Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama

Na osnovu člana 195. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09 i 101/10 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O TRANSFORMACIJI VOJNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST

PO PRINCIPU STICANJA I RASPODELE DOBITI I O PRAVIMA

I OBAVEZAMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE ZAPOSLENIH U TIM USTANOVAMA

Član 1.

U Uredbi o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama („Službeni glasnik RS”, br. 58/08 i 94/09), u članu 7. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Transformacija vojnih ustanova sprovodiće se prema dinamici obezbeđivanja novčanih sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije u delu koji se odnosi na Ministarstvo odbrane.”

Član 2.

Član 96 briše se.

Član 3.

Transformacija vojnih ustanova okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe, najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-223/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar