali

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

GLAVA 4

MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA; ŽIVINSKA I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MESTU

Napomene:

1. Pod pojmom „mleko” podrazumeva se punomasno mleko ili delimično ili potpuno obrano mleko.

2. U smislu tar broja 0405:

(a) Pod pojmom „maslac” podrazumevaju se prirodni maslac, maslac od surutke i rekombinovani maslac (sveži, soljeni ili užegli, uključujući maslac u konzervama) dobijen isključivo od mleka, sa sadržajem mlečne masnoće od 80% ili više, ali ne preko 95% po masi, sa maksimalnim sadržajem čvrstih materija osim masnoće do 2% po masi, sa maksimalnim sadržajem vode do 16% po masi. Maslac ne sadrži dodate emulgatore, ali može da sadrži kuhinjsku so, boje za namirnice, soli za neutralizaciju i kulture bezopasnih bakterija koje stvaraju mlečnu kiselinu;

(b) izraz „mlečni namazi” odnosi se na emulziju tipa voda i masnoća koja se može mazati, sadrži mlečnu masnoću kao jedinu masnoću u tom proizvodu, i to u količini od 39% ili više, ali manje od 80% po masi.

3. Proizvodi dobijeni koncentracijom surutke uz dodavanje mleka ili mlečnih masnoća svrstavaju se kao sir u tar. broj 0406 pod uslovom da ispunjavaju sledeće tri karakteristike:

(a) da imaju mlečnih masnoća po masi 5% ili više, računato na suvu materiju;

(b) da imaju suve materije po masi od 70% , ali ne preko 85%;

(v) da su oblikovani ili da se mogu oblikovati.

4. Ova glava ne obuhvata:

(a) proizvode dobijene od surutke koji sadrže po masi više od 95% laktoze, izražene kao bezvodna laktoza, računato na suvu materiju (tar. broj 1702); i

(b) albumine (uključujući koncentrate od dva ili više belančevina iz surutke, koji sadrže po masi više od 80% belančevine iz surutke, računato na suvu materiju (tar. broj 3502) i globuline (tar. broj 3504).

Napomene za tarifne podbrojeve:

1. U smislu tar. podbroja 0404 10, pod pojmom „modifikovana surutka” podrazumevaju se proizvodi koji se sastoje od sastojaka surutke, to jest, od surutke iz koje su u potpunosti ili delimično izdvojeni laktoza, belančevine ili minerali, surutka kojoj su dodati prirodni sastojci surutke, kao i proizvodi dobijeni mešanjem prirodnih sastojaka surutke.

2. U smislu tar. podbroja 0405 10 pojam „maslac” ne obuhvata dehidrisani maslac ili ghee (tar. podbroj 0405 90).

Dodatna napomena:

1. U smislu tarifnih podbrojeva 0408 11 i 0408 19 primenjuje se sledeće:

Pojam „na drugi način konzervisano” odnosi se takođe na žumanca od jaja sa ograničenom količinom soli (uglavnom, količinom ne većom od približno 12% po masi) ili manjom količinom hemijskih proizvoda dodatih za potrebe konzervisanja, pod uslovom da su ispunjena oba od sledećih uslova:

proizvod zadržava karakter žumanca od jaja iz tarifnog podbroja 0408 11 i 0408 19;

so ili hemijski proizvodi ne mogu se koristiti u količini većoj od one neophodne za potrebe konzervisanja.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

JM

Stopa carine

Sporazumi o slobodnoj trgovini

0401

Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

0401 10

– Sa sadržajem masnoće ne preko 1% po masi:

 

 

 

0401 10 10 00

– – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 10 90 00

– – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 20

– Sa sadržajem masnoće preko 1%, ali ne preko 6% po masi:

 

 

 

 

– – ne preko 3%:

 

 

 

0401 20 11 00

– – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 20 19 00

– – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – preko 3%:

 

 

0401 20 91 00

– – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 20 99 00

– – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 40

– Sa sadržajem masnoće preko 6%, ali ne preko 10% po masi:

 

 

0401 40 10 00

– – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 40 90 00

– – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 50

– Sa sadržajem masnoće preko 10%, po masi:

 

 

 

– – ne preko 21%:

 

 

0401 50 11 00

– – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 50 19 00

– – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – preko 21%, ali ne preko 45%:

 

 

0401 50 31 00

– – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 50 39 00

– – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – preko 45%:

 

 

0401 50 91 00

– – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0401 50 99 00

– – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402

Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

0402 10

– U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi:

 

 

 

– – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

0402 10 11 00

– – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 10 19 00

– – – ostalo

20

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – ostalo:

 

 

0402 10 91 00

– – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 10 99 00

– – – ostalo

20

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi:

 

 

0402 21

– – bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

– – – sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi:

 

 

0402 21 11 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 21 18 00

– – – – ostalo

20

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

eh sa sadržajem masnoće ne preko 11% po masi

SSP: tab 1.

eh sa sadržajem masnoće preko 11% , ali ne preko 27% po masi

SSP: tab 1.

 

– – – sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:

 

 

 

0402 21 91 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 21 99 00

– – – – ostalo

20

SSP: 9

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 29

– – ostalo:

 

 

 

– – – sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi:

 

 

0402 29 11 00

– – – – specijalno mleko za odojčad, hermetički zatvoreno čija neto – masa ne prelazi 500 g, sa sadržajem masnoće preko 10% po masi

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – – – ostalo:

 

 

0402 29 15 00

– – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 29 19 00

– – – – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – – sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:

 

 

0402 29 91 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 29 99 00

– – – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– Ostalo:

 

 

0402 91

– – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

0402 91 10 00

– – – sa sadržajem masnoće ne preko 8% po masi

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 91 30 00

– – – sa sadržajem masnoće preko 8%, ali ne preko 10% po masi:

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – – sa sadržajem masnoće preko 10%, ali ne preko 45% po masi:

 

 

0402 91 51 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 91 59 00

– – – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – – sa sadržajem masnoće preko 45% po masi:

 

 

0402 91 91 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 91 99 00

– – – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 99

– – ostalo:

 

 

0402 99 10 00

– – – sa sadržajem masnoće ne preko 9, 5% po masi

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – – sa sadržajem masnoće preko 9, 5%, ali ne preko 45% po masi:

 

 

0402 99 31 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 99 39 00

– – – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

 

– – – sa sadržajem masnoće preko 45% po masi:

 

 

0402 99 91 00

– – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0402 99 99 00

– – – – ostalo

20

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom:

 

 

0403 10

– Jogurt:

 

 

 

– – nearomatizovan, bez dodatka voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:

 

 

 

– – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:

 

 

0403 10 11 00

– – – – ne preko 3%

20

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20

EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16

0403 10 13 00

– – – – preko 3%, ali ne preko 6%

20

SSP: tab 1.

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: 20