Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA

ZA PERIOD OD 2012. DO 2018. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Opšti plan za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

 Mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih), način institucionalnog organizovanja odbrane od poplava, dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja rukovodilaca odbrane, institucija i drugih lica nadležnih za odbranu od poplava, leda i poplavnih unutrašnjih voda, način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka, prognoza pojava, obaveštavanja i drugi podaci utvrđeni su opštim planom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2008. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 60/08).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: ____________________

U Beogradu, mart 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

OPŠTI PLAN

ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2012. DO 2018. GODINE

1. Uvodne odredbe

1. Odbrana od poplava, usled nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i usled zagušenja ledom, organizuje se i sprovodi na vodnim područjima Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Zakonom o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 92/11), Zakonom o potvrđivanju Konvencije između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o eksploataciji i održavanju hidroenergetskih i plovidbenih sistema „Đerdap I” i „Đerdap II”, sa prilozima („Službeni list SRJ”- Međunarodni ugovori, broj 7/98), Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, međudržavnim sporazumima o bilateralnoj saradnji, Opštim planom za odbranu od poplava za period od 2012. godine do 2018. godine (u daljem tekstu: opšti plan), godišnjim operativnim planom za odbranu od poplava za vode I reda i unutrašnje vode (u daljem tekstu: republički operativni plan) i operativnim planovima za odbranu od poplava za vode II reda (u daljem tekstu: lokalni operativni planovi).

2. Opšti plan se donosi, u cilju zaštite područja ugroženih poplavama (u daljem tekstu: poplavna područja), za vode I i II reda i za unutrašnje vode.

2. Institucionalno organizovanje odbrane od poplava

1. Za koordinaciju odbrane od poplava na jedinstvenom vodnom prostoru Republike Srbije zadužen je glavni koordinator odbrane od poplava (u daljem tekstu: glavni koordinator). Starešina organa uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo) je glavni koordinator po položaju. Glavni koordinator ima pomoćnike.

2. Za koordinaciju odbrane od poplava za teritoriju autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda zadužen je koordinator odbrane od poplava (u daljem tekstu koordinator). Starešina organa uprave autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda nadležnog za poslove vodoprivrede je koordinator po položaju. Koordinator ima pomoćnika.

3. Za koordinaciju odbrane od poplava za teritoriju jedinice lokalne samouprave zadužen je član štaba za vanredne situacije nadležan za mere zaštite od poplava.

4. Za koordinaciju odbrane od poplava na pojedinim delovima teritorije Republike Srbije zaduženi su koordinatori odbrane od poplava na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim planom i republičkim operativnim planom.

3. Odbrana od poplava i rukovođenje odbranom od poplava

1. Odbranu od poplava na vodama I reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini organizuje i sprovodi Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, Beograd, na vodnim područjima Sava, Donji Dunav, Morava i Kosovo i Metohija, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”, Novi Sad na vodnim područjima Bačka i Banat i Srem i Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”, Beograd na vodnom području Beograd (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće), u skladu sa Zakonom o vodama, opštim planom i republičkim operativnim planom, uz angažovanje: Republičkog hidrometeorološkog zavoda (u daljem tekstu: Zavod), i preduzeća kojima je povereno održavanje zaštitnih vodnih objekata i vodnih objekata za odvodnjavanje.

2. Odbranom od poplava na vodama I reda i sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće, rukovodi glavni rukovodilac odbrane od poplava (u daljem tekstu: glavni rukovodilac), na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim planom i republičkim operativnim planom. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća je glavni rukovodilac po položaju. Glavni rukovodilac ima zamenike.

3. Na vodnom području, na vodama I reda odbranom od poplava od spoljnih voda i leda rukovodi rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području (u daljem tekstu: rukovodilac na vodnom području), koji ima zamenika i pomoćnike.

4. Na vodama I reda, na sektoru odbrane od poplava, odnosno na tehničkoj deonici duž vodotoka, odbranom od poplava od spoljnih voda i leda rukovodi sektorski, odnosno deonični rukovodilac odbrane od poplava (u daljem tekstu: sektorski, odnosno deonični rukovodilac), koji ima zamenike.

5. Odbranom od poplava od unutrašnjih voda na melioracionom području rukovodi rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području (u daljem tekstu: rukovodilac na melioracionom području), koji ima zamenika i pomoćnike.

6. Odbranom od poplava na hidromelioracionom sistemu za odvodnjavanje u javnoj svojini rukovodi rukovodilac hidromelioracionog sistema, koji ima zamenika.

7. Zamenici iz tač 2, 3, 4, 5. i 6. ovog odeljka zamenjuju rukovodioce u slučaju njihove odsutnosti, sprečenosti i pri višesmenskom radu tokom sprovođenja odbrane od poplava, sa svim ovlašćenjima rukovodioca kog zamenjuju.

8. Nadležni rukovodilac odbrane od poplava dužan je da nadležnom štabu za vanredne situacije i nadležnoj službi daje stručne predloge po fazama odbrane od poplava u cilju preduzimanja mera i aktivnosti za odbranu od poplava.

9. Odbranu od poplava organizuje i sprovodi jedinica lokalne samouprave na svojoj teritoriji, u skladu sa opštim planom, planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama republičkim operativnim planom i lokalnim operativnim planom.

10. Pravno i fizičko lice čija je imovina ugrožena poplavama odgovorno je za sprovođenje mera odbrane od poplava u cilju zaštite ugrožene imovine.

4. Faze odbrane od poplava

1. Odbrana od poplava, usled nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i usled zagušenja ledom, organizuje se i sprovodi, u zavisnosti od stepena opasnosti, prema sledećim fazama: redovna i vanredna odbrana od poplava.

2. Redovna odbrana od poplava od spoljnih voda na vodama I reda proglašava se na rečnoj deonici kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz republičkog operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni vodni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja.

3. Vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda na vodama I reda proglašava se na rečnoj deonici kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo vanredne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz republičkog operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni vodni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja.

4. Na vodama I reda bujičnog karaktera, kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz republičkog operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni vodni objekti ugroženi, proglašava se vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda.

5. Odbrana od poplava od unutrašnjih voda proglašava se na hidromelioracionom sistemu za odvodnjavanje u javnoj svojini u zavisnosti od ostvarenih uslova po bar jednom od četiri merodavna kriterijuma (A – kapacitet evakuacionog objekta, B – ispunjenost kanalske mreže vodom, V – zasićenost zemljišta i G – pojave snežnog pokrivača i leda) koji su definisani u republičkom operativnom planu. Redovna odbrana od poplava od unutrašnjih voda proglašava se kada je ispunjen jedan od uslova po kriterijumima A, B, V i G sa indeksom 1.

6. Vanredna odbrana od poplava od unutrašnjih voda se proglašava kada je ispunjen jedan od uslova po kriterijumima A, B, V i G sa indeksom 2, tj. kada utvrđenim režimom rada hidromelioracionog sistema nije moguće sprečiti plavljenje melioracionog područja odnosno njegovog dela.

7. Odbrana od leda se proglašava ukoliko su usled stvaranja, pokretanja i nagomilavanja leda na vodotoku ugroženi objekti na vodotoku i priobalje. Faze odbrane od leda (redovna, vanredna) utvrđene su u republičkom operativnom planu po vodotokovima, u zavisnosti od procenta pokrivenosti vodene površine, uslova pokretanja i nagomilavanja leda.

8. Kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne kritični vodostaj (vodostaj za koji je zaštitni sistem dimenzionisan i izgrađen) ili kritičnu (najnižu) kotu zaštitnog sistema koji su utvrđeni u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz republičkog operativnog plana odbrane od poplava od spoljnih voda, a postoji opasnost da najavljena hidrološka situacija znatno prevaziđe uslove vanredne odbrane od poplava, tj. očekuje se dalji porast vodostaja ili nagomilavanje leda i pojava ledenih barijera, postoji potreba proglašenja vanredne situacije usled poplava od spoljnih voda, odnosno zagušenja ledom.

9. Kada je ispunjen jedan od uslova po kriterijumima A, B, V i G sa indeksom 3. uz istovremeno pogoršanje režima unutrašnjih voda i postojanje opasnosti od direktnog plavljenja naselja i infrastrukturnih objekata, postoji potreba proglašenja vanredne situacije usled poplava od unutrašnjih voda.

10. U slučaju da su se stekli uslovi iz tač. 8. i/ili 9, odnosno ukoliko stanje zaštitnih vodnih objekata i ljudski i materijalni potencijal nisu dovoljni za efikasnu odbranu od poplava, glavni rukovodilac je u obavezi da o potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava od spoljnih voda, odnosno zagušenja ledom ili unutrašnjih voda, obavesti nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije.

11. Na vodama II reda redovna, odnosno vanredna odbrana od poplava proglašava se na deonicama na kojima postoje izgrađeni zaštitni vodni objekti tj. na deonicama na kojima se sprovodi odbrana od poplava, po ispunjenju utvrđenih kriterijuma za proglašenje redovne, odnosno vanredne odbrane od poplava iz lokalnog operativnog plana.

12. Na vodama II reda na kojima ne postoje izgrađeni zaštitni vodni objekti stanje pripravnosti se proglašava po ispunjenju utvrđenih kriterijuma za proglašenje stanja pripravnosti iz lokalnog operativnog plana.

13. O potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava na vodama II reda na teritoriji jedinice lokalne samouprave odlučuje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik.

5. Preventivne mere i radovi

Van perioda odbrane od poplava, u cilju pripreme za odbranu od poplava, sprovode se preventivni mere i radovi.

1) Ministarstvo je dužno da:

(1) pripremi opšti plan;

(2) donese republički operativni plan za narednu godinu do 31. decembra tekuće godine i dostavi ga ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove;

(3) novelira preliminarnu procenu rizika od poplava za teritoriju Republike Srbije;

(4) pripremi plan upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije;

(5) pripremi godišnji program upravljanja vodama;

(6) koordinira aktivnosti na unapređenju vodne delatnosti uređenja vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda na jedinstvenom vodnom prostoru Republike Srbije, radi obezbeđenja integralnog upravljanja odbranom od poplava;

(7) vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona o vodama i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine i grada Beograda;

(8) organizuje izvršavanje obaveza vezanih za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda iz međudržavnih sporazuma o bilateralnoj saradnji;

(9) u saradnji sa nadležnom službom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije, izradi plan komunikacija za faze odbrane od poplava,

2) Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda je dužan da:

(1) predloži donošenje plana upravljanja rizicima od poplava za vodna područja na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda;

(2) donese godišnji program upravljanja vodama;

(3) koordinira sa ministarstvom aktivnosti na unapređenju vodne delatnosti uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, radi obezbeđenja integralnog upravljanja odbranom od poplava;

(4) vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona o vodama i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda,

3) Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da:

(1) donese godišnji program poslovanja u zakonom utvrđenom roku;

(2) realizuje radove iz godišnjeg programa poslovanja na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda, kao i ostale radove od značaja za ovu vodnu delatnost, u obimu raspoloživih sredstava iz godišnjeg programa upravljanja vodama, po definisanim prioritetima;

(3) do 15. oktobra tekuće godine pripremi ažurne podatke za donošenje republičkog operativnog plana za narednu godinu;

(4) uspostavi i redovno inovira registre, odnosno katastre vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica, vodnih objekata za odvodnjavanje i vodnih objekata za monitoring;

(5) izradi i godišnje inovira elaborate za redovno održavanje vodnih objekata;

(6) izradi i redovno inovira dokumentaciju za odbranu od poplava sa tehničkim uputstvima za rad u toku odbrane od polava;

(7) izradi i redovno inovira bazu podataka o vodnim objektima za uređenje vodotoka, vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnim objektima za odvodnjavanje, za potrebe njihovog redovnog i investicionog održavanja;

(8) izradi karte ugroženosti i karte rizika od poplava za poplavna područja na kojima postoje ili se mogu javiti značajni rizici od poplava;

(9) pripremi planove upravljanja rizicima od poplava za vodna područja;

(10) izvršava poslove i zadatke vezane za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda iz međudržavnih sporazuma o bilateralnoj saradnji, poverene od strane ministarstva;

(11) obezbedi potrebnu opremljenost ljudstva, popunu magacina alatom, opremom i materijalom za odbranu od poplava;

(12) izradi izveštaj o stanju zaštitnih vodnih objekata, vodnih objekata za odvodnjavanje i pripadajuće opreme sa predlogom potrebnih radova na održavanju njihove funkcionalnosti i izveštaj o stanju raspoloživog alata, opreme i materijala za odbranu od poplava sa obimom potrebne dopune, kao njegov sastavni deo, i to:

(a) sektorski rukovodilac sa deoničnim rukovodiocima, odnosno rukovodilac hidromelioracionog sistema je dužan da dva puta godišnje van perioda odbrane od poplava, izvrši pregled zaštitnih objekata svog sektora, odnosno hidromelioracionog sistema, i da o njihovom stanju podnese pisani izveštaj pomoćniku rukovodioca na vodnom, odnosno melioracionom području, najkasnije do 15. septembra tekuće godine;

(b) pomoćnici rukovodioca na vodnom, odnosno melioracionom području su dužni da najmanje jednom godišnje, zajedno sa sektorskim i deoničnim rukovodiocima odnosno sa rukovodiocima hidromelioracionih sistema izvrše pregled vodnih objekata i da rukovodiocu na vodnom, odnosno melioracionom području podnesu pisani izveštaj o stanju objekata sa predlogom potrebnih radova na održavanju njihove funkcionalnosti, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine;

(v) rukovodilac na vodnom, odnosno melioracionom području je dužan da, na osnovu pisanih izveštaja svojih pomoćnika i pregleda najugroženijih deonica ili lokaliteta vodnih objekata, podnese glavnom rukovodiocu pisani izveštaj o stanju objekata sa predlogom potrebnih radova na održavanju njihove funkcionalnosti i redosledom prioriteta, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine;

(g) glavni rukovodilac je dužan da, na osnovu dostavljenih pisanih izveštaja rukovodioca na vodnom području i rukovodioca na melioracionom području, sačini predlog potrebnih radova na održavanju funkcionalnosti objekata sa redosledom prioriteta njihove realizacije za godišnji program poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća za narednu godinu, i da isti dostavi glavnom koordinatoru i koordinatoru najkasnije do 31. oktobra tekuće godine;

(d) glavni rukovodilac, na predlog rukovodioca na vodnom, odnosno melioracionom području, može zahtevati izradu vanrednog izveštaja o stanju objekata i opreme,

(13) nadležnom organu jedinice lokalne samouprave pruži potrebna uputstva i razjašnjenja u vezi izrade lokalnog operativnog plana i stavi na uvid raspoložive informacije, podatke i tehničku dokumentaciju u vezi uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda koji se odnose na teritoriju jedinice lokalne samouprave, kao i raspoloživu dokumentaciju u vezi upravljanja rizicima od poplava i to: rezultate preliminarne procene rizika od poplava, karte ugroženosti i karte rizika od poplava i plan upravljanja rizikom od poplava,

4) Zavod je dužan da:

(1) dostavlja hidrološke i meteorološke podatke i prognoze svakodnevno, a orijentacione izglede vremena i hidrološke situacije početkom meseca sa korekcijom sredinom meseca, ministarstvu, javnim vodoprivrednim preduzećima, Republičkom centru za obaveštavanje, Gradskom centru za obaveštavanje, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije i, po potrebi, Ministarstvu odbrane – Upravi za operativne poslove;

(2) do 15. oktobra tekuće godine pripremi ažurne podatke za donošenje republičkog operativnog plana za narednu godinu;

(3) na zahtev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave dostavi sve raspoložive podatke za potrebe izrade lokalnog operativnog plana;

(4) radi na usavršavanju hidrometeorološkog prognostičkog sistema, kao i sistema za prognozu leda;

(5) radi na širenju mreže automatskih hidroloških i meteoroloških stanica sa dostavom podataka u realnom vremenu.

5) Nadležni organ jedinice lokalne samouprave je dužan da:

(1) od nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća pribavi ažurne informacije, podatke i dokumentaciju u vezi uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva, kao i dokumentaciju u vezi upravljanja rizicima od poplava koja se odnosi na teritoriju jedinice lokalne samouprave i da ih ugradi u lokalni operativni plan;

(2) donese lokalni operativni plan koji, pored sadržine utvrđene Zakonom o vodama, sadrži i: preventivni deo (mere i radovi na smanjenju rizika od poplava), izvod iz republičkog operativnog plana za teritoriju jedinice lokalne samouprave i operativni deo za vode II reda (štićena poplavna područja sa zaštitnim objektima i neštićena poplavna područja sa ugroženim objektima i utvrđenim kriterijumom za proglašenje stanja pripravnosti radi zaštite od poplava);

(3) donese godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava koji obuhvata: održavanje i sanaciju zaštitnih vodnih objekata na vodama II reda, održavanje vodotokova iz lokalnog operativnog plana, radove na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih zaštitnih objekata na vodama II reda i objekata za odvodnjavanje, kao i organizaciju odbrane od poplava, evidentiranje poplavnih događaja i plan komunikacija učesnika u odbrani od poplava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast voda i zakonom kojim se uređuju vanredne situacije.

6. Proglašenje i ukidanje odbrane od poplava

1. Odbranu od poplava od spoljnih voda i leda na vodama I reda po fazama proglašava i ukida naredbom rukovodilac na vodnom području, na predlog sektorskog rukovodioca, a u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim republičkim operativnim planom.

2. Sektorski rukovodilac je dužan da obavesti rukovodioca na vodnom području o stanju zaštitnih objekata, a rukovodilac za hidrološke prognoze o hidrološkim i meteorološkim uslovima, koji bi zahtevali proglašenje odbrane od poplava od spoljnih voda i leda na vodama I reda pre dostizanja kriterijuma utvrđenih republičkim operativnim planom.

3. Rukovodilac na vodnom području može da, na predlog svog pomoćnika ili sektorskog rukovodioca, na vodama I reda proglasi pojedinu fazu odbrane od poplava od spoljnih voda i leda i pre dostignutih utvrđenih kriterijuma za njeno proglašenje, ako stanje objekata ili hidrološke i meteorološke prilike to zahtevaju.

4. Rukovodilac na vodnom području može da, na predlog svog pomoćnika ili sektorskog rukovodioca, na vodama I reda ukine pojedinu fazu odbrane od poplava od spoljnih voda i leda i pre nego što nastupe kriterijumi utvrđeni republičkim operativnim planom, ako zaključi da stanje objekata i hidrološke i meteorološke prilike to dozvoljavaju.

5. Odbranu od poplava od unutrašnjih voda na hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, po fazama proglašava i ukida naredbom rukovodilac na melioracionom području, na predlog rukovodioca hidromelioracionog sistema, a u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim republičkim operativnim planom.

6. Naredba o proglašenju i ukidanju odbrane od poplava na vodama I reda i hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje dostavlja se nadležnom preduzeću koje sprovodi odbranu od poplava, odnosno sektorskom rukovodiocu, glavnim rukovodiocima, glavnom koordinatoru i koordinatoru, Zavodu, Republičkom centru za obaveštavanje i nadležnom štabu za vanredne situacije. Po potrebi, nadležnim organima susednih država se dostavlja obaveštenje o sprovođenju odbrane od poplava.

7. Redovnu, odnosno vanrednu odbranu od poplava na vodama II reda na kojima se sprovodi odbrana od poplava, proglašava član nadležnog štaba za vanredne situacije zadužen za mere zaštite od poplava u saradnji sa stručno operativnim timom za odbranu od poplava štaba za vanredne situacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije i o tome obaveštava nadležnog rukovodioca iz republičkog operativnog plana.

8. Komunikacija i razmena informacija sa ostalim pravnim licima zaduženim za sprovođenje odbrane od poplava iz republičkog operativnog plana sprovodi se prema planu komunikacija.

7. Ovlašćenja i dužnosti lica koja koordiniraju odbranu od poplava

1) Glavni koordinator za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove:

(1) prati sprovođenje odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa koordinatorima i glavnim rukovodiocima;

(2) koordinira preduzimanje mera i radova u cilju integralnog sprovođenja odbrane od poplava i sinhronizacije odbrane od leda na teritoriji Republike Srbije;

(3) organizuje, u slučaju potrebe, međusobnu pomoć javnih vodoprivrednih preduzeća;

(4) koordinira, u potrebnoj meri, saradnju sa rukovodstvima odbrane od poplava susednih država;

(5) koordinira izvršenje međudržavnih obaveza koje se odnose na odbranu od poplava sa glavnim rukovodiocima;

(6) razmatra i daje saglasnost za izvršenje hitnih radova na otklanjanju štetnih posledica poplava na vodnim objektima i koritu za veliku vodu neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava, za teritoriju Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine;

(7) obaveštava ministra o potrebi privremene zabrane drumskog, železničkog ili vodnog saobraćaja u slučaju opasnosti od poplava na predlog glavnog rukovodioca,

2) Pomoćnik glavnog koordinatora za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove:

(1) objedinjuje informacije o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije;

(2) objedinjuje zahteve glavnih rukovodilaca o dodatnim potrebama u ljudstvu, opremi i mehanizaciji u cilju realizovanja međusobne pomoći javnih vodoprivrednih preduzeća;

(3) objedinjuje relevantne informacije o odbrani od poplava iz susednih država;

(4) izvršava naloge glavnog koordinatora,

3) Koordinator za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove:

(1) prati sprovođenje odbrane od poplava na teritoriji za koju je nadležan u saradnji sa glavnim rukovodiocem i glavnim koordinatorom;

(2) u saradnji sa glavnim koordinatorom organizuje, u slučaju potrebe, međusobnu pomoć javnih vodoprivrednih preduzeća;

(3) razmatra i daje saglasnost za izvršenje hitnih radova na otklanjanju štetnih posledica poplava na vodnim objektima i koritu za veliku vodu neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava, za teritoriju za koju je nadležan,

4) Pomoćnik koordinatora za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove:

(1) objedinjuje informacije o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji za koju je nadležan;

(2) izvršava naloge koordinatora,

5) Lice zaduženo za koordinaciju odbrane od poplava za teritoriju jedinice lokalne samouprave je, za vreme odbrane od poplava na svojoj teritoriji, dužno da neprekidno razmenjuje informacije od značaja za integralno upravljanje odbranom od poplava na vodama II reda sa javnim vodoprivrednim preduzećem nadležnim za sprovođenje odbrane od poplava na vodama I reda na teritoriji jedinice lokalne samouprave, saglasno planu komunikacija.

8. Dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja lica koja rukovode odbranom od poplava na vodama I reda

1) Glavni rukovodilac za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove:

(1) organizuje rad svojih zamenika;

(2) organizuje učešće svih subjekata iz republičkog operativnog plana tokom redovne i vanredne odbrane od poplava;

(3) organizuje preduzimanje mera i radova u cilju integralnog sprovođenja odbrane od poplava i sinhronizacije odbrane od leda na teritoriji za koju je nadležan;

(4) donosi odluku o probijanju nasipa i kontrolisanom plavljenju na predlog rukovodioca na vodnom području i o tome obaveštava glavnog koordinatora, koordinatora, glavne rukovodioce susednih vodnih područja, nadležni štab za vanredne situacije i nadležnu službu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije;

(5) naređuje predpražnjenje akumulacije radi prihvatanja i ublažavanja poplavnog talasa, odnosno pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije, na predlog rukovodioca na vodnom području;

(6) naređuje prilagođenje režima rada akumulacije stanju zaštitnih objekata radi sprečavanja njihovog prodora, na predlog rukovodioca na vodnom području;

(7) organizuje, u slučaju potrebe, međusobnu pomoć preduzeća koja sprovode odbranu od poplava sa vodnih područja;

(8) dostavlja na saglasnost glavnom koordinatoru, odnosno koordinatoru predlog hitnih radova na otklanjanju štetnih posledica poplava na vodnim objektima i koritu za veliku vodu neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava;

(9) sarađuje, u potrebnoj meri, sa glavnim rukovodiocem na teritoriji sa kojom se graniči teritorija za koju je nadležan;

(10) obaveštava koordinatora i glavnog koordinatora o dodatnim potrebama u ljudstvu, opremi i mehanizaciji u cilju obezbeđivanja pomoći od drugih javnih vodoprivrednih preduzeća;

(11) obaveštava glavnog koordinatora, koordinatora i nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije, o potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava;

(12) predlaže glavnom koordinatoru privremenu zabranu drumskog, železničkog ili vodnog saobraćaja u slučaju opasnosti od poplava;

(13) organizuje izradu objedinjenog dnevnog biltena o sprovođenju odbrane od poplava za spoljne vode i led i za unutrašnje vode i njegovo svakodnevno dostavljanje glavnom koordinatoru, koordinatoru, Republičkom centru za obaveštavanje, nadležnom štabu za vanredne situacije i nadležnoj službi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije, do 12:00 časova;

(14) organizuje vođenje baze podataka koja će se koristiti za noveliranje preliminarne procene rizika od poplava;

(15) obaveštava javnost o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji za koju je nadležan;

(16) sarađuje, u potrebnoj meri, sa rukovodstvima odbrane od poplava susednih država;

(17) organizuje izvršenje međudržavnih obaveza koje se odnose na odbranu od poplava;

(18) određuje stručna lica koja će biti ukrcana na ledolomce u skladu sa republičkim operativnim planom;

(19) obezbeđuje saradnju sa nadležnim organom zaduženim za miniranje leda u skladu sa ovim i republičkim operativnim planom,

2) Rukovodilac na vodnom području za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava glavnog rukovodioca:

(1) organizuje rad svojih pomoćnika, sektorskih rukovodilaca i rukovodilaca drugih preduzeća koja učestvuju u odbrani od poplava na vodnom području;

(2) analizira hidrološke i meteorološke podatke i prognoze i kretanja vodostaja i ledenih pojava;

(3) proglašava i ukida odbranu od poplava od spoljnih voda i leda po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom, na predlog svojih pomoćnika, odnosno sektorskih rukovodilaca;

(4) naređuje preduzimanje mera i radova na odbrani od poplava od spoljnih voda i leda i hitnih radova na zaštitnim objektima tokom odbrane od poplava na predlog svojih pomoćnika, odnosno sektorskih rukovodilaca i vrši kontrolu njihovog sprovođenja;

(5) predlaže hitne radove na otklanjanju štetnih posledica poplava na zaštitnim objektima i koritu za veliku vodu neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava;

(6) predlaže probijanje nasipa i kontrolisano plavljenje;

(7) analizira režim rada akumulacije u funkciji odbrane od poplava i predlaže njeno predpražnjenje radi prihvatanja i ublažavanja poplavnog talasa, odnosno pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije, ako se na osnovu prognoza Zavoda o meteorološkoj i hidrološkoj situaciji utvrdi da je takva mera neophodna za sprovođenje odbrane od poplava na području pod uticajem akumulacije, ili zbog potreba odbrane od leda;

(8) predlaže prilagođenje režima rada akumulacije stanju zaštitnih objekata radi sprečavanja njihovog prodora;

(9) obaveštava o potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava od spoljnih voda i/ili zagušenja ledom na vodnom području, odnosno njegovom delu;

(10) organizuje izradu dnevnog biltena o sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih voda i leda na vodnom području;

(11) sarađuje, u potrebnoj meri, sa organima za odbranu od poplava susednih država;

(12) organizuje izvršenje obaveza iz zajedničkog pravilnika za odbranu od poplava na vodotoku koji čini državnu granicu ili je njome presečen;

(13) sprovodi naloge glavnog rukovodioca,

3) Pomoćnik rukovodioca na vodnom području za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca na vodnom području:

(1) prati i analizira hidrološke i meteorološke podatke i prognoze i kretanja vodostaja i ledenih pojava;

(2) priprema naredbu o proglašenju, odnosno ukidanju odbrane od poplava od spoljnih voda i leda po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom, na predlog sektorskog rukovodioca;

(3) analizira izveštaje sektorskih rukovodilaca o toku odbrane od poplava, stanju zaštitnih objekata i efektima preduzetih mera i organizuje izvršenje mera i radova na odbrani od poplava i hitnih radova na zaštitnim objektima tokom odbrane od poplava po nalogu rukovodioca na vodnom području;

(4) priprema predlog hitnih radova na otklanjanju štetnih posledica poplava na zaštitnim objektima i koritu za veliku vodu neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava;

(5) organizuje vođenje dnevnika odbrane od poplava i dostavu podataka za dnevni bilten o sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih voda i leda na delu vodnog područja za koji je nadležan;

(6) obaveštava o potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava od spoljnih voda i/ili zagušenja ledom na delu vodnog područja za koji je nadležan;

(7) priprema elemente za saradnju sa organima za odbranu od poplava susednih država;

(8) priprema izvršenje obaveza iz zajedničkog pravilnika za odbranu od poplava na vodotoku koji čini državnu granicu ili je njome presečen;

(9) izvršava naloge rukovodioca na vodnom području,

4) Pomoćnik rukovodioca na vodnom području za brane za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca na vodnom području:

(1) prati i analizira hidrološke i meteorološke podatke i prognoze i režim rada akumulacije u skladu sa uputstvima za evakuaciju velikih voda;

(2) predlaže proglašenje, odnosno ukidanje odbrane od poplava na brani po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom;

(3) sagledava mogućnosti predpražnjenja akumulacije radi prihvatanja i ublažavanja poplavnog talasa, odnosno pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije, kao i mogućnosti prilagođenja režima rada akumulacije stanju zaštitnih objekata radi sprečavanja njihovog prodora;

(4) prati stanje objekata i opreme na brani i organizuje izvršenje mera i radova na odbrani od poplava i hitnih radova na otklanjanju uočenih oštećenja i nedostataka po nalogu rukovodioca na vodnom području;

(5) u slučaju havarije na objektima i/ili opremi na brani ili drugih okolnosti koje uslovljavaju potrebu proglašenja vanredne situacije, odmah o tome obaveštava rukovodioca na vodnom području;

(6) organizuje vođenje dnevnika odbrane od poplava na brani i dostavu podataka za dnevni bilten o sprovođenju odbrane od poplava;

(7) izvršava naloge rukovodioca na vodnom području,

5) Sektorski rukovodilac za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca na vodnom području, odnosno njegovog pomoćnika:

(1) organizuje rad deoničnih rukovodilaca;

(2) prati hidrološke i meteorološke podatke i prognoze i kretanja vodostaja i ledenih pojava na svom sektoru;

(3) predlaže proglašenje, odnosno ukidanje odbrane od poplava od spoljnih voda i leda po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom;

(4) prati i analizira stanje i sigurnost zaštitnih objekata, predlaže i po nalogu rukovodioca na vodnom području, odnosno njegovog pomoćnika, preduzima mere i radove na odbrani od poplava i hitne radove na zaštitnim objektima tokom odbrane od poplava;

(5) u težim situacijama predlaže angažovanje specijalizovanih preduzeća i po nalogu rukovodioca na vodnom području, odnosno njegovog pomoćnika, daje zadatke specijalizovanim preduzećima za izvršenje hitnih radova tokom odbrane od poplava i vrši kontrolu izvršenja;

(6) daje naloge preduzećima čiji se objekti nalaze u zaštitnom objektu ili na vodnom zemljištu, da preduzimaju mere i radove zaštite na svojim objektima;

(7) izvršava obaveze iz zajedničkog pravilnika za odbranu od poplava na vodotoku koji čini državnu granicu ili je njome presečen;

(8) na osnovu dnevnika odbrane od poplava deoničnih rukovodilaca izveštava o toku sprovođenja odbrane od poplava, stanju zaštitnih objekata i preduzetim merama i njihovim efektima i dostavlja podatke za dnevni bilten o sprovođenju odbrane od poplava do 8:00 časova;

(9) sprovodi naloge pretpostavljenih rukovodilaca,

6) Deonični rukovodilac za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava sektorskog rukovodioca:

(1) organizuje i kontroliše rad čuvara nasipa i pomoćnih čuvara;

(2) prati vodostaje i ledene pojave na svojoj deonici;

(3) osmatra i kontroliše zaštitne objekte, uočene pojave lično pregleda, registruje i sa raspoloživim ljudstvom preduzima potrebne mere;

(4) predlaže angažovanje operativne grupe, a u težim situacijama i specijalizovane organizacije za izvođenje hitnih radova tokom odbrane od poplava, ukoliko proceni da je pojava opasna po sigurnost zaštitnog objekta;

(5) vodi dnevnik odbrane od poplava i svakodnevno ga dostavlja do 7:00 časova;

(6) sprovodi naloge pretpostavljenih rukovodilaca,

7) Čuvar nasipa za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava deoničnog rukovodioca:

(1) u određeno vreme očitava vodostaje na mernim mestima;

(2) obilazi zaštitne objekte na svojoj deonici, osmatra promene na njima i obeležava slaba mesta;

(3) učestvuje u izvršenju mera i radova na odbrani od poplava i hitnih radova na zaštitnim objektima tokom odbrane od poplava;

(4) daje uputstva i kontroliše rad pomoćnih čuvara;

(5) vodi dnevnik rada u koji ubeležava sve pojave i mere koje je preduzeo i svakodnevno ga dostavlja do 6:30 časova;

(6) izvršava naloge pretpostavljenih rukovodilaca,

8) Rukovodilac na melioracionom području za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava glavnog rukovodioca:

(1) organizuje rad svojih pomoćnika, rukovodilaca hidromelioracionih sistema i rukovodilaca drugih preduzeća koja učestvuju u odbrani od poplava na melioracionom području;

(2) analizira meteorološke i agrometeorološke podatke i prognoze, kretanje vodostaja, zasićenost zemljišta, poplavljene površine i razmere poplave;

(3) proglašava i ukida odbranu od poplava od unutrašnjih voda po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom, na predlog svojih pomoćnika, odnosno rukovodilaca hidromelioracionih sistema;

(4) naređuje preduzimanje mera i radova na odbrani od poplava od unutrašnjih voda i hitnih radova na objektima i/ili opremi hidromelioracionih sistema tokom odbrane od poplava na predlog svojih pomoćnika, odnosno rukovodioca hidromelioracionog sistema i vrši kontrolu njihovog sprovođenja;

(5) predlaže hitne radove na otklanjanju štetnih posledica poplava na objektima za odvodnjavanje neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava;

(6) obaveštava o potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava od unutrašnjih voda na melioracionom području, odnosno njegovom delu;

(7) organizuje izradu dnevnog biltena o sprovođenju odbrane od poplava od unutrašnjih voda na melioracionom području;

(8) sarađuje, u potrebnoj meri, sa organima za odbranu od poplava susednih država;

(9) organizuje izvršenje obaveza iz zajedničkog pravilnika za odbranu od poplava koje se odnose na unutrašnje vode;

(10) sprovodi naloge glavnog rukovodioca,

9) Pomoćnik rukovodioca na melioracionom području za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca na melioracionom području:

(1) prati i analizira meteorološke i agrometeorološke podatke i prognoze, kretanje vodostaja, zasićenost zemljišta, poplavljene površine i razmere poplave;

(2) priprema naredbu o proglašenju, odnosno ukidanju odbrane od poplava od unutrašnjih voda po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom, na predlog rukovodioca hidromelioracionih sistema;

(3) analizira izveštaje rukovodilaca hidromelioracionih sistema o toku odbrane od poplava, stanju objekata hidromelioracionog sistema i efektima preduzetih mera i organizuje izvršenje mera i radova na odbrani od poplava i hitnih radova na objektima hidromelioracionih sistema tokom odbrane od poplava po nalogu rukovodioca na melioracionom području;

(4) priprema predlog hitnih radova na otklanjanju štetnih posledica poplava na objektima za odvodnjavanje neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava;

(5) obaveštava o potrebi proglašenja vanredne situacije usled poplava od unutrašnjih voda na delu melioracionog područja za koje je nadležan;

(6) organizuje vođenje dnevnika odbrane od poplava i dostavu podataka za dnevni bilten o sprovođenju odbrane od poplava od unutrašnjih voda na delu melioracionog područja za koji je nadležan;

(7) priprema elemente za saradnju sa organima za odbranu od poplava susednih država;

(8) priprema izvršenje obaveza iz zajedničkog pravilnika za odbranu od poplava koje se odnose na unutrašnje vode;

(9) izvršava naloge rukovodioca na melioracionom području,

10) Pomoćnik rukovodioca na melioracionom području za hidromašinsku opremu za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca na melioracionom području:

(1) prati, analizira i koordinira rad crpnih stanica i prati stanje hidromašinske opreme;

(2) organizuje, po potrebi, angažovanje pokretnih crpnih agregata i izvršenje hitnih radova na opremi po nalogu rukovodioca na melioracionom području;

(3) izvršava naloge rukovodioca na melioracionom području,

11) Rukovodilac hidromelioracionog sistema za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca na melioracionom području, odnosno njegovog pomoćnika:

(1) organizuje rad osoblja na hidromelioracionom sistemu;

(2) prati i analizira meteorološke i agrometeorološke podatke i prognoze, kretanje vodostaja i zasićenost zemljišta i procenjuje poplavljene površine i razmere poplave;

(3) predlaže proglašenje, odnosno ukidanje odbrane od poplava od unutrašnjih voda po fazama u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim i republičkim operativnim planom;

(4) prati i analizira stanje i sigurnost objekata hidromelioracionog sistema, predlaže i po nalogu rukovodioca na melioracionom području, odnosno njegovog pomoćnika preduzima mere i radove na odbrani od poplava i hitne radove na objektima hidromelioracionog sistema tokom odbrane od poplava;

(5) usklađuje rad stabilnih crpnih stanica za odvodnjavanje sa vodostajima u recipijentu i uključivanje u rad pokretnih crpnih stanica;

(6) u težim situacijama predlaže angažovanje specijalizovanih preduzeća i po nalogu rukovodioca na melioracionom području, odnosno njegovog pomoćnika, daje zadatke specijalizovanim preduzećima za izvršenje hitnih radova tokom odbrane od poplava i vrši kontrolu izvršenja;

(7) daje naloge preduzećima čiji se objekti nalaze na vodnom zemljištu, da preduzimaju mere i radove zaštite na svojim objektima;

(8) na osnovu dnevnika rada radnika na hidromelioracionom sistemu izveštava o toku sprovođenja odbrane od poplava, stanju objekata hidromelioracionog sistema i preduzetim merama i njihovim efektima i dostavlja podatke za dnevni bilten o sprovođenju odbrane od poplava do 8:00 časova;

(9) sprovodi naloge pretpostavljenih rukovodilaca,

12) Radnik na hidromelioracionom sistemu (rukovaoc na evakuacionom objektu, hidrograđevinski radnik, pomoćni radnik na čišćenju rešetki) za vreme odbrane od poplava vrši naročito sledeće poslove i o tome obaveštava rukovodioca hidromelioracionog sistema:

(1) očitava i beleži podatke o padavinama, vodostajima, podzemnim vodama i prevlaženim, ugroženim i poplavljenim površinama;

(2) obilazi kanalsku mrežu, prati stanje i zapažanja upisuje u dnevnik rada;

(3) stavlja u pogon i kontroliše rad pumpe, hidromašinske opreme i ostalih uređaja u postrojenju, u toku pogona vrši čišćenje rešetki na crpilištu i pomaže pri radu crpnih stanica, obezbeđuje normalno tečenje vode, rukuje ustavama i čisti propuste;

(4) vodi dnevnik rada, u koji ubeležava sve pojave i mere koje je preduzeo i svakodnevno ga dostavlja do 7:00 časova;

(5) izvršava naloge pretpostavljenih rukovodioca,

13) Rukovodilac za hidrološke prognoze, za vreme odbrane od poplava i leda, vrši naročito sledeće poslove:

(1) koordinira rad hidrološke i meteorološke službe u vezi odbrane od poplava i leda;

(2) dostavlja izveštaje o hidrološkim i meteorološkim pojavama u toku odbrane od poplava i leda do 8:30 časova, kao i hidrološke i meteorološke prognoze i upozorenja do 11:30 časova, glavnom koordinatoru, koordinatoru, glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na vodnom području, Republičkom centru za obaveštavanje, Gradskom centru za obaveštavanje, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije i po potrebi Ministarstvu odbrane – Upravi za operativne poslove u skladu sa republičkim operativnim planom;

(3) organizuje vanredna osmatranja i merenja vodostaja, proticaja vode, nanosa i ledenih pojava u profilima hidroloških stanica Zavoda i dostavljanje vanrednih hidroloških informacija,

14) Lica koja rukovode odbranom od poplava su dužna da podnose izveštaj o protekloj odbrani od poplava i to:

(1) deonični rukovodilac sektorskom rukovodiocu u roku od 10 dana od dana završetka odbrane od poplava;

(2) sektorski rukovodilac rukovodiocu na vodnom području, odnosno njegovom pomoćniku u roku od 20 dana od dana završetka odbrane od poplava;

(3) rukovodilac hidromelioracionog sistema rukovodiocu na melioracionom području, odnosno njegovom pomoćniku u roku od 20 dana od dana završetka odbrane od poplava;

(4) rukovodilac na vodnom, odnosno melioracionom području glavnom rukovodiocu u roku od dva meseca od dana završetka odbrane od poplava;

(5) glavni rukovodilac glavnom koordinatoru i koordinatoru u roku od dva i po meseca od dana završetka odbrane od poplava,

15) Lice koje nesavesno ili nestručno obavlja poverene poslove u odbrani od poplava, ili ako njegovo prisustvo na drugi način štetno utiče na sprovođenje odbrane, biće udaljen u najkraćem roku sa dužnosti na sprovođenju odbrane od poplava.

Rukovodioci odbrane od poplava mogu udaljiti svako lice sa dužnosti u odbrani od poplava.

Rukovodilac koji je smenio sa dužnosti pojedina lica, dužan je da na njihovo mesto odmah postavi drugog radnika za vreme trajanja odbrane od poplava i o tome obavesti pretpostavljenog rukovodioca.

9. Dužnosti i odgovornosti preduzeća i drugih subjekata koji učestvuju u sprovođenju odbrane od poplava

1) Za vreme trajanja odbrane od poplava, javno vodoprivredno preduzeće, odnosno preduzeće angažovano u odbrani od poplava, dužno je da, u skladu sa republičkim operativnim planom:

(1) svakodnevno obezbedi osoblje za stručno i efikasno obavljanje poslova u odbrani od poplava i to: tokom redovne odbrane od poplava za osmatranje i praćenje kretanja vodostaja i leda, pojava i stanja zaštitnih objekata i, po potrebi, za hitne radove na sprečavanju neželjenih pojava; tokom vanredne odbrane od poplava za neprekidno osmatranje i praćenje kretanja vodostaja i leda, pojava i stanja zaštitnih objekata i za mere i radove na očuvanju njihove stabilnosti i otklanjanju neželjenih pojava.

(2) u redovnoj odbrani od poplava od spoljnih voda obezbedi svakodnevno osmočasovno dežurstvo rukovodećeg osoblja iz republičkog operativnog plana, kao i čuvarske službe, u toku radnog vremena;

(3) u vanrednoj odbrani od poplava od spoljnih voda obezbedi osoblje za dežurstvo od 24 časa (dve smene po 12 časova ili tri smene po 8 časova);

(4) u redovnoj odbrani od poplava od unutrašnjih voda organizuje rad u vremenu od 06–18 časova (jedna smena), a na crpnim stanicama u vremenu od 0–24 časa (dve smene po 12 časova);

(5) u vanrednoj odbrani od poplava od unutrašnjih voda i na crpnim stanicama organizuje rad u vremenu od 0–24 časa (dve smene po 12 časova);

(6) u redovnoj odbrani od leda obezbedi svakodnevno dežurstvo od 8 do 12 časova;

(7) u vanrednoj odbrani od leda obezbedi svakodnevno dežurstvo, po pravilu od 8 do 18 časova, odnosno od 0 do 24 časa kad dolazi do nagomilavanja leda i potrebe za intervencijama;

(8) obezbedi potrebne kapacitete crpnih stanica, mehanizacije i prevoznih sredstava;

(9) organizuje i obezbedi očitavanje vodostaja na lokalnim vodomerima i drugim mernim mestima;

(10) organizuje i obezbedi osmatranje i blagovremeno obaveštavanje nadležnih rukovodilaca odbrane od poplava o kretanju vodostaja, o stanju i kretanju leda, o stanju vodnih objekata i o promenama na vodnom zemljištu, kao i evidentiranje u dnevnik odbrane od poplava svih uočenih pojava od značaja za odbranu od poplava;

(11) organizuje preduzimanje potrebnih mera i radova u toku sprovođenja odbrane od poplava;

(12) svojim stručnim osobljem i opremom učestvuje u sprovođenju odbrane od poplava na drugim vodnim, odnosno melioracionim područjima kada je to potrebno, ako istovremeno ne sprovodi odbranu od poplava na svom sektoru, odnosno hidromelioracionom sistemu;

(13) omogući saradnju sa nadležnim štabovima za vanredne situacije i drugim nadležnim institucijama, a po proglašenju vanredne situacije postupa u skladu sa definisanim zadacima Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

2) Preduzeća angažovana republičkim operativnim planom za radove na odbrani od leda, dužna su da do 15. decembra tekuće godine pripreme plovne objekte i mehanizaciju i o njihovoj spremnosti pismeno obaveste glavnog koordinatora, glavnog rukovodioca i rukovodioca na vodnom području koji odlučuju o njihovom daljem angažovanju, u zavisnosti od hidrološke i meteorološke situacije.

3) U slučaju nagomilanja leda u akumulacijama, preduzeća koja upravljaju tim objektima su dužna da snize nivo vode do minimalnog propisanog nivoa (približavanje prirodnom režimu) i preduzmu druge mere radi sprečavanja formiranja ledenih barijera.

4) Preduzeća, građani ili druga pravna lica čiji se objekti nalaze u zaštitnim objektima, u njihovoj zoni ili na vodnom zemljištu, dužni su da sprovode odbranu od poplava, preduzimaju mere i radove na njima i evakuišu vodu sa ugroženih područja svojim sredstvima i o svom trošku.

5) Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta dužni su da, pored primene agrotehničkih mera kojima se doprinosi bržem odvođenju voda sa ugroženih područja (naročito za teška zemljišta), kao preventivnih mera zaštite od poplava od unutrašnjih voda, sprovode i šlicovanje na njivama radi odvođenja vode iz depresija.

6) Na gradilištima u zoni zaštitnih objekata koja mogu negativno uticati na sigurnost sprovođenja mera odbrane od poplava, investitor tih radova dužan je da neposredno ili putem izvođača radova izvršava i sprovodi sve mere koje glavni rukovodilac ili drugi nadležni rukovodilac odbrane od poplava naredi, kako u vreme odbrane od poplava tako i van perioda sprovođenja odbrane od poplava.

7) Ako velike vode ili ledene mase ugrožavaju mostove, prelaze preko vodotoka, vodne, plovne i druge objekte i postrojenja, mere za otklanjanje te opasnosti preduzimaju preduzeća čija su osnovna sredstva ti objekti, u skladu sa ovim i republičkim operativnim planom i naređenjima rukovodioca odbrane od poplava.

8) Preduzeća koja koriste brane sa akumulacionim i retenzionim basenima, dužna su da ih održavaju i koriste na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa, odnosno da usklade održavanje uspora zahtevima odbrane od poplava, kao i da tokom odbrane od poplava svakodnevno registruju vodostaje, proticaje i pojave leda i do 8:00 časova o tome izveste rukovodioca na vodnom području, odnosno njegovog pomoćnika.

9) Zavod je, u skladu sa svojim delokrugom rada, za vreme trajanja odbrane od poplava i leda, dužan da glavnom koordinatoru, koordinatoru, glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na vodnom području, Republičkom centru za obaveštavanje, Gradskom centru za obaveštavanje, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije i, po potrebi, Ministarstvu odbrane – Upravi za operativne poslove:

(1) svakodnevno do 8:30 časova dostavlja kompletne hidrološke i meteorološke izveštaje sa stanica definisanih republičkim operativnim planom;

(2) obezbedi prognoze vodostaja za definisane vodomerne stanice na vodnom području gde se vrši odbrana od poplava do 11:30 časova;

(3) stavi na raspolaganje prognoze vodostaja i proticaja, koje sa teritorije drugih država obezbeđuje kroz međunarodnu razmenu hidroloških informacija;

(4) dostavlja meteorološke prognoze dnevnih temperatura vazduha i padavina za vodno područje na kojem se vrši odbrana od poplava i leda i prognozu leda za Dunav, Savu, Tisu, Moravu i Tamiš, svakodnevno, za 7 dana, a po potrebi i orijentacionu mesečnu prognozu;

(5) po prolasku talasa velikih voda izvrši analizu hidroloških i meteoroloških uslova koji su prouzrokovali registrovani režim na vodotoku, koju će u vidu izveštaja dostaviti glavnom koordinatoru, glavnom rukovodiocu i rukovodiocu na vodnom području, najkasnije 30 dana po završetku odbrane od poplava na Dunavu, Tisi, Savi i Velikoj Moravi, a za ostale vodotokove najkasnije 50 dana po završetku odbrane od poplava;

(6) do 1. maja tekuće godine podnese glavnom koordinatoru, glavnom rukovodiocu i rukovodiocu na vodnom području izveštaj o uslovima formiranja leda i o ledenim pojavama u toku protekle zime. Istu obavezu imaju i druga preduzeća angažovana za praćenje i osmatranje pojava leda.

10) Svi drugi subjekti koji su u republičkom operativnom planu uključeni za određene specifične aktivnosti vezane za sprovođenje odbrane od poplava, dužni su da ih izvršavaju stručno i u skladu sa propisima.

11) Po završetku odbrane od poplava na vodama I reda i/ili sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, lice zaduženo republičkim operativnim planom dužno je da evidentira podatke o protekloj poplavi, kao i ostalim poplavnim događajima na vodama I reda u bazu podataka koja će se koristiti za noveliranje preliminarne procene rizika od poplava,

12) Lice zaduženo lokalnim operativnim planom dužno je da evidentira podatke o svim poplavnim događajima na vodama II reda i da ih dostavi nadležnom javnom vodoprivrednom preduzeću.

Ostavite komentar