Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Na osnovu člana 41v Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANjA OBAVEZA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA POVERIOCIMA

Član 1.

U Uredbi o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima („Službeni glasnik RS”, br. 45/06, 108/07 i 126/07), u članu 2. tačka 3) reči: „ili imovine” brišu se.

U tački 4) reči: „ili imovine” brišu se.

Član 2.

U članu 11. stav 3. posle reči: „o visini potraživanja” dodaje se reč: „državnog”.

U stavu 5. posle reči: „ostali poverioci” dodaju se reči: „i subjekt privatizacije”.

Član 3.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Agencija obaveštava poverioce o prodaji kapitala subjekta privatizacije putem oglasa u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije.”

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:

„Oglas iz stava 1. ovog člana sadrži:

poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

datum prodaje kapitala subjekta privatizacije;

podatak o prodajnoj ceni;

podatak o načinu plaćanja prodajne cene;

druge podatke za koje Agencija oceni da su od značaja za obaveštavanje poverilaca subjekta privatizacije.

Agencija obaveštava državne poverioce o prodaji kapitala subjekta privatizacije i pismenim putem, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije.

Smatra se da je poverilac obavešten o prodaji kapitala subjekta privatizacije ako je obavešten na način iz st. 1. i 2. ovog člana.”

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Poverilac namiruje svoje dospelo a neizmireno potraživanje iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije, u visini srazmernoj njegovom potraživanju u ukupnim potraživanjima svih poverilaca koji se namiruju iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 6. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Član 4.

U članu 18. tačka 4) reči: „kapitalu, odnosno imovini” zamenjuju se rečju: „kapitalu”.

Član 5.

U članu 19. stav 1. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

Član 6.

U članu 20. stav 3. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„Ako državni poverilac ne prijavi potraživanje do dana donošenja odluke o prihvatanju programa restrukturiranja ili do isteka roka za povlačenje ponuda na tender ili do dana donošenja odluke o prihvatanju programa privatizacije, potraživanje se namiruje na osnovu podataka iz poslovnih knjiga subjekta privatizacije.

Ako subjekt privatizacije ne potpiše zapisnik o utvrđenom potraživanju i ne podnese prigovor arbitražnom veću u propisanom roku, potraživanje državnog poverioca se namiruje na osnovu prijave potraživanja.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 9. posle reči: „taj poverilac” dodaju se reči: „i subjekt privatizacije”.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 10.

Član 7.

U članu 21. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

Član 8.

U članu 22. stav 1. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

U stavu 2. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

Član 9.

U nazivu poglavlja VII. POSLEDICE RASKIDA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE i članu 28. stav 1. reči: „kapitala, odnosno imovine” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

Član 10.

Obaveze subjekata privatizacije prema poveriocima koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu izmirene, izmiriće se na način propisan ovom uredbom.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar