Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS”, broj 78/13),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 39/13 i 75/13), u Programu podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini u glavi 1. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Za realizaciju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (u daljem tekstu: Program) obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 19.000.000,00 dinara, od čega 4.173.324,00 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu na Razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, a 14.826.676,00 dinara Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, na Razdelu 54 – Ministarstvo privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.”

U stavu 4. reči: „finansija i” brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar