Uredba o utvrđivanju državnih mreža meteoroloških stanica, programa rada i načina izveštavanja državnih mreža meteoroloških stanica

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA, PROGRAMA RADA I NAČINA IZVEŠTAVANJA DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se državne mreže meteoroloških stanica, kao i programi rada i način izveštavanja državnih mreža meteoroloških stanica.

Član 2.

Pojedini izrazi koji su upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

automatska stanica jeste stanica na kojoj instrumenti automatski mere, beleže i/ili prenose izmerene podatke;

visinska osmatranja su meteorološka osmatranja koja se izvode u slobodnoj atmosferi direktno ili indirektno;

GAW stanica jeste stanica za praćenje hemijskog sastava i fizičkih osobina atmosfere u okviru svetskog programa globalnog atmosferskog bdenja (Global Atmospherere Watch – GAW) Svetske meteorološke organizacije;

globalni osmatrački sistem jeste koordinisan sistem metoda, tehnika i sredstava za merenja i osmatranja u svetskim razmerama, u okviru programa Svetskog meteorološkog bdenja Svetske meteorološke organizacije (SMO);

zemaljski osmatrački podsistem je deo Globalnog osmatračkog sistema u kome se uređaji za osmatranje nalaze na površini Zemlje ili u atmosferi;

klimatska oblast jeste oblast na Zemlji sa pretežno homogenim klimatskim uslovima;

kosmički osmatrački podsistem jeste deo Globalnog osmatračkog sistema koji čine polarno-orbitalni i geostacionarni sateliti i stanice za prijem podataka na Zemlji;

meteorološka opservatorija jeste opservatorija na kojoj se vrše kompleksna instrumentalna merenja i istraživanja procesa u atmosferi i izvodi više vrsta programa meteoroloških osmatranja;

meteorološko merenje i osmatranje jeste instrumentalno merenje i/ili određivanje vrednosti jednog ili više meteoroloških elemenata;

meteorološki izveštaj jeste izveštaj o meteorološkim uslovima osmotrenim na određenom mestu u određeno vreme;

meteorološki element jeste atmosferska promenljiva ili pojava koja karakteriše fizičko stanje atmosfere na određenom mestu u datom trenutku;

prizemna meteorološka osmatranja su meteorološka merenja i osmatranja koja se vrše na datoj tački na površini Zemlje radi određivanja ili procene meteoroloških elemenata i pojava u sloju vazduha neposredno oko i iznad tačke osmatranja;

prizemna meteorološka stanica jeste stanica na kojoj se vrše prizemna osmatranja;

visinska (radiosondažna) stanica jeste stanica na kojoj se vrše visinska osmatranja;

standardno vreme osmatranja jeste vreme očitavanja barometra u slučaju prizemnih sinoptičkih osmatranja, odnosno vreme lansiranja balona/radio sonde u slučaju visinskih sinoptičkih osmatranja;

UTC jeste univerzalno računanje vremena (Universal Time Counting).

II. UTVRĐIVANJE DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA

Sastav državnih mreža meteoroloških stanica

Član 3.

Državne mreže meteoroloških stanica u skladu sa zakonom kojim se uređuje meteorološka i hidrološka delatnost, obuhvataju:

mrežu sinoptičkih stanica;

mrežu radiosondažnih stanica;

mrežu aerodromskih (vazduhoplovnih) meteoroloških stanica;

mrežu klimatoloških stanica;

mrežu meteoroloških opservatorija;

mrežu agrometeoroloških stanica;

mrežu padavinskih stanica;

mrežu fenoloških stanica;

mrežu meteoroloških radarskih centara;

mrežu stanica za zračenje i atmosferski ozon.

Državne mreže sinoptičkih i radiosondažnih stanica

Član 4.

Državnu mrežu sinoptičkih stanica čine prizemne sinoptičke stanice, koje se raspoređuju na rastojanju od 50 do 60 km, osim u planinskim delovima zemlje, gde rastojanje između stanica treba da bude kraće.

Državnu mrežu sinoptičkih stanica iz stava 1. ovog člana čini i primarna stanica za prijem satelitskih podataka.

Državnu mrežu radiosondažnih stanica čine radiosondažne (visinske sinoptičke) stanice koje se raspoređuju na rastojanju od oko 250 km.

Državna mreža aerodromskih (vazduhoplovnih) meteoroloških stanica

Član 5.

Državnu mrežu vazduhoplovnih (aerodromskih) meteoroloških stanica čine meteorološke stanice koje se raspoređuju na aerodromima.

Državne mreže klimatoloških stanica, meteoroloških opservatorija i padavinskih stanica

Član 6.

Državna mreža klimatoloških stanica koju čine glavne klimatološke stanice, klimatološke stanice za posebne namene i obične klimatološke stanice, utvrđuje se na sledeći način:

1) glavne klimatološke stanice su stanice koje se raspoređuju na rastojanju od oko 50 km, ali ne većem od 60 km;

2) obične klimatološke stanice su stanice koje se raspoređuju zavisno od topografije, po pravilu na rastojanju od oko 30 km;

3) klimatološke stanice za posebne namene su stanice koje se raspoređuju na jezerima/akumulacijama presečenim državnom granicom i drugim oblastima gde su potrebna posebna meteorološka merenja i osmatranja;

Državnu mrežu meteoroloških opservatorija čine meteorološke opservatorije raspoređene u velikim gradovima (naselja sa preko 100 000 stanovnika) i/ili visokim planinskim regijama.

Državnu mrežu padavinskih stanica čine stanice koje se raspoređuju na rastojanju od 10 do 15 km, osim u planinskim delovima zemlje, gde rastojanje između stanica treba da bude kraće.

Za svaku klimatsku oblast određuje se najmanje jedna klimatološka stanica kao referentna stanica za tu oblast sa programom glavne klimatološke stanice.

Referentne klimatološke stanice utvrđuju se na osnovu analize homogenosti istorijskih nizova meteoroloških podataka.

Državne mreže agrometeoroloških i fenoloških stanica

Član 7.

Državna mreža agrometeoroloških stanica koju čine glavne i obične agrometeorološke stanice, utvrđuje se na sledeći način:

1) glavne agrometeorološke stanice su stanice koje se raspoređuju tako da svako fitogeografsko područje ima po jednu glavnu agrometeorološku stanicu;

2) obične agrometeorološke stanice su stanice koje se raspoređuju zavisno od topografije i vrste poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i šumarstvo), po pravilu na rastojanju od oko 30 km.

Državnu mrežu fenoloških stanica čine stanice koje se raspoređuju u zavisnosti od prostorne rasprostranjenosti poljoprivrednih kultura i šuma, klimatskih i pedoloških specifičnosti područja, nadmorske visine i reljefa, i to po pravilu na rastojanju od oko 30 do 50 km.

Raspored stanica po visinskim zonama treba da omogući dobijanje vertikalnih gradijenata i profila agrometeoroloških elemenata.

Državna mreža meteoroloških radarskih centara

Član 8.

Državnu mrežu meteoroloških radarskih centara za potrebe prognoze vremena i voda kao i vazduhoplovne meteorologije čine radarski centri koji se raspoređuju na prosečnom rastojanju od 200 km, osim u planinskim krajevima gde rastojanje može biti manje.

Državnu mrežu meteoroloških radarskih centara čine i radarski centri sistema protivgradne zaštite.

Državne mreže stanica za sunčevo zračenje i atmosferski ozon

(GAW stanice)

Član 9.

Državna mreža stanica za sunčevo zračenje koju čine glavne i obične stanice za sunčevo zračenje, utvrđuje se na sledeći način:

1) glavne stanice za sunčevo zračenje su stanice koje se raspoređuju na rastojanju od 250 km;

2) obične stanice za sunčevo zračenje su stanice koje se raspoređuju na rastojanju od 50 do 60 km.

Državnu mrežu stanica za atmosferski ozon (u daljem tekstu: GAW stanica) čine GAW stanice koje se raspoređuju na lokacijama koje nisu direktno izložene uticaju izvora zagađenja i mogu biti raspoređene na lokaciji EMEP stanica uspostavljenih u okviru Programa za monitoring i procenu atmosferskog transporta zagađujućih materija na velike daljine u Evropi.

III. PROGRAM RADA I NAČIN IZVEŠTAVANJA

DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA

1. Program rada državnih mreža meteoroloških stanica

Član 10.

Program rada državnih mreža meteoroloških stanica obuhvata: meteorološke elemente i pojave koji se mere i osmatraju, termine meteoroloških merenja i osmatranja po UTC i srednjem lokalnom vremenu, evidentiranje i kontrolu podataka, kao i termine, odnosno vreme izveštavanja.

Program rada iz stava jedan ovog člana uredbe utvrđuje se za svaku državnu mrežu pojedinačno.

a) Program rada državnih mreža sinoptičkih i radiosondažnih stanica

Član 11.

Program rada državne mreže prizemnih sinoptičkih stanica sadrži meteorološka merenja i osmatranja, kao i evidentiranje podataka o sledećim elementima:

trenutno stanje vremena (sadašnje vreme);

stanje vremena u prethodnom periodu (prošlo vreme);

smer i brzina vetra;

količina oblaka;

vrsta oblaka;

visina baze oblaka;

vidljivost;

temperatura vazduha;

vlažnost vazduha;

atmosferski pritisak;

tendencija pritiska;

karakteristika tendencije pritiska;

ekstremne temperature;

količina padavina;

stanje tla;

smer kretanja oblaka;

specijalne pojave.

U planinskim krajevima na kojima se ispod nivoa stanice javljaju oblaci ili magla, pored elemenata iz stava 1. ovog člana, osmatraju se količina i visina gornje površine oblaka i magle.

Na prizemnim sinoptičkim stanicama u sastavu državne mreže meteorološka merenja i osmatranja vrše se svakog sata.

Atmosferski pritisak se meri tačno u standardnom vremenu, dok se ostali meteorološki elementi na prizemnim sinoptičkim stanicama mere ili osmatraju tokom deset minuta pre standardnog vremena.

Program rada državne mreže prizemnih sinoptičkih stanica obuhvata i meteorološka merenja i osmatranja po programu glavne i obične klimatološke i padavinske stanice.

Član 12.

Program rada državne mreže radiosondažnih (visinskih sinoptičkih) stanica obuhvata meteorološka merenja i osmatranja, kao i evidentiranje podataka o sledećim elementima:

atmosferski pritisak;

temperatura vazduha;

vlažnost vazduha;

smer i brzina vetra.

Meteorološka merenja i osmatranja na visinskim sinoptičkim stanicama vrše se redovno četiri puta dnevno u standardnim sinoptičkim terminima: 00.00, 6.00, 12.00 i 18.00 sati UTC, a najmanje dva puta dnevno u 00.00 i 12.00 sati UTC.

Stvarno vreme visinskih sinoptičkih merenja i osmatranja treba da bude oko 30 minuta pre standardnog vremena.

Program rada državne mreže radiosondažnih (visinskih sinoptičkih) stanica obuhvata i meteorološka merenja i osmatranja po programu glavne i obične klimatološke, agrometeorološke, padavinske stanice i glavne stanice za Sunčevo zračenje.

Član 13.

Na stanicama u sastavu državne mreže prizemnih sinoptičkih stanica, izveštavanja se vrše svakog sata.

Podaci meteoroloških merenja i osmatranja sa stanica iz stava 1. ovog člana operativno se uključuju svakog sata u hidrometeorološki informacioni sistem Republičkog hidrometeorološkog zavoda u obliku kodiranog i/ili nekodiranog izveštaja.

Na stanicama u sastavu državne mreže radiosondažnih (visinskih sinoptičkih) stanica izveštavanje se vrši četiri puta dnevno u standardnim sinoptičkim terminima: 00.00, 6.00, 12.00 i 18.00 sati UTC, a najmanje dva puta dnevno u 00.00 i 12.00 sati UTC.

Podaci meteoroloških merenja i osmatranja po programu klimatoloških i padavinskih stanica koja se sprovode u državnoj mreži prizemnih i visinskih sinoptičkih stanica dostavljaju se Republičkom hidrometeorološkom zavodu jednom mesečno.

b) Program rada državne mreže vazduhoplovnih (aerodromskih) meteoroloških stanica

Član 14.

Program rada državne mreže vazduhoplovnih (aerodromskih) stanica sadrži meteorološka merenja i osmatranja i evidentiranje podataka za sledeće elemente:

smer i brzinu prizemnog vetra;

vidljivost;

vidljivost poletno-sletne staze (RVR), kad je moguće;

sadašnje vreme;

količinu oblaka, vrstu i visinu baze oblaka;

temperaturu vazduha;

temperaturu tačke rose;

atmosferski pritisak (QNH i/ili QFE).

Vazduhoplovna meteorološka merenja i osmatranja vrše se u intervalima od po jednog sata, a na aerodromima na kojima je to određeno regionalnim sporazumom o vazdušnom saobraćaju – u intervalima od po pola sata.

Atmosferski pritisak se meri tačno u punom satu, odnosno u tridesetom minutu, a ostali elementi se mere ili osmatraju tokom deset minuta pre punog sata, odnosno pre tridesetog minuta.

Pored redovnih meteoroloških merenja i osmatranja iz stava 1. ovog člana uredbe, vrše se i dopunska specijalna merenja i osmatranja u slučaju značajne promene prizemnog vetra, vidljivosti, vidljivosti poletno – sletne staze, sadašnjeg vremena, količine oblaka, vrste i visine baze oblaka i temperature vazduha.

Program rada državne mreže vazduhoplovnih meteoroloških stanica obuhvata i meteorološka merenja i osmatranja po programu prizemne sinoptičke stanice i glavne klimatološke stanice.

Član 15.

Podaci vazduhoplovnih i prizemnih sinoptičkih meteoroloških merenja i osmatranja sa stanica u sastavu državne mreže vazduhoplovnih (aerodromskih) meteoroloških stanica operativno se uključuju svakog sata u hidrometeorološki informacioni sistem Republičkog hidrometeorološkog zavoda u obliku kodiranog i/ili nekodiranog izveštaja.

Podaci meteoroloških merenja i osmatranja po programu glavnih klimatoloških stanica koja se sprovode u državnoj mreži vazduhoplovnih (aerodromskih) meteoroloških stanica dostavljaju se Republičkom hidrometeorološkom zavodu jednom mesečno.

v) Program rada državnih mreža klimatoloških stanica, meteoroloških opservatorija i padavinskih stanica

Član 16.

Program rada državne mreže glavnih klimatoloških stanica i meteoroloških opservatorija sadrži meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka za sledeće meteorološke elemente i pojave:

razvoj vremena;

smer, brzina i jačina vetra;

količina oblaka;

vrsta oblaka;

visina baze oblaka;

vidljivost;

temperatura vazduha (uključujući ekstremne temperature);

vlažnost vazduha;

atmosferski pritisak;

padavine;

snežni pokrivač;

sijanje Sunca;

minimalna temperatura vazduha na 5 cm iznad tla;

temperatura zemljišta na sledećim dubinama: 2, 5, 10, 20, 30, 50 i 100 cm.

Meteorološka merenja i osmatranja na glavnim klimatološkim stanicama i meteorološkim opservatorijama vrše se svakog sata.

Program rada državnih mreža glavnih klimatoloških stanica i meteoroloških opservatorija obuhvata i meteorološka merenja i osmatranja koja se vrše po programu državnih mreža prizemnih sinoptičkih stanica, običnih klimatoloških, padavinskih, agrometeoroloških i fenoloških stanica.

Na glavnim klimatološkim stanicama i meteorološkim opservatorijama promena bilo kog instrumenta ne sme da umanji stepen tačnosti osmatranja u poređenju sa ranijim osmatranjima.

Uvođenju instrumenata sa novom tehnologijom, odnosno automatskih meteoroloških stanica u redovna meteorološka merenja i osmatranja u državnim mrežama glavnih klimatoloških stanica i meteoroloških opservatorija, treba da prethode uporedna meteorološka merenja sa prethodnim instrumentima u trajanju od najmanje pet godina.

Meteorološka merenja i osmatranja na glavnoj klimatološkoj stanici i meteorološkoj opservatoriji u sastavu državnih mreža vrše se neprekidno najmanje 50 godina, a uslovi u okolini ovih stanica ne smeju se menjati u toj meri da utiču na homogenost niza podataka.

Član 17.

Program rada državne mreže klimatoloških stanica za posebne namene sadrži meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka koji se vrše po programu rada mreže glavnih klimatoloških stanica iz člana 19. ove uredbe, kao i meteorološka merenja i osmatranja i evidentiranje podataka za sledeće meteorološke elemente i pojave:

vetar, temperatura i vlažnost vazduha na raznim nivoima u prizemnom sloju atmosfere;

isparavanje sa zemljišta i slobodne vodene površine;

komponente Sunčevog zračenja.

Program rada državne mreže klimatoloških stanica za posebne namene može obuhvatati i meteorološka merenja i osmatranja koja se vrše po programu državne mreže prizemnih sinoptičkih stanica.

Član 18.

Program rada državne mreže običnih klimatoloških stanica sadrži meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka za sledeće meteorološke elemente i pojave:

razvoj vremena;

smer, brzina i jačina vetra;

količina oblaka;

temperatura vazduha (uključujući ekstremne temperature);

vlažnost vazduha;

padavine;

snežni pokrivač.

Meteorološka merenja i osmatranja na običnim klimatološkim stanicama u sastavu državne mreže vrše se i u 7.00, 14.00 i 21.00 sat po lokalnom vremenu.

Program rada državne mreže padavinskih stanica sadrži meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka za sledeće meteorološke elemente i pojave:

razvoj vremena;

padavine;

snežni pokrivač.

Meteorološka merenja i osmatranja na padavinskim stanicama u sastavu državne mreže vrše se u 6.00 sati UTC.

Član 19.

Na stanicama u sastavu državnih mreža glavnih klimatoloških stanica, meteoroloških opservatorija i klimatoloških stanica za posebne namene izveštavanje se vrši svakog sata, dnevno i mesečno.

U slučaju pojave i razvoja opasnih vremenskih uslova, klimatološka stanica za posebne namene na kojoj se ne izvodi program prizemne sinoptičke stanice operativno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu izveštaj o nepogodi.

Na stanicama u sastavu državnih mreža običnih klimatoloških i padavinskih stanica izveštavanje se vrši jednom mesečno.

U slučaju pojave i razvoja opasnih vremenskih uslova, obična klimatološka, odnosno padavinska stanica iz stava 3. ovog člana uredbe operativno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu izveštaj o nepogodi.

g) Program rada državnih mreža agrometeoroloških i fenoloških stanica

Član 20.

Program rada državne mreže glavnih agrometeoroloških stanica obuhvata meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka svih ili nekih od sledećih meteoroloških elemenata i pojava:

1) merenja i osmatranja parametara fizičke sredine, i to:

(1) temperature i vlažnosti vazduha na različitim visinama u prizemnom sloju (od Zemljine površine do oko 10 m iznad gornje granice preovlađujuće vegetacije), uključujući ekstreme ovih elemenata;

(2) vlažnosti zemljišta do 100 cm dubine;

(3) vetra na raznim visinama;

(4) isparavanja sa zemljišta i slobodne vodene površine i evapotranspiracije;

(5) nivoa podzemnih voda;

2) biološka osmatranja, i to:

(1) fenološka osmatranja,

(2) praćenje stanja poljoprivrednih kultura.

Program rada na glavnoj agrometeorološkoj stanici utvrđuje se u zavisnosti od preovlađujuće poljoprivredne kulture u okolini, klimatskih i pedoloških uslova i reljefa.

Program rada državne mreže glavnih agrometeoroloških stanica obuhvata i meteorološka merenja i osmatranja koja se vrše po programu državnih mreža klimatoloških i padavinskih stanica.

Meteorološka merenja i osmatranja na glavnim agrometeorološkim stanicama u sastavu državne mreže vrše se svakog sata po srednjem evropskom vremenu, kao i u 7.00, 14.00 i 21.00 sat po lokalnom vremenu, a biološka osmatranja se vrše onog dana kada nastupi određena biološka pojava.

Program rada državne mreže običnih agrometeoroloških stanica obuhvata meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka koji se vrše po programu državnih mreža običnih klimatoloških stanica i fenoloških stanica.

Program rada državne mreže fenoloških stanica obuhvata osmatranja faza razvića kulturnih i divljih biljaka koja se vrše na način utvrđen propisom o metodama meteoroloških merenja i osmatranja.

Član 21.

Na stanicama u sastavu državne mreže glavnih agrometeoroloških stanica izveštavanje se vrši jednom dnevno i mesečno.

Na stanicama u sastavu državne mreže običnih agrometeoroloških i fenoloških stanica izveštavanje se vrši jednom mesečno.

d) Program rada državne mreže meteoroloških radarskih centara

Član 22.

Program rada državne mreže meteoroloških radarskih centara usklađuje se sa programom merenja i tehničkim standardima Evropske mreže meteoroloških radarskih centara.

Sa radarskih centara na kojima je merenje automatizovano, izveštavanje se vrši svakih pola sata, a po potrebi i češće.

Radarski centri u sistemu protivgradne zaštite operativno dostavljaju podatke radarskih merenja Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje meteorološka i hidrološka delatnost i propisima donetim na osnovu njega.

đ) Program rada državnih mreža stanica za sunčevo zračenje i atmosferski

ozon (GAW stanice)

Član 23.

Program rada državne mreže glavnih stanica za Sunčevo zračenje sadrži meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka za sledeće meteorološke elemente i pojave:

neprekidnu registraciju globalnog i difuznog Sunčevog zračenja;

redovna merenja direktnog Sunčevog zračenja;

redovna merenja odbijenog (reflektovanog) Sunčevog zračenja;

redovna merenja bilansa zračenja iznad zemljišta, sa vegetacijom i bez vegetacije;

registraciju trajanja sijanja Sunca;

po potrebi, merenja drugih komponenti zračenja.

Program rada državne mreže običnih stanica za Sunčevo zračenje sadrži meteorološka merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka za sledeće meteorološke elemente i pojave:

registraciju globalnog i difuznog Sunčevog zračenja;

registraciju trajanja sijanja Sunca;

po potrebi, merenje i drugih komponenti zračenja.

Program rada državne mreže glavnih i običnih stanica za Sunčevo zračenje obuhvata i meteorološka merenja i osmatranja koja se vrše po programu državne mreže glavnih klimatoloških stanica.

Na stanicama u sastavu državne mreže glavnih i običnih stanica za Sunčevo zračenje izveštavanje se vrši jednom mesečno.

Član 24.

Program rada državne mreže GAW stanica sadrži merenja i osmatranja kao i evidentiranje podataka svih ili nekih elemenata i pojava, i to:

meteorološka merenja i osmatranja po programu glavne klimatološke ili obične klimatološke stanice;

merenja atmosferskih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte (ugljen dioksid, metan, troposferski ozon, azotsuboksid, hlorofluorokarbonati);

merenja sadržaja ozona u atmosferi (ukupnog, prizemnog i vertikalnog profila);

merenja karakteristika atmosferskih aerosola i spektralne prozračnosti atmosfere;

merenja Sunčevog zračenja, uključujući i spektar ultraljubičastog zračenja;

merenja koncentracija reaktivnih gasova u atmosferi (sumpor dioksid, azotni oksidi i ugljen monoksid);

merenja hemijskog sastava padavina i depozicije;

po potrebi, merenje i drugih parametara utvrđenih međunarodnim programom GAW.

Na stanicama u sastavu državne mreže GAW stanica izveštaji se dostavljaju Republičkom hidrometeorološkom zavodu jednom mesečno.

e) Sprovođenje programa rada državnih mreža meteoroloških stanica

Član 25.

Programi rada državnih mreža meteoroloških stanica utvrđeni ovom uredbom sprovode se na način utvrđen propisom o metodama meteoroloških merenja i osmatranja.

Na lokaciji jedne meteorološke stanice u sastavu državnih mreža mogu se izvoditi programi za više vrsta državnih mreža meteoroloških stanica.

Na stanicama u sastavu državnih mreža sinoptičkih stanica, vazduhoplovnih meteoroloških stanica, meteoroloških opservatorija, glavnih klimatoloških stanica i klimatoloških stanica posebne namene, glavnih agrometeoroloških stanica, meteoroloških radarskih centara i stanica za sunčevo zračenje i atmosferski ozon, programe rada izvode stalni osmatrači, a na ostalim stanicama u sastavu državnih mreža programe rada mogu izvoditi honorarni osmatrači.

Podaci meteoroloških merenja i osmatranja na stanicama u sastavu državnih mreža moraju biti kontrolisani.

Kvalitet podataka prvog nivoa kontroliše se na stanici na kojoj su vršena meteorološka merenja i osmatranja.

Republički hidrometeorološki zavod vrši stručnu i tehniču kontrolu rada, izvršenja programa i izveštavanja državnih mreža meteoroloških stanica utvrđenih ovom uredbom, kao i kontrolu kvaliteta podataka koji se prikupljaju sa stanica u sastavu državnih mreža meteoroloških stanica i koji se arhiviraju i čuvaju u fondu zvaničnih meteoroloških podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje meteorološka i hidrološka delatnost.

2. Način izveštavanja meteoroloških stanica

Član 26.

Podaci meteoroloških merenja i osmatranja na meteorološkim stanicama u sastavu državnih mreža unose se u dnevnik osmatranja (u daljem tekstu: meteorološki izveštaj) utvrđen propisom kojim se uređuje način kodiranja, evidentiranja i prikupljanja podataka iz državnog meteorološkog osmatračkog sistema.

Meteorološki izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se Republičkom hidrometeorološkom zavodu po isteku kalendarskog meseca.

Podaci meteoroloških merenja i osmatranja koji se uključuju u operativnu međunarodnu razmenu hidrometeorološkim telekomunikacionim sistemom Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dostavljaju se u kodiranom (šifrovanom) ili nekodiranom obliku, u skladu sa međunarodnim kodovima utvrđenim Tehničkim regulatornim dokumentima Svetske meteorološke organizacije, odnosno na način utvrđen propisom kojim se uređuje način kodiranja, evidentiranja i prikupljanja podataka iz državnog meteorološkog osmatračkog sistema.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 27.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VLADA

05 Broj: PREDSEDNIK

U Beogradu,

Ostavite komentar