Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNjE ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2009. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju fizička lica (u daljem tekstu: korisnici sredstava), ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) su prijavila proizvodnju i površine pod poljoprivrednim kulturama, kao i vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Uredbom;

3) su izmirila obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

4) su sa pravnim licem koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključili ugovor o uključivanju proizvođača u organsku proizvodnju;

5) su za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključila ugovor sa fizičkim, odnosno pravnim lice, a za zemljište u državnoj svojini sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na period od najmanje četiri godine;

6) u 2009. godini ne ostvaruju podsticaje po osnovu propisa kojima se uređuju mere regresiranja repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, podrške proizvodnje semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje za iste katastarske parcele, kao i podsticaje za održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za ista grla, jedinke životinja, odnosno košnica;

7) u naredne dve godine na katastarskih parcelama na kojima se obavlja organska biljna proizvodnja za koju je korisnik sredstava ostvario pravo na podsticajna sredstva, primenjuju metode organske proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 62/06).

Član 3.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za razvoj organske biljne proizvodnje u iznosu od:

1) 20.000 dinara po hektaru za ratarsku proizvodnju (žitarice, industrijsko bilje, lekovito i aromatično bilje);

2) 30.000 dinara po hektaru za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po korisniku sredstava ne može biti veći od 600.000 dinara.

Član 4.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za razvoj organske stočarske proizvodnje u iznosu od:

1) 15.000 dinara po grlu krupne stoke;

2) 5.000 dinara po grlu sitne stoke;

3) 500 dinara po jedinki živine;

4) 1.500 dinara po košnici.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po korisniku sredstava ne može biti veći od 800.000 dinara.

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje sredstava za podsticaj razvoja organske proizvodnje u 2009. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu, najkasnije do31. maja 2009. godine.

Korisnici sredstava uz zahtev podnose:

1) kopiju ugovora sa ovlašćenom organizacijom;

2) overenu kopiju ugovora o zakupu iz člana 2. tačka 5) ove uredbe.

Član 6.

Na osnovu zahteva iz člana 5. stav 1. ove uredbe inspektor nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: inspektor) na licu mesta sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu organske, biljne i stočarske proizvodnje.

U zapisniku iz stava 1. ovog člana inspektor navodi podatke o vrsti organske proizvodnje, površinama na kojima se primenjuju metode organske proizvodnje, vrsti životinja, broju grla, jedinki, odnosno košnica.

Podaci iz zapisnika iz stava 1. ovog člana čine osnov za isplatu podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje.

Član 7.

Podsticajna sredstva isplaćuje Ministarstvo na namenski račun korisnika sredstava.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenih posebnim aktom Vlade.

Član 8.

U slučaju ostvarivanja prava suprotno članu 2. tač. 6) i 7) ove uredbe korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava, sa obračunom zakonske zatezne kamate.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 19. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4427009.0013.33.doc/1 [pic]

Ministarstvo poljoprivrede, Obrazac

šumarstva i vodoprivrede

ZAHTEVZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA PODSTICAJ RAZVOJA ORGANSKE

PROIZVODNjE U 2009. GODINI

 Ime i prezime podnosioca zahteva   Jedinstveni matični broj građana (JMBG)   Adresa stanovanja   Broj telefona i telefaksa    Broj poljoprivrednog gazdinstva(BPG)   Naziv ovlašćene organizacije   Datum zaključivanja ugovora sa ovlašćenom organizacijom   Da li ste bili korisnik podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i koje godine? Da Ne Koje godine Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, da li su Vaše obaveze izmirene? Da Ne Ukupan traženi iznospodsticajnih sredstava udinarima   Naziv poslovne banke    Adresa poslovne banke   Broj namenskog računapodnosioca zahteva  

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, da neću ostvariti podsticaj po osnovu: regresiranja repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, podrške za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje za iste katastarske parcele, po osnovu podrške održivom korišćenju domaćih genetičkih resursa za ista grla, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

 Datum i mesto Potpis podnosioca zahteva

4427009.0013.33.doc/2

[pic]

Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

Biljna proizvodnja Biljna vrsta Stočarska proizvodnja Vrsta životinja

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, da neću ostvariti podsticaj po osnovu: regresiranja repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, podrške za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje za iste katastarske parcele, po osnovu podrške održivom korišćenju domaćih genetičkih resursa za ista grla, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

 Datum i mesto Potpis podnosioca zahteva

4427009.0013.33.doc/3 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Organska proizvodnja predstavlja celovit sistem gazdovanja i proizvodnje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda, koji kombinuje dobru poljoprivrednu praksu, visok stepen biološke raznovrsnosti (biodiverziteta), očuvanje prirodnih resursa, primenu visokih standarda dobrobiti životinja i način proizvodnje u skladu sa opredeljenjima određenih potrošača za proizvode u čijoj proizvodnji su korišćene prirodne supstance.

Organska proizvodnja ima značajnu društvenu ulogu, jer s jedne strane snabdeva specifično tržište i time zadovoljava potražnju potrošača za organskim proizvodima, a s druge strane obezbeđuje javna dobra koja doprinose zaštiti životne sredine i dobrobiti životinja, kao i razvoju seoskih područja.

Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) predviđena je podrška razvoju organske proizvodnje, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje koji sprečavaju masovnije opredeljivanje proizvođača za ovaj oblik proizvodnje.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2009. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju fizička lica (u daljem tekstu: korisnici sredstava), ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) su prijavila proizvodnju i površine pod poljoprivrednim kulturama, kao i vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Uredbom;

3) su izmirila obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

4) su sa pravnim licem koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključili ugovor o uključivanju proizvođača u organsku proizvodnju;

5) su za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključila ugovor sa fizičkim, odnosno pravnim lice, a za zemljište u državnoj svojini sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na period od najmanje četiri godine;

6) u 2009. godini ne ostvaruju podsticaje po osnovu propisa kojima se uređuju mere regresiranja repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, podrške proizvodnje semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje za iste katastarske parcele, kao i podsticaje za održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za ista grla, jedinke životinja, odnosno košnica;

7) u naredne dve godine na katastarskih parcelama, na kojima se obavlja organska biljna proizvodnja, za koje je korisnik sredstava ostvario pravo na podsticajna sredstva, primenjuju metode organske proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 62/06).

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za razvoj organske biljne proizvodnje u iznosu od:

1) 20.000 dinara po hektaru za ratarsku proizvodnju (žitarice, industrijsko bilje, lekovito i aromatično bilje);

2) 30.000 dinara po hektaru za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po korisniku sredstava ne može biti veći od 600.000 dinara.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za razvoj organske stočarske proizvodnje u iznosu od:

1) 15.000 dinara po grlu krupne stoke;

2) 5.000 dinara po grlu sitne stoke;

3) 500 dinara po jedinki živine;

4) 1.500 dinara po košnici.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po korisniku sredstava ne može biti veći od 800.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje sredstava za podsticaj razvoja organske proizvodnje u 2009. godini, koji je odštampan u prilogu ove uredbe, i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 31. maja 2009. godine.

Korisnici sredstava uz zahtev podnose:

1) kopiju ugovora sa ovlašćenom organizacijom;

2) overenu kopiju ugovora o zakupu iz člana 2. stav 1. tačka 5) ove uredbe.

Na osnovu zahteva iz člana 5. stav 1. ove uredbe inspektor nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: inspektor) na licu mesta sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu organske, biljne i stočarske proizvodnje.

U zapisniku iz stava 1. ovog člana inspektor navodi podatke o vrsti organske proizvodnje, površinama na kojima se primenjuju metode organske proizvodnje, vrsti životinja, broju grla, jedinki, odnosno košnica.

Podsticajna sredstva isplaćuje Ministarstvo na namenski račun korisnika sredstava. Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenih posebnim aktom, koji je donela Vlada.

U slučaju ostvarivanja prava suprotno članu 2. stav 1. tač. 6) i 7) ove uredbe korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava, sa obračunom zakonske zatezne kamate.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara, od čega je za Ostale mere predviđen ukupni iznos od 564.000.000 dinara, a od tog iznosa za podršku razvoju organske proizvodnje predviđena su sredstva u iznosu od 30.000.000 dinara, od čega je za podršku razvoju organske proizvodnje u 2009. godini predviđeno 11.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0013.33.doc/4

Ostavite komentar