Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, broj 70/07),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PRIVREDNOG RAZVOJA PODRINJA U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar