Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Na osnovu člana 12. stav 2, člana 13. stav 3, člana 14. stav 2. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RSˮ, broj 89/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA ULAGANJA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za ulaganja od posebnog i lokalnog značaja, kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija u Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje i dodela državne pomoći, praćenje i kontrola nad realizacijom investicionih projekata za koje su sredstva podsticaja dodeljena po ovoj uredbi, vođenje evidencije o dodeljenim sredstvima podsticaja, postupak, visina i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, kao i druga pitanja od značaja za dodelu sredstava podsticaja i realizaciju investicionih projekata u cilju podsticanja direktnih ulaganja radi jačanja ekonomskog i privrednog razvoja, rasta zaposlenosti i sveukupnog društvenog boljitka.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije, odnosno početna ulaganja jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, odnosno osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, osim u sektorima koji su izuzeti ovom uredbom, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i razvoj privrede Republike Srbije, i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti;

(2) proširenja postojeće delatnosti;

(3) proširenja postojećeg proizvodnog programa na nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu;

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti privrednog subjekta ili

(5) pribavljanja imovine direktno povezane sa privrednim subjektom, koji je prestao sa radom ili bi prestao sa radom ako ne bi bio kupljen od trećeg lica po tržišnim uslovima.

2) investicioni projekat je biznis plan kojim investitor konkuriše za dodelu sredstava podsticaja, a na osnovu kojeg se ostvaruje ulaganje, odnosno direktna investicija, na način i pod uslovima definisanim ovom uredbom, sa detaljnim opisom elemenata ulaganja, odnosno direktne investicije (visina i struktura ulaganja, troškovi bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, planirani broj zaposlenih na neodređeno vreme sa dinamikom zapošljavanja i sl.) za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po ovoj uredbi;

3) ulaganja u materijalna sredstva su ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju ako ih koristi isključivo korisnik sredstava, a mogu biti:

(1) ulaganja kojim se grade novi proizvodni kapaciteti (tzv. greenfield investicije) ili

(2) ulaganja u postojeće proizvodne kapacitete nabavkom mašina i opreme, odnosno proširenjem, adaptacijom ili rekonstrukcijom postojećih poslovnih prostorija koja su u svojini korisnika sredstava, a u kojima se realizuje investicioni projekat na jednoj ili više katastarskih parcela, odnosno kupovinom postojećih objekata u kojima će se realizovati investicioni projekat (tzv. brownfield investicije);

4) ulaganja u nematerijalna sredstva su ulaganja u sredstva dobijena kroz transfer tehnologije, kao što su patenti, licence ili know-how, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju pod uslovom:

(1) da ih koristi isključivo korisnik sredstava,

(2) da se na njih obračunava amortizacija,

(3) da su kupljena po tržišnim uslovima od trećih lica i

(4) da se vode u bilansu korisnika sredstava najmanje pet godina, odnosno najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva.

5) nova radna mesta povezana sa investicionim projektom jesu neto povećanje broja zaposlenih, domaćih državljana, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom kod korisnika sredstava u periodu realizacije investicionog projekta, u poređenju sa ukupnim brojem zaposlenih, domaćih državljana, u trenutku zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja, a ako se neko radno mesto zatvori to radno mesto se oduzima od broja novootvorenih radnih mesta;

6) investitor je domaći ili strani privredni subjekt koji podnosi prijavu za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom;

7) korisnik sredstava je privredni subjekt registrovan u skladu sa propisima Republike Srbije, koje je direktno ili indirektno zavisno privredno društvo investitora, a kojem se dodeljuju sredstva u skladu sa ovom uredbom;

8) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge koje se pružaju u najvećem delu putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički, projektni i slični centri);

9) jedinstveni investicioni projekat je svaka direktna investicija koju realizuje korisnik sredstava ili sa njim direktno ili indirektno povezano lice, u periodu od tri godine od dana početka realizacije prethodnog investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva na teritoriji iste ili susedne jedinice lokalne samouprave;

10) ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: ulaganje od posebnog značaja) je ulaganje čijom realizacijom se bitno utiče na dalji razvoj privrede Republike Srbije, koje doprinosi unapređenju konkurentnosti privrede i Republike Srbije kao investicione lokacije i čijom realizacijom se podstiče ravnomeran regionalni razvoj u odnosu na predmet ulaganja i teritorijalnu koncentraciju određenih privrednih grana i privrednih delatnosti, i ulaganje:

(1) u osnovna sredstva korisnika sredstava veće od 20 miliona evra ili otvaranje više od 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, u periodu od tri, odnosno pet godina od dana početka ulaganja, ili

(2) u osnovna sredstva korisnika sredstava veće od dva miliona evra ili otvaranje više od 100 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, u periodu od tri, odnosno pet godina od dana početka ulaganja, ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u treću ili četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti, odnosno u devastirano područje, ili

(3) koje se realizuje na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave i podstiče realizaciju zajedničkih razvojnih prioriteta jedne ili više jedinica lokalne samouprave u funkciji povećanja njihove konkurentnosti, ili

(4) na osnovu usvojenih bilateralnih sporazuma i sporazuma o prekograničnoj saradnji;

11) ulaganje od lokalnog značaja jeste svako ulaganje koje ne ispunjava kriterijume iz ove uredbe, a koje se realizuje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u skladu sa programom lokalnog ekonomskog razvoja i primenom konkretnih mera za realizaciju tog programa, kojima se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći, omogućava privlačenje ulaganja i podstiče konkurentnost u jedinici lokalne samouprave, gde svaka jedinica lokalne samouprave definiše programom lokalnog ekonomskog razvoja kriterijume u skladu sa kojima ulaganje na njenoj teritoriji jeste ulaganje od lokalnog značaja;

12) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju jeste pojedinačni investitor – privredni subjekt ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu koji ispunjava kriterijume iz ove uredbe, odnosno renomirani investitor, kao i drugi investitor koji dokaže da ispunjava visoke standarde u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;

13) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

14) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se realizuje investicioni projekat, odnosno razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, jeste stepen utvrđen propisima kojima se uređuje jedinstvena lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave važećim na dan objave javnog poziva, odnosno na dan podnošenja prijave za ulaganja od posebnog značaja bez objave javnog poziva, u skladu sa ovom uredbom;

15) period garantovanog ulaganja i zaposlenosti je period od tri, odnosno pet godina nakon realizacije investicionog projekta, tokom koga je korisnik sredstava u obavezi da ne smanjuje vrednost osnovnih sredstava dostignutu realizacijom investicionog projekta, kao i dostignuti broj zaposlenih i tokom koga je u obavezi da, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, svakom zaposlenom redovno isplaćuje osnovnu zaradu najmanje u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju radni odnosi, kao i sve ostale elemente zarade i druga primanja u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, tako da zarada zaposlenog, kao i druga primanja koja imaju karakter zarade (osnovna zarada, uvećana zarada, nagrade, bonusi, topli obrok, regres i dr.) iznose najmanje 120% navedene minimalne zarade;

16) oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača je oprema koja nije starija od tri godine, a koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Izuzetno, oprema koju veliki privredni subjekt uvozi po osnovu uloga stranog ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, mora biti nova;

17) javni poziv je poziv koji se objavljuje za ulaganja koja ispunjavaju kriterijume iz ove uredbe, a nisu ulaganja od posebnog značaja, a na kojem mogu da učestvuju privredni subjekti iz člana 9. ove uredbe.

Opravdani troškovi

Član 3.

Opravdani troškovi jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja ili troškovi bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat, pod uslovom da period zakupa od završetka investicionog projekta nije kraći od pet godina za velike privredne subjekte, odnosno nije kraći od tri godine, za male i srednje privredne subjekte.

Za ulaganje od posebnog značaja, kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat, pod uslovom da period zakupa nije kraći od pet godina od završetka investicionog projekta.

Troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada, uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

U slučaju kupovine privrednog subjekta, koji je prestao sa radom, ili bi prestao sa radom ako ne bi bio kupljen, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine tog privrednog subjekta od trećeg lica po tržišnim uslovima.

Imovina koju privredni subjekt stiče po osnovu ulaganja po zaključenju ugovora o dodeli sredstava podsticaja, osim zemljišta, mora biti nova, osim u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata ili u slučaju kupovine privrednog subjekta, u smislu člana 2. tačka 1) podtačka (5) ove uredbe.

Opravdani troškovi ulaganja u nematerijalna sredstva, velikim privrednim subjektima mogu se priznati do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, a malim i srednjim privrednim subjektima mogu se priznati do 100% opravdanih troškova.

Opravdani troškovi bruto zarada iz stava 1. ovog člana su ukupan iznos koji korisnik sredstava stvarno plaća za rad zaposlenog i obuhvataju bruto zaradu, tj. zaradu koja sadrži poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade, kao i doprinose koji se plaćaju na zaradu.

II. VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA I PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 4.

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom.

Sredstva se mogu obezbediti i iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa propisima.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih subjekata u teškoćama iz člana 8. ove uredbe.

Sredstva koja se dodeljuju za ulaganja od posebnog značaja mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja ili zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti i realizaciju investicionog projekta, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje, a u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći za pojedinačno ulaganje od posebnog značaja.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Član 5.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za privlačenje direktnih investicija određuje se u skladu sa kriterijumima iz ove uredbe.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena velikim privrednim subjektima utvrđuje se do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena srednjim privrednim subjektima utvrđuje se do 60% opravdanih troškova, a malim privrednim subjektima do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Pojmovi veliki, srednji i mali privredni subjekt iz st. 2. i 3. ovog člana imaju značenje utvrđeno propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena, uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

U slučaju preuzimanja privrednog društva iznos sredstava za čije je sticanje državna pomoć već bila odobrena pre preuzimanja, odbija se od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za ulaganja od posebnog značaja

Član 6.

Visina sredstava za ulaganja od posebnog značaja, koja mogu biti dodeljena za ulaganja koja prelaze iznos od 50 miliona evra ne može biti veća od 25% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja koja prelaze iznos od 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17% opravdanih troškova ulaganja i utvrđuje se na sledeći način:

1) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelaze iznos od 50 miliona evra – do 25% tih troškova,

2) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelaze iznos od 100 miliona evra – do 17% tih troškova.

Iznos dodeljenih sredstava korisniku sredstava ili sa njim povezanim pravnim subjektom za direktnu investiciju koja se smatra jedinstvenim investicionim projektom, utvrđuje se do procenta iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 7.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji imaju investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa članom 4. stav 3. ove uredbe mogu dodeliti sredstva i koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava, na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom.

Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora, koji ne sadrže državnu pomoć.

Velikom privrednom subjektu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:

1) znatno povećanje veličine projekta ili

2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik sredstava ulaže u projekat ili

3) znatno povećanje brzine realizacije projekta ili

4) realizaciju projekta, koji bez dodele sredstava ne bi mogao da bude ostvaren.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 8.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori, odnosno korisnici sredstava:

1) privredni subjekti u teškoćama;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

3) privredni subjekti kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave;

4) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu.

Privredni subjekt iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima značenje utvrđeno propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, investitor, odnosno korisnik sredstava može biti privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako pre podnošenja prijave za dodelu sredstava za realizaciju investicionog projekta pribavi prethodnu saglasnost Vlade.

Saglasnost iz stava 3. ovog člana sadrži i saglasnost na davanje sredstava obezbeđenja za dodelu sredstava, u skladu sa članom 25. ove uredbe.

Privredni subjekti kojima se mogu dodeliti sredstva

Član 9.

Sredstva se mogu dodeliti privrednom subjektu koji ispunjava kriterijume i uslove utvrđene ovom uredbom, a:

1) koji je registrovan u Agenciji za privredne registre;

2) koji je podneo investicioni projekat koji je u skladu sa ovom uredbom;

3) nad kojim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija;

4) koji nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti;

5) koji je izmirio sve obaveze po osnovu poreza, carina i doprinosa;

6) koji u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave nije smanjio broj zaposlenih u Republici Srbiji za 10% i više;

7) kome nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije;

8) koji nije u teškoćama u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

9) koji je pribavio prethodnu saglasnost Vlade, ako Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu i

10) koji nije u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći.

III. INVESTICIONI PROJEKTI, ROK ZA REALIZACIJU,

USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

Član 10.

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 150.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja;

2) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 300.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

3) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 600.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

4) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 600.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;

5) investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 15 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 11.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

1) da se investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u kojoj se realizuje ulaganje, odnosno direktna investicija najmanje pet godina nakon realizacije projekta za velike privredne subjekte, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte i

2) da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu pet godina za velike privredne subjekte, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

Korisnik sredstava, nakon postizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstva podsticaja iz člana 22. odnosno člana 23. ove uredbe, dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje osnovnu zaradu najmanje u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju radni odnosi, kao i sve ostale elemente zarade i druga primanja u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, tako da zarada zaposlenog, kao i druga primanja koja imaju karakter zarade (osnovna zarada, uvećana zarada, nagrade, bonusi, topli obrok, regres i dr.) iznose najmanje 120% navedene minimalne zarade.

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 12.

Rok za realizaciju investicionog projekta i otvaranje novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, je tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja, a koji se nakon zaključenja može produžiti najviše na pet godina, po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ako Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet) oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja.

Ako Savet oceni da su potrebe za produženjem roka opravdane i svrsishodne, rok za realizaciju investicionog projekta može se produžiti u skladu sa odlukom Saveta. U slučaju odbijanja zahteva za produženje roka za realizaciju investicionog projekta, podnosilac zahteva obaveštava se o odbijanju zahteva uz obrazloženje o razlozima za odbijanje.

Za ulaganja od posebnog značaja, rok za realizaciju investicionog projekta i otvaranje novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom je tri, odnosno pet godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja i ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

U slučaju produženja roka iz st. 1. i 3. ovog člana, rok važenja bankarske garancije i drugih sredstava obezbeđenja, produžava se srazmerno produženju roka za realizaciju investicionog projekta.

Kriterijumi za analizu kvaliteta investicionih projekata

Član 13.

Kriterijumi za analizu kvaliteta investicionog projekta su:

reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;

broj, odnosno procenat visokokvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);

prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

uticaj investicionog projekta na povećanje konkurentnosti i izlazak na nova tržišta;

finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, period povraćaja investicije i dr.);

održivost investicionog projekta po svim poslovnim parametrima, uključujući i kredibilnu analizu tržišta plasmana i nabavke.

Kriterijum za analizu kvaliteta investicionih projekata za ulaganja od posebnog značaja je smanjenje broja nezaposlenih za najmanje 1% u jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje investicioni projekat.

Podatke iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana Nacionalna služba za zapošljavanje dostavlja Razvojnoj agenciji Srbije ( u daljem tekstu: Agencija) na njen zahtev.

IV. VRSTA I VISINA SREDSTAVA KOJA SE MOGU DODELITI

Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom

Član 14.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se bespovratna sredstva u visini od 20% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se bespovratna sredstva u visini od 25% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se bespovratna sredstva u visini od 30% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se bespovratna sredstva u visini od 35% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti jeste devastirano područje, odobravaju se bespovratna sredstva u visini od 40% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 7.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva

Član 15.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe u visini do 10% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe u visini do 15% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe u visini do 20% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe u visini do 25% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti jeste devastirano područja prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe u visini do 30% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

O svakom pojedinačnom uvećanju iznosa dodeljenih sredstava u skladu sa ovim članom odluku donosi Savet, imajući u vidu značaj, visinu i period ulaganja, stepen usaglašenosti investicionog projekta sa strateškim ciljevima Vlade, kao i kriterijume iz člana 13. stav 1. tač. 3) i 5) ove uredbe.

Dodatni podsticaji za radno intenzivne investicione projekte

Član 16.

Radno intenzivni investicioni projekat je investicioni projekat kojim se otvara najmanje 200 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, u roku predviđenom za realizaciju investicionog projekta.

Korisniku sredstava koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe za 10% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za svako povećanje broja novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom preko broja od 200 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Korisniku sredstava koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe za 15% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za svako povećanje broja novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom preko broja od 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Korisniku sredstava koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 14. ove uredbe za 20% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za svako povećanje broja novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom preko broja od 1000 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

O svakom pojedinačnom uvećanju iznosa dodeljenih sredstava u skladu sa ovim članom odluku donosi Savet imajući u vidu značaj, visinu, period ulaganja, i stepen usaglašenosti investicionog projekta sa strateškim ciljevima Vlade, kao i kriterijume iz člana 13. ove uredbe.

V. POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Javni poziv

Član 17.

Dodela sredstava sprovodi se u skladu sa javnim pozivom i ovom uredbom.

Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na svojoj interenet stranici objavljuje javni poziv, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Tekst javnog poziva objavljuje se i na internet stranici Agencije.

Javni poziv naročito sadrži:

naziv i sedište organa koji objavljuje javni poziv;

naziv i sedište organa kome se dostavljaju prijave;

kriterijume za dodelu sredstava;

rok i način za dostavljanje prijava;

trajanje javnog poziva;

adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi sa učestvovanjem u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt;

druge informacije od značaja i interesa za investitore i korisnike sredstava i

datum, mesto i način otvaranja prijava.

Odluka o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja, donosi se bez javnog poziva.

Prethodni postupak i prijava za dodelu sredstava

Član 18.

Investitor dostavlja Agenciji pismo o namerama.

Pismo o namerama obavezno sadrži osnovne podatke o investicionom projektu: planiranu visinu ulaganja, planirani broj novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, planirane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, uz navođenje jedinice lokalne samouprave u kojoj investitor planira da realizuje investicioni projekat.

Agencija može zahtevati i dodatna objašnjenja od investitora koji je dostavio pismo o namerama.

Agencija na osnovu podataka iz pisma o namerama dostavlja obaveštenje o mogućem nivou podsticaja Ministarstvu, koje predlaže nivo podsticaja i dostavlja ga Agenciji.

O predloženom nivou podsticaja Agencija obaveštava investitora. Predloženi nivo podsticaja nije obavezujućeg karaktera.

Za ulaganja od posebnog značaja, Ministarstvo na osnovu podataka iz pisma o namerama određuje i dokumentaciju koja će se podnositi uz obrazac prijave i biznis plan.

Prijava za dodelu sredstava po javnom pozivu (u daljem tekstu: Prijava) podnosi se Agenciji na propisanom obrascu, na srpskom jeziku. Obrazac prijave propisuje ministar nadležan za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministar).

Uz Prijavu podnosi se:

1) investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);

3) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;

4) dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

5) pisanu izjavu da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave;

6) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisanu izjavu da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

7) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave;

8) dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti;

9) dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak;

10) dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti.

Dokumenta koja podnosi strani privredni subjekt moraju biti overena u skladu sa propisima države u kojoj su izdata i prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.

Prijava za ulaganje od posebnog značaja podnosi se Ministarstvu na obrascu prijave iz stava 7. ovog člana, koju Ministarstvo bez odlaganja dostavlja Agenciji.

Danom podnošenja prijave iz stava 10. ovog člana smatra se dan prijema prijave u Ministarstvu.

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava po javnom pozivu

Član 19.

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava.

Agencija odbacuje neblagovremene Prijave.

Ako Prijava ne ispunjava uslove iz člana 18. ove uredbe, Agencija odbacuje Prijavu kao nepotpunu i dostavlja je podnosiocu Prijave uz obrazloženje, u roku od 15 dana od dana okončanja javnog poziva.

Ako Prijava ne ispunjava uslove iz člana 4. i ispunjava uslove iz člana 8. ove uredbe Agencija odbacuje Prijavu kao nedopuštenu i dostavlja je podnosiocu Prijave uz obrazloženje, u roku od 15 dana od dana okončanja javnog poziva.

Prigovor na odluku Agencije iz st. 2, 3. i 4. ovog člana može se podneti Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja Agencije.

Ministarstvo odlučuje o prigovoru iz stava 5. ovog člana, i dostavlja odgovor podnosiocu Prijave u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Prijave koje su blagovremene, potpune i dopuštene Agencija dostavlja Savetu najkasnije u roku od 30 dana od dana okončanja javnog poziva.

Analiza podnetog investicionog projekta

Član 20.

Agencija vrši stručnu analizu investicionih projekata priloženih uz blagovremene, potpune i dopuštene Prijave, u skladu sa ovom uredbom, i dostavlja ih Savetu, zajedno sa Prijavom.

Ako u toku javnog poziva za dodelu sredstava Agenciji bude podneta Prijava koja ispunjava uslove iz člana 2. tačka 10) ove uredbe, Agencija će bez odlaganja obavestiti Ministarstvo, izvršiti stručnu analizu iz stava 1. ovog člana i po hitnom postupku, dokumentaciju zajedno sa Prijavom dostaviti Savetu.

Agencija vrši stručnu analizu iz stava 1. ovog člana, i kod ulaganja od posebnog značaja prijavljenih bez javnog poziva i po hitnom postupku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave u skladu sa članom 18. stav 11. ove uredbe, dokumentaciju zajedno sa prijavom dostavlja Savetu na odlučivanje.

Stručna analiza obavezno sadrži analizu mogućeg iznosa bespovratnih sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa čl. 5 – 7. i čl. 14 – 16. ove uredbe.

Agencija može pribaviti i druge potrebne podatke od relevantnih institucija i zahtevati dodatna objašnjenja od investitora.

Odlučivanje o dodeli sredstava i drugim predlozima mera

Član 21.

Savet odlučuje o dodeli sredstava u skladu raspoloživim budžetskim sredstvima.

Agencija obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za Savet, predlaže predsedniku sazivanje sednice Saveta, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje na sednicama Saveta, daje potrebne informacije o statusu investicionih projekata, priprema zapisnike sa sednica i postupa po odlukama Saveta.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o investicionom projektu i njegovim elementima bitnim za postupak ugovaranja dodele sredstava, o investitoru odnosno korisniku sredstava, o visini dodeljenih sredstava, sredstvima obezbeđenja za dodeljena sredstva, odnosno razlozima zbog kojih sredstva nisu dodeljena.

Odluka iz stava 1. ovog člana je konačna.

Agencija priprema tekst ugovora o dodeli sredstava podsticaja, koji se preko Ministarstva dostavlja Vladi, radi davanja prethodne saglasnosti.

Savet odlučuje i o predlozima mera kojima se na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, a koje podrazumevaju i izmenu načina realizacije investicionog projekta, izmenu rokova, smanjenje iznosa dodeljenih sredstava srazmerno priznavanju delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, a po obrazloženom predlogu korisnika sredstava, uključujući i predloge koje se odnose na izmenu, dopunu ili raskid ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Predlog mera iz stava 6. ovog člana priprema Ministarstvo na osnovu izveštaja iz čl. 26. i 27. ove uredbe, i preko Agencije dostavlja Savetu.

Agencija po odluci Saveta koja je doneta u skladu sa stavom 6. ovog člana priprema tekst ugovora za izmenu, dopunu ili raskid ugovora o dodeli sredstava podsticaja, koji se preko Ministarstva, dostavlja Vladi, radi davanja prethodne saglasnosti. U slučaju priznavanja delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, ugovor sadrži i umanjenje iznosa dodeljenih, a neisplaćenih sredstava utvrđenih ugovorom, odnosno obavezu korisnika sredstava da vrati deo viška isplaćenih dodeljenih sredstava.

Svim učesnicima u postupku dodele sredstava Agencija dostavlja obrazloženu odluku Saveta najkasnije u roku od 45 dana od dana okončanja javnog poziva, odnosno najkasniju u roku od 15 dana od odluke Saveta iz stava 6. ovog člana.

O odlukama Saveta Agencija bez odlaganja obaveštava Ministarstvo.

Tokom perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti, odnosno po isteku tog perioda, ako je korisnik sredstava ispunio veći deo obaveza iz ugovora o dodeli sredstava podsticaja, i ako je to u interesu Republike Srbije, a postižu se ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, Savet može, po obrazloženom predlogu korisnika sredstava, da odluči, da se sa korisnikom sredstava zaključi ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno ugovor o poravnanju.

Na postupak u vezi odluke Saveta iz stava 11. ovog člana shodno se primenjuju odredbe stava 8. ovog člana.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju odlučivanja o dodeli sredstava podsticaja za ulaganja od posebnog značaja.

VI. UGOVOR I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA PODSTICAJA

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja

Član 22.

Međusobna prava i obaveza Ministarstva i korisnika sredstava uređuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava. Tekst ugovora o dodeli sredstava podsticaja Ministarstvo dostavlja Vladi, radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja obavezno sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom sa dinamikom zapošljavanja, planirane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, obavezu isplate osnovne zarade najmanje u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju radni odnosi, kao i svih ostalih elemenata zarade i drugih primanja u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, tako da zarada zaposlenog, kao i drugih primanja koja imaju karakter zarade (osnovna zarada, uvećana zarada, nagrade, bonusi, topli obrok, regres i sl) iznose najmanje 120% navedene minimalne zarade, rok za realizaciju investicionog projekta, planirani iznos oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) ako korisnik sredstava koristi i povlasticu iz člana 28. ove uredbe, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava, kao i informacije o sredstvima obezbeđenja, obavezi izveštavanja, kontroli izvršenja ugovornih obaveza, raskidu ugovora, višoj sili, zaštiti životne sredine i zaštiti na radu, rešavanju sporova i druga pitanja od značaja za realizaciju tog ugovora.

Sastavni deo ugovora o dodeli sredstava podsticaja je deo biznis plana koji se odnosi na visinu, strukturu i dinamiku ulaganja, plan i dinamiku zapošljavanja i projektovane bruto zarade i planirani udeo domaćih dobavljača u osnovnoj sirovini.

Ministarstvo može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da raskine ugovor o dodeli sredstava podsticaja u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom o dodeli sredstava podsticaja i ako je Savet doneo odluku o raskidu.

Ako postoje opravdani razlozi Ministarstvo može i pre sednice Saveta, da raskine ugovor o dodeli sredstava podsticaja i naplati sredstava obezbeđenja o čemu obaveštava Savet na prvoj narednoj sednici.

Kopiju ugovora o dodeli sredstava podsticaja Ministarstvo dostavlja institucijama iz člana 27. ove uredbe.

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja za ulaganja od posebnog značaja

Član 23.

Sredstva podsticaja za ulaganja od posebnog značaja dodeljuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja za ulaganja od posebnog značaja, koji, uz prethodnu saglasnost Vlade, zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava koji vrši ulaganje od posebnog značaja. Tekst ugovora o dodeli sredstava podsticaja za ulaganja od posebnog značaja, pre dostavljanja Vladi, radi davanja prethodne saglasnosti, Ministarstvo prijavljuje Komisiji za kontrolu državne pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom sa dinamikom zapošljavanja, planirane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, obavezu isplate osnovne zarade najmanje u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju radni odnosi, kao i svih ostalih elemenata zarade i drugih primanja u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, tako da zarada zaposlenog, kao i druga primanja koja imaju karakter zarade (osnovna zarada, uvećana zarada, nagrade, bonusi, topli obrok, regres i sl) iznose najmanje 120% navedene minimalne zarade, rok za realizaciju investicionog projekta, planirani iznos oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) ako korisnik sredstava koristi i povlasticu iz člana 28. ove uredbe, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava, sredstva obezbeđenja u korist Republike Srbije i druga pitanja od značaja za realizaciju tog ugovora.

Isplata dodeljenih sredstava

Član 24.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na zahtev (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu) koji korisnik sredstava podnosi Ministarstvu, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u tri rate u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Iznos rate utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava, i to na sledeći način:

1) u iznosu koji je proporcionalan procentu izvršenog ulaganja u osnovna sredstva u svakoj godini realizacije investicionog projekta, u odnosu na ukupna ulaganja u osnovna sredstva definisana investicionim projektom i

2) u iznosu koji je proporcionalan procentu novozaposlenih u svakoj godini realizacije investicionog projekta u odnosu na ukupan broj novozaposlenih definisanih investicionim projektom.

Uz Zahtev za isplatu sredstava podnosi se:

1) izveštaj ovlašćenog revizora i eventualni dodatni dokazi o ispunjenosti uslova za isplatu rate i

2) bankarska garancija koja garantuje povraćaj te rate.

Uz Zahtev za isplatu prve rate, pored dokumenata iz stava 4. ovog člana, podnose se i dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate ili bankarska garancija koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Za isplatu poslednje rate, korisnik sredstava je dužan da dostavi bankarsku garanciju koja glasi na ukupan iznos dodeljenih sredstava sa rokom važenja tri godine i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu za male i srednje privredne subjekte, korisnike sredstava, odnosno sa rokom važenja pet godina i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu za velike privredne subjekte.

Ministarstvo utvrđuje osnovanost i urednost Zahteva za isplatu i isplatu vrši nakon provere izvršenja ugovornih obaveza korisnika sredstava, uključujući i postupak terenske kontrole, ako je neophodan.

Dinamika isplate iz stava 2. ovog člana može biti drugačije definisana kod ulaganja od posebnog značaja.

Sredstva obezbeđenja

Član 25.

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja.

Pored bankarske garancije, korisnik sredstava dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Korisnik sredstava nije dužan da priloži blanko solo menice iz stava 3. ovog člana ako dostavi bankarsku garancija koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

U slučaju iz stava 4. ovog člana korisnik sredstava je dužan da, pri isplati svake rate dostavi, pored bankarske garancije koja garantuje iznos te rate i bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza Ministarstvo može da, po osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

VII. KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Izveštaji koje podnosi korisnik sredstava

Član 26.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo izveštava o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstava.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) u roku od 60 dana od dana isplate poslednje rate, odnosno od dana završetka investicionog projekta i

2) u roku od 60 dana od dana isteka perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta sadrži:

1) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o reviziji projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama ugovora o dodeli sredstava podsticaja;

2) izveštaj Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju zaposlenih;

3) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o visini isplaćenih zarada, poreza i doprinosa za sve zaposlene u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja;

4) izveštaj nezavisnog procenitelja o sadašnjoj vrednosti unete upotrebljavane opreme.

Korisnik sredstava je dužan da omogući Ministarstvu i licima koje angažuje Ministarstvo, kontrolu ispunjenja svih ugovornih obaveza, visine ulaganja, zaposlenosti i troškova zarada predviđenih investicionim projektom, kao i uvid u dokumentaciju, pod uslovom da pisano obaveštenje o nameravanom nadzoru bude dostavljeno korisniku sredstava najmanje deset radnih dana unapred.

Ako organ ili lice iz stava 4. ovog člana koje vrši kontrolu, utvrdi da korisnik sredstava nije izvršio sve ugovorne obaveze u periodu garantovanog ulaganja i zaposlenosti, taj organ ili lice će dostaviti pisano obaveštenje korisniku sredstava i pozvati ga da u roku od 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.

Ako u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja iz stava 5. ovog člana korisnik sredstava ne otkloni nedostatak, Ministarstvo može da raskine ugovor o dodeli sredstava podsticaja i zahteva povraćaj dodeljenih sredstava isplaćenih korisniku sredstava, uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Kopije izveštaja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo dostavlja Agenciji.

Kontrola i praćenje izvršenja ugovornih obaveza

Član 27.

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja izveštaje o broju novozaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava na dan dostavljanja zahteva za isplatu svake pojedinačne rate dodeljenih sredstava, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja Ministarstvu i izveštaje o broju zaposlenih i vrsti radnog angažovanja zaposlenih kod korisnika sredstava u toku sprovođenja investicionog projekta, kao i u periodu iz člana 11. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Ministarstvo dostavlja Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja spisak korisnika sredstava po ugovorima o dodeli sredstava podsticaja.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dužan je da na kraju svakog kalendarskog meseca Ministarstvu dostavlja izveštaje o broju zaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava, prema spisku iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo vrši kontrolu ispunjenja obaveza korisnika sredstava iz člana 11. stav 2. ove uredbe, a na osnovu izveštaja ovlašćenog nezavisnog revizora ili podataka (izveštaja) koje nadležni organ, po zahtevu Ministarstva, dostavlja u roku od 10 dana.

Ministarstvo i lica koje angažuje Ministarstvo, mogu u svakom trenutku u toku realizacije investicionog projekta da izvrše kontrolu visine, dinamike i strukture ulaganja predviđene investicionim projektom, odnosno ugovorom o dodeli sredstava podsticaja u cilju kontrole ispunjenja ugovornih obaveza korisnika sredstava.

Ministarstvo i lica koje angažuje Ministarstvo, sprovode kontrolu i nakon isteka roka za realizaciju investicionog projekta u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 1) ove uredbe i ugovorom o dodeli sredstava podsticaja.

Kopije izveštaja i podataka iz st. 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ovog člana Ministarstvo, dostavlja Agenciji.

Agencija na osnovu izveštaja i podataka iz stava 8. ovog člana prati dinamiku realizacije investicionog projekta u toku realizacije investicionog projekta.

Ako se utvrdi da je u cilju daljeg postupanja u odnosu na predmetni investicioni projekat potrebna odluka Saveta, Agencija na osnovu dokumentacije iz stava 8. sačinjava izveštaj o toku realizacije investicionog projekta, koji dostavlja Savetu na razmatranje i odlučivanje, po prethodno pribavljenom predlogu mera od strane Ministarstva.

Izveštaj iz stava 10. ovog člana sadrži podatke i informacije o svim elementima investicionog projekta, a obavezno sadrži:

1) rezime izveštaja nezavisnog revizora o reviziji projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama ugovora o dodeli sredstava podsticaja;

2) informacije o visini ulaganja korisnika sredstava u odnosu na elemente ulaganja navedene u Prijavi za dodelu sredstava, ugovoru o dodeli sredstava podsticaja odnosno investicionom projektu;

3) informacije o dinamici otvaranja novih radnih mesta, odnosno o dinamici zapošljavanja novih zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika sredstava;

4) pregled blokada po tekućim računima korisnika sredstava, ako ih je bilo;

5) informacije o problemima sa kojima se investitor, odnosno korisnik sredstava susreće u toku realizacije investicionog projekta i

6) druge informacije od značaja za očuvanje finansijskih, razvojnih i bilateralno-ekonomskih interesa Republike Srbije koji mogu biti ugroženi postupanjem korisnika sredstava.

Ministarstvo dostavlja Agenciji za privredne registre spisak korisnika sredstava po ugovorima o dodeli sredstava podsticaja.

U slučaju registracije promena kod korisnika sredstava, Agencija za privredne registre dužna je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo.

Kontrola visine ulaganja u osnovna sredstva iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa Prilogom o načinu i postupku kontrole visine ulaganja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Kontrola iz ovog člana shodno se primenjuje i kod ulaganja od posebnog značaja.

VIII. OSLOBOĐENJE OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME STRANOG ULAGAČA

Uslovi za ostvarivanje povlastice

Član 28.

Oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) ove uredbe, ostvaruje se:

1) u skladu sa pravilima za dodelu regionalne državne pomoći, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) ove uredbe može se koristiti do visine upisanog nenovčanog stranog uloga u privredno društvo ako:

1) ukupna visina sredstava podsticaja ne prelazi iznos iz člana 5. st. 2. i 3. ove uredbe, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) iznos oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000,00 dinara po jednom stranom ulagaču u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana može se ostvariti u roku od:

1) dve godine od dana registracije osnivačkog akta, odnosno odluke o povećanju kapitala za javna akcionarska društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) pet godina od dana registracije osnivačkog akta, odnosno odluke o povećanju kapitala za ostala privredna društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Postupak za ostvarivanje povlastice

Član 29.

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača, korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod o registrovanim podacima o privrednom subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva, kao i datumu registracije zabeležbe ugovora ili odluke o stranom ulaganju;

2) garantni list, drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi godina proizvodnje i izjavu da je oprema nova, odnosno da oprema koja se uvozi nije starija od tri godine;

3) ugovor o dodeli sredstava podsticaja iz čl. 22. i 23. ove uredbe, ako je korisnik povlastice i korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

4) izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

5) izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti korisnika povlastice.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.

Uprava carina kopiju rešenja iz stava 2. ovog člana dostavlja Ministarstvu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja.

Zabrana otuđenja

Član 30.

Oprema iz člana 28. ove uredbe ne može se otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa članom 108. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15).

Ako se oprema iz stava 1. ovog člana otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine. Visina uvoznih dažbina se obračunava prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanje uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Oprema iz člana 28. ove uredbe koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove uredbe ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je oprema stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina, kad se oprema izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom uredbom i kada su uvozne dažbine plaćene.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja uredbe

Član 31.

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza po zaključenim ugovorima o dodeli sredstava, kao i odlučivanje po izvršenim kontrolama, vrši se shodno odredbama ove uredbe.

Po zahtevima za refundaciju troškova uloženih u infrastrukturu koji su podneti do dana stupanja na snagu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 28/15), i zaključenim ugovorima o refundiranju sredstava uloženih u infrastrukturu, rešavaće se na način i po postupku utvrđenom u Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 55/14 i 65/14).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 28/15).

Stupanje na snagu

Član 32.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2535/2016-1

U Beogradu, 11. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Prilog

NAČIN I POSTUPAK KONTROLE VISINE ULAGANJA

1. KONTROLA VISINE ULAGANJA

1.1. U skladu sa odredbama člana 27. stav 6. ove uredbe Ministarstvo i lica koje angažuje Ministarstvo vrše kontrolu visine ulaganja kod korisnika sredstava predviđenu investicionim projektom na osnovu koga je zaključen Ugovor o dodeli sredstava iz člana 22. odnosno člana 23. ove uredbe.

Kontrola iz stava 1. ovog priloga ne obuhvata kontrolu poslovanja korisnika sredstava, niti investitora.

Kontrola iz stava 1. ovog priloga vrši se na bazi izvršenih transakcija u procesu investiranja.

Ministarstvo, Agencija i korisnik sredstava dostavljaju dokumentaciju na osnovu koje se vrši kontrola licima koja vrše kontrolu na zahtev Ministarstva. Korisnik sredstava je odgovoran za istinitost i kompletnost dostavljenih podataka i dokumentacije, dok organ ili lice koji vrši kontrolu nije nadležno da ceni verodostojnost dostavljenih podataka i dokumentacije.

1.2. Ako kontrolu vrše lica koja angažuje Ministarstvo, Ministarstvo određuje korisnike sredstava kod kojih je potrebno izvršiti kontrolu visine ulaganja i dostavlja zahtev za vršenje kontrole visine ulaganja.

Ministarstvo uz zahtev dostavlja: ugovor iz člana 22. odnosno člana 23. ove uredbe, uključujući i izmene i dopune tog ugovora (Prijavu za dodelu sredstava za direktne investicije, odnosno investicioni projekat koji se kvalifikovao za dodelu sredstava za ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju), relevantne izveštaje iz člana 26. ove uredbe i drugu relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže.

1.3. Ako se analizom dostavljene dokumentacije ukaže potreba, lice koji vrši kontrolu može dostaviti korisniku sredstava pisani zahtev sa spiskom neophodne dodatne dokumentacije sa utvrđenim rokom za njeno dostavljanje, koju je korisnik sredstava dužan da pripremi i dostavi u ostavljenom roku, o čemu obaveštava Ministarstvo.

1.4 Na osnovu zahteva lice koji vrši kontrolu dostavlja korisniku sredstava dopis kojim se zakazuje terenska kontrola u sedištu korisnika sredstava, sa spiskom dokumentacije koji je potrebno pripremiti, o čemu obaveštava Ministarstvo.

1.5. Ministarstvo i lica koja vrše kontrolu visine ulaganja kod ulaganja od posebnog značaja, kontrolu vrše uz shodnu primenu odredaba ovog priloga.

2. IZVEŠTAJ O VISINI ULAGANJA PREDVIĐENOG INVESTICIONIM PROJEKTOM

2.1. Na osnovu nalaza izvršene kontrole, a na osnovu dokumentacije iz tačke 3. ovog priloga, organ ili lice koji vrši kontrolu sačinjava izveštaj o visini ulaganja predviđenog investicionim projektom (u daljem tekstu: Izveštaj o visini ulaganja).

2.2. Izveštaj o visini ulaganja sadrži:

1) uvodni deo – osnovne podatke o korisniku sredstava i Ugovoru: naziv korisnika sredstava, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj ugovora, predmet ugovora, visinu i dinamiku ulaganja i rok izvršenja investicionog projekta, revizorski izveštaj/e, izveštaj/e ovlašćenog procenitelja koji su korišćeni u postupku kontrole, a može da sadrži i druge podatke,

2) dostavljenu dokumentaciju, kao i eventualno naknadno dostavljenu dokumentaciju na osnovu koje je izvršena kontrola visine ulaganja, u skladu sa tačkom 3. ovog priloga,

3) podatke o dokumentaciji koja nije dostavljena na zahtev lica koje vrši kontrolu, ako je bilo takve dokumentacije,

4) nalaz o visini ulaganja, na osnovu analize dokumentacije koja je predmet kontrole visine ulaganja, u skladu sa tačkom 3. ovog priloga,

5) navođenje opravdanih razloga za dostavljanje Izveštaja o visini ulaganja po isteku roka od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva.

2.3. Ako Ministarstvo ne vrši kontrolu visine ulaganja, lice koji vrši kontrolu dostavlja Ministarstvu Izveštaj o visini ulaganja u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva za vršenje kontrole visine ulaganja iz tačke 1.2. ovog priloga, na dalju nadležnost. Ovaj rok može biti duži od 30 dana, ako postoje opravdani razlozi (kašnjenje korisnika sredstava u dostavljanju relevantne dokumentacije neophodne za sačinjavanje izveštaja (naročito isprave), obimnost dostavljene dokumentacije i druge objektivne okolnosti).

3. DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI KONTROLA VISINE ULAGANJA

3.1. Kontrola visine ulaganja predviđenog investicionim projektom, u zavisnosti od predmeta investiranja, vrši se na osnovu sledeće dokumentacije:

a) za dokazivanje da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava:

1) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava,

2) dokaz da je imovina evidentirana u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

3) kod postrojenja, mašina i opreme – izveštaj stručne službe korisnika sredstava o ostvarenoj proizvodnji.

b) za dokazivanje trajanja zakupa: ugovor o zakupu.

v) za materijalna sredstva:

A) Za zemljište:

1) sticanje uz naknadu (ugovor o kupoprodaji, dokaz o plaćanju, porez na prenos apsolutnih prava, izvod iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga), dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

2) sticanje bez naknade (pravni osnov za sticanje bez naknade – ugovor, porez na poklon, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava),

3) zakup zemljišta (ugovor o zakupu, dokaz o uplati nadoknade za zakup, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava).

B) Za zgrade i proizvodne pogone:

– Za greenfield investicije:

1) građevinska dozvola ako je predviđena za konkretnu vrstu građevinskih radova,

2) prijava radova po građevinskoj dozvoli,

3) upotrebna dozvola za objekte, odnosno grupu objekata za koje je izdata građevinska dozvola,

4) dokaz da je objekat upisan u list nepokretnosti kao vlasništvo korisnika sredstava,

5) ugovor o građenju,

6) uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju,

7) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova),

8) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

– Za brownfield investicije:

Koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata:

1) ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, odnosno ugovor o zakupu objekta,

2) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

3) dokaz o plaćanju.

Koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju postojećih objekata:

1) dozvola za rekonstrukciju/adaptaciju,

2) prijava radova prema izdatoj dozvoli za rekonstrukciju/adaptaciju,

3) upotrebna dozvola,

4) ugovor o rekonstrukciji/adaptaciji,

5) uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju,

6) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova),

7) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

V) Postrojenja, mašine, oprema:

– Nova oprema:

1) fakture dobavljača; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi i dokazi o plaćanju dobavljaču,

2) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva,

3) zapisnik o prijemu sredstava kod korisnika sredstava,

4) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

– Upotrebljavana oprema:

1) fakture dobavljača; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi i dokazi o plaćanju dobavljaču,

2) ako se unosi sopstveno sredstvo – dokaz o vlasništvu, ugovor o unosu opreme na ime izvršenja obaveze iz ugovora,

3) procena sadašnje vrednosti unetih sredstava od strane ovlašćenog procenitelja (sudskog veštaka),

4) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva,

5) zapisnik o prijemu sredstava kod korisnika sredstava,

6) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

G) Za nematerijalna sredstva:

1) pravni osnov za sticanje,

2) fakture dobavljača,

3) izvršena plaćanja,

4) zapisnik o prijemu sredstava kod korisnika sredstava,

5) dokaz da je nematerijalno sredstvo evidentirano u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

6) pregled obračunate amortizacije od nabavke,

7) potvrda ovlašćenog procenitelja (sudskog veštaka) da je nematerijalno sredstvo nabavljeno po tržišnim uslovima,

8) izjava korisnika sredstava i investitora pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nematerijalno sredstvo nije nabavljeno od lica koja su sa njima povezana,

9) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da nematerijalna sredstva koristi isključivo korisnik sredstava.

g) Usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine:

1) ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, ugovor o zakupu,

2) dokaz o uplati nadoknade za zakup.

Ostavite komentar