Uredba o Kancelariji za ljudska i manjinska prava

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US) i člana 37. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; praćenje položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanja manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje pravilnika

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Obezbeđivanje sredstava

Član 7.

Sredstva za početak rada i obavljanje poslova Kancelarije, uključujući i sredstva za izvršavanje obaveza Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava, nastalih do prestanka rada tog ministarstva, a koja su u vezi sa poslovima koje obavlja Kancelarija, obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve iz stava 1. ovog člana jesu raspoloživa sredstva koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava – Uprava za ljudska i manjinska prava, koja su, u skladu sa zakonom, preneta u tekuću budžetsku rezervu.

Stupanje na snagu

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- 4806/2012

U Beogradu, 2. avgusta 2012. godine

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar