Uredbu o izmenama uredbe o oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim fizičkim licima za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09 i 73/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D BU

O IZMENAMA UREDBE O OSLOBAĐANjU PLAĆANjA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILjU PODSTICANjA RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Član 1.

U Uredbi o oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim fizičkim licima za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, broj 44/10), u članu 2. reči: „31. decembra 2010. godine” zamenjuju se rečima: „31. jula 2011. godine”.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poslovna banka koja je odobrila kredit vršiće oslobađanje plaćanja zatezne kamate za odobrene kratkoročne kredite pod uslovima i na način propisan ovom uredbom.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar