Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANjU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Kancelarija Nacionalnog saveta) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

. Kancelarija Nacionalnog saveta je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije Nacionalnog saveta

Člana 2.

Kancelarija Nacionalnog saveta obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta

Član 3.

Kancelarijom Nacionalnog saveta rukovodi direktor Kancelarije Nacionalnog saveta, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije Nacionalnog saveta

Član 4.

Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije Nacionalnog saveta pomaže direktoru Kancelarije Nacionalnog saveta u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije Nacionalnog saveta je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje pravilnika

Član 5.

Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji Nacionalnog saveta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Prelazna odredba

Član 6.

Kancelarija Nacionalnog saveta koja je osnovana ovom uredbom preuzima od Kancelarije Nacionalnog saveta koja je osnovana Odlukom o obrazovanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni list SCG”, broj 35/04) zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja.

Stupanje uredbe na snagu

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2839/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

4100307.034.doc/27

Ostavite komentar