Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini.

Član 2.

Raspodela i korišćenje sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini vršiće se na način i prema uslovima koji su utvrđeni u Programu raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-824/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

PROGRAM

RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2010. GODINI

I. UVOD

Sredstva za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, raspoređuju se na sledeći način:

– aproprijacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava u visini od 143.000.000 dinara namenjen je za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz oblasti omladinske politike u skladu sa prioritetnim ciljevima datim u Nacionalnoj strategiji za mlade (u daljem tekstu: Strategija) i aktivnostima navedenim u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: Akcioni plan) kao i za praćenje i vrednovanje rezultata finansiranih programa i projekata udruženja i informisanje javnosti o istim;

– aproprijacija 424 – Specijalizovane usluge, deo sredstava u visini od 15.030.000 dinara namenjen je za finansiranje usluga, projekata i programa pravnih lica koji se odnose na: sprovođenje ciljeva Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana; sprovođenje istraživanja iz oblasti omladinske politike; izradu analiza i studija u cilju praćenja i vrednovanja ostvarivanja Akcionog plana; podizanje kapaciteta koordinatora kancelarija za mlade; pomoć lokalnim samoupravama u izradi lokalnih akcionih planova za mlade; pripremu i realizaciju međunarodnog seminara iz oblasti omladinske politike, kao i obeležavanje Međunarodnog dana mladih i Međunarodnog dana volontera i promocije omladinske politike;

– aproprijacija 423 – Usluge po ugovoru, deo sredstava u visini od 10.700.000 dinara namenjen je za finansiranje usluga pravnih i fizičkih lica koje se odnose na: usluge kreiranja održivog institucionalnog okvira za realizaciju Strategije; angažovanje komisija, radnih grupa i eksperata za potrebe sprovođenja Strategije i pripreme zakonske regulative u oblasti omladinske politike, usluge informisanja, štampanja brošura i materijala iz oblasti omladinske politike u RS i na međunarodnom nivou; izrade baza podataka; usluge prijema stranih delegacija i druge poslove za koje je neophodno angažovati eksperte ili organizovati komisije;

– aproprijacija 422 – Troškovi putovanja, deo sredstava u visini od 1.250.000 dinara namenjen je za finansiranje putnih troškova u funkciji podsticanja i ostvarivanja međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; realizacije radnih poseta u inostranstvu u cilju uspostavljanja bilateralne i multilateralne saradnje, podizanja profesionalnih kapaciteta zaposlenih i razmene iskustava sa evropskim kancelarijama za mlade i srodnim institucijama;

– aproprijacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, sredstva u visini od 16.000.000 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana i lokalnih akcionih planova za mlade; stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou;

– aproprijacija 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, sredstva u visini od 2.000.000 dinara namenjena su za kontribuciju Republike Srbije za učešće u Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug Saveta Evrope, kao i za učešće u radu drugih evropskih tela i organa za mlade.

Ako se aproprijacije utvrđene ovim programom u toku godine izmene uz saglasnost Ministarstva finansija, u skladu sa zakonom, raspoloživa sredstva u okviru tako izmenjenih aproprijacija biće upotrebljena za namene za koje su te aproprijacije i utvrđene ovim programom.

Sredstva utvrđena ovim programom koristiće se na sledeći način:

1) u skladu sa raspisanim konkursom, odnosno javnim pozivom;

2) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Postupak dodele sredstava u skladu sa raspisanim konkursom, odnosno javnim pozivom sprovodi komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Odluku o visini sredstava po projektima i dodeli tih sredstava donosi ministar, na predlog komisije. Svi korisnici kojima se odobri korišćenje sredstava, na ovaj način, biće u obavezi da potpišu ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) kojim će se precizno odrediti prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije programa i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

II. NAMENA, USLOVI I NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

1. Sredstva sa aproprijacije 481 dodeljivaće se na osnovu raspisanog konkursa, i to za programe i projekte kojima se obezbeđuje:

uključivanje udruženja u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom;

podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;

podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i koordinatora kancelarija za mlade za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije;

realizacija međunarodne saradnje kroz programe i projekte omladinskih udruženja;

administrativno-tehnička i stručna podrška u realizaciji projekata udruženja, izradi i primeni sistema praćenja i vrednovanja realizacije projekata udruženja;

stručno-tehnička podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, kao i promociji procesa izgradnje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike;

podrška radu i promociji rada kancelarija za mlade i drugih organizacija mladih.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstva iz stava 1. ove tačke imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Prioritet će imati projekti udruženja koja dokumentuju da:

– za konkurs iz podtačke 1) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti jasno merljive rezultate u odnosu na predložene troškove koji će biti definisani u smernicama konkursa; da imaju iskustva u sprovođenju projekata iz oblasti omladinske politike; pokažu spremnost da grade partnerske odnose sa javnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

– za konkurs iz podtačke 2) ove tačke – do sada nisu realizovali projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata, (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina);

– za konkurs iz podtačke 3) ove tačke – da mogu da demonstriraju kapacitete propisane konkursom za vođenje projekata uz adekvatne reference; da imaju iskustvo i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova i edukacija iz oblasti pisanja, monitoringa i evaluacije projekata u skladu sa standardima za pristup programima Evropske unije, koje mogu dokazati kroz primere uspešno sprovedenih aktivnosti iz ove grupe; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 4) ove tačke – učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu originalnog pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predloženog omladinskog projekta ili programa; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenutih projekata ili programa; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 5) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference, odnosno iskustvo u pripremi konkursne dokumentacije za pripremanje projekata i iskustvo u praćenju realizacije projekata iz oblasti omladinske politike; imaju odgovarajuće kapacitete za organizaciju, pripremu i realizaciju konkursa i edukacija; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva; obezbede projektni tim koji će sprovoditi projektne aktivnosti u prostorijama koje će za tu namenu biti definisane od strane Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 6 ) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; imaju odgovarajuće kapacitete za koordinaciju aktivnosti između javnog, profitnog i nevladinog sektora; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; da poznaju probleme i potrebe mladih i imaju iskustvo u radu sa mladima; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva; obezbede projektni tim koji će sprovoditi projektne aktivnosti u prostorijama koje će za tu namenu biti definisane od strane Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 7) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; imaju odgovarajuće kapacitete za koordinaciju aktivnosti između javnog, profitnog i nevladinog sektora; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; da imaju iskustvo i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova; da poznaju probleme i potrebe mladih i imaju iskustvo u radu sa mladima i omladinskim udruženjima; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

2. Sredstva na aproprijaciji 463 – u visini od 16.000.000 dinara, mogu koristiti na osnovu raspisanog konkursa lokalne samouprave – za programe i projekte koji su usmereni na sprovođenje programa za mlade na lokalnom nivou, implementaciju Strategije na lokalnom nivou, izradu lokalnih planova akcije za mlade i stvaranje uslova za sprovođenje programa lokalne samouprave i lokalnih omladinskih udruženja iz oblasti omladinske politike;

3. Sredstva na aproprijaciji 424 – u visini od 2.400.000 dinara, mogu koristiti na osnovu raspisanog konkursa instituti i fakulteti – za projekate ili programe koji su usmereni ka istraživanju položaja i potreba mladih u Republici Srbiji.

Pravo konkurisanja za dodelu ovih sredstava imaju instituti i fakulteti, koji na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata ili programa. Prednost će imati instituti i fakulteti, koji imaju iskustva u istraživačkom radu i realizaciji projekata iz oblasti omladinske politike.

4. Ostala sredstva na aproprijacijama 422, 423 i 424 realizovaće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), Planom izvršenja budžeta i Planom javnih nabavki Ministarstva za 2010. godinu.

Ostavite komentar