Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12 i 124/12), posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

„Član 3a

Koeficijenti utvrđeni članom 2. tačka 6b ove uredbe ne primenjuju se na obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji, za puno radno vreme, na dan početka primene ove uredbe, ostvaruju osnovnu platu u većem iznosu od osnovne plate obračunate po odredbama ove uredbe i drugih propisa kojima se uređuju plate.

Zaposlenima iz stava 1. ovog člana isplata osnovne plate vršiće se u zatečenom iznosu sve dok osnovna plata koja im pripada po odredbama ove uredbe i drugih propisa ne dostigne taj iznos.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od obračuna i isplate plate za januar 2013. godine.

05 Broj: 110-539/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar