Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS”, broj 78/13),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/13 i 75/13), u Programu podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini, u glavi I. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Za realizaciju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini (u daljem tekstu: Program), obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 25.292.382,00 dinara, od čega je 7.825.551,84 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godini, na Razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a 17.466.830,16 dinara Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, na Razdelu 54 – Ministarstvo privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.”

U stavu 3. reči: „finansija i” brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar