Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

Na osnovu člana 165. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. UVODNI DEO

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se karijerni razvoj, način sticanja čina/zvanja i ostala pitanja vezana za karijerno napredovanje policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Karijerni razvoj, u smislu ove uredbe, jeste proces kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, usmeren na unapređenje individualnog i organizacionog radnog učinka, a radi efikasnog i efektivnog doprinosa ostvarivanju ciljeva Ministarstva.

Karijerni razvoj zasnovan je na načelu jednakih mogućnosti, koje onemogućava diskriminaciju i nejednako postupanje po bilo kom osnovu.

Karijerno napredovanje je sastavni deo karijernog razvoja i zasniva se na prethodnom osposobljavanju i usavršavanju policijskih službenika. Karijerno napredovanje može biti horizontalno (kvalitativno drugačija vrsta posla i sticanje narednog čina/zvanja) i vertikalno (viši nivo rukovođenja).

Član 3.

Svrha karijernog razvoja jeste da omogući da se policijski službenici najpre osposobljavaju za određene poslove, zatim, razvijaju i napreduju u skladu sa ostvarenim rezultatima rada, kompetencijama i ličnim ciljevima, a radi ostvarivanja ciljeva Ministarstva.

Planiranje, sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem karijernog razvoja policijskih službenika sprovodi organizaciona jedinica nadležna za poslove ljudskih resursa, u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva.

Član 4.

Ministarstvo u svrhu ostvarenja organizacionih ciljeva obezbeđuje uslove za realizaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, a u cilju pripreme za buduće zahteve posla.

II. KARIJERNO NAPREDOVANjE

Član 5.

Karijerno napredovanje je deo karijernog razvoja i podrazumeva sticanje narednog čina/zvanja u okviru istog nivoa rukovođenja, sticanje narednog čina/zvanja operativnog i neposredno višeg nivoa rukovođenja, sticanje narednog čina/zvanja u okviru izvršilačkih radnih mesta, kao i napredovanje na operativni i neposredno viši nivo rukovođenja u stečenom činu/zvanju.

Horizontalno napredovanje, u smislu ove uredbe, je sticanje narednog čina/zvanja u okviru izvršilačkih radnih mesta i rukovodećih radnih mesta istog nivoa rukovođenja.

Vertikalno napredovanje, u smislu ove uredbe, je sticanje narednog čina/zvanja operativnog i neposredno višeg nivoa rukovođenja, kao i napredovanje na operativni i neposredno viši nivo rukovođenja u stečenom činu/zvanju.

1. Opšti uslovi za napredovanje

Član 6.

Uslovi za sticanje narednog čina/zvanja u okviru izvršilačkih radnih mesta i u okviru istog nivoa rukovođenja jesu:

1) odgovarajući stepen obrazovanja;

2) godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju;

3) uspešno završena stručna obuka za čin/zvanje;

4) prosečna trogodišnja ocena koja ne može biti niža od „ističe se – 4”.

Prosečna trogodišnja ocena predstavlja prosek tri poslednje godišnje ocene.

Član 7.

Uslovi za sticanje narednog čina/zvanja neposredno višeg nivoa rukovođenja jesu:

1) odgovarajući stepen obrazovanja;

2) godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju;

3) uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje;

4) prosečna trogodišnja ocena koja ne može biti niža od „ističe se – 4”.

Prosečna trogodišnja ocena predstavlja prosek tri poslednje godišnje ocene.

Član 8.

Uslov za napredovanje na neposredno viši nivo rukovođenja, u stečenom činu/zvanju, jeste uspešno položen stručni ispit za neposredno viši nivo rukovođenja.

2. Vremenski uslov za sticanje čina/zvanja

Član 9.

Početni čin/zvanje u okviru stepena obrazovanja predviđenog za radno mesto, određuje se nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, i to:

sa srednjim obrazovanjem početni čin/zvanje je mlađi vodnik policije/mlađi policijski referent i mlađi vodnik vatrogasac;

sa prvim stepenom visokog obrazovanja početni čin/zvanje je zastavnik policije/mlađi policijski saradnik i mlađi zastavnik vatrogasac;

3) sa drugim stepenom visokog obrazovanja početni čin/zvanje je poručnik policije/viši policijski saradnik i potporučnik vatrogasac.

Pod potrebnim godinama staža provedenim u prethodnom činu/zvanju, u smislu ove uredbe, za ovlašćeno službeno lice, lice na posebnim dužnostima i pripadnike vatrogasno spasilačkih jedinica smatra se:

1) sa srednjim obrazovanjem

(1) najmanje pet godina u činu/zvanju mlađeg vodnika policije/mlađeg policijskog referenta i mlađeg vodnika vatrogasca,

(2) najmanje deset godina u činu/zvanju vodnika policije/policijskog referenta i vodnika vatrogasca;

2) sa prvim stepenom visokog obrazovanja

(1) najmanje pet godina u činu/zvanju zastavnika policije/mlađeg policijskog saradnika i mlađeg zastavnika vatrogasca,

(2) najmanje deset godina u činu/zvanju zastavnika prve klase policije/policijskog saradnika i zastavnika vatrogasca;

3) sa drugim stepenom visokog obrazovanja

(1) najmanje tri godine u činu/zvanju poručnika policije/višeg policijskog saradnika i potporučnika vatrogasca,

(2) najmanje četiri godine u činu/zvanju kapetana policije, majora policije i potpukovnika policije/mlađeg policijskog savetnika, policijskog savetnika i višeg policijskog savetnika i poručnika vatrogasca, kapetana vatrogasca i majora vatrogasca,

(3) najmanje pet godina u činu/zvanju pukovnika policije/samostalnog policijskog savetnika i potpukovnika vatrogasca.

3. Stručna obuka i stručni ispit

Član 10.

Stručna obuka za sticanje narednog čina/zvanja kod horizontalnog napredovanja sprovodi se kroz program stručnog usavršavanja.

Polaganje stručnog ispita kod vertikalnog napredovanja podrazumeva prethodno završenu obuku za odgovarajući nivo rukovođenja.

Ako se, za pohađanje obuke za određeni nivo rukovođenja, prijavi veći broj kandidata prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) veću prosečnu ocenu za poslednje tri godine;

2) veći broj završenih obuka za poslednje tri godine;

3) viši čin/zvanje.

Prilikom izbora kandidata za pohađanje obuke za nivo rukovođenja, uzeće se u obzir potreban broj i projekcije izražene kadrovskim planiranjem.

Policijski službenik koji ispunjava zakonom propisane uslove za napredovanje, može podneti prijavu za obuku za nivo rukovođenja, godinu dana pre ispunjenja vremenskog uslova za sticanje narednog čina/zvanja.

Na pisani zahtev policijskog službenika, iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, može se odložiti pohađanje stručne obuke za sticanje narednog čina/zvanja u okviru istog nivoa, odnosno polaganje stručnog ispita.

Odluku o odlaganju stručne obuke za sticanje narednog čina/zvanja u okviru istog nivoa donosi organizaciona jedinica nadležna za poslove ljudskih resursa.

Odluku o odlaganju polaganja stručnog ispita donosi petočlana Komisija za polaganje stručnog ispita za odgovarajući nivo rukovođenja (u daljem tekstu: Komisija).

Ako policijski službenik nije izašao na polaganje stručnog ispita ili je odustao od polaganja tokom trajanja ispita, smatraće se da ga nije položio.

Policijskom službeniku koji ne položi stručni ispit biće omogućeno ponovno polaganje, u primerenom roku, koji se određuje programom obuke za odgovarajući nivo rukovođenja.

Policijski službenik koji na ponovnom polaganju ne položi stručni ispit, može ponovo pohađati obuku za odgovarajući nivo rukovođenja i polagati stručni ispit po isteku roka od dve godine od dana polaganja stručnog ispita.

Član 11.

Stručni ispit iz člana 10. stav 2. ove uredbe, za sticanje čina/zvanja rukovodioca operativnog i srednjeg nivoa rukovođenja, sprovodi se elektronskim putem u prostorijama Ministarstva, putem testova. Odgovori se automatski obrađuju, na osnovu čega se dobija konačan rezultat ispita, koji Komisija konstatuje zapisnikom.

Stručni ispit iz člana 10. stav 2. ove uredbe, za sticanje čina/zvanja rukovodioca visokog i strateškog nivoa rukovođenja, polaže se pred Komisijom koja odlučuje po principu numeričkog ocenjivanja, što se konstatuje zapisnikom.

Komisiju čine: predsednik komisije, zamenik predsednika i tri člana. Komisiju obrazuje ministar unutrašnjih poslova, rešenjem, na period od tri godine, a na predlog organizacione jedinice nadležne za poslove ljudskih resursa.

Za polaganje stručnog ispita za strateški i visoki nivo rukovođenja, predsednik, zamenik i članovi Komisije određuju se iz sastava rukovodilaca strateškog nivoa.

Za polaganje stručnog ispita za srednji i operativni nivo rukovođenja, predsednik, zamenik predsednika Komisije i članovi Komisije određuju se iz sastava rukovodilaca neposredno višeg nivoa rukovođenja, u odnosu na nivo rukovođenja za koji se polaže stručni ispit.

Ministarstvo donosi poslovnik kojim se bliže uređuje rad Komisije u vezi polaganja stručnog ispita za odgovarajući nivo rukovođenja.

Rad Komisije je javan.

4. Način određivanja čina/zvanja

Član 12.

Zaposlenom u Ministarstvu u svojstvu državnog službenika koji nakon što je izabran na internom konkursu, se premešta na radno mesto policijskog službenika (OSL/PD), čin/ zvanje odrediće se prema poslovima radnog mesta na koje se premešta, u skladu sa efektivnim radnim stažom ostvarenim u Ministarstvu.

Pod efektivnim radnim stažom, u smislu stava 1. ovog člana, ne računa se vreme provedeno na radnom mestu sa nižom stručnom spremom.

Član 13.

Za svako radno mesto policijskih službenika u Ministarstvu, aktom o unutrašnjem uređenju, određuju se činovi, odnosno zvanja odgovarajućeg naziva, i to u rasponu od najviše 2 sistematizovana čina/zvanja, osim za izvršilačka radna mesta sa srednjim obrazovanjem koja su određena u tabelama, koje su odštampane u prilogu ove uredbe (Prilog 1–3) i koje čine njen sastavni deo.

Činovi/zvanja označavaju se arapskim brojevima od 1 do 12, računajući od početnog čina/zvanja do najvišeg čina/zvanja koje se može steći u Ministarstvu.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Određivanje činova/zvanja policijskih službenika, u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i aktom o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu, izvršiće se na sledeći način:

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin mlađi policajac/mlađi referent/mlađi vodnik policije određuje se čin/zvanje mlađi vodnik policije/mlađi policijski referent/mlađi vodnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 1;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin mlađi policajac 1. klase i policajac/mlađi referent 1. klase i referent/mlađi vodnik policije 1. klase i vodnik policije, određuje se čin/zvanje vodnik policije/policijski referent/vodnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 2;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policajac 1. klase, viši policajac i samostalni policajac/referent 1. klase, viši referent i samostalni referent/vodnik policije 1. klase, stariji vodnik policije i stariji vodnik policije 1. klase, određuje se čin/zvanje vodnik 1. klase policije/viši policijski referent/vodnik 1. klase vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 3;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin mlađi policijski narednik/mlađi stručni saradnik i mlađi zastavnik policije, određuje se čin/zvanje zastavnik policije/mlađi policijski saradnik/mlađi zastavnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 4;

policijskim službenicima koji imaju zvanje/čin mlađi policijski narednik 1. klase i policijski narednik/mlađi stručni saradnik 1. klase i stručni saradnik/mlađi zastavnik policije 1. klase i zastavnik policije, određuje se čin/zvanje zastavnik 1. klase policije/policijski saradnik/zastavnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 5;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policijski narednik 1. klase, viši policijski narednik i samostalni policijski narednik/stručni saradnik 1. klase, viši stručni saradnik i samostalni stručni saradnik/zastavnik policije 1. klase, stariji zastavnik policije i stariji zastavnik policije 1. klase, određuje se čin/zvanje potporučnik policije/samostalni policijski saradnik/zastavnik 1. klase vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 6;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policijski inspektor i viši policijski inspektor/inspektor i viši inspektor/potporučnik policije i poručnik policije, određuje se čin/zvanje poručnik policije/viši policijski saradnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju policijskog inspektora određuje se čin potporučnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 7;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin samostalni policijski inspektor/samostalni inspektor/kapetan policije, određuje se čin/zvanje kapetan policije/mlađi policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju višeg policijskog inspektora određuje se čin poručnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 8;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin glavni policijski inspektor/glavni inspektor/major policije, određuje se čin/zvanje major policije/policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju samostalnog policijskog inspektora određuje se čin kapetan vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 9;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policijski savetnik/savetnik /potpukovnik policije, određuje se čin/zvanje potpukovnik policije/samostalni policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju glavnog policijskog inspektora određuje se čin major vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 10;

policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin glavni policijski savetnik/glavni savetnik/pukovnik policije, određuje se čin/zvanje pukovnik policije/viši policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju policijskog savetnika određuje se čin potpukovnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 11;

policijskim službenicima, koji imaju čin generala određuje se čin generala policije; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju glavnog policijskog savetnika određuje se čin pukovnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 12.

Član 15.

Policijski službenik kome se, primenom odredaba člana 14. ove uredbe, odredi niži čin/zvanje od onog čina/zvanja koji je predviđen za radno mesto na kojem je raspoređen može da ostane na tom radnom mestu, uz uslov da u roku od 5 godina stekne čin/zvanje propisan za radno mesto na kome je raspoređen.

Ako policijski službenik ne ispuni uslove u roku propisanom u stavu 1. ovog člana raspoređuje se na radno mesto za koje ispunjava uslove u pogledu čina/zvanja.

Član 16.

Policijski službenik kome se, primenom odredaba člana 14. ove uredbe, odredi viši čin/zvanje od onog čina/zvanja koji je predviđen za radno mesto na koje je raspoređen, nastavlja da radi u utvrđenom činu/zvanju.

Ako se policijskom službeniku čin/zvanje odredi primenom stava 1. ovog člana, smatraće se da taj policijski službenik ima položen stručni ispit za najniži nivo rukovođenja za koji je taj čin/zvanje predviđen.

Član 17.

Vreme provedeno u zvanju/činu i poslednje tri godišnje ocene koje je policijski službenik stekao prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) priznaje se za napredovanje u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 18.

Policijskom službeniku koji ne ispunjava uslove u pogledu stepena obrazovanja potrebnog za određivanje čina/zvanja radnog mesta na kojem se nalazi, ostavlja se rok od tri školske godine od dana raspoređivanja da ispuni uslove u pogledu stepena obrazovanja za sticanje čina/zvanja radnog mesta na koje je raspoređen.

Ako policijski službenik, u roku utvrđenom u stavu 1. ovog člana, ne ispuni uslove u pogledu stepena obrazovanja za sticanje čina radnog mesta na koje je raspoređen raspoređuje se na radno mesto za koje ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, odnosno čina/zvanja.

Član 19.

Policijskim službenicima kojima je, primenom odredaba člana 14. ove uredbe, određen čin/zvanje priznaće se da imaju položene obuke za čin, odnosno stručne ispite za nivoe rukovođenja.

Policijski službenik će moći da se prijavi na interni konkurs bez položenog stručnog ispita za viši nivo rukovođenja, potrebnog za radno mesto na koje se prijavljuje do 1. januara 2018. godine.

Policijski službenik koji bude izabran na internom konkursu na način propisan stavom 2. ovog člana, u obavezi je da stručni ispit položi u roku od tri meseca od dana raspoređivanja.

Ako policijski službenik ne položi stručni ispit u roku, koji je propisan stavom 2. ovog člana, biće raspoređen na radno mesto za koje ispunjava uslove.

Nakon 1. januara 2018. godine, policijski službenik je u obavezi da prilikom prijavljivanja na interni konkurs, ispuni sve uslove potrebne za rad na radnom mestu na koje se prijavljuje.

Član 20.

Policijski službenici u statusu ovlašćenih službenih lica – OSL, kojima se odredi čin u skladu sa pravilima ove uredbe, smatraće se da imaju završenu policijsku obuku osnovnog nivoa.

Član 21.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi glava IV. Sticanje i gubitak zvanja, odnosno čl. 12–23. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje  Ministarstva unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, br. 8/06 i 14/09 – US i 119/13).

Član 22.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje od 1. septembra 2017. godine.

05 Broj: 110-1247/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

[pic] [pic] [pic]

Ostavite komentar