Uredba o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan

Na osnovu člana 31. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 75/05),

Vlada donosi

UREDBU

O KANCELARIJI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

1. Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

2. Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija predlaže Vladi postupke po kojima se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: NIP); prima od ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade nacrte projekata, a ima pravo i da sama pripremi nacrt projekta; razmatra nacrte projekata i predlaže Vladi projekte za NIP i koji od njih treba da imaju prvenstvo; priprema predlog NIP-a i predlaže ga Vladi na usvajanje; predlaže Vladi postupak po kome se sprovodi NIP; nadzire sprovođenje NIP-a i o tome obaveštava Vladu; predlaže Vladi opšte akate koji se odnose na NIP, vodi baze podataka o NIP-u i podnosi Vladi izveštaj o sprovođenju NIP-a.

Kancelarija priprema za Vladu akte kojima se usmerava i usklađuje rad ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade pri pripremi nacrta projekata i sprovođenju NIP-a.

Kancelarija upoznaje javnost s projektima i organizuje javnu raspravu o njima; sarađuje s državnim organima, upravnim okruzima, autonomnim pokrajinama, opštinama, gradovima, gradom Beogradom i strukovnim udruženjima pri izradi NIP-a i promoviše poslove koji su vezani za NIP.

Kancelarija obavlja i druge poslove vezane za NIP koje joj poveri Vlada.

3. Stručna pomoć

Član 3.

Radi obavljanja pojedinih poslova, Kancelarija može angažovati druga lica koja pružaju stručne i savetodavne usluge.

4. Vođenje Kancelarije

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 6.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

5. Rok za donošenje pravilnika

Član 7.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

6. Prelazna odredba

Član 8.

Kancelarija preuzima od Ministarstva finansija zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja – koji su Kancelariji potrebni za obavljanje poslova iz njenog delokruga.

7. Stupanje Uredbe na snagu

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2806/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Ostavite komentar