Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2008. godini (u daljem tekstu: sredstva podrške).

Nekomercijanim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07, 9/08 i 35/08), koje u 2008. godini ne ostvaruje podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premija za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup i čiji nosilac u 2008. godini navršava najmanje 65 godina života.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima nosilac, odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koji ima:

1) utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond);

2) najmanje 10 godina staža osiguranja navršenog po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Pravo na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima ima i korisnik penzije ostvarene po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti, koji je nosilac, odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravo na korišćenje sredstava podrške član nekomercijalnog gazdinstva ostvaruje ako u 2008. godini navršava najmanje 65 godina života.

Član 3.

Licima iz člana 2. ove uredbe na ime isplate sredstva podrške pripada iznos od po 40.000 dinara.

Iznos iz stava 1. ovog člana isplatiće se u dve jednake rate, i to prva rata isplatiće se odmah po podnošenju zahteva, a druga rata do kraja tekuće godine.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko organizacione jedinice Ministarstva finansija – Uprava za trezor, na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva do 30. novembra 2008. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je osiguran po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti, podnosi overenu potvrdu Fonda kojom se za nosioca, odnosno člana nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva potvrđuje svojstvo osiguranika poljoprivrednika i ostvareni staž osiguranja po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se na obrascu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je ostvario pravo na kratkoročni kredit u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07) može ostvariti pravo na isplatu sredstava podrške u skladu sa ovom uredbom, po isplati svojih obaveza po osnovu kratkoročnog kredita.

Član 6.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji pored prava na sredstva podrške ostvari i neko drugo pravo po osnovu poljoprivrednih podsticaja suprotno članu 1. stav 2. ove uredbe, briše se iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac, odnosno član poljoprivrednog gazdinstva koji ostvari pravo na sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima na osnovu netačnih podataka.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANjE

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 161. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01), a na zahtev ___________________________ iz ___________, izdaje se:

P O T V R D A

Kojom se potvrđuje da ____________________________________ iz __________________ ul. __________________________ JMBG: _________________, ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od ________________ godine i da ima navršen staž osiguranja po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti u trajanju od ______ godina, _____ meseci i _____ dana.

Potvrda se izdaje na zahtev imenovanog-ne radi prikaza nadležnom organu u svrhu ostvarivanja prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima i u druge svrhe se ne može koristiti.

OVLAŠĆENI RADNIK M. P. ____________________________________

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav. 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, tj. poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

S tim u vezi, smatramo da su se stekli propisani uslovi za donošenje ove uredbe, obzirom da je uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi, na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu, odnosno izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao bi poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, te sledstveno tome izazvao ekonomske poremećaje, obzirom na mesto i značaj ove privredne grane, i na taj način ugrozilo vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje u odnosu na druge privredne delatnosti jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karakter pojedinih faza proizvodnje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da je neophodno obezbediti podršku dohotku staračkim poljoprivrednim gazdinstvima tj. gazdinstvima koja nisu u stanju da se sama izbore na konkurentnom tržištu. Nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva nisu u stanju da uvećaju svoj posed a niti da uvođenjem nove tehnologije intenziviraju i modernizuju proizvodnju. Samim tim nekomercijalna gazdinstva nisu u stanju da po tržišnim principima opstanu i ostanu na tržištu. Podrška dohotku u vidu isplate određenog novčanog iznosa, uz prihode od poljoprivredne proizvodnje ili penzije, može osigurati biološki opstanak gazdinstva i učiniti da selo ne izumre.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2008. godini. Nekomercijanim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS ”, br. 113/07, 9/08 i 35/08), čiji nosilac u 2008. godini navršava najmanje 65 godina života i koje u 2008. godini ne ostvaruje podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premije za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima nosilac, odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koji ima:

1) utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i

2) najmanje 10 godina staža osiguranja navršenog po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Pravo na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima ima i korisnik penzije ostvarene po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti, koji je nosilac, odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Iznos sredstava podrške utvrđuje se članom 3. uredbe i iznosi 40.000 dinara. Ovaj iznos isplatiće se u dve jednake rate, i to prva rata isplatiće se odmah po podnošenju zahteva, a druga do kraja tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko organizacione jedinice Ministarstva finansija – Uprava za trezor na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva, do 30. novembra 2008. godine. Uz zahtev nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je osiguran po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti, podnosi overenu potvrdu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kojom se za nosioca, odnosno članove nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva potvrđuje svojstvo osiguranika poljoprivrednika i ostvareni staž osiguranja po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Članom 5. utvrđuje se da nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je ostvario pravo na kratkoročni kredit u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07) može ostvariti sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima po isplati svojih obaveza po osnovu kratkoročnih kredita, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2008. godinu neophodno je obezbediti sredstva za podršku nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 1.680.000.000 dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, član 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, kojim su predviđena sredstva u iznosu od 15.220.000.000 dinara, od čega je za podršku nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima predviđeno 1.680.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar