Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

U R E D B U

O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2014. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

Član 2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 724.942.000 dinara, od čega 530.000.000 dinara budžetskih sredstava i 194.942.000 dinara sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške, namenjena realizaciji projekta „Poboljšanje konkurentnosti srpske ekonomije kroz podršku proizvodnje proizvoda sa dodatom vrednošću u poljoprivredi”. Budžetska sredstva u iznosu od 530.000.000 dinara se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu 1.100.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 29.113.062.000 dinara, od čega 28.900.895.000 dinara budžetskih sredstava i 212.167.000 dinara sredstava donacije Vlade Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji. Budžetska sredstva u iznosu od 28.900.895.000 dinara se delom raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3.

Na poziciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iznos od 2.350.000 dinara raspodeljuje se za izmirenje obaveza iz prethodnih godina i obaveza koje dospevaju u 2014. godini (u daljem tekstu: neizmirene obaveze), po osnovu savetodavnih poslova u poljoprivredi, kao i po osnovu podrške merama i akcijama u poljoprivredi.

Na poziciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, iznos od 100.000.000 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu kreditne podrške kroz subvencionisanje kamate i osiguranja.

Na poziciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja iznos od 4.619.158.365 dinara, raspodeljuje se za neizmirene obaveze, po osnovu tekućih i razvojnih podsticaja u oblasti poljoprivrede, koje se odnose na: realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda; podršku osiguranju u poljoprivredi; regres za dizel gorivo; regresiranje inputa u poljoprivrednu proizvodnju; subvencionisanje ratarske proizvodnje i proizvodnje krompira; genetsko unapređenje stočarstva; tov junadi; premiju za mleko; proizvodnju i plasman voća, grožđa, pečuraka i cveća; podršku bezbednosti i kvalitetu hrane i drugih proizvoda sa geografskim poreklom; podsticaje za podizanje proizvodnih zasada voća i vinove loze; osnovno stado; tov svinja; podršku razvoju organskih proizvoda; podršku ruralnom razvoju – donacija Kraljevine Danske (učešće UAP); podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i hmelja; primarnu poljoprivrednu proizvodnju; unapređenje kvaliteta vina i rakije; kontrolne markice za poljoprivredne prehrambene proizvode i vino; organsku proizvodnju; očuvanje biljnih genetičkih resursa; očuvanje životinjskih genetičkih resursa; podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; dodavanje vrednosti poljoprivrednim proizvodima; podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja – projekat Vlade Danske; primarnu poljoprivrednu proizvodnju – projekat Vlade Danske; biljnu proizvodnju; priplodne mlečne krave; krave dojilje; košnice pčela; konzumnu ribu; premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; priplodne krmače; priplodne ovce i koze; priplodne matice riba šarana; priplodne matice riba pastrmke; roditeljske kokoške teškog tipa; roditeljske kokoške lakog tipa; roditeljske ćurke; tov jagnjadi; unapređenje stručnog znanja; dodavanje vrednosti poljoprivrednim proizvodima, sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom gegrafskog porekla; odgajivački programi u stočarstvu i proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju.

Član 4.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće vrste podsticaja:

1) direktna plaćanja;

2) podsticaji za mere ruralnog razvoja;

3) posebni podsticaji.

Član 5.

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 24.193.500.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 8.500.000.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, kvalitetne priplodne krmače, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 3.293.500.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi i tov svinja u iznosu od 1.020. 000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 10.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 230.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 30.000.000 dinara;

8) regres za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme u iznosu od 6.700.000.000 dinara;

9) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 400.000.000 dinara;

10) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 10.000.000 dinara;

11) kreditnu podršku u iznosu od 1.000.000.000 dinara.

Član 6.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju isplaćuju se u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 5.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

9) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

11) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;

12) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

15) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 500 dinara po košnici;

16) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od sedam dinara po kilogramu proizvedene ribe;

17) regres za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

18) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 40 % plaćene premije osiguranja;

19) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40 % troškova skladištenja.

Član 7.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tačka 10) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tačka 11) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tač. 1) do 9) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 8.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 955.400.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 784.000.000 dinara, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 700.000.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 200.000.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 30.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 500.000.000 dinara, od čega za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 60.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu od 84.000.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije u iznosu od 2.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredne prehrambene proizvode i vino u iznosu od 2.000.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 80.000.000 dinara;

2) podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 123.750.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 93.750.000 dinara,

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 30.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 5.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 25.000.000 dinara;

3) podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 32.650.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 20.000.000 dinara,

(2) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 12.650.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara.

Član 9.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 30 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osim podsticaja iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja druga ove uredbe, koji se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 40 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske, koji se sprovodi putem konkursa.

Član 10.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tač. 1) i 2) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tač. 3) i 4) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 11.

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 470.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi u iznosu od 260.000.000 dinara;

2) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 120.000.000 dinara;

3) podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi u iznosu od 70.000.000 dinara, i to za:

(1) mere i akcije u poljoprivredi u iznosu od 10.000.000 dinara,

(2) unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta u iznosu od 60.000.000 dinara;

4) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 20.000.000 dinara.

Član 12.

Posebni podsticaji iz člana 11. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827014.0116.2/1

Ostavite komentar