Uredba o izmenama Uredbe o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

Na osnovu člana 159. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA

Član 1.

U Uredbi o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa („Službeni glasnik RS”, broj 16/16), u članu 6. reči: „15. januara 2016. godine” zamenjuju se rečima: „do dana podnošenja zahteva za odlaganje plaćanja od strane nosioca eksploatacije”.

Član 2.

U članu 7. reči: „u 12 jednakih mesečnih rata” zamenjuju se rečima: „na rate najduže do 24 meseca i to: za dug do iznosa od 12.000.000 dinara na 12 jednakih mesečnih rata, za dug do iznosa od 24.000.000 dinara na 18 jednakih mesečnih rata i za dug preko 24.000.000 dinara na 24 jednake mesečne rate”.

Član 3.

U članu 8. tačka 2) reči: „na dan 31. decembra 2015. godine, a koji je neizmiren zaključno sa stanjem na dan 15. januar 2016. godine” zamenjuju se rečima: „do dana podnošenja zahteva”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-774/2017

U Beogradu, 3. februara 2017. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u odredbama člana 159. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 101/15) kojim je određeno da način plaćanja naknade i uslove odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u skladu sa ovim zakonom, određuje Vlada i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), po kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da način plaćanja naknade i uslove odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade, odredbama člana 159. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 101/15) bliže određuje Vlada.

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje su u činjenici da je primena Uredbe pozitivne rezultate u njenoj primeni, ali da se javila potreba za produžetkom njene primene iz razloga što su neki privredni subjekti usled problema sa nelikvidnošću nisu bili u mogućnosti da redovno izmiruju tekuće obaveze po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina. Na ovaj način će se omoguti podniošenje zahteva za plaćanje na rate i u narednom periodu, uzevši u obzir specifičnost obavljanja delatnosti mosioca eksploatacije koji su podložni uticajima tržišta, pad cena metala na svetskoj berzi, pad investicione delatnosti i opšte nelikvidnosti koja prati prerađivačku industrijsku kao i putarsku i građevinsku industriju koju nosioci eksploatacije snabdevaju potrebnim mineralnim asirovinama.

U skladu sa jedinstvenim načinom postupanja u primeni propisa o poreskom postupku a s obzirom na izmene i dopune propisa o poreskom postupku i administraciji koje su omogućile odlaganje plaćanja dospelih obaveza na rate, i uzevši u obzir zahteve nosioca eksploatacije da im se omogući plaćanje duga za naknadu za korišćenje mineralnih sirovina na rate, ceneći navedene teškoće u poslovanju i tako omogući dalji rad, predložene su navedene izmene i dopune Uredbe.

Na ovaj način će se omogućiti normalizacija poslovanja nosioca eksploatacije, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a samim tim i omogućavanje blagovremenog izmirivanja obaveza po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina u narednom periodu što se postiže donošenjem izmena i dopuna Uredbe.

U Republici Srbiji trenutno 132 privrednih subjekata vrši eksploataciju mineralnih sirovina shodno izdatim odobrenjima i obveznici su plaćanja naknade shodno vaćežem zakonu, s time da 30 privredna subjekta imaju odobrenje za eksploataciju a ne vrše rudarske radove, 11 subjekata je u postupku privatizacije, 15 je u stečaju i 12 je u stečajnom postupku putem reorganizacije i donošenja rešenja o usvajanju Unapred pripremljenih planova reorganizacije UPPR-a od strane Privrednih sudova.

Ukupan dug po osnovu naknade, koga čini osnovni dug i kamata na dan 15. decembar 2016. godine, iznosi 624.373.927,00 dinara.

Imajući u vidu izneto Ministarstvo rudarstva i energetike predlaže radi efikasnije naplate redovnih obaveza, regulisanje obaveza po osnovu duga za naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, a koji se sastoji u odlaganju plaćanja na 12 rata, 18 i 24 rate zavisno od visine duga.

Neophodnost i potreba za ovakav način regulisanja obaveza proistekla je iz velikog broja zahteva privrednih društava za sukcesivno plaćanje duga po osnovu obaveze plaćanja naknada za korišćenje mineralnih sirovina na osnovu vršenja eksploatacije mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Time bi se omogućilo tekuće poslovanje ovih privrednih subjekata i eksploatacija mineralnih sirovina.

Počev od decembra 2006. godine zaključno sa 31.12.2015. godine na ime naknade je uplaćeno ukupno 21.991.880.583,00 dinara, što je prikazano u tabeli:

godina

Uplaćeno (din)

od decembra 2006.god

33.014.461,00

2007.god

676.963.929,00

2008.god

1.026.395.500,00

2009.god

1.125.796.882,00

2010.god

1.835.939.877,00

2011.god

2.876.187.235,00

2012.god

3.717.461.962,00

2013.god

3.487.635.473,00

2014. god

7.212.485.264,00

2015.god

4.597.609.138,00

U k u p n o:

21.991.880.583,00

Posebno ukazujemo na činjenicu da u skladu sa članom 159. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, koriste se na osnovu posebnog programa mera koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturalnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života, na koji saglasnost daje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine, sredstva ostvarena u skladu sa članom 159. ovog zakona od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija, u visini od 10% su prihod budžeta autonomne pokrajine.

Donošenjem Uredbe omogućila bi se efikasnija naplata i ostvarila redovna uplata naknade, što bi doprinelo poboljšanju priliva kako prihoda budžeta Republike Srbije, tako i budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz člana 1. Predložena izmena odnosi se na izmenu roka dospelosti duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa čije se plaćanje može odgoditi, tako da se umesto roka dospelosti za plaćanje koji je bio 15. januara 2016. godine utvrđuje novi rok dospelosti duga do dana podnošenja zahteva za odlaganje od strane nosioca eksploatacije.

Uz član 2. predlaže se izmena kojom se omogućava plaćanje duga na rate i to: na rate najduže do 24 meseca i to: za dug do iznosa od 12.000.000 dinara na 12 jednakih mesečnih rata, za dug do iznosa od 24.000.000 dinara na 18 jednakih mesečnih rata i za dug preko 24.000.000 dinara na 24 jednake mesečne rate.“

Uz člana 3. predlaže se izmena uslova pod kojima se odobrava plaćanje, tako da se dan na koji se utvrđuje visina duga koji se plaća na rate, umesto ranije utvrđenog datuma utvrđuje kao merodavno stanje duga na dan podnošenja zahteva.

Članom 4. Uredbe uređeno je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA AKT STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD OBJAVLJIVANJA

S obzirom da način i rok plaćanja naknade određuje Vlada, to radi realizacije prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice loklane samouprave, potrebno je da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

PREGLED ODREDABA UREDBE

O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA

KOJE SE MENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način plaćanja i uslovi odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova (u daljem tekstu: nosilac eksploatacije).

NAČIN PLAĆANJA NAKNADE

Član 2.

Naknada se plaća periodično, kao akontacija i konačno, po isteku godine.

Naknada se plaća za svaku vrstu mineralne sirovine i geotermalnih resursa pojedinačno.

Obračun i akontaciono plaćanje naknade vrši se tromesečno u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Ukoliko je iznos plaćenih akontacija naknade u toku godine manji od iznosa obračunate naknade po isteku godine, razlika se plaća u zakonskom roku za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko je iznos uplaćenih akontacija u toku godine veći od iznosa konačno obračunate naknade po isteku godine, više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Član 3.

Podatke o kvartalnom obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi posebno za svako ležište odnosno rudnik, ministarstvu nadležnom za poslove rudarstva (u daljem tekstu: ministarstvo), odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine (u daljem tekstu: pokrajinski organ) u roku iz člana 2. stav 2. ove uredbe na sledećim obrascima:

1) Obrazac KNMS 1 Kvartalni obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7) i 8) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac KNMS 2 Kvartalni obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita iz člana 159. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac KNMS 3 Kvartalni obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Podatke o godišnjem obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu, zajedno sa godišnjim finansijskim izveštajem (bilans uspeha i bilans stanja) na sledećim obrascima:

1) Obrazac GNMS 1 Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7) i 8) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac GNMS 2 Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita, iz člana 159. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac GNMS 3 Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne postupi u skladu sa čl. 2, 3. i 4. ove uredbe, ministarstvo, odnosno pokrajinski organ, poslaće nosiocu eksploatacije opomenu s nalogom da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od deset dana od dana prijema opomene.

USLOVI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE

Član 6.

Dug po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa čije se plaćanje može odgoditi čine obaveze po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa i obračunate kamate za period docnje, koji je dospeo za plaćanje 15. januara 2016. godine DO DANA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA OD STRANE NOSIOCA EKSPLOATACIJE.

Član 7.

Odlaganje plaćanja obaveza po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa može se odobriti plaćanjem duga u 12 jednakih mesečnih rata NA RATE NAJDUŽE DO 24 MESECA I TO: ZA DUG DO IZNOSA OD 12.000.000 DINARA NA 12 JEDNAKIH MESEČNIH RATA, ZA DUG DO IZNOSA OD 24.000.000 DINARA NA 18 JEDNAKIH MESEČNIH RATA I ZA DUG PREKO 24.000.000 DINARA NA 24 JEDNAKE MESEČNE RATE.

Član 8.

Odlaganje plaćanja se odobrava pod sledećim uslovima:

1.) obveznik naknade treba da podnese zahtev za plaćanje duga u ratama ministarstvu nadležnom za poslove iz oblasti rudarstva, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine;

2.) visina duga koji se plaća na rate, utvrđuje se u iznosu koji se sastoji od osnovnog duga i iznosa kamate na dan 31. decembra 2015. godine a koji je neizmiren zaključno sa stanjem na dan 15. januar 2016. godine DO DANA PODNOŠENJA ZAHTEVA;

3.) Odlaganje plaćanja duga vrši se potpisivanjem Sporazuma između ministarstva nadležnog za poslove iz oblasti rudarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine i obveznika naknade;

4.) Za period odlaganja plaćanja duga obračunava se kamata u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen poreski postupak.

Član 9.

Obveznik u periodu otplate duga treba da izmiruje uredno tekuće obaveze po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geoloških resursa.

Član 10.

Ako obveznik naknade u periodu plaćanja duga na rate ne izmiri dve mesečne rate ili redovno ne izmiruje tekuće obaveze, ministarstvo nadležno za poslove iz oblasti rudarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine će po službenoj dužnosti rešenjem poništiti sporazum i, nakon pravosnažnažnosti rešenja, podneti zahtev Poreskoj upravi za prinudnu naplatu preostalog duga, sa dokazima o istom.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa („Službeni glasnik RS“, broj 97/15).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Obrazac KNMS 1

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

::

Polje 2.

ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji j

e izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PRODATU ILI ISKORIŠĆENU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU

(iz polja 1)

Ležište/vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona, m3, litara)

Prihod od – prodatih mineralnih sirovina- iskorišćenih

(din)

Stopa naknade(%)

Iznos obračunate naknade za uplatu (din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENJE (dinara)

Polje 7.

UPLAĆENO (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 8.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 9.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac KNMS 2

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I MAGNEZITA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ISKOPANU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU

(iz polja 1)

Ležište

Vrsta mineralne sirovine i oznaka

iz člana 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za tekuću godinu

Iskopana količina(t)

Naknada(din/t)

Za uplatu(din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENJE (dinara)

Polje 7.

UPLAĆENO (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 8.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 9.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac KNMS 3

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE OD 5% ZA ISKORIŠĆENU ILI PRODATU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU

(iz polja 1)

Ležište / Vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona)

Ostvaren prihod od prodaje

(din/toni)

Neto prihod od topionice

(din)

Iznosobračunate naknade(din)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENJE (dinara)

Polje 7.

UPLAĆENO (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 8.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 9.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac GNMS 1

GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

Polje 2.

ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PRODATU ILI ISKORIŠĆENU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU

(iz polja 1)

Ležište/vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona, m3, litara)

Prihod od – prodatih mineralnih sirovina- iskorišćenih

(din)

Stopa naknade(%)

Iznos obračunate naknade za uplatu (din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO GODIŠNJE ZADUŽENJE (dinara)

Polje 7.

Vremenski period

Obračunata naknada(dinara)

Iznos plaćene naknade(dinara)

Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal

Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara)

Polje 8.

RAZLIKA ZA UPLATU (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 9.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 10.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 7 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac GNMS 2

GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I MAGNEZITA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

::

Polje 2.

ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ISKOPANU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU

(iz polja 1)

(prema Uredbi o visini naknade za korišćenje mineralnih sirovina)

Ležište

Vrsta mineralne sirovine i oznaka

iz člana 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za tekuću godinu

Iskopana količina(t)

Naknada(din/t)

Za uplatu(din)

1

2

3

4

5 = (3×4)

IZNOS OBRAČUNATE GODIŠNJE NAKNADE (dinara)

Polje 7.

Vremenski period

Obračunata naknada(dinara)

Iznos plaćene naknade(dinara)

Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal

Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara)

Polje 8.

RAZLIKA ZA UPLATU (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 9.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 10.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 8 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Obrazac GNMS 3

GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA

Naziv ležišta / rudnika

Matični broj

PIB

Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada

:

:

Polje 2.

ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Broj iz Katastra eksploatacionih polja

Polje 3.

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI

Organ koji je izdao odobrenje

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Planirana godišnja proizvodnja prema projektu

Polje 4.

VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA

Broj potvrde

Datum izdavanja potvrde

Polje 5.

OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje

Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%)

Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona)

Polje 6.

TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE OD 5% ZA ISKORIŠĆENU ILI PRODATU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU

(iz polja 1)

Ležište / Vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod

Prodata količina proizvoda (tona)

Ostvaren prihod od prodaje

(din/toni)

Neto prihod od topionice

(din)

Iznosobračunate naknade(din)

Naziv ležišta 1:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

Naziv ležišta 2:

Proizvod 1:

Proizvod 2:

UKUPNO GODIŠNJE ZADUŽENJE (dinara)

Polje 7.

Vremenski period

Obračunata naknada(dinara)

Iznos plaćene naknade(dinara)

Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal

Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara)

Polje 8.

RAZLIKA ZA UPLATU (dinara)

Datum uplate:

Izvod br.

Iznos duga za naknadu

Polje 9.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime:

Radno mesto/funkcija:

Stručna sprema:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Polje 10.

LISTA PRILOGA

Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada.

Usklađivanje iznosa u polju 8 sa finansijskim izveštajima

Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe:

Radno mesto/funkcija:

Potpis:

Datum:

(M.P.)

Mesto:

Ostavite komentar