Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O KRITERIJUMIMA ZA KLASIFIKACIJU POVREDA PROPISA PREMA KATEGORIJI OPASNOSTI OD NASTUPANJA POSLEDICA U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom se propisuju kriterijumi za klasifikaciju povreda potvrđenih međunarodnih sporazuma ADR/RID/ADN, zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje transport opasne robe, prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe (u daljem tekstu: Propisi).

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju značenje određeno u Propisima.

Kategorije opasnosti

Član 2.

Opasnost od nastupanja posledica u transportu opasne robe zbog neprimenjivanja Propisa klasifikovana je, u skladu sa zakonom, u tri kategorije:

1) opasnost I kategorije je opasnost po život lica ili zagađenje životne sredine sa posledicama čije je otklanjanje dugotrajno i skupo (u daljem tekstu: opasnost I kategorije);

2) opasnost II kategorije je opasnost od nanošenja teške telesne povrede licu ili znatnog zagađenja životne sredine i od zagađenja životne sredine na većem prostoru (u daljem tekstu: opasnost II kategorije);

3) opasnost III kategorije je opasnost od nanošenja lake telesne povrede licu ili neznatnog zagađenja životne sredine (u daljem tekstu: opasnost III kategorije).

I. Kriterijumi po kojima se povrede Propisa klasifikuju kao opasnost I kategorije

Član 3.

Opasnost I kategorije u transportu opasne robe u drumskom saobraćaju postoji ako:

1) se prevozi opasna roba čiji je prevoz zabranjen;

2) procure opasne supstance;

3) se transport opasne robe vrši na način koji je zabranjen ili u neodgovarajućem prevoznom sredstvu;

4) se vrši prevoz rasute robe u kontejneru koji nije ispravan u konstruktivno –

tehničkom pogledu;

5) se prevoz obavlja vozilom bez odgovarajućeg sertifikata o odobrenju za vozilo za transport određene opasne robe (ADR sertifikat);

6) se upotrebljava vozilo koje više ne ispunjava uslove iz datog odobrenja i koje kao takvo predstavlja neposrednu opasnost,

7) se ambalaža upotrebljava bez odobrenja za tip ambalaže;

8) ambalaža nije u skladu sa važećim uputstvom za pakovanje;

9) se ne postupa u skladu sa posebnim odredbama o zajedničkom pakovanju;

10) se ne postupa u skladu sa pravilima kojima se:

(1) uređuje obezbeđenje i slaganje robe;

(2) uređuje zajednički utovar robe;

11) se ne postupa u skladu sa dozvoljenim stepenom punjenja cisterni ili ambalaže;

12) se ne postupa u skladu sa odredbama o ograničenim količinama robe koje se transportuju po transportnoj jedinici;

13) se obavlja transport opasne robe, a da to nije adekvatno naznačeno (npr. bez dokumenata, obeležavanja i označavanja komada, odnosno bez obeležavanja i označavanja vozila);

14) se transport opasne robe obavlja bez označavanja velikim listicama opasnosti i obeležavanja vozila narandžastim tablama;

15) nedostaju podaci u dokumentaciji na osnovu kojih se određuje opasnost I kategorije

(npr. UN broj, zvaničan naziv robe, grupa pakovanja);

16) vozač ne poseduje važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača vozila;

17) se koriste svetiljke ili vatra bez zaštite;

18) se ne postupa u skladu sa zabranom pušenja.

Član 4.

Opasnost I kategorije u transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju postoji ako:

1) na brodu nema transportnog dokumenta;

2) u transportnom dokumentu nema podataka na osnovu kojih se određuje opasnost I

kategorije (UN broj, zvaničan naziv tereta, grupa pakovanja i dr.);

3) se prevozi opasan teret čiji je transport zabranjen;

4) nema sertifikata o odobrenju za brod i/ili brodove u sastavu;

5) na brodu nema:

(1) uputstava za utovar određenog opasnog tereta;

(2) pisanih uputstava;

(3) sertifikata o specijalističkim znanjima u oblasti ADN za stručno lice;

(4) odgovarajuće sertifikovane posebne opreme u skladu sa tipom broda i vrstom opasnog tereta;

(5) sertifikata o pregledu za električnu instalaciju;

(6) sertifikata o pregledu cevovoda za utovar i istovar;

(7) sertifikata o pregledu ventila za rasterećenje pritiska i vakuumskih ventila (osim tipa N otvoren i tipa N otvoren sa uređajem za sprečavanje širenja plamena);

(8) registara operacija pri transportu opasnog tereta UN 1203;

(9) kontrolne knjige, ukoliko se u poglavlju 3.2.3.2 ADN tabela C kolona (18) zahteva uređaj za detekciju gasa ili toksimetar pri transportu određenog opasnog tereta;

(10) lične zaštitne opreme (PP) za svakog člana posade;

(11) aparata za disanje;

(12) dva dodatna aparata za gašenje požara;

(13) uputstva za zagrevanje tereta u slučaju prevoza tereta čija je tačka topljenja ≥ 0 °C;

(14) uputstva za hlađenje u slučaju da se prevoze supstance u duboko rashlađenom stanju;

(15) sertifikata u vezi sa sistemom za hlađenje;

(16) sertifikata o izvršenom pregledu u vezi sa fiksnim protivpožarnim sistemom;

(17) dokaza o stabilitetu u slučaju transporta kontejnera brodovima sa dvostrukim dnom;

(18) sistema za gašenje požara u mašinskom prostoru;

(19) sertifikata detektora zapaljivih gasova;

(20) pogodnog sredstva za spasavanje za svaku osobu;

(21) ažuriranog spiska opasnih materija koje brod može da prevozi;

(22) električne opreme tipa ograničenog rizika od eksplozije u zaštićenoj zoni na palubi;

(23) detektora zapaljivog gasa (EH) sa uputstvom za njegovu upotrebu;

(24) toksimetra sa uputstvom (TOH) za njegovu upotrebu;

6) se ne postupa u skladu sa dozvoljenim stepenom punjenja teretnih tankova;

7) brod nije obeležen;

8) se bez posebnog odobrenja prevozi opasan teret čiji je prevoz zabranjen;

9) se ne postupa u skladu sa izuzećem od primene ADN;

10) se ne postupa u skladu sa odredbama ADN o ograničenim količinama tereta koji se prevozi;

11) se ne postupa u skladu sa odredbama ADN o zabrani zajedničkog utovara;

12) nije dostupan sistem za gašenje požara;

13) se ne postupa u skladu sa zabranom pušenja;

14) komad nije obeležen i označen;

15) komad nije pravilno upakovan i smešten prema planu utovara;

16) komadi, MEGC, tank-kontejneri, posude vozila, posude kola-cisterne, burad i boce sa materijom klase 2 ADN nisu u zaštićenoj zoni, izuzev kontejnera, vozila ili vagona sa stranicama otpornim na lom;

17) materije u vezi sa kojima su određeni dodatni zahtevi ADN (deo HA10) nisu smeštene u zaštićenoj zoni na palubi;

18) se u zaštićenoj zoni nalaze kablovi izuzev dozvoljenih prema stavu 7.1.3.51.2 ADN;

19) utovar i balastiranje nisu u skladu sa knjigom stabiliteta i proračunatim stabilitetom;

20) nije obavljen vizuelni pregled cevovoda za utovar i istovar;

21) nije obavljen vizuelni pregled prigušnica plamena i brzoreagujućih ventila;

22) se ne postupa u skladu sa zabranom transporta komada u zoni tereta;

23) se ne postupa u skladu sa određenim stepenom punjenja tankova.

24) se transportuje materija koja nije navedena u listi opasnih materija, a koja je sastavni deo sertifikata o odobrenju za tankere.

Član 5.

Opasnost I kategorije u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju postoji ako:

1) se prevozi opasna roba čiji je prevoz zabranjen;

2) nedostaju dokumenti koji su predviđeni u RID (saglasnost nadležnog organa za uslove transporta za određene materije i predmete klasa 1, 4.1 i 5.2 RID i informacija o merama koje prevoznik po potrebi treba da preduzme za materije klase 7 RID);

3) nedostaje ili je pogrešan UN-broj i/ili zvanični naziv robe za transport;

4) je telo cisterne nezaptiveno, postoji curenje, gubitak robe;

5) postoji gubitak robe na donjim uređajima za punjenje i pražnjenje;

6) postoji gubitak robe na gornjim uređajima za punjenje i pražnjenje;

7) poklopac kupole nije zatvoren ili su zavrtnji otpušteni;

8) ventil na dnu/ventil za istakanje nije u položaju „ZATVORENO”;

9) su preklopne table pogrešno otklopljene;

10) je datum sledećeg ispitivanja cisterne prekoračen;

11) nedostaju ili su pogrešne velike listice opasnosti, odnosno ranžirne oznake;

12) narandžasta tabla na cisterni, odnosno na kolima sa rasutom robom, nedostaje ili je pogrešna;

13) se zvaničan naziv robe za transport i natpis na kolima ne podudaraju;

14) je transportna jedinica pretovarena;

15) je transportna jedinica prepunjena.

II. Kriterijumi po kojima se povrede Propisa klasifikuju kao opasnost II kategorije

Član 6.

Opasnost II kategorije u transportu opasne robe u drumskom saobraćaju postoji ako:

1) se vozilo sastoji od više od jedne prikolice/poluprikolice;

2) su vozilu istekla potrebna odobrenja i ne ispunjava uslove za prevoz opasne robe, ali ne predstavlja neposrednu opasnost;

3) vozilo nema ispravne aparate za gašenje požara: aparat za gašenje požara se može smatrati ispravnim u slučaju da nedostaju propisani pečat i/ili datum do kog važi, osim ako je vidljivo da aparat za gašenje požara više nije ispravan, npr. merač pritiska pokazuje „0”;

4) vozilo nije opremljeno opremom propisanom ADR ili pisanim uputstvom;

5) su istekli rokovi za upotrebu, ispitivanje i proveru ambalaže, IBC ili velike ambalaže;

6) se koristi komad sa oštećenom ambalažom, oštećena IBC ili velika ambalaža ili oštećena neočišćena prazna ambalaža;

7) se vrši transport ambalažirane robe u kontejneru koji nije odgovarajuće konstrukcije;

8) su neispravno zatvorene cisterne/cisterne-kontejneri (uključujući i one koje su prazne ili neočišćene);

9) se vrši transport kombinovane ambalaže sa spoljnom ambalažom koja nije ispravno zatvorena;

10) je neispravno označavanje, obeležavanje i postavljanje velikih listica opasnosti na transportnoj jedinici, amabalaži ili komadu;

11) nedostaju pisana uputstva u skladu sa ADR, ili su pisana uputstva neodgovarajuća za vrstu robe koja se prevozi;

12) je neodgovarajući nadzor nad vozilom ili neodgovarajuće parkiranje;

13) se upotrebljava vozilo koje više ne ispunjava uslove iz datog odobrenja, a koje kao takvo ne predstavlja neposrednu opasnost.

Član 7.

Opasnost II kategorije u transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju postoji ako:

1) teretni tankovi i drugi prostori nisu zatvoreni;

2) na brodu nema isprava za identifikaciju za svakog člana posade;

3) na brodu nema kopije bilateralnog ili multilateralnog sporazuma, odnosno nacionalnog ovlašćenja;

4) na brodu nema štampane ili elektronske verzije važećeg teksta ADN;

5) nema ventilacije tovarnog prostora;

6) nije popunjena kontrolna lista za utovar i istovar;

7) nisu zatvoreni svi uređaji za zatvaranje cevovoda za utovar i istovar tereta;

8) iz zone tereta nema direktnog pristupa tuševima i umivaonicima za pranje lica i ispiranje očiju;

9) koferdami nisu prazni;

10) cure pumpe tereta u potpalubnim prostorijama;

11) su motorni čamci i automobili u zoni tereta;

12) nema posude za ostatak proizvoda i taloga;

13) nema plana postupanja u slučaju štete;

14) nema dokumentacije za električnu instalaciju;

15) nema važećeg sertifikata o klasi broda.

Član 8.

Opasnost II kategorije u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju postoji ako:

1) nedostaje tehnički naziv (za materije i predmete sa UN brojem, koji podležu posebnim odredbama 274 ili 318 u RID poglavlju 3.2, tabela A, kolona 6, dodatno uz zajednički naziv ili „n.d.nˮ);

2) nedostaje ili je pogrešan klasifikacioni kôd/broj uzorka oznake opasnosti;

3) grupa pakovanja nedostaje ili je pogrešna;

4) nedostaje ili je pogrešan broj za označavanje opasnosti;

5) nedostaje ili je pogrešan podatak: „PRAZNA KOLA CISTERNA, POSLEDNJA ROBA” ili „PRAZNA NEOČIŠĆENA”, odnosno „OSTACI POSLEDNJE SADRŽANE MATERIJE”;

6) su vidljivi nedostaci bez gubitka robe (pukotine, ispupčenja, štete od udara, vidljivo osiguranje je neefikasno);

7) zaštitni poklopci nedostaju ili nisu zavrnuti na mestu;

8) slepe prirubnice, odnosno zavrtnji za pričvršćivanje nedostaju ili su otpušteni;

9) preklopne table nisu obezbeđene;

10) velike listice opasnosti, odnosno ranžirne oznake su oštećene (oštećenje obuhvata i slučajeve kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, odnosno dimenziji);

11) nedostaju narandžaste trake na telu cisterne (tečni, duboko rashlađeni tečni ili rastvoreni gasovi klase 2 RID);

12) je narandžasta tabla oštećena (oštećenje obuhvata i slučajeve kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, odnosno dimenziji).

III. Kriterijumi po kojima se povrede Propisa klasifikuju kao opasnost III kategorije

Član 9.

Opasnost III kategorije u transportu opasne robe u drumskom saobraćaju postoji ako:

1) veličina velikih listica opasnosti ili listica opasnosti ili veličina slova, cifara ili simbola na velikim listicama opasnosti ili na listicama opasnosti nije u skladu sa Propisima;

2) ne postoje druge informacije u transportnom dokumentu osim onih pomenutih u kategoriji rizika I /(15);

3) u vozilu se ne nalazi sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača vozila.

Član 10.

Opasnost III kategorije u transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju postoji ako:

1) ispred broda nije istaknut natpis: „Zabranjen ulazak na brod”;

2) na brodu nije istaknut natpis: „Zabranjeno pušenje”;

3) postoji kršenje naredbe: „Samo za ovlašćena lica na brodu”.

Član 11.

Opasnost III kategorije u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju postoji ako:

1) polje „RID” nije obeleženo krstićem u transportnom dokumentu;

2) nedostaju ili su pogrešni dodatni podaci prema st. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 i 5.4.1.2.1 (f) i (g) RID;

3) nedostaje ili je pogrešan podatak o broju i opisu komada;

4) nedostaje, pogrešna je ili je oštećena oznaka u skladu sa stavom 5.3.6 RID (materije opasne po životnu sredinu); povreda Propisa postoji i kada velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, odnosno dimenziji;

5) nedostaje, pogrešna je ili je oštećena oznaka u skladu sa stavom 5.3.3 RID (UN 3257 i UN 3258); povreda Propisa postoji i kada velika listica opasnosti, manevarske oznake, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, odnosno dimenziji;

6) nedostaju slova „UN” na obeležjima i transportnom dokumentu.

Povrede Propisa u železničkom saobraćaju

Član 12.

Povrede koje nisu identifikovane kao povrede Propisa na železnici u transportnom dokumentu i transportnim jedinicama prilikom prijema transportnih jedinica od strane prevoznika u železničkom saobraćaju, klasifikuju se i vrednuju prema njihovom uticaju na bezbednost transporta opasne robe.

Opasnost koja postoji u skladu sa čl. 8. i 11. ove uredbe, može da postane opasnost više kategorije sabiranjem težinskih vrednosti kvantifikovanih nepravilnosti u skladu sa Prilogom 4 – Lista za utvrđivanje povreda propisa u oblasti železničkog saobraćaja.

Utvrđivanje povreda Propisa

Član 13.

Utvrđivanje povreda Propisa klasifikovanih prema kategorijama opasnosti iz čl. 3 –

11. ove uredbe vrši se prema listama datim u prilozima 1 – 4, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima po kojima se klasifikuju povrede propisa o transportu opasnog tereta prema kategoriji opasnosti („Službeni glasnik RS”, broj 108/14).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8373/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar