Uredba o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini (u daljem tekstu: krediti) preduzetnika i privrednih društava registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Za namene iz člana 1. ove uredbe Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2009. godini obezbedilo je preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) sredstva u iznosu od dve milijarde dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se za:

subvencionisanje kamatne stope na kredite za izvozne poslove u visini od najmanje 50% tih sredstava, a

preostali iznos sredstava za subvencionisanje kamatne stope na kredite za finansiranje ostalih poslovnih aktivnosti,od čega se do 30% može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke.

Član 3.

Subvencionisanje kamatne stope, u skladu sa ovom uredbom, vrši se na kredite odobrene sa rokom vraćanja do 12 meseci.

Krediti se odobravaju uz primenu valutne klauzule, a do najvišeg iznosa iskazanog u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja (ukupno kod svih banaka preko kojih se realizuju ovi krediti), koji može biti:

za preduzetnika do 20.000,00 evra;

za malo preduzeće do 50.000,00 evra;

za srednje preduzeće do 500.000,00 evra;

za veliko preduzeće do 2.000.000,00 evra.

Najviši iznosi kredita kojim se finansira konkretan izvozni posao (ukupno kod svih banaka, kod kojih se realizuju ovi krediti), ne može biti veći od visine kredita utvrđenog za privredne subjekte u stavu 1. ovog člana.

Razvrstavanje preduzeća iz stava 1. ovog člana izvršeno je u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06).

Član 4.

Subvencionisanje kamatne stope se može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke, pod uslovom da korisnik kredita nije imao docnju dužu od 30 dana za kredit koji se reprogramira i to do visine u zavisnosti kojoj grupi privrednih subjekata iz člana 3. ove uredbe pripada korisnik kredita.

Ukoliko korisnik kredita vrati kredit pre isteka ugovorenog roka, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred plaćene subvencionisane kamate za obračunski period u kome kredit nije korišćen.

Član 5.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti i namena;

proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

za refinansiranje kredita kod druge banke.

Član 6.

Korisnici kredita ne mogu smanjiti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja kredita u odnosu na prosečni broj zaposlenih koji su imali u poslednjem kvartalu 2008. godine.

Kontrolu broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana kod korisnika kredita vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond, a kontrolu namenskog korišćenja kredita Poreska uprava.

Ukoliko Nacionalna služba za zapošljavanje ili Fond utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih kod korisnika kredita u skladu sa stavom 1. ovog člana ili ako Poreska uprava utvrdi da je kredit nenamenski korišćen, Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za ceo period korišćenja kredita.

U slučaju iz stava 3. ovog člana korisnik kredita gubi pravo na dalje korišćenje subvencionisanog kredita, a banka može nastaviti da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Banka je dužna da u roku od tri dana od dana naplate iz stava 4. ovog člana uplati ceo iznos subvencije na račun Fonda.

Korisnik kredita je dužan da po isteku prve polovine perioda korišćenja kredita, kao i mesec dana pre isteka roka korišćenja kredita, dostavi mesečne OD obrasce overene od strane Poreske uprave za period korišćenja kredita, kao i za poslednji kvartal 2008. godine.

Član 7.

Subvencionisani iznos kamate iznosi 5% na godišnjem nivou na iznos kredita iskazan u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita i Fond ga prenosi banci unapred kao konačni iznos subvencionisane kamate.

Uslov za subvencionsanje kamatne stope je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku iznosi najviše EURIBOR 1m +3 % godišnje ili do 5,5 % godišnje, ukoliko je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje.

Jednokratna naknada za obradu kredita, koju banka zaračunava za kredite, ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita.

Član 8.

Ministarstvo će preko Fonda utvrđivati listu banaka preko kojih će se plasirati sredstva za subvencionisanje kamate na osnovu mesečnih podataka o kretanju nominalne visine ukupnih kredita po bankama pribavljenih od Narodne banke Srbije.

Subvencionisanje kamatne stope se realizuje preko banaka koje imaju povećanje prosečnog stanja kredita u posmatranom kvartalu u odnosu na prethodni kvartal.

Prosek stanja kredita, u smislu ove uredbe, jeste zbir stanja na poslednji dan u mesecu u sva tri meseca posmatranog kvartala, podeljen sa tri.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke, a naročito način i uslovi puštanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostali uslovi u skladu sa ovom uredbom, uređuju se ugovorom.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond će podnositi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo će podnositi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Ustavni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Razlozi za donošenje uredbe

„Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji“, usvojenim na Vladi dana 29.1.2009. godine, predviđeno je donošenje ove uredbe, kojom se utvrđuju uslovi za korišćenje subvencionisanih kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Navedenim članom, utvrđuje se da se ovom uredbom definišu uslovi za korišćenje subvencionisanih kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini, a u skladu sa „Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji“ usvojenim na Vladi 29.1.2009. godine.

Uz član 2.

Ovim članom utvrđuje se da će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u 2009. godini preko Fonda za razvoj Republike Srbije obezbediti ukupno 2.000.000.000,00 dinara za namene subvencionisanja kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini i to: iznos od minimum 50% sredstava namenjen je za subvencionisanje kamatne stope na kredite za izvoznike i preostala sredstva su namenjena za subvencionisanje kamatne stope za finansiranje ostalih poslovnih aktivnosti. Pod izvoznicima se smatraju preduzetnici i privredna društva koja su tokom 2008. godine ostvarila prihode od izvoza. Najviši iznos kredita namenjen izvoznicima koji se kreditira, ne može biti veći od visine kredita utvrđenog za preduzeća u stavu 1. ovog člana.

.

Uz član 3.

Ovim članom se utvrđuje da će preduzetnici i privredna društva na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre, imati pravo da koriste sredstva namenjena za subvencionisanje kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini u iznosu od 2.000.000.000,00 dinara.

Uz član 4.

Ovim članom utvrđuje se da:

se kredit odobrava preko banke uz primenu valutne klauzule sa rokom vraćanja do 12 meseci;

subvencionisani iznos kamate iznosi 5% godišnje od iznosa kredita, i da ga Fond prenosi banci unapred;

uslov za subvencioniranje kamatne stope je da drugi deo kamate koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku iznosi najviše EURIBOR 1m +3% godišnje, ili fiksno 5,5% godišnje, ukoliko korisnik kredita ispuni uslove iz ove uredbe, a naročito iz člana 8. U protivnom, kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje;

jednokratna naknada za obradu kredita koje banka zaračunava za ove kredite ne mogu biti viši od 0,5% od iznosa kredita.

Uz član 5.

Ovim članom se utvrđuje da:

najviši iznos kredita (u dinarskoj protivrednosti) na dan puštanja kredita u tečaj po srednjem kursu NBS je: za preduzetničku radnju do 20.000,00 EVRA; za malo preduzeće do 50.000,00 EVRA; za srednje preduzeće do 500.000,00 EVRA; za veliko preduzeće do 2.000.000,00 EVRA;

se razvrstavanje preduzeća vrši u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj, 46/06);

Uz član 6.

Ovim članom se utvrđuje da će:

Ministarstvo će preko Fonda utvrđivati listu banaka preko kojih će se plasirati ovi krediti na osnovu mesečnih podataka o kretanju nominalne visine ukupnih kredita po bankama, a dobijenih od Narodne banke Srbije

korišćenje sufinansiranih kredita iz ove uredbe će se realizovati preko banaka koje imaju povećanje prosečnog stanja kredita u posmatranom kvartalu u odnosu na prethodni;

se pod prosekom stanja kredita podrazumevati zbir stanja na poslednji dan u mesecu u sva tri meseca posmatranog kvartala podeljen sa 3 (tri).

međusobna prava i obaveze uređivati se ugovorom koji zaključuju Fond i banka, a naročito način i uslove puštanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostale uslove u skladu sa ovom uredbom.

Uz član 7.

Ovim članom se utvrđuje da se krediti ne mogu koristiti za: organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti; kao i proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Uz član 8.

Ovim članom se utvrđuje: obaveza korisnika kredita da održe isti broj zaposlenih radnika tokom perioda korišćenja kredita u odnosu na prosečni broj koji su imali u poslednjem kvartalu 2008. godine; da će kontrolu održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika vršiti Poreska uprava i Nacionalna služba za zapošljavanje; da je korisnik kredita dužan da na polovini perioda korišćenja kredita, kao i mesec dana pre isteka roka korišćenja kredita dostavi Fondu mesečne OD obrasce overene od strane Poreske uprave za period korišćenja kredita kao i za poslednji kvartal 2008. godine; da ukoliko Pereska uprava, Nacionalna služba za zapošljavanje ili Fond utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih radnika kod korisnika kredita u skladu sa stavom 1. ovog člana, Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za ceo period korišćenja kredita; da je banka u obavezi da u roku od tri dana od dana naplate, uplati ceo iznos subvencije na račun Fonda. Banka može da nastavi da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Uz član 9.

Ovim članom se utvrđuje: da se kredit može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke, pod uslov da korisnik kredita nije imao docnju dužu od 30 dana za kredit koji se reprogramira; ali ne i za refinansiranje kredita kod druge banke; da u slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, poslednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita; da ukoliko korisnik kredita, vrati kredit pre isteka ugovorenog roka, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred plaćene subvencionirane kamate za obračunski period u kome kredit nije korišćen.

Uz član 10.

Ovim članom se utvrđuje da:

Ministarstvo nadzire sprovođenje ove uredbe;

Fond kvartalno izveštava Ministarstvo o realizaciji kredita iz ove uredbe;

Ministarstvo kvartalno dostavlja Vladi izveštaj o realizaciji kredita iz ove uredbe.

Uz član 11.

Ovim članom se uređuje da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe sredstva će se obezbediti u visini od 2.000.000.000,00 dinara izdvajanjem dela sredstava iz budžeta Republike Srbije na razdelu 15-Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410, ekonomska klasifikacija 621.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe je da se privredi olakša da prevaziđe krizu i da dočeka novu ekspanziju sa sačuvanim ljudskim i fizičkim kapitalom.

Rezultati koji se postižu donošenjem i sprovošenjem ove uredbe imaju za cilj da se poveća likvidnost realnog sektora, da se smanje troškovi kreditiranja i ostali troškovi, kako bi se očuvala konkurentnost nacionalne privrede na domaćem i stranim tržištima uz maksimalno moguće očuvanje zaposlenosti, ko i da se stimuliše domaća tražnja za domaćim trajnim potrošnim dobrima.

Mere imaju nekoliko osnovnih ciljeva:

da subvencijom dela kamate smanje troškove finansiranja;

održavanje postojećeg broja zaposlenih i stimulisanje novog zapošljavanja;

stimulišu domaću tražnju za određenim trajnim potrošnim dobrima sektora koji zapošljava značajan broj radnika;

očuvaju dinamiku rasta izvoza u uslovima smanjenja ino tražnje.

Ostavite komentar