Uredba o štrajku policijskih službenika

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 83/06), a u vezi člana 135. st. 1. i 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05),

Vlada donosi

O ŠTRAJKU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Član 1.

Ovom uredbom se bliže uređuje način organizovanja i sprovođenja štrajka (u daljem tekstu: prekid rada) policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), prema prirodi poslova i zadataka koji se u njemu obavljaju.

Član 2.

Na organizovanje i sprovođenje prekida rada u Ministarstvu primenjuju se odredbe člana 135. Zakona o policiji.

Shodno vrsti i prirodi policijske delatnosti minimum procesa rada za vreme prekida rada obezbeđuje se radom najmanje 90% zaposlenih policijskih službenika u organizacionoj jedinici u kojoj se organizuje prekid rada.

Pod organizacionom jedinicom podrazumevaju se Direkcija policije, sektori i organizacione jedinice u njihovom sastavu.

Član 3.

Organizator prekida rada dužan je da odluku o prekidu rada, koja sadrži vreme prekida rada i zahteve, kao i spisak policijskih službenika koji u njemu učestvuju istakne na oglasnoj tabli i dostavi starešini organizacione jedinice u kojoj se prekid rada organizuje, najmanje 10 dana pre prekida.

Odluku i spisak iz stava 1. ovog člana starešina organizacione jedinice u kojoj se organizuje prekid rada dostavlja direktoru policije.

Član 4.

Zahtevi zbog kojih se prekid organizuje mogu se odnositi samo na zaštitu ekonomskih prava policijskih službenika: na rad, uslove rada, zaradu, higijensko tehničku zaštitu, odmor, odsustva, socijalno obezbeđenje i osiguranje i standard.

Član 5.

U prekidu rada mogu učestvovati samo oni policijski službenici koji su radno angažovani, okupljanjem van radnih prostorija, u krugu organizacione jedinice u kojoj se prekid organizuje.

Policijski službenici smeju da učestvuju u prekidu rada isključivo bez naoružanja i druge službene opreme.

Prekid rada može da traje najduže 30 minuta.

Član 6.

Policijski službenici koji učestvuju u prekidu rada ne smeju ni na koji način da ometaju obavljanje poslova, narušavaju jedinstvo komandovanja i subordinacije niti da ometaju i utiču na operativno delovanje i funkcionisanje svih linija rada u Ministarstvu.

U slučaju vanrednih zadataka zbog kojih je potrebno dodatno angažovanje policijskih službenika, prekid rada će biti odložen.

Na poziv neposrednog starešine policijski službenik koji učestvuje u prekidu rada dužan je da nastavi rad, ako je to potrebno radi zaštite života i bezbednosti ljudi ili hvatanja i privođenja nadležnom organu lica zatečenog u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno sprečavanja i otkrivanja učinioca tog krivičnog dela.

Član 7.

Za vreme prekida rada nije dozvoljeno ponašanje koje šteti ugledu službe, uzvikivanje protesta i parola i isticanje transparenata.

Za vreme prekida rada policijski službenici su dužni da poštuju Kodeks policijske etike.

Član 8.

Samoinicijativno davanje izjava za javnost ili drugo javno istupanje kojima se vređaju druga lica, iznose neistine o radu Ministarstva i politički stavovi, nije dozvoljeno.

Član 9.

Postupanje protivno odredbama ove uredbe predstavlja povredu službene dužnosti prema čl. 156. i 157. Zakona o policiji, i protiv policijskih službenika preduzimaće se mere radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-4534/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

Ostavite komentar