Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 93/12 i 14/16), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827016.0127.8/1

GODIŠNJI PROGRAM

MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU

U 2016. godini obaviće se mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 233.000.000 dinara, od čega je iznos od 130.000.000 dinara, na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 8/16), obezbeđen radi sprovođenja odgajivačkog programa u stočarstvu u 2016. godini.

OBIM I VRSTE MERA

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD VELIKIH PREŽIVARA

Red.br. Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 56.000 grlo 300 16.800.000 2. Linearna ocena prvotelki 12.000 grlo 200 2.400.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 27.400 grlo 2.000 54.800.000 4. Kontrola bikovskih majki 360 grlo 3.000 1.080.000 5. Performans test bikova 18 grlo 25.000 450.000 6. Biološki test bikova 15 grlo 20.000 300.000 7. Progeni test na tovnost 2 grlo 30.000 60.000 8. Progeni test na mlečnost 10 grlo 30.000 300.000 9. Progeni test na telesnu građu 5 grlo 30.000 150.000 UKUPNO: 76.340.000 Holštajn-frizijska rasa 1. Selekcijske smotre 12.444 grlo 300 3.733.200 2. Linearna ocena prvotelki 2.500 grlo 200 500.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 8.500 grlo 700 5.950.000 4. Kontrola bikovskih majki 100 grlo 3.000 300.000 5. Performans test bikova 5 grlo 25.000 125.000 6. Biološki test bikova 3 grlo 20.000 60.000 7. Progeni test na mlečnost 6 grlo 30.000 180.000 8. Progeni test na telesnu građu 2 grlo 30.000 60.000 UKUPNO: 10.908.200 SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA: 87.248.200 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 76.778.41610.469.784 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 87.248.200) 6.979.856 Ukupno 94.228.056

2. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U SVINJARSTVU

Red.br. 1. Selekcijske smotre 8.000 grlo 100 800.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 9.000 grlo 300 2.700.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 250 grlo 900 225.000 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 480 grlo 3.000 1.440.000 5. Performans test nerastova 480 grlo 3.000 1.440.000 6. Performans test nazimica 6.000 grlo 300 1.800.000 7. Biološki test nerastova 70 grlo 5.000 350.000 8. Progeni test nerastova 50 grlo 6.000 300.000 UKUPNO: 9.055.000 SVEGA U SVINJARSTVU: 9.055.000 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 7.968.4001.086.600 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 9.055.000) 724.400 Ukupno 9.779.400

3. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD SITNIH PREŽIVARA

Red. br. 1. Selekcijske smotre 15.000 grlo 100 1.500.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 10.000 grlo 300 3.000.000 3. Performans test ovnova 7 grlo 3.000 21.000 4. Biološki test ovnova 10 grlo 2.000 20.000 5. Progeni test ovnova 3 grlo 3.500 10.500 UKUPNO: 4.551.500 Rase ovaca smera meso – mleko – vuna 1. Selekcijske smotre 7.000 grlo 100 700.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 4.000 grlo 300 1.200.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 3.000 grlo 1.300 3.900.000 4. Performans test ovnova 7 grlo 3.000 21.000 5. Biološki test ovnova 10 grlo 2.000 20.000 6. Progeni test ovnova 3 grlo 3.500 10.500 UKUPNO: 5.851.500 Koze 1. Selekcijske smotre 1.600 grlo 100 160.000 2. Kontrola produktivnosti koza 1.500 grlo 300 450.000 3. Kontrola mlečnosti koza 1.300 grlo 1.300 1.690.000 4. Performans test jarčeva 1 grlo 2.800 2.800 5. Biološki test jarčeva 4 grlo 2.000 8.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 1 grlo 3.500 3.500 UKUPNO: 2.314.300 SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA: 12.717.300 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 11.191.2241.526.076 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 12.717.300) 1.017.384 Ukupno 13.734.684

4. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD KOPITARA

Red. br. Engleski punokrvni konj 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 140 grlo 3.000 420.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 10 grlo 16.000 160.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 8 grlo 7.000 56.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 8 grlo 7.000 56.000 5. Licenciranje pastuva 5 grlo 7.000 35.000 UKUPNO: 727.000 Rase kasača 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 260 grlo 3.000 780.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 9 grlo 16.000 144.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 14 grlo 7.000 98.000 4. Licenciranje pastuva 11 grlo 7.000 77.000 UKUPNO: 1.099.000 Lipicaneri 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 261 grlo 3.000 783.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 14 grlo 16.000 224.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 15 grlo 7.000 105.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 44 grlo 7.000 308.000 5. Licenciranje pastuva 11 grlo 7.000 77.000 UKUPNO: 1.497.000 Hladnokrvne rase konja 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 45 grlo 2.500 112.500 2. Licenciranje pastuva 7 grlo 7.000 49.000 3. Selekcijske smotre 80 grlo 400 32.000 UKUPNO: 193.500 Ostale rase konja (arapski konj, engleski polukrvni konj, haflinger, rase poni konja) 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 60 grlo 3.000 180.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 5 grlo 16.000 80.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 5 grlo 7.000 35.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 7 grlo 7.000 49.000 5. Licenciranje pastuva 2 grlo 7.000 14.000 6. Selekcijske smotre 13 grlo 400 5.200 UKUPNO: 363.200 SVEGA KOD KOPITARA: 3.879.700 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 3.414.136465.564 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 3.879.700) 310.376 Ukupno 4.190.076

5. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U ŽIVINARSTVU

Red. br. 1. Test roditelja teškog tipa 1.500 grlo 150 225.000 2. Test roditelja lakog tipa 1.000 grlo 150 150.000 3. Test brojlera 2.000 grlo 150 300.000 4. Test nosilja konzumnih jaja 2.000 grlo 150 300.000 5. Test ćuraka u tovu 600 grlo 200 120.000 UKUPNO: 1.095.000 SVEGA U ŽIVINARSTVU: 1.095.000 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 963.600131.400 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 1.095.000) 87.600 Ukupno 1.182.600

6. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U PČELARSTVU

Red. br. Naziv mere Planirani obim 2016. godine Jedinica mere Cena po jedinici mere/din Ukupno 1. Kvalitetne priplodne matice iz linija 19.500 grlo 80 1.560.000 2. Performans test linija 18 linija 30.000 540.000 3. Progeni test pčelinjih matica 18 linija 35.000 630.000 4. Selekcija pčela na produktivnost 25 linija 4.500 112.500 5. Praćenje novih ekotipova pčela 4 linija 30.000 120.000 6. Test trutovskih majki 5 linija 25.000 125.000 UKUPNO: 3.087.500 SVEGA U PČELARSTVU 3.087.500 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 2.717.000370.500 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 3.087.500) 247.000 Ukupno 3.334.500

7. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AKVAKULTURI

Red.br. 1. Odabiranje priplodnih matica riba 250 grlo 400 100.000 2. Obeležavanje matica 250 grlo 350 87.500 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki 230 grlo 200 46.000 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 familija 18.000 216.000 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 1.000 grlo 300 300.000 6. Gajenje podmlatka oba pola 11 familija 18.000 198.000 7. Veštački mrest kalifornijske pastrmke 850 grlo 300 255.000 UKUPNO: 1.202.500 Šaran 1. Odabiranje priplodnih matica riba 100 grlo 800 80.000 2. Obeležavanje matica 200 grlo 350 70.000 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih šarana 200 grlo 200 40.000 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 familija 40.000 480.000 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 800 grlo 300 240.000 6. Gajenje podmlatka oba pola 16 familija 50.000 800.000 7. Veštački mrest šarana 300 grlo 300 90.000 UKUPNO: 1.800.000 Autohtone vrste riba Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, šaran divljak, linjak 1. Odabiranje priplodnih matica riba 300 grlo 600 180.000 2. Obeležavanje matica 300 grlo 350 105.000 UKUPNO: 285.000 SVEGA U AKVAKULTURI 3.287.500 Od čega: 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima12% za rad regionalne odgajivačke organizacije 2.893.000394.500 Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do3.287.500) 263.000 Ukupno 3.550.500

Neophodna sredstva po grupama mera i ukupno

1. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara 94.228.056 2. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu 9.779.400 3. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara 13.734.684 4. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara 4.190.076 5. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu 1.182.600 6. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu 3.334.500 7. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi 3.550.500 Ukupno 129.999.816

II. NAČIN RASPODELE SREDSTAVA

1. Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa raspodeljuju se na sledeći način:

(1) za finansiranje mera za sprovođenje Programa koje vrši osnovna odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima u visini od 88% od iznosa realizovanih sredstava, a koje vrši regionalna odgajivačka organizacija u visini od 12% od iznosa realizovanih sredstava. Dalju raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova;

(2) za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija, obezbeđuju se u visini od 8% u odnosu na realizovana sredstva iz podtačke (1) ove tačke.

2. Raspodela sredstava na način utvrđen u tački 1. ovog poglavlja vrši se po sprovedenom postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se pokreće podnošenjem zahteva za korišćenje podsticaja, i to za:

(1) sprovođenje Programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi;

(2) obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za namene iz stava 1. podtačka (1) ove tačke ima odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije i koja sprovodi odgajivački program na teritoriji Republike Srbije, osim takve organizacije koja sprovodi odgajivački program na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz čl. 7, 8. i 10. Zakona o stočarstvu, koje su upisane u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koji vodi Ministarstvo i koje su dostavile u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima odgajivački program za period 2015-2019. godine, overen od strane glavne odgajivačke organizacije, do dana isteka roka za podnošenje zahteva po osnovu ove uredbe.

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za namene iz stava 1. podtačka (2) ove tačke ima glavna odgajivačka organizacija koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije, osim takve organizacije koja ima sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja ispunjava uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu i koja je upisana u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koji vodi Ministarstvo.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz stava 1. ove tačke treba da sadrži:

– naziv, sedište, PIB, matični broj, telefon i žiro račun podnosioca zahteva;

– planirani program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2016. godini;

– podatke o području na kome će se program sprovoditi;

– podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovođenje odgajivačkog programa koju podnosilac zahteva poseduje.

U prilogu zahteva podnosilac zahteva dostavlja:

– kopiju ugovora o radu ili rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme stručnog lica koje je odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva;

– potvrdu da je stručno lice odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva.

Regionalna odgajivačka organizacija mora da navede i područje rada za koje traži sredstva.

Prilikom izbora regionalne odgajivačke organizacije prednost ima ona regionalna odgajivačka organizacija koja obavlja delatnost na području upravnog okruga za koji podnosi zahtev.

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom ostvariti pravo na korišćenje podsticaja za više namena iz stava 1. ove tačke.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz stava 1. ove tačke podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „ne otvarati”, najkasnije do 15. aprila 2016. godine.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i zahtevi sa netačnim podacima se ne razmatraju. Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik podsticaja.

Ostavite komentar