Uredba o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US) i člana 37. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O KANCELARIJI ZA SARADNJU S DIJASPOROM

I SRBIMA U REGIONU

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; poboljšanje veza iseljenika, državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; informisanje iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije; pomoć u procesu uključivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje pravilnika

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Sredstva

Član 7.

Sredstva za početak rada i obavljanje poslova Kancelarije, uključujući i sredstva za izvršavanje obaveza Ministarstva vera i dijaspore nastalih do prestanka rada tog ministarstva, a koja su u vezi sa poslovima koje obavlja Kancelarija, obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve iz stava 1. ovog člana jesu raspoloživa sredstva koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela Ministarstva vera i dijaspore, koja su, u skladu sa zakonom preneta u tekuću budžetsku rezervu.

Do određivanja ministarstva koje će upravljati Budžetskim fondom za doijasporu i Srbe u reginu, utvrđenim Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela Ministarstva vera i dijaspore, raspoloživa sredstva tog fonda privremeno će se evidentirati u okviru sredstava Kancelarije, a o njihovom korišćenju odlučivaće direktor Kancelarije saglasno ciljevima zbog kojih je taj budžetski fond osnovan.

Stupanje na snagu

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- 4805/2012

U Beogradu, 2. avgusta 2012. godine

PREDSEDNIKIvica Dačić

4100312.045.doc

Ostavite komentar