Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANjU STALNE KANCELARIJE VLADE

ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Stalna kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu (u daljem tekstu: Stalna kancelarija) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Sedište Stalne kancelarije je u Kragujevcu.

Stalna kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Stalne kancelarije

Član 2.

Stalna kancelarija sprovodi mere Vlade vezane za obnavljanje privrede Šumadijskog okruga, koje se odnose na: restrukturiranje preduzeća i prekvalifikaciju radne snage, stvaranje povoljnih uslova za strane investicije i usmeravanje direktnih donacija, stvaranje uslova za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i obavlja druge poslove koje joj poveri Vlada.

Direktor Stalne kancelarije

Član 3.

Stalnom kancelarijom rukovodi direktor Stalne kancelarije koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog Generalnog sekretara Vlade.

Direktor Stalne kancelarije odgovoran je Vladi i Generalnom sekretaru Vlade.

Direktor Stalne kancelarije je državni službenik na položaju.

Angažovanje drugih lica

Član 4.

Radi obavljanja pojedinih poslova, Stalna kancelarija može angažovati pravna lica koja pružaju stručne i savetodavne usluge, uz prethodnu saglasnost Generalnog sekretara Vlade.

Da bi racionalnije i uspešnije obavljala poslove, Stalna kancelarija može angažovati stalne ili povremene stručne timove, uz prethodnu saglasnost Generalnog sekretara Vlade.

Preuzimanje. Rok za donošenje pravilnika.

Nastavak primene Sporazuma

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Stalna kancelarija preuzima zaposlene, opremu i sredstva Stalne kancelarije Vlade Republike Srbije za ekonomski razvoj u Kragujevcu koja je osnovana Odlukom o obrazovanju Stalne kancelarije Vlade Republike Srbije za ekonomski razvoj u Kragujevcu.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stalnoj kancelariji doneće Generalni sekretar Vlade, na predlog direktora Stalne kancelarije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Što se tiče poslovnog prostora koji koristi Stalna kancelarija i troškova njegovog korišćenja i održavanja, ostaje na snazi Sporazum zaključen između Vlade i grada Kragujevca.

Preimenovanje sekretara u direktora Stalne kancelarije

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe sekretar Stalne kancelarije Vlade Republike Srbije za ekonomski razvoj u Kragujevcu, koji je postavljen prema odredbama Odluke o obrazovanju Stalne kancelarije Vlade Republike Srbije za ekonomski razvoj u Kragujevcu, postaje direktor Stalne kancelarije osnovane ovom uredbom.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o obrazovanju Stalne kancelarije Vlade Republike Srbije za ekonomski razvoj u Kragujevcu („Službeni glasnik RS”, broj 42/01).

Završna odredba

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-5821/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar