Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja u periodu januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

PODIZANjE MATIČNIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA

U PERIODU JANUAR-JUN 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja u periodu januar-jun 2007. godine (u daljem tekstu: matični zasadi).

Matični zasadi podižu se sa sadnicama osnovne (Basic) kategorije, koje su dobijene iz uspostavljene sertifikacione šeme od predosnovnog (Pre-basic) sadnog materijala.

Član 2.

Pravna lica koja podižu matične zasade (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), kao i u Registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, broj 18/05) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju za matične zasade koji su zasnovani u proleće-jesen 2006. godine i proleće 2007. godine.

Član 3.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu matične zasade na površini od 0,1 do 10 hektara po voćnoj vrsti, vinovoj lozi, odnosno hmelju, i to

Red. br. Biljna kultura (voćna vrsta, vinova loza, hmelj) Podsticajna sredstva po sadnici za virus testirane biljke (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici za biljke oslobođene od virusa (din/kom) 1. Jabuka 500 1.000 2. Kruška 900 1.800 3. Dunja 750 1.500 4. Šljiva 800 1.600 5. Breskva/Nektarina 500 1.000 6. Kajsija 900 1.800 7. Trešnja 900 1.800 8. Višnja 600 1.200 9. Orah 1.200 2.400 10. Leska 1.000 2.000 11. Badem 750 1.500 12. Vinova loza 400 800 13. Hmelj 400 800 14. Ostale voćne vrste 500 1.000

Član 4.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu matične zasade vegetativnih podloga na površini od 0,1 do 10 hektara po voćnoj vrsti, odnosno vinovoj lozi, i to:

Red. br. Vegetativna podloga za voćne vrste i vinovu lozu Podsticajna sredstva po sadnici za virus testirane biljke (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici za biljke oslobođene od virusa (din/kom) 1. Jabuka 80 160 2. Kruška 80 160 3. Dunja 80 160 4. Šljiva 80 160 5. Breskva/Nektarina 80 160 6. Kajsija 80 160 7. Trešnja 80 160 8. Višnja 80 160 9. Badem 80 160 10. Vinova loza 160 320 11. Ribizla/Ogrozd 80 160 12. Ostale voćne vrste 80 160

Član 5.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu matične zasade jagodastih vrsta voćaka na površini od 0,1 do 5 hektara po voćnoj vrsti, i to:

Red. br. Voćna vrsta Podsticajna sredstva po sadnici za virus testirane biljke (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici za biljke oslobođene od virusa (din/kom) 1. Malina 25 50 2. Kupina 100 200 3. Jagoda 50 100 4. Borovnica 400 800 5. Ribizla/Ogrozd 150 300 6. Ostale vrste 100 200

Član 6.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, ako su matični zasadi podignuti u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, br. 40/06 i 58/06) i ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica koje su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 7.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz člana 6. ove uredbe imaju pravo na dodatnih 20% od vrednosti po sadnici iz čl. 3, 4. i 5. ove uredbe za zaštićene sorte, odnosno klonove, odnosno podloge.

Član 8.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se u sedištu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 8. juna 2007. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik sredstava podnosi:

1) deklaraciju sa podacima o vrsti, sorti, klonu i podlozi biljke;

2) dokaz o sanitarnom statusu sa listom biljnih patogena na koje su sadnice testirane izdat od strane nezavisnog nadležnog organa države u kojoj su sadnice proizvedene;

3) izjavu da sorta, odnosno klon, odnosno podloga nije zaštićena, odnosno ugovor o prenosu prava na umnožavanje i korišćenje sadnog materijala zaštićenih sorti, odnosno klonova, odnosno podloga zaključen sa vlasnikom zaštićenih sorti, odnosno klonova, odnosno podloga.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja u periodu januar-jun 2007. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 9.

Zahtevi za korišćenje podsticajnih sredstava koji su podneti u roku iz člana 8. stav 1. ove uredbe dostavljaju se područnim jedinicama Ministarstva nadležnim prema mestu podizanja matičnog zasada.

Član 10.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 18. juna 2007. godine izvrši kontrolu podnetog zahteva i sačini zapisnik o izvršenom pregledu matičnih zasada.

Član 11.

Na osnovu zapisnika o izvršenom pregledu matičnih zasada iz člana 10. ove uredbe Ministarstvo isplaćuje podsticajna sredstva korisniku sredstava na namenski račun.

Član 12.

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuje sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite matičnog zasada.

Član 13.

Novčanom kaznom od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako pravo na korišćenje sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Obrazac

(naziv podnosioca zahteva)

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD

Nemanjina 22-26

ZAHTEV

za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja u periodu januar-jun 2007.

Redni broj Podaci o parcelama Podaci o sadnji Katast.opština Katast. broj parcele datum podnošenja zahteva potpis i pečat podnosioca zahteva

Ostavite komentar