Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava Republike Srbije,

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 78/04, 38/05 i 75/05), u članu 6. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, u ministarstvu u čijem delokrugu je više raznorodnih oblasti, a u kome postoji samo jedan zamenik ministra, Vlada može postaviti pomoćnika ministra koji ne rukovodi unutrašnjom jedinicom, već usmerava rad više osnovnih unutrašnjih jedinica.“

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5893/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

4100305.056.doc/51

Ostavite komentar