Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13 i 119/13), u članu 1. reči: „48/13-ispravka i 108/13” zamenjuju se rečima: „48/13-ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon”.

Član 2.

U članu 5. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%.ˮ

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), kojom je propisano da Vlada uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi opredeljenja visine paušalnog prihoda u slučaju promene polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, u smislu da u prvoj godini primene izmenjene, tj. povećane polazne osnovice uvećanje može biti najviše do 10% u odnosu na prethodnu godinu.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe vrši se pravnotehničko usklađivanje u smislu navođenja brojeva „Službenog glasnika Republike Srbije” u kojima su objavljene izmene i dopune Zakona.

Članom 2. ove uredbe vrši se dopuna člana 5. Uredbe, tako što se dodaje stav 2. kojim se propisuje da se preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. tog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%.

Članom 3. određeno je da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Ustavni osnov za stupanje na snagu ove uredbe pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

Potrebno je da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” jer postoje naročito opravdani razlozi fiskalne prirode s obzirom da se paušalno oporezivanje preduzetnika odnosi na period 2014. godine, pa je zbog toga neophodno da bude preciziran procenat povećanja polazne osnovice u prvoj godini primene, što je od značaja za pravilno utvrđivanje poreske obaveze za preduzetnike koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod.

V. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar